პროფესიული პროგრამების მართვის და უწყვეტი განათლების ცენტრი

ავტორიზაციის საბჭოს გადაწყვეტილებები

07.02.2020 - პროფესიული საგანმანათლებლო დაწესებულებების ავტორიზაციის საბჭოს გადაწყვეტილება - N19

 
სსიპ - ბათუმის შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტისთვის პროფესიული საგანმანათლებლო პროგრამების დამატების შესახებ
 

 


07.02.2020 - პროფესიული საგანმანათლებლო დაწესებულებების ავტორიზაციის საბჭოს გადაწყვეტილება - N18
 
სსიპ - ბათუმის შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტისთვის პროფესიული საგანმანათლებლო პროგრამების განხორციელების უფლებამოსილების მინიჭების შესახებ უმაღლესი საგანმანათლებლო დაწესებულებების ავტორიზაციის საბჭოს 2018 წლის 27 აგვისტოს N57 გადაწყვეტილებაში ცვლილებების შეტანის შესახებ
 

21.01.2020 - პროფესიული მომზადების/გადამზადების პროგრამების განხორციელების უფლების მიმნიჭებელი საბჭოს გადაწყვეტილება  - N01

სსიპ - ბათუმის შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტისათვის პროფესიული გადამზადების პროგრამის განხორციელების უფლების მინიჭების შესახებ

ლინკი: https://eqe.ge/res/docs/01.PDF

 

21.01.2020 - პროფესიული მომზადების/გადამზადების პროგრამების განხორციელების უფლების მიმნიჭებელი საბჭოს გადაწყვეტილება  - N02

სსიპ - ბათუმის შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტისათვის პროფესიული გადამზადების პროგრამის განხორციელების უფლების მინიჭების შესახებ

ლინკი: https://eqe.ge/res/docs/02.PDF

 

 

14.05.2019 - ავტორიზაციის საბჭოს გადაწყვეტილება - N107

სსიპ ბათუმის შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტსთვის პროფესიული საგანმანათლებლო პრგოგრამების განხორციელების უფლების ჩამორთმევასთან დაკავშირებული ადმინისტრაციული წარმოების შეწყვეტის შესახებ
 

ლინკი: N10714.05.2019.pdf

 


 

27.08.2018 - ავტორიზაციის საბჭოს გადაწყვეტილება - N57

სსიპ - ბათუმის შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტისათვის პროფესიული საგანმანათლებლო პროგრამების განხორციელების უფლებამოსილების მინიჭების შესახებ
 
ლინკი:  N57-27.08.2018.pdf

20.03.2018 - ავტორიზაციის საბჭოს გადაწყვეტილება - N15

,,სსიპ - ბათუმის შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტისათვის პროფესიული საგანმანათლებლო პროგრამების დამატების შესახებ“ უმაღლესი საგანმანათლებლო დაწესებულებების ავტორიზაციის საბჭოს 2015 წლის 02 სექტემბრის N31-ე ,,სსიპ - ბათუმის შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტისათვის პროფესიული საგანმანათლებლო პროგრამების დამატების შესახებ“ უმაღლესი საგანმანათლებლო დაწესებულებების ავტორიზაციის საბჭოს 2016 წლის 18 მარტის N8-ე, ,,სსიპ - ბათუმის შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტისათვის პროფესიული საგანმანათლებლო პროგრამების დამატების შესახებ“ უმაღლესი საგანმანათლებლო დაწესებულებების ავტორიზაციის საბჭოს 2017 წლის 06 ივნისის N9-ე და ,,სსიპ - ბათუმის შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტისათვის პროფესიული საგანმანათლებლო პროგრამების დამატების შესახებ“ უმაღლესი საგანმანათლებლო დაწესებულებების ავტორიზაციის საბჭოს 2017 წლის 05 სექტემბრის N13-ე გადაწყვეტილებებში ცვლილებების შეტანის შესახებ

http://eqe.ge/res/docs/15.pdf


20.03.2018 - ავტორიზაციის საბჭოს გადაწყვეტილება - N14

,,სსიპ - ბათუმის შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტისათვის სტუდენტთა ადგილების ზღვრული რაოდენობის განსაზღვრის შესახებ“ უმაღლესი საგანმანათლებლო დაწესებულებების ავტორიზაციის საბჭოს 2016 წლის 6 მაისის N9-ე გადაწყვეტილებაში ცვლილებების შეტანის შესახებ

http://eqe.ge/res/docs/2018032321285214.pdf


21.09.2017 - ავტორიზაციის საბჭოს გადაწყვეტილება - N20

,,სსიპ - ბათუმის შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტისათვის პროფესიული საგანმანათლებლო პროგრამების დამატების შესახებ“ უმაღლესი საგანმანათლებლო დაწესებულებების ავტორიზაციის საბჭოს  2015 წლის 2 სექტემბრის N31, უმაღლესი საგანმანათლებლო დაწესებულებების ავტორიზაციის საბჭოს 2016 წლის 18 მარტის N8, უმაღლესი საგანმანათლებლო დაწესებულებების ავტორიზაციის საბჭოს 2017 წლის 6 ივნისის N9 და უმაღლესი საგანმანათლებლო დაწესებულებების ავტორიზაციის საბჭოს  2017 წლის 5 სექტემბრის N3 გადაწყვეტილებებში ცვლილებების შეტანის შესახებ

http://eqe.ge/res/docs/usd_N20_21.09.2017.pdf


05.09.2017 - ავტორიზაციის საბჭოს გადაწყვეტილება - N13

,,სსიპ - ბათუმის შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტის მიერ პროფესიული საგანმანათლებლო პროგრამების დამატების შესახებ“

http://eqe.ge/res/docs/.%E1%83%A1.%E1%83%93.N1305.09.2017.pdf


06.06.2017 - ავტორიზაციის საბჭოს გადაწყვეტილება - N09

სსიპ - ბათუმის შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტისთვის პროფესიული საგანმანათლებლო პროგრამების დამატების შესახებ

http://eqe.ge/res/docs/9_06.06.2017.pdf


06.06.2017 - ავტორიზაციის საბჭოს გადაწყვეტილება - N08

სსიპ - ბათუმის შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტისთვის პროფესიული საგანმანათლებლო პროგრამების დამატებაზე უარის თქმის შესახებ

http://eqe.ge/res/docs/8_06.06.2017.pdf


06.05.2016 - ავტორიზაციის საბჭოს გადაწყვეტილება - N9

სსიპ - ბათუმის შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტისათვის სტუდენტთა ადგილების ზღვრული რაოდენობის განსაზღვრის შესახებ

http://eqe.ge/res/docs/_N9_06.05.2016.PDF


18.03.2016 - ავტორიზაციის საბჭოს გადაწყვეტილება - N8

სსიპ - ბათუმის შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტისათვის პროფესიული საგანმანათლებლო პროგრამების დამატების შესახებ

http://eqe.ge/res/docs/8_18.03.2016.PDF


02.09.2015 - ავტორიზაციის საბჭოს გადაწყვეტილება - N31

სსიპ - ბათუმის შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტისათვის პროფესიული საგანმანათლებლო პროგრამის დამატების შესახებ

http://eqe.ge/res/docs/31_09.02.2015.pdf


24.01.2014 - ავტორიზაციის საბჭოს გადაწყვეტილება - N2

სსიპ - ბათუმის შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტისთვის სტუდენტთა ადგილების ზღვრული რაოდენობის განსაზღვრის შესახებ

http://eqe.ge/res/docs/2_24.01.2014.pdf

 


07.02.2020 - პროფესიული საგანმანათლებლო დაწესებულებების ავტორიზაციის საბჭოს გადაწყვეტილება - N19
 
სსიპ - ბათუმის შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტისთვის პროფესიული საგანმანათლებლო პროგრამების დამატების შესახებ
 

 


07.02.2020 - პროფესიული საგანმანათლებლო დაწესებულებების ავტორიზაციის საბჭოს გადაწყვეტილება - N18
 
სსიპ - ბათუმის შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტისთვის პროფესიული საგანმანათლებლო პროგრამების განხორციელების უფლებამოსილების მინიჭების შესახებ უმაღლესი საგანმანათლებლო დაწესებულებების ავტორიზაციის საბჭოს 2018 წლის 27 აგვისტოს N57 გადაწყვეტილებაში ცვლილებების შეტანის შესახებ
 

21.01.2020 - პროფესიული მომზადების/გადამზადების პროგრამების განხორციელების უფლების მიმნიჭებელი საბჭოს გადაწყვეტილება  - N01

სსიპ - ბათუმის შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტისათვის პროფესიული გადამზადების პროგრამის განხორციელების უფლების მინიჭების შესახებ

ლინკი: https://eqe.ge/res/docs/01.PDF

 

21.01.2020 - პროფესიული მომზადების/გადამზადების პროგრამების განხორციელების უფლების მიმნიჭებელი საბჭოს გადაწყვეტილება  - N02

სსიპ - ბათუმის შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტისათვის პროფესიული გადამზადების პროგრამის განხორციელების უფლების მინიჭების შესახებ

ლინკი: https://eqe.ge/res/docs/02.PDF

 

უკან

საკონტაქტო ინფორმაცია

საქართველო, ბათუმი, 6010
რუსთაველის/ნინოშვილის ქ. 32/35
ტელ: +995(422) 27–17–80
ფაქსი: +995(422) 27–17–87
ელ. ფოსტა: info@bsu.edu.ge
     

სიახლის გამოწერა