პროფესიული პროგრამების მართვის და უწყვეტი განათლების ცენტრი

ხარისხის მართვის მენეჯერი

სახელი და გვარი: მამუკა გოგელია
აკადემიური თანამდებობა: ასისტ. პროფესორი
ადმინისტრაციული თანამდებობა: პროფესიული პროგრამების მართვის სამსახურის უფროსი
დაბადების თარიღი: 10.01.1978
მისამართი:
ელ-ფოსტა: m.gogelia@bsu.edu.ge; gogelia.mamuka@bsu.edu.ge
ტელეფონი: 577491939
განათლება:
კვალიფიკაცია/აკადემიური ხარისხი: ბიზნესის ადმინისტრირების დოქტორი
განათლების მიმართულება, დარგი: ბიზნესის ადმინისტრირება
კვალიფიკაცია/აკადემიური ხარისხი: ეკონომისტ-მენეჯერი (მაგისტრთან გათანაბრებული)
განათლების მიმართულება, დარგი: საერთაშორისო ეკონომიკური ურთიერთობები
სამეცნიერო ინტერესების სფერო:

ეკოლოგიური ტურიზმი

სამუშაო გამოცდილება:

 

15.10.2018 წლიდან დღემდე - პროფესიული პროგრამების მართვისა და უწყვეტი განათლების ცენტრის ხარისხის მართვის მენეჯერი;

18.09.2017 წლიდან 14.10.2018 წ.-  პროფესიული პროგრამების მართვის სამსახურის უფროსი; 

22.02.2014 წლიდან დღემდე - ტურიზმის ფაკულტეტის, ტურიზმის დენტის ასისტენტ პროფესორი;

22.02.2014 წლიდან 17.09.2017 წ. - ხარისხის უზრუნველყოფის სამსახური, სტუდენტთა და პროფესორ-მასწავლებელთა ერთიანი რეესტრის ადმინისტრატორი;

21.06.2012 წლიდან 22.02.2014 წ. - ხა­რის­ხის უზრუნველყოფის სამსახურის მთავარი სპეცია­ლის­ტი;

13.09.2012 წლიდან 21.02.2014 წ. - ხარისხის უზრუნველყოფის სამსახური, სტუდენტთა და პროფესორ მასწავლებელთა რეესტრის წარმოებაზე პასუხისმგებელი პირი

16.09.2011 წლიდან 21.02.2014 წ.- ტურიზმის ფაკულტეტის უფროსი მასწავლებელი;

05.10.2010 წლიდან 2014 წ. - სოციალურ მეცნიერებათა, ბიზნესისა და სამართალმცოდნეო­ბის  ფაკულტეტის საერთაშორისო ბიზნესის სკოლის მას­წავლებე­ლი

01.02.2011წ. -21.06.2012 წ. -  უნივერსიტეტის,  ტუ­რიზ­მის ფაკულტეტის სპეციალისტი;

06.11.2007 წ. – 31.01.2011წ. - აგრა­რული ტექნოლოგიებისა და ეკოლოგიის ფაკულტეტის ლაბო­რანტი;

 

გამოქვეყნებული სამეცნიერო შრომები (ბოლო 10 წლის განმავლობაში):
 1. ეკოლოგიური ტურიზმის როლი დანიშნულების ადგილის სოციალურ-ეკონომიკურ განვითარებაში - ბათუმის შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტი, ტურიზმის ფაკულტეტი, აჭარის არ ტურიზმისა და კურორტების დეპარტამენტი,  - VI საერთაშორისო სამეცნიერო – პრაქტიკული კონფერენცია ,,ტურიზმი: ეკონომიკა და ბიზნესი” -  ISBN 978-9941-26-025-4,    10-11 ივნისი, 2017 წელი;
 2. საერთაშორისო ტურისტული ბაზარი, როგორც სოციალურ ურთიერთობთა სისტემის შემადგენელი ნაწილი - ბათუმის შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტი, ტურიზმის ფაკულტეტი, აჭარის არ ტურიზმისა და კურორტების დეპარტამენტი,  - VI საერთაშორისო სამეცნიერო – პრაქტიკული კონფერენცია ,,ტურიზმი: ეკონომიკა და ბიზნესი” -  ISBN 978-9941-26-025-4,    10-11 ივნისი, 2017 წელი;
 3. კლიმატის ცვლილება, ეკოტურიზმი და გარემო - საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის ბიზნეს-ინჟინირინგის ფაკულტეტის და ახალციხის სახელმწიფო სასწავლო უნივერსიტეტის საერთაშორისო რეცენზირებადი და რეფერირებადი ჟურნალი ,,სოციალური ეკონომიკა“, ივლისი-აგვისტო, თბილისი 2015 წელი;
 4. ეკოლოგიური ტურიზმის განვითარების სტრატეგიების სპეციფიკური მახასიათებლები საქართველოში - ბათუმის შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტი, ტურიზმის ფაკულტეტი, აჭარის ა.რ. ტურიზმისა და კურორტების დეპარტამენტი, V საერთაშორისო სამეცნიერო - პრაქტიკული კონფერენცია ,,ტურიზმი: ეკონომიკა და ბიზნესი, 5-6 ივლისი ISBN978-9941-22-316-7 , გამომცემლობა ,,უნივერსალი", ბათუმი 2014 წელი
 5. მომსახურების ხარისხის ამაღლება - ეკოლოგიური ტურიზმის განვითარების მნიშვნელოვანი სტრატეგია - ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი, პაატა გუგუშვილის ეკონომიკის ინსიტუტი, საერთაშორის სამეცნიერო - პრაქტიკული კონფერენციის მასალების კრებული ,,ეკონომიკისა და ეკონომიკური მეცნიერების განვითარების აქტუალური პრობლემები", 27-28 ივნისი, ISBN 978-9941-13-352-7, თბილისი 2014 წელი.
 6. ეკოლოგიური ტურიზმის განვითარების სტრატეგიების ფორმირება (მონოგრაფია) -  გამომცემლობა ,,უნივერსალი"  ISBN 978-9941-22-213-9, 2014 წელი,;
 7. დაცული ბუნებრივი ტერიტორიების ეკოტურისტული პოტენციალი და მისი გამოყენების პრობლემები - III საერთაშორისო  სამეცნიერო-პრაქტიკული    კონფერენციის ,,მდგრადი ტურიზმი: ეკონომიკა და ბიზნესი“, ბათუმი, 2-3 ივნისი, 2012 წელი;
 8. თანამედროვე ტენდენციები ეკოტურიზმში - საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის ბიზნეს-ინჟინირინგის ფაკულტეტის და ახალციხის სახელმწიფო სასწავლო უნივერსიტეტის საერთაშორისო რეცენზირებადი და რეფერირებადი ჟურნალი ,,სოციალური ეკონომიკა“, სექტემბერ-ოქტომბერი,თბილისი 2012 წელი;
 9. ტურიზმის გავლენა ბუნებაზე - საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის ბიზნეს-ინჟინირინგის ფაკულტეტის და ახალციხის სახელმწიფო სასწავლო უნივერსიტეტის საერთაშორისო რეცენზირებადი და რეფერირებადი ჟურნალი ,,სოციალური ეკონომიკა“ , 2012 წელი;
 10. ექსტრემალური ტურიზმის განვითარების პერსპექტივები აჭარაში - საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის ბიზნეს-ინჟინირინგის ფაკულტეტის და ახალციხის სახელმწიფო სასწავლო უნივერსიტეტის საერთაშორისო რეცენზირებადი და რეფერირებადი ჟურნალი ,,სოციალური ეკონომიკა“,  2012 წელი;
 11. ეკოტურიზმის განვითარება მდგრადი ტურიზმის კონტექსტში - შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტი, აჭარის არ ტურიზმისა და კურორტების დეპარტამენტი  - II საერთაშორისო სამეცნიერო – პრაქტიკული კონფერენცია ,,ტურიზმი, ეკონომიკა და ბიზნესი” - ISBN 978-9941-17-315-8,    4-5  ივნისი, ბათუმი  2011 წელი;
 12. ღვინის ტური აჭარაში  - შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტი, აჭარის არ ტურიზმისა და კურორტების დეპარტამენტი  - II საერთაშორისო სამეცნიერო – პრაქტიკული კონფერენცია ,,ტურიზმი, ეკონომიკა და ბიზნესი” - ISBN 978-9941-17-315-8,    4-5  ივნისი, ბათუმი 2011 წელი;
 13. ეკოლოგიური ტურიზმის მართვის საფუძვლები - შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტი, საქართველოს ეკონომიკური განათლებისა და განვითარების ცენტრი // საერთაშორისო–სამეცნიერო პრაქტიკული კონფერენცია ,,ეკონომიკისა და ბიზნესის განვითარების ტენდენციები თანამედროვე ეტაპზე“  // ISBN 978-9941-17-401-8,    24-25 სექტემბერი, ბათუმი  2011 წელი;
 14. აგროტურიზმი – სოფლის სოციალური პრობლემის დაძლევის მნიშვნელოვანი ფაქტორი -  ქუთაისის უნივერსიტეტი, სამეცნიერო პრაქტიკული კონფერენცია ,,ეკონომიკის და ბიზნესის თანამედროვე პრობლემები და განვითარების ტენდენციები,  ISBN 978-9941-429-16-3 , 5-6 ნოემბერი 2011 წელი;
 15. აგროტურიზმი – სოფლის სოციალური პრობლემის დაძლევის მნიშვნელოვანი მახასიათებელი  – ივ. ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი - I საერთაშორისო სამეცნიერო–პრაქტიკული კონფერენცია ,,სოფლის მეურნეობის მდგრადი განვითარების პრიორიტეტები“, 28-29 ოქტომბერი, 2011 წელი;
 16. ტურიზმის განვითარების პერსპექტივები საქართველოში - შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტი, აჭარის არ ტურიზმისა და კურორტების დეპარტამენტი, შავი ზღვის ტექნიკური უნივერსიტეტი - I საერთაშორისო სამეცნიერო – პრაქტიკული კონფერენცია ,,ტურიზმი, ეკონომიკა და ბიზნესი” -  ISBN 978-9941-12-842-4,    5-6 ივნისი, 2010 წელი;
 17. ეკოტურიზმი და მისი განვითარების პერსპექტივები - ა. წერეთელის სახელობის სახელმწიფო უნივერსიტეტი - საერთაშორისო სამეცნიერო – პრაქტიკული კონფერენციის შრომები ,, ინოვაციური ტექნოლოგიები და თანამედროვე მასალები“- 17-18 ივნისი, 2010 წელი;
 18. ციტრუსოვანი კულტურების წარმოების ეფექტურობის ამაღლების ზოგიერთი საკითხი აჭარაში  - ა. წერეთელის სახელობის სახელმწიფო უნივერსიტეტი - საერთაშორისო სამეცნიერო – პრაქტიკული კონფერენციის შრომები ,, ინოვაციური ტექნოლოგიები და თანამედროვე მასალები“- 17-18 ივნისი, 2010 წელი;
 19. Agrotourisz Development Problems and Advantages - შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტის სასოფლო-სამეურნეო ფაკულტეტისა და  ბლაგოევგრადის ნეოფიტრილკის უნივერსიტეტის ერთობლივი საერთაშორისო კონფერენცია ,,სოფლის მეურნეობის  მოდერნიზაცია  გლობალიზაციის  პირობებში - ISBN 978-9941-412-31-8,  29-30 ივნისი, 2010 წელი;
 20. აგროტურიზმის განვითარების შესაძლებლობები სოფლის მოსახლეობის სოციალური  პირობების გაუმჯობესებისათვის – სუბტროპიკული მეურნეობის სოხუმის სახელმწიფო სასწავლო უნივერსიტეტი  - საერთაშორისო სამეცნიერო–პრაქტიკული კონფერენცია ,,სუბტროპიკული ზონის დარგების  პრობლემები და მათი გადაჭრის გზები“ – ISBN 978-9941-9128-3-2, 2010 წელი;
 21. ეკოლოგიურად სუფთა გარემოს დაცვა და ნიადაგის სწორი  გამოყენება სუბტროპიკული ზონის უმთავრესი საზრუნავია – საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი - საერთაშორისო სამეცნიერო – ტექნიკური  კონფერენცია ,,გარემოს დაცვა და მდგრადი განვითარება“ შრომები – ISBN 978-9941-14-868-2, 2010 წელი;
საერთაშორისო სამეცნიერო ფორუმებში მონაწილეობა (ბოლო 10 წლის განმავლობაში):
 1. ბათუმის შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტი, ტურიზმის ფაკულტეტი, აჭარის არ ტურიზმისა და კურორტების დეპარტამენტი,  - VI საერთაშორისო სამეცნიერო – პრაქტიკული კონფერენცია ,,ტურიზმი, ეკონომიკა და ბიზნესი” -  ISBN 978-9941-26-025-4,    10-11 ივნისი, 2017 წელი;
 2. ბათუმის შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტი, ტურიზმის ფაკულტეტი, აჭარის ა.რ. ტურიზმისა და კურორტების დეპარტამენტი, V საერთაშორისო სამეცნიერო - პრაქტიკული კონფერენცია ,,ტურიზმი: ეკონომიკა და ბიზნესი, 5-6 ივლისი, ბათუმი 2014 წელი.
 3. ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი, პაატა გუგუშვილის ეკონომიკის ინსიტუტი, საერთაშორის სამეცნიერო - პრაქტიკული კონფერენციია ,,ეკონომიკისა და ეკონომიკური მეცნიერების განვითარების აქტუალური პრობლემები", თბილისი 27-28 ივნისი, 2014 წელი.
 4. შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტი, აჭარის არ ტურიზმისა და კურორტების დეპარტამენტი, შავი ზღვის ტექნიკური უნივერსიტეტი - I საერთაშორისო სამეცნიერო – პრაქტიკული კონფერენცია ,,ტურიზმი, ეკონომიკა და ბიზნესი”  - 5-6 ივნისი, 2010 წელი;
 5. ა. წერეთელის სახელობის სახელმწიფო უნივერსიტეტი - საერთაშორისო სამეცნიერო – პრაქტიკული კონფერენციის შრომები ,,ინოვაციური ტექნოლოგიები და თანამედროვე მასალები“- 17-18 ივნისი, 2010 წელი;
 6. შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტის სასოფლო-სამეურნეო ფაკულტეტისა და  ბლაგოევგრადის ნეოფიტრილკის უნივერსიტეტის ერთობლივი საერთაშორისო კონფერენცია ,,სოფლის მეურნეობის  მოდერნიზაცია  გლობალიზაციის  პირობებში - 29-30 ივნისი, 2010 წელი;
 7. სუბტროპიკული მეურნეობის სოხუმის სახელმწიფო სასწავლო უნივერსიტეტი  - საერთაშორისო სამეცნიერო–პრაქტიკული კონფერენცია ,,სუბტროპიკული ზონის დარგების  პრობლემები და მათი გადაჭრის გზები“ –2010 წელი;
 8. საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი - საერთაშორისო სამეცნიერო – ტექნიკური  კონფერენცია ,,გარემოს დაცვა და მდგრადი განვითარება“ შრომები – 2010 წელი;
 9. შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტი, ტურიზმის ფაკულტეტი, აჭარის არ ტურიზმისა და კურორტების დეპარტამენტი  - II საერთაშორისო სამეცნიერო – პრაქტიკული კონფერენცია ,,ტურიზმი, ეკონომიკა და ბიზნესი”- 4-5  ივნისი, 2011 წელი;
 10. შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტი, საქართველოს ეკონომიკური განათლებისა და განვითარების ცენტრი // საერთაშორისო–სამეცნიერო პრაქტიკული კონფერენცია ,,ეკონომიკისა და ბიზნესის განვითარების ტენდენციები თანამედროვე ეტაპზე“ – 10-11 სექტემბერი 2011 წელი;
 11. ივ. ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი –  I საერთაშორისო სამეცნიერო–პრაქტიკული კონფერენცია ,,სოფლის მეურნეობის მდგრადი განვითარების პრიორიტეტები“ – 28-29 ოქტომბერი, 2011 წელი;
 12. ქუთაისის უნივერსიტეტი - სამეცნიერო პრაქტიკული კონფერენცია ,,ეკონომიკის და ბიზნესის თანამედროვე პრობლემები და განვითარების ტენდენციები -  5-6 ნოემბერი 2011 წელი;
 13. შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტი, აჭარის არ ტურიზმისა და კურორტების დეპარტამენტი, USAID Georgia – Economic Prosperity Initiative (EPI)   - III საერთაშორისო სამეცნიერო – პრაქტიკული კონფერენცია-,,მდგრადი ტურიზმი: ეკონომიკა და ბიზნესი”.  2-3 ივნისი, ბათუმი  2012 წელი;
 14. შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტი, სტუდენტთა და ახალგაზრდა მეცნიერთა საერთაშორისო კონფერენცია "შავი ზღვის აუზის ქვეყნების მდგრადი განვითარება" 4-7 ივნისი ბათუმი 2012 წელი.
საგრანტო პროექტები (ბოლო 10 წლის განმავლობაში):
   
 1. მდგრადი ტურიზმი: სოფლად მეწარმეობა და კულტურული მემკვიდრეობა -  ყირგიზეთს, საქართველოსა და ნორვეგიას შორის საგანმანათლებლო  თანამშრომლობა. ნორვეგიის საერთაშორისო განათლების ცენტრი - CIU - CPEA-2015/10035 (2016 - 2019)
 2. უმაღლესი განათლების ინტერდისციპლინური  რეფორმა ტურიზმის მენეჯმენტის  და  გამოყენებითი გეოინფორმაციის სასწავლო პროგრამაში, ევროკავშირი - (561547-EPP-1-2015-1-IL-EPPKA2-CBHE-JP) (2016-2019)
 3. სახელმძღვანელოს (Charles R. Goeldner - J. R. Brent Ritchie  TOURISM - Principles, Practices, Philosophies-Eleventh Edition) ქართულად თარგმნა და რედაქტირება - აშშ-ის საელჩო საქართველოში S-GE800-11-GR-077 - მარკეტინგის მენეჯერი, 2011-2012 წწ;
 4. ფერმერთა სწავლება-კონსულტირება (ტრენინგი) და მათი სტაჟირება უცხოეთში -სასწავლო პროცე­სის უზრუნველ­ყოფის სპეცია­ლის­ტი, 2010 წ;
 5. რეგიონის ფერმერთა სწავლება-კონსულტირება და მათი უზრუნველყოფა სახელმძღვანელო საცნობარო ლიტერატურით - ფერმერებისათვის ლექცია-სემინარე­ბის, ტრენინგების ჩატარება და ბრო­შუ­რების დარიგება, 200 9.
სტაჟირება, ტრენინგები (ბოლო 10 წლის განმავლობაში):
 1. ,,ტრენინგი მოდულურ სწავლებაში პროფესიული სასწავლებლების მასწავლებელთათვის" - სსიპ მასწავლებელთა პროფესიული განვითარების ეროვნული ცენტრი  (22, 26 ნოემბერი, 2017 წელი) - პროფესიული განათლების მასწავლებელთა და დირექტორთა განვითარების სახელმწიფო პროგრამა, ბათუმის შოთა რუსთაველის სახელმწწიფო უნივერსიტეტი (6 საკონტაქტო საათი);
 2. ,,ტრენინგი მოდულური სწავლების საკითხებზე დამწყები მასწავლებლებისთვის" - სსიპ მასწავლებელთა პროფესიული განვითარების ეროვნული ცენტრი  (20,21,24,25 ნოემბერი, 2017 წელი) - პროფესიული განათლების მასწავლებელთა და დირექტორთა განვითარების სახელმწიფო პროგრამა, ბათუმის შოთა რუსთაველის სახელმწწიფო უნივერსიტეტი (10 საკონტაქტო საათი);
 3. სემინარების ციკლი ,,მოდულური პროგრამების დანერგვის მხარდაჭერის პროცესში, საგანმანათლებლო დაწესებულებების დონეზე, პროგრამის შემუშავებასა და ხარისხის უზრუნველყოფაზე პასუხისმგებელი პირების შესაძლებლობების გაძლიერება", სსიპ განათლების ხარისხის განვითარების ეროვნული ცენტრის პროფესიული განათლების ხარისხის უზრუნველყოფის სამსახური, "პროფესიული განათლების განვითარების ხელშეწყობის პროგრამის" "მოდულური საგანმანათლებლო პროგრამის დანერგვის ხელშეწყობის ქვეპროგრამა" (20,21,22 ნოემბერი, 2017 წელი), ქ. ბათუმი, სსიპ საზოგადოებრივი კოლეჯი ,,ახალი ტალღა"
 4. ,,Higher Education interdisciplinary Reform in Tourism managament and Applied Geoinformation curricula" - Erasmus + Capacity Building in in Higher Education, ბათუმის შოთა რუსტავლის სახელმწიფო უნივერსიტეტი, ბათუმი 26-28 სექტემბერი, 2017 წელი
 5. Economics for Tourism Development within the project  - HERITAG  - Higher Education interdisciplinary Reform in Tourism management and Applied Geoinformation curricula– in rimini campus, University of Bologna – 20.03.2017-31.03.2017 (intensive Course of 65 hours);
 6. ტრენინგი - საწარმოო პრაქტიკა ბიბლიოთეკარებისათვის (პროფესიული მოდულური საგანმანათლებლო პროგრამა)- სსიპ მასწავლებელთა პროფესიული განვითარების ეროვნული ცენტრი - (16-19 ნოემბერი, 2016 წელი - 28 საათი) - ქ. თბილისი, საქართველოს პარლამენტის ეროვნული ბიბლიოთეკა;
 7. ტრენინგ-მოდული - „სწავლება პროფესიული სასწავლებლის მასწავლებლებისათვის“ - სსიპ მასწავლებელთა პროფესიული განვითარების ეროვნული ცენტრი - (3-4 ნოემბერი, 2016 წელი) - ბათუმის შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერისტეტი;
 8. MCA – TPDC-ის მიერ შემუშავებული ტრენინგ-მოდული - „კომპეტენციებზე დაფუძნებული შეფასება მოდულურ პროფესიულ საგანმანათლებლო სისტემებში“ - (13-15 სექტემბერი, 2016 წელი - 15 საათი) - ბათუმის შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერისტეტი.
 9. ტრენინგი - FREE MARKET IN THE MODERN WORLD - (12 ოქტომბერი 2015 წელი) - ბათუმი;
 10. ტრენინგ-კურსი - ,,სწავლისა და სწავლების მეთოდები" - (19-26 ნოემბერი, 2014 წელი) - ბათუმის შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერისტეტი.
 11. ტრეინინგი - ,,Quality Enhancement and Capacity Building Support Programme in VET Sector of Georgia", (22-23 ოქტომბერი, 2013 წ),  ქ. ბათუმი;
 12. თვითშეფასების ტრეინინგი - (ხარისხის განვითარების და შესაძლებლობები განვითარების მხარდაჭერის პროგრამა), საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების სამინისტრო, განათლების ხარისხის განვითარების ეროვნული ცენტრი;  2013 წლის 22-23 ოქტომბერი), ქ. ბათუმი
 13. ტრეინინგი - participated in the academic course ,,E-learning in Teaching Process on the Example of Moodle” at Batumi Shota Rustaveli State Universty / Tallin University - (30 ივლისი, 2012 წ), ქ. ბათუმი
 14. ტრეინინგი - ,,მონაწილეობითი სა­მო­ქა­ლაქო მონიტორინგი“, - (2010 წ), ქ. ბათუმი.
უცხო ენების ცოდნა:

 

       1. რუსული ენა – კარგად;

       2. გერმანული ენა – საშუალოდ;

       3. ინგლისური ენა - ლექსიკონის დახმარებით

კომპიუტერული პროგრამების ცოდნა:

1. Microsoft Office Word – კარგად

2. Microsoft Office Excel –  კარგად

3. Microsoft Office PowerPoint – კარგად

4. Internet Explorer –  კარგად

5. Microsoft Office Publisher - კარგად

6. Abode Photoshop –  კარგად

 

უკან

საკონტაქტო ინფორმაცია

საქართველო, ბათუმი, 6010
ნინოშვილის/რუსთაველის ქ. 35/32
ტელ: +995(422) 27–17–80
ფაქსი: +995(422) 27–17–87
ელ. ფოსტა: info@bsu.edu.ge
     

სიახლის გამოწერა