გამომცემლობა “ბათუმის შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტი”

ბსუ-ს გამომცემლობა

საჯარო სამართლის იურიდიული პირი - ბათუმის შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტში ფუნქციონირებს მაღალი სტანდარტების შესაბამისი გამომცემლობა, რომელიც შეიქმნა 2007 წელს, როგორც ბსუ-ადმინისტრაციის დამხმარე სტრუქტურული ერთეული. გამომცემლობის ძირითადი ამოცანაა უნივერსიტეტში ხარისხიანი სწავლებისა და სამეცნიერო კვლევების წარმართვის ხელშეწყობა.

გამომცემლობის პრიორიტეტი საუნივერსიტეტო გამოცემებია, შესაბამისად, შემკვეთები ძირითადად უნივერსიტეტის პროფესორ-მასწავლებლები და სტუდენტებია. გამომცემლობა ხელშეკრულების საფუძველზე, ასევე, ეწევა კომერციულ საგამომცემლო საქმიანობას.

ბათუმის შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტში საგამომცემლო საქმიანობას საფუძველი ჩაეყარა 1997 წელს, როდესაც გაიხსნა საუნივერსიტეტო სტამბა - მცირე მასშტაბის პოლიგრაფიული საწარმო. 2017/2018 წლებში, აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის მთავრობის ხელშეწყობით და ბსუ-ს ჩართულობით განხორციელდა სტამბის მატერიალურ-ტექნიკური აღჭურვილობის განახლება. დღეისათვის მომხმარებელს შეუძლია მაღალი პოლიგრაფიული მომსახურების მიღება.

გამომცემლობის ფუნქციებია:

ა) უნივერსიტეტის საგამომცემლო საქმიანობის წარმართვა და კოორდინაცია საქართველოს კანონმდებლობის, ბსუ-ს საგამომცემლო საქმიანობის მარეგულირებელი წესისა და სხვა სამართლებრივი აქტების შესაბამისად;

ბ)  ბსუ-ს საგამომცემლო საბჭოს გადაწყვეტილების შესაბამისად, ბსუ-ს სასწავლო და სამეცნიერო-კვლევითი პროცესისათვის საჭირო სასწავლო და სამეცნიერო ლიტერატურის (სახელმძღვანელო, ლექციების კურსი, დამხმარე სახელმძღვანელო, მონოგრაფია, სამეცნიერო ჟურნალი, ლექსიკონი, ატლასი, ალბომი, ცხრილები და სხვა) გამოსაცემად მომზადება;

გ) ბსუ-ს საგამომცემლო საქმიანობის მარეგულირებელი წესის შესაბამისად, ქართულ ენაზე თარგმნილი სასწავლო და სამეცნიერო-კვლევითი პროცესისათვის საჭირო უცხოური    სასწავლო      ან/და      სამეცნიერო      ლიტერატურის (სახელმძღვანელო, დამხმარე სახელმძღვანე­ლო, ლექციების კურსი, სამეცნიერო ლიტერატურა - შემდგომში - ,,პუბლიკაცია“) გამოსაცემად მომზადება;

დ) დამკვეთთან გაფორმებული ხელშეკრულებების საფუძველზე  ანაზღაურებადი სარედაქციო და საგამომცემლო საქმიანობის (არასაუნივერსიტეტო) განხორციელება;

ე) გამოსაცემი პროდუქციისთვის (ნაშრომის, წიგნის და სხვა) საერთაშორისო საგამომცემლო პრეფიქსის (ნომრის) და საგამომცემლო ნიშნის მინიჭების მიზნით საჭირო ქმედების განხორციელება, ასევე, ბსუ-ში გამოცემული პუბლიკაციისთვის (სასწავლო - სახელმძღვანელო, დამხმარე სახელმძღვანელო, ლექციების კურსი და სამეცნიერო ლიტერატურა) ბსუ-ს გრიფის მინიჭება (ბსუ-ს ლოგო და წარწერა - ,,გამომცემლობა ,,ბათუმის შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტი“);

ვ) ბსუ-ს საგამომცემლო საქმიანობის მარეგულირებელი წესის შესაბამისად, ბსუ-ს საუნივერსიტეტო საგამომცემლო საბჭოს საქმისწარმოების კოორდინირება, მათ შორის, გარე რეცენზირების განმახორციელებელ პირზე შრომის ანაზღაურების გაცემის შესახებ სამართლებრივი აქტის პროექტის მომზადება;

ზ) ბსუ-ს მიერ გამოცემული ნაშრომების აღრიცხვის ჟურნალის წარმოება, ბსუ-ს საგამომცემლო საქმიანობის მარეგულირებელი წესის შესაბამისად;

თ) ბსუ-ში გამოცემული ნაშრომის ეგზემპლარების საქართველოს პარლამენტის ეროვნული ბიბლიოთეკის ISBN-ის, ISMN-ისა და ISSN-ის განყოფილებისთვის გაგზავნის ორგანიზება (ISBN - წიგნის საერთაშორისო სტანდარტული ნომრის და ISSN-სერიული გამოცემების საერთაშორისო სტანდარტული ნომრის მინიჭების მიზნით) და შესაბამისი სამსახურებრივი ბარათის ადმინისტრაციის ხელმძღვანელისთვის წარდგენა;

ი) საქართველოს კანონმდებლობით ან/და უნივერსიტეტის მართვის ორგანოთა სამართლებრივი აქტებით/დავალებებით განსაზღვრული სხვა ფუნქციების შესრულება.

გამომცემლობა უფლებამოსილია გამოსცეს უნივერსიტეტის საგანმანათლებლო და სამეცნიერო -კვლევით საქმიანობასთან დაკავშირებული ლიტერატურა, კერძოდ:

ა) სამეცნიერო ლიტერატურა (მათ შორის ნათარგმნი), ლექსიკონები, ცნობარები, დარგობრივი ლიტერატურა;

ბ) სასწავლო ლიტერატურა: სახელმძღვანელოები, დამხმარე სახელმძღვანელოები, სალექციო კურსები;

გ) პერიოდული გამოცემები: კრებულები, სტუდენტური და დარგობრივი სამეცნიერო ჟურნალები, კონფერენციების მასალები,  თეზისები;

დ) ყველა სახის ელექტრონული გამოცემები - პერიოდული, დარგობრივი, შემეცნებითი;

ე) საქართველოს კანონმდებლობის ფარგლებში გაფორმებული ხელშეკრულებების საფუძველზე განახორციელოს კომერციული გამოცემები: თანამედროვე ლიტერატურა, ალბომები და გზამკვლევები, მონოგრაფიები, სახელმძღვანელოები, ქართული კლასიკური ტექსტები, ნათარგმნი მხატვრული ლიტერატურა, საბავშვო წიგნები  და სხვა.

 


უკან

საკონტაქტო ინფორმაცია

საქართველო, ბათუმი, 6010
რუსთაველის/ნინოშვილის ქ. 32/35
ტელ: +995(422) 27–17–80
ფაქსი: +995(422) 27–17–87
ელ. ფოსტა: info@bsu.edu.ge
     

სიახლის გამოწერა