ეკონომიკისა და ბიზნესის ფაკულტეტი

ბიზნესის ადმინისტრირების, მენეჯმენტის და მარკეტინგის დარგობრივი დეპარტამენტი

აკადემიური პერსონალი

სახელი და გვარი: ლეილა ცეცხლაძე
აკადემიური თანამდებობა: ასისტ. პროფესორი
დაბადების თარიღი: 09.06.1974წ.
მისამართი: ქ. ბათუმი, გ. შარვაშიძის 34
ელ-ფოსტა: Cecxladze.leila@bsu.edu.ge
ტელეფონი: 599 28 53 76
განათლება:
კვალიფიკაცია/აკადემიური ხარისხი: ბიზნესის მართვის დოქტორი
განათლების მიმართულება, დარგი: ბიზნესის ადმინისტრირება
კვალიფიკაცია/აკადემიური ხარისხი: ეკონომისტი
განათლების მიმართულება, დარგი: ვაჭრობისა და საზოგადოებრივი კვების მენეჯერი
სამეცნიერო ინტერესების სფერო:

ბიზნესი, სახელმწიფო და მუნიციპალური მართვა, ეკონომიკის სახელმწიფო რეგულირება

სამუშაო გამოცდილება:

2013 წლიდან დღემდე – ბათუმის შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტი, ბიზნესის ადმინისტრირების დეპრტამენტი, ასისტენტ–პროფესორი;

2012–2014 წწ – წმინდა ტბელ აბუსერისძის სახელობის სასწავლო უნივერსიტეტი, მოწვეული პედაგოგი;

2012–2013 წწ – ბათუმის შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტი, უფროსი მასწავლებელი;

2006–2012 წწ – ბათუმის შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტი, მოწვეული მასწავლებელი;

2001–2002 წწ – შპს "მერიდიანი XXI", ეკონომისტი;

2000–2003 წწ –ბათუმის მ. აბაშიძის სახელობის დამოუკიდებელი უნივერსიტეტი, მოწვეული პედაგოგი;

1998–2004 წწ – ბათუმის დამოუკიდებელი ინსტიტუტი " მეგობრობა", საერთაშორისო ეკონომიკურ ურთიერთობათა ფაკულტეტი, მოწვეული პედაგოგი.

გამოქვეყნებული სამეცნიერო შრომები (ბოლო 10 წლის განმავლობაში):
 1. Trends of impact of state strategy on the Development of enterpreneurship in Georgia. Monograph "Innovations in science: the challenges of our time" ISBN 978-1-77192-422-1.2018. pp.390-398.
 2. განვითარებული ინფრასტრუქტურა - მცირე და საშუალო ბიზნესის წინსვლის ფაქტორი. ჟურნალი „ინოვაციური ეკონომიკა და მართვა“ ტომი IV, ISSN 2449-2418, E-ISSN:2449-2604. გამომცემლობა „კალმოსანი“, 2017.
 3.  "ინოვაცია - ბიზნესის კონკურენტუნარიანობის განმსაზღვრელი ფაქტორი" - ჟურნალი "ინოვაციური ეკონომიკა და მართვა", #1, ISSN 2449-2418, 2016წ;
 4.  მცირე ბიზნესის ორგანიზაციისა და მართვის სტრატეგია თანამედროვე საბაზრო სისტემაში“ –  მონოგრაფიაგამომცემლობა „უნივერსალი“, თბილისი ISBN 978-9941-22-095-1, თბ. 2013;
 5.  მცირე ბიზნესის სტრუქტურა და ეკონომიკური მახასიათებლები“ – ბათუმის შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტის შრომები ΙΙΙ.  ISSN 1512–3162, თბილისი, გამომცემლობა „უნივერსალი“ გვ. 192–197, 2011;
 6.  მცირე ბიზნსის დაფინანსების პრობლემები“ – ბათუმის შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტის შრომები Ι. ISSN 1987-9571 თბილისი, გამომცემლობა „უნივერსალი“  გვ.169–175, 2010;
 7.  მცირე ბიზნესი და მისი მნიშვნელობა ეროვნული ეკონომიკის ფორმირებაში“ – ჟ. „ეკონომიკა“, თბილისი, გვ. 243–251, 2009.

 

საერთაშორისო სამეცნიერო ფორუმებში მონაწილეობა (ბოლო 10 წლის განმავლობაში):
 1. Trends of impact of state strategy on the Development of enterpreneurship in Georgia. III international scientific and practikal forum "Innovations in science: the challenges of our time", 8-16 September, 2018, Bulgaria, Varna free university "Chernorizets Hrabar".
 2. "Innovative business: development, strategy, prospects" IV International Scientific and Practical Conference "Strategic Imperatives of Modern Management". . 19-20 april 2018, Kyiv. http://ir.kneu.edu.ua/handle/2010/24199
 3.  "ხარისხის მენეჯმენტის სრულყოფის საკითხები თანამედროვე კომპანიებში". საერთაშორისო სამეცნიერო პრაქტიკული კონფერენცია „თანამედროვე განვითარების ეკონომიკური, სამართლებრივი და სოციალური პრობლემები“.  აწსუ. 29-30.09.2017. http://www.atsu.edu.ge/Conferences/BLSS/index.php?page=Registration&lng=Ge#cont
 4.  საერთაშორისო სამეცნიერო პრაქტიკული კონფერენცია „ქრისტიანობა და ეკონომიკა“, „შრომის ადგილი და როლი ქრისტიანულ რელიგიაში“.  ISSN 2346-7932, ISBN  978-9941-13-432-6,  თბილისი- ბათუმი 2015;
 5. საერთაშორისო სამეცნიერო პრაქტიკული კონფერენცია „თანამედროვე მენეჯმენტის თეორია და პრაქტიკა“, „სასოფლო–სამეურნეო კოოპერატივების განვითარების პერსპექტივები საქართველოში“,  , ISBN  978-9941-22-409-6  , გამომცემლობა „უნივერსალი“, 2014;
 6.   საერთაშორისო სამეცნიერო პრაქტიკული კონფერენცია „გლობალიზაცია, საერთაშორისო ბიზნესის თანამედროვე პრობლემები და განვითარების ტენდენციები“, მცირე ბიზნესის კონკურენციული შესაძლებლობები.  გამომცემლობა ,,უნივერსალი“,ISBN-978-9941-17-598-5, თბილისი 2012;
 7. ΙΙΙ Международная научно-практическая конференция «Религия, религиозность, философия и гуманитаристика в современном информационном пространстве: национальный и интернациональный аспекты», “Стратегия  развития малого бизнеса и вызовы Глобализации" – Украина. Г. Рубежное УДК3(045) ББк 60Я43, Ф56 Стр. 61-66, 2011;
 8. საერთაშორისო სამეცნიერო–პრატიკული კონფერენცია „ტურიზმი: ეკონომიკა და ბიზნესი“,მაღალმთიანეთში ტურისტული ინდუსტრიის განვითარების ძირითადი მახასიათებლები, ბათუმის სახელმწიფო უნივერსიტეტი, გვ. 290–294, 2011.  თანაავტორები: ც. ცეცხლაძე, ლ. ლამპარაძე;
 9. საერთაშორისო სამეცნიერო–პრაქტიკული კონფერენცია „თანამედროვე ტექნოლოგიები და გამოყენებითი დიზაინი“,  საერთაშორისო საინვესტიციო თანამშრომლობა საზღვარგარეთის ქვეყნებთან და მათი როლი საქართველოს ეკონომიკაში“ – ქუთაისის ა. წერეთლის სახელმწიფო უნივერსიტეტი, ISBN 987-9941-432-13-2 გვ. 342–345, 2011. თანაავტორები: ჯ. ანანიძე, ნ. ჯაბნიძე, ლ. ლამპარაძე;
 10. საერთაშორისო პრაქტიკული კონფერენცია „განათლება და განვითარება“ , მცირე ბიზნესის ინოვაციური პოტენციალი“ – გვ.161–165; ქ. გორი. 2010;
საგრანტო პროექტები (ბოლო 10 წლის განმავლობაში):
სტაჟირება, ტრენინგები (ბოლო 10 წლის განმავლობაში):

1.Varna Free University "Chernorizets Hrabar". international internship on the topic of: Innovations in science:The challenges of our time. 4 (four) ECTS. Certificate №. C-9131. 15.09.2018. Varna, republic of Bulgaria.

„ინოვაციების მენეჯმენტი და თანამედროვე ტექნოლოგიური ტენდენციები“, ორგანიზებული ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტის  ტექნოლოგიების კომერციალიზაციის ოფისის მიერ. 15.07.2015.

2. „ეფექტური კომუნიკაცია პროფესორსა და სტუდენტს შორის“, ორგანიზებული საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის ბიზნეს-ინჟინერინგის ფაკულტეტის მიერ.

2014 წლის 19 ივლისი;

3. Training Workshop "University - Enterprise Cooperation", organized under the TEMPUS Project: "Building capacity for University-Enterprise partnerships towards competency based training in Armenia, Georgia and Ukraine. 516613-TEMPUS-JPHES", on September 23-27, 2013 in Batumi Sota Rustaveli Tsate University.

4. ფაკულტეტის განვითარების ტრენინგი“,  ორგანიზებული აგრობიზნესის კვლევისა და განათლების საერთაშორისო ცენტრის მიერ საქართველოს აგრობიზნესის განვითარების ცენტრთან ერთად და USDA  FAS CADI-ის მხარდაჭერით. (ერევანი, ტეხასის უნივერსიტეტის ფილიალი); 2012 წლის 24– 25 ივლისი.

5. აჭარის განათლების ფონდის მიერ ორგანიზებული ინგლისური ენის შემსწავლელი კურსების საშუალო საფეხური 52 საათი, 19.11.2012.

6. აჭარის განათლების ფონდის მიერ ორგანიზებული ინგლისური ენის შემსწავლელი კურსების ელემენტარული საფეხური 52 საათი, 13.06. 2011წ.

7.  რვა საათიანი ტრენინგ–კურსები უმაღლეს სკოლაში სასწავლო კურსის სწავლებასწავლის ახალი მეთოდებისერთიფიკატი გაიცა ბსუ–ს განათლების ფაკულტეტის დეკანატის მიერ, 2009;

 

 

 

 

უცხო ენების ცოდნა:

რუსული ენა - კარგად;

ინგლისური ენა - საშუალოდ.
 

კომპიუტერული პროგრამების ცოდნა:

MS-Word;   MS- Excel;  Internet Explorer; PowerPoint.


 

 

 
უკან

საკონტაქტო ინფორმაცია

საქართველო, ბათუმი, 6010
რუსთაველის/ნინოშვილის ქ. 32/35
ტელ: +995(422) 27–17–80
ფაქსი: +995(422) 27–17–87
ელ. ფოსტა: info@bsu.edu.ge
     

სიახლის გამოწერა