აკადემიური საბჭოს 2019 წლის 6 თებერვლის სხდომის დღის წესრიგი

(სხდომის ჩატარების დრო: 14 სთ.)

 

1. ბათუმის შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ბიბლიოთეკის დირექტორის არჩევნების გამოცხადების შესახებ.

(მომხს.: რექტორის მოადგილე სამეცნიერო დარგში ნ. წიკლაშვილი)

2. „ბსუ-ს დოქტორანტურის დებულების დამტკიცების შესახებ“ აკადემიური საბჭოს 2017 წლის 5 აპრილის 19 დადგენილებაში ცვლილებების და დამატებების შეტანის თაობაზე.

(მომხს.: სამეცნიერო კვლევების სამსახურის უფროსი თ. მაჭუტაძე)

3. „ბსუ-ს ფაკულტეტების  სადისერტაციო საბჭოს შექმნის, საქმიანობისა და დოქტორის აკადემიური ხარისხის მინიჭების შესახებ დებულების დამტკიცების შესახებ“ ბსუ-ს აკადემიური საბჭოს 2017 წლის 29 ივნისის 49 დადგენილებასა და „ბსუ-ს ზუსტ მეცნიერებათა და განათლების  ფაკულტეტის სადისერტაციო საბჭოს შექმნის, საქმიანობისა და დოქტორის აკადემიური ხარისხის მინიჭების შესახებ დებულების დამტკიცების თაობაზე“ ბსუ-ს აკადემიური საბჭოს 2018 წლის 14 ნოემბრის № 134 დადგენილებაში ცვლილებების შეტანის თაობაზე

(მომხს.: სამეცნიერო კვლევების სამსახურის უფროსი თ. მაჭუტაძე)

4. ,,ბსუ-ს დოქტორანტურის დებულებით გათვალისწინებული გამოცემების (სამეცნიერო ჟურნალები, კრებულები და სხვა) ნუსხის დამტკიცების შესახებ“ ბსუ-ს აკადემიური საბჭოს 2017 წლის 30 ნოემბრის №111 დადგენილებაში ცვლილებების შეტანის თაობაზე.

(მომხს.: სამეცნიერო კვლევების სამსახურის უფროსი თ. მაჭუტაძე)

5. ზოგიერთი პროფესიული საგანმანათლებლო პროგრამის შემუშავების მიზნით სამუშაო ჯგუფების შექმნის შესახებ.

(მომხს.: პროფესიული პროგრამების მართვისა და უწყვეტი განათლების

ცენტრის ხარისხის მართვის მენეჯერი მ. გოგელია)

6. ბსუ-სროფესიული საგანმანათლებლო პროგრამების შემუშავების, შეფასებისა და განვითარების უზრუნველყოფის წესის დამტკიცების შესახებ.

(მომხს.: პროფესიული პროგრამების მართვისა და უწყვეტი განათლების

ცენტრის ხარისხის მართვის მენეჯერი მ. გოგელია)

7. ბსუ-სროფესიული საგანმანათლებლო პროგრამების სასწავლო პროცესის მარეგულირებელი წესის დამტკიცების შესახებ“ ბსუ-ს აკადემიური საბჭოს 2018 წლის 23 თებერვლის N30 დადგენილების ძალადაკარგულად ცნობის შესახებ.

(მომხს.: პროფესიული პროგრამების მართვისა და უწყვეტი განათლების

ცენტრის ხარისხის მართვის მენეჯერი მ. გოგელია)

8. ბსუ-ს პროფესიულ საგანმანათლებლო პროგრამებზე „პრაქტიკოსი ექთანი“ და „ფარმაცევტის თანაშემწე“ 2019 წლის 1 იანვრამდე ჩარიცხული სტუდენტების ბსუ-ს მოქმედ პროფესიულ საგანმანათლებლო პროგრამებზე გადაყვანის თაობაზე.

(მომხს.: პროფესიული პროგრამების მართვისა და უწყვეტი განათლების

ცენტრის ხარისხის მართვის მენეჯერი მ. გოგელია)

9. 2019–2020 სასწავლო წლისთვის ბსუ-ს მაგისტრატურაში მისაღები კონტინგენტის, სამაგისტრო პროგრამაზე ჩასაბარებელი შესაბამისი ტესტის ტიპის, მისაღები გამოცდების კოეფიციენტების და სწავლის საფასურის განსაზღვრის შესახებ.

(მომხს.: სასწავლო პროცესის დეპარტამენტის უფროსი ი. ქერქაძე)

 

მიმდინარე საკითხები.


უკან

საკონტაქტო ინფორმაცია

საქართველო, ბათუმი, 6010
რუსთაველის/ნინოშვილის ქ. 32/35
ტელ: +995(422) 27–17–80
ფაქსი: +995(422) 27–17–87
ელ. ფოსტა: info@bsu.edu.ge
     

სიახლის გამოწერა