საბუნებისმეტყველო მეცნიერებათა და ჯანდაცვის ფაკულტეტი

კლინიკური მედიცინის დარგობრივი დეპარტამენტი

აკადემიური პერსონალი

სახელი და გვარი: შორენა ვაშაძე
აკადემიური თანამდებობა: ასოც. პროფესორი
ადმინისტრაციული თანამდებობა: კლინიკური თერაპიის დეპარტამენტის ასოც. პროფესორი
დაბადების თარიღი: 08.12.1959
მისამართი: ქ. ბათუმი, 26 მაისის 65
ელ-ფოსტა: Shorena.Vashadze@bsu.edu.ge
ტელეფონი: 577413466
განათლება:
კვალიფიკაცია/აკადემიური ხარისხი: მედიცინის მეცნიერებათა კანდიდატი
განათლების მიმართულება, დარგი: ჯანდაცვა, მედიცინა
სამეცნიერო ინტერესების სფერო:

მედიცინა

სამუშაო გამოცდილება:

-1.07.2013  წლიდან დღემდე-აჭარის  ა.რ.  ონკოლოგიური  ცენტრი.

-2009 წლის ოქტომბრიდან 2010 წლის ოქტომბრამდე - შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტი. ჯანდაცვის ფაკულტეტის ხარისხის სამსახურის უფროსი.

- 2008 წლის 5 დეკემბრიდან 2009 წლის 27 სექტემბრამდე შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტი. სასწავლო და სამეცნიერო პროგრამების მართვის დეპარტამენტის უფროსი. 

- 2006 დან - 2009წ. შოთა რუსთაველის სახელმწიფო  უნივერსიტეტი,  ასოცირებული პროფესორი.

- 1997 . –დან შეთავსებით, 2006 წ. –დღემდე მუდმივი საშტატო ერთეულით. შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტი. უფროსი მასწავლებელი.

- 1994 .- დან დღემდე მდე. ქ.ბათუმის სადიაგნოსტიკო და აღდგენითი მკურნალობის ცენტრი. 

-1992 . - დან 1993წ - მდე. ქ. გორის სარაიონთაშორისო პოლიკნინიკა ქ. გორი. ნევროპათოლოგი.

- 1985 - დან 1987 - მდე ქ. ჭიათურა, ქვაციხის საუბნო საავადმყოფო ქ. ჭიათურა მთავარი ექიმი.

გამოქვეყნებული სამეცნიერო შრომები (ბოლო 10 წლის განმავლობაში):

1. შორენა  ვაშაძე,  პანიკური  აშლილობა  ფილტვის  სიმსივნით  დაავადებულებში. ISSN 1512-2778. საქართველოს რესპირაციული ელი ინოვაციები.და ჟურნალი თბილისი ტომი 1. 11.2015. გვ.30-34

2. შორენა  ვაშაძე,  მიხეილ  ართმელაძე. დეპრესია  ონკოპაციენტებში ISSN 1512-0392 ექსპერიმენტული და კლინიკური მედიცინა № 4 .  თბილისი

.2014.43-45  გვ.

3. Shorena Vashadze Depressionin Epileptic Adults.  the  XXXI international  scientific andpractical conference  ways ofsolving  crisis  phenomena in pedagogies,   psychology  and linguistics 31-08.=06.  09.  2012.  International  academy of sciences  and  higher education  London,  Great Britain.   №s/2012-0475  და  გამოქვეყნებულ   იქნა კონფერენციის  მასალებსა და   შრომათა  კრებულში.

4. Shorena Vashadze.თრომბოციტები   და   დეპრესია გენდერული  მაჩვენებლების  მიხედვით. international  conference from  maturity  to ageing  ,  Batumi. 27-29  2012

5.   Shorena  Vashadze .Imunoneiroallergic disease   and   depression. allergology  and immunology  .T13. № 3  p.p.223-226    

6.შორენა  ვაშაძე. ღვინის  ტურის   ახალი პერსპექტივების   შესახებ.მდგრადი  ტურიზმი, ეკონომიკა   და  ბიზნესი. მესამე   საერთაშორისო   სამეცნიერო –პრაქტიკული  კონფერენციის  მასალები. 2–3 ივნისი.  ბათუმი.  2012   წ.  283–286 გვ.

7. შორენა  ვაშაძე. არტერიული  ჰიპერტენზია,  თრომბიციტები  და  დეპრესია.   ISSN1512-0392 ექსპერიმენტული დაკლინიკური მედიცინა№4. (მეოთხე საერთაშორისო კონფერენციის * ჯანმრთელობა  და  ეკოლოგია* შრომათა მასალები)თბილისი.2012 წ.გვ  102-103გვ.

8. Ш. Вашадзе.  Суицид  является  актуальной медико-социальной  проблемы. Shevchenkivska vesna-2011,  Kiev  21-25  march. 2011.Стр. 345-346

9.შ.  ვაშაძე. სინათლის   თერაპიის   შესახებ .საერთაშორისო  სამეცნიერო  კონფერენციის კვლევის  ფიზიკური  მეთოდები მედიცინაში 27–28  ოქტომბერი 2011 წ.  მოხსენებათა კრებული. თბილისი. 274–277  გვ.

10.Ш. Вашадзе. Изучение состояний тревоги депрессии панического расстройства у больных бронхиальной астмой. Georgoan mediqal news. Tbilisi-New-York. № 11 (200)2011. 62-67 ст.ი 

11. შ. ვაშაძე. ანორექსიის სადიაგნოსტიკო კრიტერიუმების შესახებ"  ვაშაძე ISSN 1512-1392 ექსპერიმენტული და კლინიკური მედიცინა № 4 (მედიკოსთა მე-25 სამეცნიერო-პრაქტიკული კონფერენციის  შრომათა მასალები) თბილისი 2011 წ. 42-44გვ.

12. შ. ვაშაძე. თავის  ტვინში  სისხლის მიმოქცევის  მოშლის  შესახებ (2008–2010  წლის  მონაცემებით),’’ ISSN 1512-1392 ექსპერიმენტული დაკლინიკური მედიცინა№4. (მედიკოსთა მე-26 სამეცნიერო- პრაქტიკული კონფერენციის შრომათა მასალები)თბილისი.2011 წ.38-40გვ. 

13. Шорена Вашадзе. Менопауза и депрессия. ექსპერიმენტალური და კლინიკური მედიცინა.15.2010.გვ.46–49.

14. შორენა ვაშაძე. შემეცნებითი ტურიზმისა და ანტიკური მედიცინის შესახებ, პირველი საერთაშორისო სამეცნიერო –პრაქტიკული კონფერენცია ბათუმი–ტრაპზონი.5–6 ივნისი. შრომათა კრებული2010 წ. გვ.549–553.

15. . შორენა ვაშაძე. ნატო ზოსიძე, ლელა ბერიძე. სამკურნალო ტურიზმი საქართველოში. პირველი საერთაშორისო სამეცნიერო –პრაქტიკული კონფერენცია ბათუმი–ტრაპზონი.5–6 ივნისი. შრომათა კრებული2010 წ.. გვ.482–487.

16. Шорена Вашадзе. Реестр нарушении мозгового кровообращения в г Батуми в 2007-2009 г.г Международный неврологический журнал .Киев. 14(34) 2010. ст 10-14

17. Шорена Вашадзе. Холестерин, серотонин и суицид Международный неврологический журнал .Киев. 12(32) 2010. ст 14-18

18 შორენა ვაშაძე. დორსალგია დ დეპრესია. ექსპერიმენტალური და კლინიკური მედიცინა.15.2010.გვ.49–54. 

19. შ ვაშაძე. მ კეკენაძე. საეკლესიო მედიცინა და ტურიზმი . პირველი საერთაშორისო სამეცნიერო –პრაქტიკული კონფერენცია ბათუმი–ტრაპზონი.5–6 ივნისი. შრომათა კრებული2010 წ.. გვ.549–553.

20. შ ვაშაძე. დეპრესია და შაქრიანი დიაბეტი. . ექსპერიმენტალური და კლინიკური მედიცინა.15.2010.გვ.22–24.

21. შ.ვაშაძე. თავის ტვინში სისხლის მიმოქცევის მოშლის შემთხვევათა შესახებ 2000–2007წწ აჭარის ავტონომიურ რესპუბლიკაში..მეორე საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენციის მასალები. თანამედროვე აქტუალური სამეცნიერო საკითხები.გორი 2010 წ. გვ.170–174

22. შ.ვაშაძე. ჯ. ლეჟავა, ნ, ზოსიძე. სამედიცინო მენეჯმენტის ისტორიული ასპექტები. ჟ. ბიზნესი და მენეჯმენტი.12. ბათუმი,2010 წ. გვ137–140.

23.Ш. Вашадзе. Менорауза и депресия.ექსპერიმენტალური და კლინიკური მედიცინა. 5 (60)2010გც. 46-48

24. შ. ვაშაძე. ჯ. ლეჟავა, ნ.ზოსიძე. სამედიცინო მენეჯმენტის ისტორიული ასპექტები. ჟ. ბიზნესი და მენეჯმენტი. 12. ბათუმი, 2010 წ. გვ. 137-140.

25. Ш Вашадзе. Психологический аспект психосоматической патологии толстой кишки. ISSN 1512-0112.Georgian medical news.Tbilisi-New-York №62009. 37-40. 

26. Ш Вашадзе. Серотонин и Суицид. ISSN 1512-0112. Georgian medical news №6. 2009.Tbilisi-New-York 40-44

27. Ш Вашадзе. Взаимосвязь между содержанием серотонина в крови и возникновением головных болей напряжения. ISSN 1512-0112. Georgian medical news №6. 2009.Tbilisi-New-York 44-47 

28. შ. ვაშაძე. რ,შავიშვილი Social-psychological –suicidal actions(1990-2000 რსუ საბუნებისმეტყველო მეცნიერებანი, მედიცინა. მე-12 შრომების კრებული ,ბათუმი. 45-49.2009

29. Shorena Vashadze.sA.ggression in Epileptic Adults Adults შავი ზღვის აუზის ქვეყნების ახალგაზრდა მედიკოსთა შრომების კრებული. ბათუმი. 2009

30. Shorena Vashadze M.kavlashvili E SOCIAL- PSYCHOLOGICAL SUICIDAL ACTIONS IN BATUMI ( 2003-20004). შავი ზღვის აუზის ქვეყნების ახალგაზრდა მედიკოსთა შრომების კრებული. 7-11.ბათუმი. 2009 55–60

31. Shorena Vashadze Social-psychological –suicidal actions შავი ზღვის აუზის ქვეყნების ახალგაზრდა მედიკოსთა შრომების კრებული. .ბათუმი. 2009

32. Shorena vashadze. Serotonin and Depression შავი ზღვის აუზის ქვეყნების ახალგაზრდა მედიკოსთა შრომების კრებული. ბათუმი. 2009

33. Shorena Vashadz. Ishemic cerebraavasculular syndrome and depression შავი ზღვის აუზის ქვეყნების ახალგაზრდა მედიკოსთა შრომების კრებული. . ბათუმი. 2009

34. Shorena Vashadze Arterial Hypertension, and Depression შავი ზღვის აუზის ქვეყნების ახალგაზრდა მედიკოსთა შრომების კრებული. ბათუმი. 2009

35. შ. ვაშაძე. ჰეი, ვინ მოდის მანდ მომავლიდან* რსუ გამომცემლობის მიერ გამოცემულ იქნა მონოგრაფია.2009.1-135.

36. შ. ვაშაძე. ლიმბიკო–რეტიკულური სისტემის შესახებ .რსუს–ს საბუნებისმეტყველო მეცნიერებანი, მედიცინა, მე–15 ტომი, შრომათა კრებული.ბათუმი.2009

37. Ш Вашадзе Тревога и тревожные атаки у женщин, занимающихся коммерческим сексом. .რსუს–ს საბუნებისმეტყველო მეცნიერებანი, მედიცინა, მე–15 ტომი, შრომათა კრებული.ბათუმი.2009

38. შ. ვაშაძე. დეპრესია და ჰიპერტონული დაავადებანი. ISSN 1512-1392 ექსპერიმენტალური და კლინიკური მედიცინა 13(42).თბილისი. 15-17. 2008

39. შ. ვაშაძე. დეპრესიული სინდრომი ბრონქული ასთმით დაავადებულ პაციენტებში. ISSN 1512-1392. ექსპერიმენტალური და კლინიკური მედიცინა 13(42). 2008. თბილისი. 45-47.

40. შ. ვაშაძე. დეპრესიისა და პიროვნული მახასიათებლები რესპირაციული სნეულებით დაავდებულ მოზარდებში. ISSN 1512-2778. საქართველოს რესპირაციული ჟურნალი თბილისი ტომი 4 11.2008 21-28

41. Ш Вашадзе. Депрессивные расстройства у больных цереброваскулярной патологией. Ж.Неврологический международный журнал. Киев. Украина .№6 (16)44-47.2007

42 Ш Вашадзе. ОЦЕНКА СОСТОЯНИЯ ДЕПРЕССИИ У БОЛЬНЫХ АТОРИЧЕСКИМ ДЕРМАТИТОМ ПО ШКАЛЕ ГАМИЛЬТОНА. SSN 1512-2301 Ж.НОВОСТИ ДЕРМАТОЛОГИИ И ВЕНЕРОЛОГИИ ЮЖНОГО КАВКАЗА. 2007.№2 (5) 18-22. 

43. Ш Вашадзе. Инсомния -серотонин и депрссия. Georgan medıcal news. Tbilisi-New-York .2007.стр.22-24.

44 შ. ვაშაძე. კლინიკური ნევროლოგიის პრაქტიკული სახელმძღვანელო* გამომცემლობა.შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტი.. 2007 ბათუმი 1- 137

45. შ. ვაშაძე.მსხალაძე. თ.ფირცხალაიშვილი ქ. თავის ტვინში სისხლის მიმოქცევის მოშლის შემთხვევათა შესახებ 2000-2006წ.წ/.(აჭარის ავტონომიურ რესპუბლიკაში.)საქართველოს აკადემიის მაცნე. ბიოლოგიის სექცია.2007ქ. №6(33) გვ.349-355.

46. შ.ვაშაძე. მსხალაძე.თ.ფირცხალაიშვილი ქ. ცერებრული სისხლძარღვოვანი დავაადებები და დეპრესია აჭარია ა. რესპუბლიკაში. ISSN-0321-1665 .საქართველოს მეცნიერებათა აკადემიის მაცნე. ბიოლოგიის სექცია. №6(33. 349-353. 2007

47. შ.ვაშაძე. აგრესია მოზარდებში.ექსპერიმენტალური და კლინიკური მედიცინა №5.თბ.2007წ.42-45.

48. შ.ვაშაძე, მოზარდთა ფსიქო-სოციალური მდგომარეობის შესახებ. ექსპერიმენტალური და კლინიკური მედიცინა №5.თბ.2007წ. გვ.52-54

49. Ш Вашадзе. Серотонин и депрессия Клиническая лабораторная Диагностика. Москва .2006г.№10.стр.19-21.

50. შ. ვაშაძე. პანიკურ შეტევათა შესახებ .ISSN 1512-1392 ექსპერიმენტული და კლინიკური მედიცინა№8. (მედიკოსთა მე-20 საიუბილეო სამეცნიერო- პრაქტიკული კონფერენციის შრომათა მასალები) თბილისი..2006წ. გვ.150-154.

51. Ш Вашадзе. Депрессия и суицидная активность у мед. работников. Ж.Международный неврологический журнал № 4, 149-152 . 2006, Киев, Украина

საერთაშორისო სამეცნიერო ფორუმებში მონაწილეობა (ბოლო 10 წლის განმავლობაში):

1.      Cancer  and day conference.Batumi.  7  febraey 2015

2.      international  conference High education new tecnologiies and innovation .1-2 May .  2015 Kutaisi

3.      მეხუთე  პოლიპროფილური საერთაშორისო სამედიცინო  კონფერენცია. კლინიკური პარაქტიკის 

საერთაშორისო  სტანდარტები 4-12 ივლისი.  2014  წ.  ჩაქვი

4.      მეოთხე საერთაშორისო  სამეცნიერო  პრაქტიკული  კონფერენცია ტურიზმი,  ეკონომიკა  და  ბიზნესი.8-9 ივნისი2013 წ.  ბათუმი-ტრაპიზონი..

5.      3  international  congress.  Batumi.  Georgia.  6-8 Iune 2013

6.      International research and  practice  conference  modern  methodology  of  health care  and  psychosomatic development  of  a  men  World championship continental,  national and regional research analytics championships18-23 July 2013 .

7.      მეორე პოლიპროფილური სამედიცინო  კონფერენცია. კლინიკური პარაქტიკის  საერთაშორისო  სტანდარტები 13-21 ივლისი.  2013  წ.  ჩაქვი

8.      საერთაშორისო  სამეცნიერო  პრაქტიკული  კონფერენცია ბატუმი,  წარსული,  თანამედროვეობა. 7-8 სექტემბერი. 2012 წ.  ბათუმი.

9.      მესამე  საერთაშორისო  სამეცნიერო  პრაქტიკული  კონფერენცია მდგრადი ტურიზმი,  ეკონომიკა  და  ბიზნესი.2-3 ივნისი2012 წ.  ბათუმი.

10.  Second international conference*  From maturity to  ageing*. Batumi.  27-29 august.2012

11.  The 23- International  scientific and practical conference modern trends of scientific thought development 18-23 april.2012. International  academy  of  sciences and  higher education London,  S/2012-0199, 

12.  International  academy  of  sciences and  higher education London,  Great  Britain. International scientific analytical project.14.09.2012.the  3  stage  of  the  research analytics championship of  Georgia  held  in  London  in  the  framework  of  psychological  sciences  branch  in  section  medical  psychology. s/2012-0475

13.  7 Georgian congress Health and drugs  Tscalxtubo-Batumi 5-8 octomber. 2012.   332

14.  Shevchenkivska vesna-2011,  Kiev  21-25  march. 2011

15.  საერთაშორისო  სამეცნიერო  კონფერენციის კვლევის  ფიზიკური  მეთოდები მედიცინაში 27–28  ოქტომბერი 2011 წ.   თბილისი.

16.  International students congress TURKEY.6-8 may.  2011.

17.  მედიკოსთა 30–ე საერთაშორისო კონფერენცია თანამედროვე კლინიკური და ექსპერიმენტალური მედიცინა, მიღწევები და უახლესი ტექნოლოგიები.23-30 ივლისი. თბილისი–ჩაქვი.2011  წელი.

18.  საქართველოს განათლებისა და მეცნიერებათა სამინისტროსა, ევროკავშირის ტრენინგ–სემინარი *Ects &diploma Superlement* ბათუმი.2010 წ. 23–25 ივნისი     383

19.  ..ძალადობის აჩრდილი–ქალები წინაღობების წინააღმდეგ. საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია. თბილისი. 2010 წ.8 დეკემბერი.

20.  საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია * ბათუმი- გაზაფხული-2010* 7-9 მაისი.

21.  სოციალური  პედიატრია  და ბავშვთა  ჯანმრთელობა სოციალური  პედიატრიის  დაცვის  ფონდის  22-ე სამეცნიერო-პრაქტიკული კონფერენცია. 1.07.2010 წელი.  თბილისი.

22.  .მეორე საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია სუხიშვულის უნივერსიტეტი., * თანამედროვე სამეცნიერო აქტუალური საკითხები*,2010 წ. გორი..

23.  მედიკოსთა 28–ე საერთაშორისო კონფერენცია თანამედროვე კლინიკური და ექსპერიმენტალური მედიცინა, მიღწევები და უახლესი ტექნოლოგიები.14–21 ივლისი. თბილისი–ჩაქვი.2010  წ.

24.  საერთაშორისო კონფერენცია. Bologna process, european construction , european neighbourhood policies. 28–29 ივნისი, 2010 წ ბათუმი.

25.  ნეირომეცნიერების აქტუალური საკითხები–საერთაშორისო კოპნფერენცია, ბათუმი,2–6 აგვისტო. 2010 წ.

26.  პირველი საერთაშორისო  სამეცნიერო  პრაქტიკული  კონფერენცია ტურიზმი,  ეკონომიკა  და  ბიზნესი.8-9 ივნისი2010 წ.  ბათუმი-ტრაპიზონი..

27.  ქართველოს რესპირაციული საზოგადოების მეორე საერთშორისო კონგრესი. ბათუმი.2010 წ.

საგრანტო პროექტები (ბოლო 10 წლის განმავლობაში):

1.      2013  წელი. შოთა  რუსთაველის  სამეცნიერო  ფონდი  SS/8/2-132/13--ქართულ - აფხაზური სკოლა-

2.      ქართულ-ჩერქეზული საზაფხულო სკოლა. 5.08.20.08 2012 წ. შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტისა და საქართველოში ჩერქეზული კულტურის ცენტრის დაფინანსებით.

3.      2004-2007წ.წ. ვმონაწილეობდი პროექტში ინკლუზიური სწავლების დანერგვა - ბათუმში (განათლების სამინისტროსა და ბათუმის მერიის თანადგომით, აჭარის ავტონომიურ რესპუბლიკაში ბავშვთა ინკლუზიურ სწავლების პროგრამაში.)

სტაჟირება, ტრენინგები (ბოლო 10 წლის განმავლობაში):

1.      18.04-24.04. 2015- Mevlana exchange program at Ataturk university medical faculty and  neurology department during 18.04-25.04 2015.

2.      2014.. Expert Certificate   exp/14-035  of  the national research analytics championship

3.      And the open European Asian  research analytics championship research analytics championship

4.      2013..Expert Certificate   exp/16-040  of  the national research analytics championship  in medical sciences  research analytics championship

5.      May 2013-2014 December -Gestalt  cobsultamt

6.      22-26 January  2014. Family gestalt therapy. Tbilisi. gestalt institute. Riga  gestalt institute.

7.      27-30 March   2014 Scope of relationship. in Gestalt Therapy .Tbilisi. gestalt  institute. Riga  gestalt institute

8.      . .20-23 febrary. 2014- Group Gestalt  Therapy. Tbilisi. gestalt  institute. Riga  gestalt institute

9.      24-27 April   2014- Supervision  in Gestalt Therapy .Tbilisi. gestalt  institute. Riga  gestalt institute.

10.  22-25 may 2014. Group Gestalt  Therapy. Tbilisi. gestalt  institute. Riga  gestalt institute.

11.  22-29 June   2014 Gestalt Therapy in children.Tbilisi. gestalt  institute. Riga  gestalt institute.

12.  16-18  Yule 2014. Group Gestalt  Therapy. Tbilisi. gestalt  institute. Riga  gestalt institute.

13.  8-1o  October  2014. Group Gestalt  Therapy. Tbilisi. gestalt  institute. Riga  gestalt institute.

14.  18-20 October   2014. Dialogue in  Gestalt Therapy. Tbilisi. gestalt  institute. Riga  gestalt institute.

15.  29-30  November   2014 Gestalt  Therapy approach to sexuality introduction . Tbilisi. gestalt  institute. Riga  gestalt institute.

16.  7-0 December ber   2014. Group Gestalt  Therapy. Tbilisi. gestalt  institute. Riga  gestalt institute

17.  19  May.2013.- Introduction  to  Gestalt  Therapy Theories  of  Gestalt  Therapy Tbilisi. gestalt  institute. Riga  gestalt institute.

18.  18-21  Yule 2013. Group Gestalt  Therapy. Tbilisi. gestalt  institute. Riga  gestalt institute.

19.  3-6 Octomber.2013 Experiment in Gestalt therapy.  Tbilisi. gestalt  institute. Riga  gestalt institute.

20.  14-17  November  2013. Phenomenology  Group Gestalt  Therapy. Tbilisi. gestalt institute. Riga  gestalt institute..in  Gestalt Therapy .Tbilisi. gestalt  institute. Riga  gestalt institute.
12-14  December

21.  2009.წ. ბსუ.  სწავლების  ახალი  მეთოდები.

უცხო ენების ცოდნა:

ქართული (მშობლიური), რუსული, ინგლისური, თურქული

კომპიუტერული პროგრამების ცოდნა:

Word, Excel,

 
უკან

საკონტაქტო ინფორმაცია

საქართველო, ბათუმი, 6010
რუსთაველის/ნინოშვილის ქ. 32/35
ტელ: +995(422) 27–17–80
ფაქსი: +995(422) 27–17–87
ელ. ფოსტა: info@bsu.edu.ge
     

სიახლის გამოწერა