საბუნებისმეტყველო მეცნიერებათა და ჯანდაცვის ფაკულტეტი

საზოგადოებრივი ჯანდაცვის და მტკიცებითი მედიცინის დეპარტამენტი

აკადემიური პერსონალი

სახელი და გვარი: სალომე ღლონტი
აკადემიური თანამდებობა: პროფესორი
ადმინისტრაციული თანამდებობა: :ბათუმის შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტის საბუნებისმეტყველო მეცნიერებათა და ჯანდაცვის ფაკულტეტის პროფესორი, საზოგადოებრივი ჯანდაცვის და მტკიცებითი მედიცინის დეპარტამენტის ხელმძღვანელი.
დაბადების თარიღი: 19.12.1965 .
მისამართი: ბათუმი , ზ.გორგილაძის ქ.2 ბ. 27.
ელ-ფოსტა: salome.glonti@bsu.edu.ge
ტელეფონი: +995 599 51 00 05
განათლება:
კვალიფიკაცია/აკადემიური ხარისხი: საექიმო საქმე
განათლების მიმართულება, დარგი: შინაგანი მედიცინა
კვალიფიკაცია/აკადემიური ხარისხი: მედიცინის მეცნიერებათა კანდიდატი
განათლების მიმართულება, დარგი: ენდოკრინოლოგია
სამეცნიერო ინტერესების სფერო:

სამეცნიერო კვლევის მეთოდები კლინიკურ მედიცინაში;

კლინიკური უნარ–ჩვევები თერაპიაში; კლინიკური კვლევები , ენდოკრინოლოგია;

სამუშაო გამოცდილება:

ბოლო სამსახურეობრივი პოზიცია: ბათუმის შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტის საბუნებისმეტყველო მეცნიერებათა  და  ჯანდაცვის  ფაკულტეტის  სრული პროფესორი, მტკიცებითი მედიცინის და საზოგადოებრივი ჯანდაცვის დეპარტამენტის  ხელმძღვანელი.

„სამედიცინო კორპორაცია ევექსი“ –კლინიკური კვლევების განყოფილების უფროსი.

შპს „უნიმედი აჭარა“ ბათუმის რეფერალური ჰოსპიტალი

( სამედიცინოკორპორაციაევექსისწევრი), თერაპიულიდეპარტამენტისადაენდოკრინოლოგიურისამსახურისხელმძღვანელი;

2014დან დღემდე - სამედიცინო კორპორაცია ევექსი, კლინიკური კვლევების განყოფილების ხელმძღვანელი;

2013 დან დღემდე - შპს „უნიმედი აჭარა“(სამედიცინო კორპორაცია ევექსის წევრი), თერაპიული დეპარტამენტისა და ენდოკრინოლოგიური სამსახურის ხელმძღვანელი;

09.2009 –09.2015 მდე - შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტი. ჯანდაცვის  ფაკულტეტი თერაპიის დეპარტამენტის ასოცირებული პროფესორი;

09.2015 დან - შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტი. ჯანდაცვის ფაკულტეტი, თერაპიის დეპარტამენტის სრული პროფესორი;

09.2010-09.2016 მდე - შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტი,  კლინიკური თერაპიის დეპარტამენტის ხელმძღვანელი;

09.2016 დან - შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტი, მტკიცებითი მედიცინის და საზოგადოებრივი ჯანდაცვის  დეპარტამენტის  ხელმძღვანელი;

2010  – 2013მდე - შპს ”ქ.ბათუმის რესპუბლიკური კლინიკური საავადმყოფო”- თერაპიული დეპარტამენტის ხელმძღვანელი;

2004-2010მდე - შპს ”ქ.ბათუმის რესპუბლიკური კლინიკური  საავადმყოფო”- ენდოკრინოლოგიური განყოფილების გამგე;

პედაგოგიური  სტაჟი:

ბათუმის შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტი, მედიცინის ერთსაფეხურიანი საგანმანათლებო  პროგრამა - სამეცნიერო კვლევის მეთოდები კლინიკურ მედიცინაში; კლინიკური უნარ–ჩვევები თერაპიაში ; კლინიკური უნარ–ჩვევები; კვლევის მეთოდები; ენდოკრინოლოგია; კერძო თერაპია 1; კერძო თერაპია 2;

 სტომატოლოგიის ერთსაფეხურიანი საგანმანათლებლო  პროგრამა - ენდოკრინოლოგიისსაფუძვლები;

მაგისტრატურა - სამეცნიერო კვლევების მეთოდები მედიცინაში; მტკიცებითი  მედიცინის  და სამედიცინო სტატისტიკის საფუძვლები;  მედიცინის ზოგადი საფუძვლები.

გამოქვეყნებული სამეცნიერო შრომები (ბოლო 10 წლის განმავლობაში):

1.      Salome Glonti – სტატია საერთაშორისო რეცენზირებად,  უცხოურ, ჟურნალში     The functional state of the thyroid gland in patients with heart ischemic disease living in iodine deficient region of Georgia (Adjara). Journal"Diabetes,Obesity,Metabolicsindrom ", Kiev,2015 No 3; ISSN  2304-6090.Email: doms@infinitum.com.ua 2015

2.      Salome Glonti–საკონფერენციო მასალები რეცენზირებად, საერთაშორისო, უცხოურ,  ჟურნალში “Undiagnosed Subclinical and Clinical Hypothyroidism in Type 1 Diabetes Patients“European Thyroid Journal №3/S1-248/2014ISSN 2235 0640eISSN 2235 0802ISBN 978-3-318-02754-9www.eurothyroid.com www.eta2014.com    Email: euro-thyroid-assoc@endoscience.de 2014

3.      Salome Glonti–სტატია საერთაშორისო რეცენზირებად,  უცხოურ, ჟურნალში Prevalence of Thyroid Pathology in Pregnant Women Living in Environment with Mild Iodine Deficiency .Journal "Diabetes& Heart№2(158)2012ISSN 1997-9894Email:office@health-medix.com www.health-medix.com 2012

4.      Badriashvili N., Chikovani M.,Topuridze M., Glonti S.,Sharikadze N., Topuria T.,Pagava K–საკონფერენციომასალებირეცენზი-რებად, ადგილობრივ ჟურნალში     Clinical value of changes in red blood cell ultrastructure and energy metabolism in children with cystic fibrosis .Journal Georgian Medical News No4(193) 04.2011ISSN 1512-0112(SJR-0.038; SNIP-0.030)www.geomednews.org www.viniti.ru 2012

5.      S.Glonti,T.Gogilashvili, M.Jvaridze, N. Khurodze, M. Chokoshvili, M. Getiashvili.სტატიარეცენზი-რებად, ადგილობრივჟურნალში. Clinical , Immune System Changes and Euthyroid Glands in System Lupus.Cardiology and Internal Medicine. Scientific-Practical Journal , Tbilisi  ISSN 1512-1291EISSN 1512-1968www.gisc.ge 2010.

6.      ს.ღლონტი “შაქრიანი დიაბეტის სკოლაში სწავლების გავლენა გლიკემიის კომპენსაციაზე შაქრიანი დიაბეტი ტიპი-1-ის მქონე ზრდასრულ პაციენტებში”  რსუ შრომები XII, საბუნებისმეტყველო მეცნიერებანი,  მედიცინა ,ბათუმი 2008 წ.

7.      ს.ღლონტი. „ნოვონორმი შაქრიანი დიაბეტი, ტიპი 2–ის მკურნალობაში“ “დიაბეტი და ჯანმრთელობა”, თბილისი, საქართველო. 2008 წ.

8.      ს.ღლონტი “იმუნური სისტემის მდგომარეობ აეუთირეიდული ჩიყვის დროს“„კარდიოლოგია და შინაგანი მედიცინა“, თბილისი, #1-2, გვ. 64-65, 2007 წ.

9.      ს.ღლონტი.“ცვლილებები ელექტროკარდიოგრამაზე დიაბეტური კარდიომიოპათიის დროს“,  „კარდიოლოგია და შინაგანი მედიცინა“, თბილისი, #1-2,  gv.32-36, 2007 წ.

10.    С. Глонти. “Оценка эффективности йодной профилактики во время беременности в

регионе с умеренным йододефицитом“. Медицинский вестник «Эребуни». Научно-практическийжурнал. Ереван, 2006 г., №2 (26)

11.   С. Глонти. “Структура и частота тиреоидной патологии по данным ультразвукового   обследования и особенности функционирования щитовидной железы у беременных  женщин, проживающих в регионе c умеренным йоддефицитом”.  Медицинский вестник «Эребуни». Научно-практический журнал. Ереван, 2006 г., №2 (26)

12.  ს. ღლონტი „შაქრიანი დიაბეტის სკოლაში სწავლების გავლენა გლიკემიის კომპენსაციაზე შაქრიანი დიაბეტი ტიპი 1 მქონე ზრდასრულ პაციენტებში.“ სამეცნიერო კონფერენცია „დიაბეტი და გული“, ქ. ბათუმი, 2006წ.

13.  ს. ღლონტი, თ.რუხაძე . „შაქრიანი დიაბეტი ტიპი 1 მქონე პაციენტის მიოკარდიუმის მწვავე  ინფარქტის შემთხვევის კლინიკური განხილვა“, სამეცნიერო კონფერენცია „დიაბეტი დ აგული“, ქ. ბათუმი, 2006წ.

14.   С. Глонти. Динамика состояния йодного дефицита у детей Аджарской АР (Грузия) на   фоне проведения йодной профилактики«Здоровье»,Баку, 2006 г.

15.   С. Глонти. „Анализ структурных изменений щитовидной железы по данным

ультразвукового обследования у взрослого населения Аджарии“. რენტგენოლოგიის და რადიოლოგიის მაცნე“, აპრილი–სექტემბერი, 2–3(25), თბილისი, 2006წ.

16.  S. Glonti, G.Ceckhladze. Prevalence of minimal thyroid deficiency (sub. clinicalhypothyreosis) and sub. clinicalthyreotoxicosis among females of avetege and olderly ageswhohandit  been examined before. March, 2006 year. Glassgo. Congress ECE

17.  С. Глонти, Г. Н. Цецхладзе,М. В. Каджая “Мониторинг частоты зоба и растпространённостийоддефицитных состояний по данным ультразвукового исследованияи щитовидной железы и экстрекции йода с мочой”. რენტგენოლოგიის და რადიოლოგიის მაცნე“, იანვარი–თებერვალი, №1 (24), თბილისი, 2006წ.

18.  С. Глонти, Г. Н. Цецхладзе. “Анализ сосудистого рисунка узлов щитовидной железы на  основании данных цветной доплерографии”. რენტგენოლოგიის და რადიოლოგიის მაცნე“, იანვარი–თებერვალი, №1 (24), თბილისი, 2006წ..

საერთაშორისო სამეცნიერო ფორუმებში მონაწილეობა (ბოლო 10 წლის განმავლობაში):
 1. 7 thEuropean Congress of Endocrinology   3-7 September 2005 Goteborg, Sweden
 2. The 41-st Annual Meeting of the European  Association   for the Study of Diabetes    10-15 September 2005 Athens,Greece
 3.   Merck European Thyroid Symposium “The Thyroid   and Autoimmunity”   June15-18,2006, in Noordwijk,Netherlands;
 4. The 42-d Annual Meeting of the European Association for the Study of Diabetes  14-17 September 2008,  Copenhagen Denmark.
 5. “Prevention of Type 2 Diabetes The time of Challenge     is Now”, has spent 12 hours in the educational   activity and therefore she has the right to obtain 12     credits;  10-11 November 2006,  Fortezza da Basso-Florence, Italy
 6. “How to Manage Diabetes and Cardiovascular  Diseases” 15-16 november 2007Istanbul, Turkey,
 7. The 44-th Annual Meeting of the  European   Association   for the Study of Diabetes     7-11 September 2008 Rome, Italy
 8.  “33rd Annual Meeting of the European Thyroid   Association”   20-24 September  2008  Saloniki - Chalkidiki Greece
 9. The International EASD Postgraduate Course on the  Management of Diabetes and its Complications 23-25 April 2009  Ukraine.
 10. შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტის დაარსების 75 წლისადმი მიძღვნილი საიუბილეო სამეცნიერო სესია. ოქტომბერი,2010წ.
 11. International congress “Hear, Vessel and Diabetes”, Lisboa,Portugess, 8-12 dec. 2010.
 12. მედიკოსთა საიუბილეო XXX სკოლა – კონფერენცია. „დიაბეტონი MR60მგ. ყოველდღიურ პრაქტიკაში.“ მომხსენებელი.  23–30 ივლისი 2011, თბილისი – ჩაქვი.
 13. The 35th Annual Meeting of European Thyroid Associacion, Krakov, Poland, 10-14 sep. 2011.
 14. ტიპი 2 შაქრიანი დიაბეტის მკურნალობის თანამედროვე პრინციპები. მომხსენებელი. „ინჰიბიტორები შაქრიანი დიაბეტი ტიპი 2–ის მკურნალობაში.“ ბათუმი, 04 ნოემბერი 2011წ.
 15. “სოციალური პედიატრია და ბავშვთა ჯანმრთელობა“, სოციალური პედიატრიის დაცვის ფონდის სამეცნიერო – პრაქტიკული კონფერენცია, 23 დეკემბერი,2011წ., თბილისი, საქართველო.
 16.  IV  EASD  Postgraduate Education Course, 19-21 April 2012, Kiev,  Ukraine.
 17.  The 36th Annual Meeting of European Thyroid  Association , Pizza,Italy, 8-10 Sep-2012.
 18. 36 Annual Meeting of the European Thyroid Association; “Prevalence of subclinical and clinical hypothyroidism in women above 50, living in district of moderate iodine deficiency, with previously unexamined thyroid function.”September , 2012. Pisa, Italy;
 19. MSD მიერ ორგანიზებული მრგვალი მაგიდა: ADA/EASD განახლებული გაიდლაინი,სპიკერი.25ოქტომბერი 2012წ.
 20. BERLIN-CHEMIE/MENARINI-ს მიერ ორგანიზებული კონფერენცია. „ფარისებრი ჯირკვლის დაავადებათა დიაგნოსტიკა და მკურნალობა ორსულობასა და მშობიარობის შემდგომ პერიოდში – ამერიკის თირეოდოლოგთა ასოციაციის რეკომენდაციები“, მომხსენებელი. 21 ნოემბერი 2012წ
 21.  Europe, Canada, Middle East and Africa Speakers Forum.  Munich, Germany, 1-3 თებერვალი 2013წ.
 22.  In the Ukrainian EASD  Postgraduate  Course, 18-20 April 2013, Lviv,  Ukraine
 23. The 37th Annual Meeting of European Thyroid Associacion, Leiden, Netherland.2013
 24. The 49-th Annual Meeting of the  European Association   for the Study of Diabetes, Barcelona, Spain.2013
 25. IDF Congress Australia, Melburn, 2013.
 26. The 38th Annual Meeting of European Thyroid Associacion, Santiago de Compostela, Spain.2014.
 27. The 50-th Annual Meeting of the  European Association   for the Study of Diabetes,Vien,Austria.2014.
საგრანტო პროექტები (ბოლო 10 წლის განმავლობაში):

1.      2009-2017       BoehringerIngelheim RCV GmbH & CO KGVAT ID №64226215კლინიკურიკვლევა CAROLINA ლინაგლიპტინის III ფაზის მულტიცენტრული, ინტერნაციონალური, რანდომიზებული, პარალელურ- ჯგუფური, ორმაგად ბრმა, კარდიოვასკულური უსაფრთხოების კვლევა, გლიმეპირიდთან შედარებით მაღალი კარდიოვასკულური რისკის მქონე ტიპი2  შაქრიანი დიაბეტით დაავადებულ პაციენტებში.      მთავარი მკვლევარი.

2.      2010-2015       BoehringerIngelheim RCV GmbH & CO KG კლინიკური კვლევა CASCAD “BI 10773 (10მგდა 25 მგორალურად მისაღები დღეში ერთხელ) III ფაზის მულტიცენტრული, საერთაშორისო, რანდომიზებული, პარალელური ჯგუფების მომცველი, ორმაგად ბრმა კარდიოვასკულარული უსაფრთხოების კვლევა, შედარებული სტანდარტულ მკურნალობასთან ტიპი 2  შაქრიანი დიაბეტის მქონე პაციენტებში მაღალი კარდიოვასკულური რისკით“.            მთავარი მკვლევარი.

3.      2011–2015      Sanofi-Aventis Recherche&Developpement,a French corporation (societeanonyme)            კლინიკური კვლევა ELIXA - III ფაზის რანდომიზებული, ორმაგად ბრმა, პლაცებო–კონტროლირებული, პარალელური ჯგუფების მომცველი, მრავალცენტრიანი კვლევა, ლიქსისენატიდით მკურნალობის ფონზე კარდიოვასკულარული მოვლენების შესაფასებლად, ტიპი 2  დიაბეტის მქონე პაციენტებში  მწვავე კორონარული სინდრომის გადატანის შემდეგ.            მთავარი მკვლევარი.

4.      2014-2018       Merk Sharp &DohmeCorp.Inc. White House Station,NJ, USA

III ფაზის რანდომიზებული, ორმაგად -ბრმა, პლაცებოთი კონტროლირებადი პარალელურ ჯგუფებში მიმდინარე კვლევა კარდიოვასკულარული შედეგები შესაფასებლად ერთ უგლიფლოზინით            (MK-8835/PF-04971729 ) მკურნალობის ფონზე ტიპი 2 შაქრიანი დიაბეტის და დადგენილი სისხლძარღვთა დაავადების მქონე სუბიექტებში .   მთავარი მკვლევარი.

5.      2013-2015       Merk Sharp &DohmeCorp.Inc. White House Station,NJ, USA

III ფაზის მულტიცენტრული, ორმაგად- ბრმა, რანდომიზებული MK-3102 დამატების სიტაგლიპტინის დამატებასთან შედარებით უსაფრთხოებისა და ეფექტურობის შეფასების კვლევა, მეთფორმინით მკურნალობის ფონზე არაადექვატური გლიკემიის კონტროლის მქონე ტიპი 2 დიაბეტით დაავადებულ პაციენტებში.           მთავარი  მკვლევარი.

6.      2014-2018       Sanofi-Aventis Recherche&Developpement,a French corporation (societeanonyme)Protocol No EFC 11570- ODYSSEY  კლინიკური  კვლევა ODYSSEY- III ფაზის რანდომიზებული, ორმაგად ბრმა, პლაცებო–კონტროლირებული, პარალელური ჯგუფების მომცველი, მრავალცენტრიანი  კვლევა   მკვლევარი.

7.    2015-2017       INC Research UK Limited,

Protocol No TV1106-IMM-30021     TEVA-TV1106-IMM-30021: III ფაზისრანდომიზებული, ორმაგადბრმა, პლაცებო–კონტროლირებული, პარალელური ჯგუფების მომცველი, მრავალცენტრიანი კვლევა,  .მთავარი მკვლევარი.

8.    2015-2017       INC Research UK Limited,Protocol No TV1106-IMM-30022

TEVA-TV1106-IMM-30022: III ფაზის რანდომიზებული, ორმაგად ბრმა, პლაცებო–კონტროლირებული, პარალელური ჯგუფების მომცველი, მრავალცენტრიანი კვლევა . მთავარი  მკვლევარი.

9.      2014-2016       ICON Clinical Research Limited   III ფაზის კვლევა T89-ისანტი სტენოკარდიული ეფექტის დასამტკიცებლად სტაბილური სტენოკარდიის მქონე პაციენტებში (CAESA კვლევა).            მთავარი მკვლევარი

 

სტაჟირება, ტრენინგები (ბოლო 10 წლის განმავლობაში):

1.      2016    Investigator Training Program Workshop, Prague

2.      2016   52-th Annual Meeting of the  European Association   for the Study of Diabetes.Germany

3.      2016  Investigator Training Program WorkshopUK London

4.      2015    NIDA Clinical Trials Network Requred course Good Clinical Practices (On Line)

5.      2015    TV1106-IMM-30021&30022 Investigator meeting , USA, Atlanta

6.      2015    Pfizer Investigator Training Program Workshop , Georgia

7.      2015   39th Annual Meeting of European Thyroid Association,USA , Orlando

8.      2015    ICH GCP training , Nice, France, 2015

9.      2014    T89-07 CAESA EU Investigators meeting, Barselona, Spain

10.     2014    Ertugliflozin CV Outcomes ,Momotherapy and Bone study Investigators meeting ,  Frankfurt am Main , Germany

11.     2014    Pre-Service Medical Education Reforme , USAID SUSTAIN, Georgia

12.    2014   50-th Annual Meeting of the  European Association   for the Study of Diabetes,Vien,Austria.

13.   2014   38th Annual Meeting of European Thyroid Association, Santiago de Compostela, Spain.

14.   2013    MK3102 Protocol 026 Study Initiation Clinical Session, Georgia

15.   2013   Case-Based Teaching Methods, USAID SUSTAIN,  Georgia

16.   2013  IDF World Diabetes Congress , Australia, Melbourne.

17.  2013  49-th Annual Meeting of the  European Association   for the Study of Diabetes, Barcelona, Spain.

18.  2013 37th Annual Meeting of European Thyroid Association, Leiden, Netherland.

19. 2013   V Ukrainian   EASD  Postgraduate  Course,  Lviv,  Ukraine.

20.  2013 Investigator Site Personnel ICH GCP Training Certificate Pfizer, Inc.(On-Line)

21.  2013  Europe, Canada, Middle East and Africa Speakers Forum.  Munich, Germany.

22. 2012  EFC11319/ELIXA Investigators Meeting, Georgia

23.  2012  36th Annual Meeting of European Thyroid  Association , Pizza, Italy.

24.  2012  IV  EASD  Postgraduate Education Course, Kiev,  Ukraine.

25.  2012  ICH GCP training, Investigator meeting BI 10773 phase III trial, Vienna, Austria.

26.  2011  35th Annual Meeting of European Thyroid Association, Krakov, Poland.

27.  2011   ICH GCP for Investigators, Tbilisi , Georgia.

28.  2010  II  Ukrainian EASD Postgraduate Education Course Kiev 2010

29.  2010    International Conference&Exhibition Georgia., Batumi , Georgia

30.  2010  1st edition of the Heart, Vessels and Diabetes European Conference, Lisboa, Portugess.

31. 2010  ICH GCP training, Vienna, Austria

უცხო ენების ცოდნა:

ქართული  მშობლიური

რუსული  სრულყოფილად.

ინგლისური  კარგად.

კომპიუტერული პროგრამების ცოდნა:

Word, Excel–კარგად

Power point –კარგად

 
უკან

საკონტაქტო ინფორმაცია

საქართველო, ბათუმი, 6010
რუსთაველის/ნინოშვილის ქ. 32/35
ტელ: +995(422) 27–17–80
ფაქსი: +995(422) 27–17–87
ელ. ფოსტა: info@bsu.edu.ge
     

სიახლის გამოწერა