ეკონომიკისა და ბიზნესის ფაკულტეტი

ბიზნესის ადმინისტრირების, მენეჯმენტის და მარკეტინგის დარგობრივი დეპარტამენტი

აკადემიური პერსონალი

სახელი და გვარი: ნანული მახარაძე
აკადემიური თანამდებობა: ასისტ. პროფესორი
დაბადების თარიღი: 12.07.1967
მისამართი: საქართველო, ქ. ბათუმი, ანგისის 15, ბინა 13
ელ-ფოსტა: maxaradze.nanuli@bsu.edu.ge
ტელეფონი: 593 125 067
განათლება:
კვალიფიკაცია/აკადემიური ხარისხი: უმაღლესი კვალიფიკაციის საქონელმცოდნე
განათლების მიმართულება, დარგი: საქონელმცოდ. და არასასურსათო საქონლით ვაჭრობის ორგანიზაცია
კვალიფიკაცია/აკადემიური ხარისხი: ბიზნესისა და მართვის აკადემიური დოქტორი
განათლების მიმართულება, დარგი: ბიზნესის ადმინისტრირება, მარკეტინგი
სამეცნიერო ინტერესების სფერო:

მარკეტინგი. ინოვაციური მარკეტინგი

სამუშაო გამოცდილება:

2017-დან ბათუმის შოთა რუსტაველის სახელობის სახელმწიფო უნივერსიტეტი, ბიზნესის ადმინისტრირების, მენეჯმენტისა და მარკეტინგის დარგობრივი დეპარტამეტის ასისტენტ-პროფესორი

2013-2017  ბათუმის შოთა რუსთაველის სახელობის სახელმწიფო უნივერსიტეტი, ბიზნესის ადმინისტრირების, მენეჯმენტისა და მარკეტინგის დარგობრივი დეპარტამენტის ასისტენტ-პროფესორი

2009-2013 ბათუმის შოთა რუსთაველის სახელობის სახელმწიფო უნივერსიტეტი, ეკონომიკური პოლიტიკისა და ბიზნესის ადმინისტრირების დეპარტამენტის ასისტენტ-პროფესორი

2006-2009 შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტის, სოციალურ მეცნიერებათა ბიზნესისა და სამართალმცოდნეობის ფაკულტეტის, ეკონომიკურ მეცნიერებათა დეპარტამენტის ასისტენტ-პროფესორი.

2007-2008 შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტის რექტორის აპარატის წამყვანი სპეციალისტი;

1998-2006 ბათუმის შოთა რუსთაველის სახელობის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ეკონომიკის კათედრის მასწავლებელი

1995-2006 საქართველოს სუბტროპიკული ნაყოფის-შენახვა გადამუშავების სამეცნიერო-კვლევითი ინსტიტუტი, ეკონომიკის კათედრის მასწავლებელი;

1999-2005 ბათუმის ბიზნესისა და ტექნოლოგიის ინსტიტუტი, ეკონომიკის კათედრის გამგის მოვალეობის შემსრულებელი

გამოქვეყნებული სამეცნიერო შრომები (ბოლო 10 წლის განმავლობაში):

1.   ინოვაციური ბიზნესი -,,სტარტაპ საქართველო" თანამედროვე ეტაპზე. ჟურნ. ,,ინოვაციური ეკონომიკა და მართვა" ბათუმი 2017 გვ. 9-12.

2 ინოვაციების ბაზარი, მისი თავისებურებები თანამედროვე ეტაპზე. ჟურნ. ,,ინოვაციური ეკონომიკა და მართვა".  ბათუმი 2016 წ. გვ. 77-81. 

3 საქონლის მარკირება - პრობლემები ქართულ სამომხმარებლო ბაზარზე. საერთაშორისო რეცენ­ზირებადი და რეფე­რირე­ბადი სამეცნიერო ჟურნალი „ეკონომიკა“. თბილისი 2013წ.  ISSN 0206-2828. www.economica.com.ge

4.      კონკურენტუნარიანობის მრავალკუთხედის გაანგარიშების მეთოდიკა და მისი გამოყენების პერსპექტივები მარკეტინგში. ჟურნალი ბიზნესი და მენეჯმენტი. ბათუმი. 2009წ. გვ.158-165

5.      ინოვაციური პოლიტიკის თანამედროვე მდგომარეობა და ინვესტიციების განვითარების პერსპექტივები რეგიონის ეკონომიკაში. ჟურნალი „ეკონომიკა“. 2009წ. √7 გვ. 85-90

6.      მარკეტინგის როლი საწარმოთა ინოვაციური პოლიტიკის რეგულირებაში. ჟურნალი „ეკონომიკა“. 2009წ. √7 გვ. 251-256.

7.      ინოვაციური მარკეტინგი, პრობლემები აჭარის კვების მრეწველობის საწარმოებში. ბათუმის აგრარული ბიოტექნოლოგიებისა და ბიზნესის ინსტიტუტის შრომები, ბათუმი, 2006წ. გვ. 201-206

8. 4P-4C-4A, ქართული ინტერპრეტაცია. ბათუმის აგრარული ბიოტექნოლოგიებისა და ბიზნესის ინსტიტუტის შრომები, ბათუმი, 2006წ. გვ. 207-209

მონოგრაფია
 1. მარკეტინგის როლი ინოვაციურ პოლიტიკაში. სს "გამომცემლობა აჭარა" ბათუმი 2009წ. გვ. 145

საერთაშორისო სამეცნიერო ფორუმებში მონაწილეობა (ბოლო 10 წლის განმავლობაში):

1. Trends and prospects of transition to holistic marketing in Georgia. 4th International Scientific-practical conference ,,Modern  technologies,  socio-economic development problems  and ways of Solving them”.  Batumi,  Georgia. June 24, 2018

2. ,,Calcuation method of the competitiveness polygon”.  Международной научно-практической конфурунции  Конкуренттоспособная модель инновационного развития экономики Украиниы. 11 апреля 2018 г.

3.Life cycle of Srartups in the modern stage.   International Research conferences modern marine technologies, problems of socio-economic development and Solutions. Batumi, Georgia. June 24, 2017

4.  ახალწარმოებათა შერჩევისა და შეფასების მეთოდები თანამედროვე პირობებში (თეორიული მიდგომა). საერთაშორისო სამეცნიერო-პრაქტიკული კონფერენცია ,,თანამედროვე სოციალურ-ეკონომიკური განვითარების პრობლემები და მათი გადაჭრის გზები". კრებული. ბათუმი 24 ივნისი 2016 წ. 

5. ინოვაციური პოლიტიკის განვითარების პერსპექტივები საქართველოში. თანამედროვე მენეჯმენტი: პრობლემები, ჰიპოთეზები, კვლევები I საერთაშორისო სამეცნიერო-პრაქტიკული კონფერენციის მასალების კრებული (24 - 25 ივნისი, 2015) გვ. 337-340.

6.      მარკეტინგის მენეჯმენტი რეალობა და პრობლემები ქართულ ბაზარზე. I საერთა­შო­რისო სამეცნიერო–პრაქტიკული კონფერენცია ,,თანამედროვე მენეჯმენტის თეორია და პრაქტიკა.  ბათუმი 2014წ. გვ.191-195

7.       ტურისტული ინოვაციური პროდუქტების სასიცოცხლო ციკლი. საერთაშორისო სამეცნიერო–პრაქტიკული კონფერენცია ,,ინოვაციები ტურიზმში: ეკონომიკისა და ბიზნესის“, ბათუმი 2013 წ. 8 ივნისი

8.       საქართველოს კონკურენტუნარიანობის ამაღლება და რეგიონული სამეწარმეო პოლიტიკა. საერთაშორისო სამეცნიერო–პრაქტიკული კონფერენცია ,,ეკონომიკისა და ბიზნესის განვითარების ტენდენციები თანამედროვე ეტაპზე“. ბათუმი 2011 წ. 24–25 სექტემბერი გვ. 79–82

9.       ინოვაციური საქმიანობის განვითარებისა და სტიმულირების საკითხები აგრარულ სფეროში. საქართველოს ინსტიტუტთაშორისი სამეცნიერო-პრაქტიკული კონფერენცია თემაზე: „რისკის შეფასება და ფერმერული მეურნეობის მდგრადი განვითარების საფუძვლები“. თბილისი 2009 წლის მარტი. გვ. 53-55

10.      ინოვაციური პოლიტიკის რეგულირების ძირითადი ასპექტები აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის სამრეწველო საწარმოთა მაგალითზე. საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია „თანამედროვე ტექნოლოგიები და მასალები“ . ქუთაისი 14-16 მაისი 2008 წელი. გვ. 162.

საგრანტო პროექტები (ბოლო 10 წლის განმავლობაში):
სტაჟირება, ტრენინგები (ბოლო 10 წლის განმავლობაში):

1. „ინოვაციების მენეჯმენტი და თანამედროვე ტექნოლოგიური ტენდენციები“, ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტის  ტექნოლოგიების კომერციალიზაციის ოფისი. 15.07.2015 

2.   საქართველოს ექსპორტის ხელშეწყობა. ტრენინგი (USAID/CAUCASUS) პროგრამა. 2013 წ. ივლისი

3.     ,,ეფექტური კომუნიკაცია პროფესორსა და სტუდენტს შორის“ ტრენინგი. საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი 19.07.2014 წ

უცხო ენების ცოდნა:

რუსული ენა

ინგლისური ენა (ლექსიკონის დახმარებით)

კომპიუტერული პროგრამების ცოდნა:

Word; Exsel; Powerpoint

 
უკან

საკონტაქტო ინფორმაცია

საქართველო, ბათუმი, 6010
რუსთაველის/ნინოშვილის ქ. 32/35
ტელ: +995(422) 27–17–80
ფაქსი: +995(422) 27–17–87
ელ. ფოსტა: info@bsu.edu.ge
     

სიახლის გამოწერა