ფიზიკა-მათემატიკისა და კომპიუტერულ მეცნიერებათა ფაკულტეტი

ხარისხის უზრუნველყოფის სამსახურის უფროსი

სახელი და გვარი: ნუგზარ ღომიძე
აკადემიური თანამდებობა: პროფესორი
ადმინისტრაციული თანამდებობა: ბათუმის შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ფიზიკა-მათემატიკისა და კომპიუტერულ მეცნიერებათა ფაკულტეტის ხარისხის უზრუნველყოფის სამსახურის უფროსი
დაბადების თარიღი: 22.09.1972
მისამართი: ქ. ბათუმი, მამია ვარშანიძის 98ა
ელ-ფოსტა: gomidze@bsu.edu.ge
ტელეფონი: +99577 179727
განათლება:
კვალიფიკაცია/აკადემიური ხარისხი: ფიზიკა-მათემატიკის მეცნიერებათა კანდიდატი/ფიზიკის დოქტორი
განათლების მიმართულება, დარგი: ფიზიკა
სამეცნიერო ინტერესების სფერო:

• რადიოფიზიკა და კვლევის რადიოფიზიკური მეთოდები.
• დისტანციური ზონდირება. გარემოს სპექტროსკოპია და მონიტორინგი

სამუშაო გამოცდილება:

2019 - დღემდე - საქართველოს საბუნებისმეტყველო მენიერებათა აკადემიის ნამდვილი წევრი (დიპლომის ნომერი #097).

2018-დღემდე- ბათუმის შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერისტეტის ზუსტ მეცნიერებათა და განათლების ფაკულტეტის წარმომადგენლობითი საბჭოს წევრი. 

2017-2018- ბათუმის შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერისტეტის ფიზიკა–მათემატიკისა და კომპიუტერულ მეცნიერებათა ფაკულტეტის სადისერტაციო საბჭოს თავმჯდომარე. 

2013-2018- ბათუმის შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერისტეტის ფიზიკა–მათემატიკისა და კომპიუტერულ მეცნიერებათა ფაკულტეტის ხარისხის მართვის სამსახურის უფროსი. 

2006–დღემდე - ბათუმის შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტის პროფესორი.

2008–2010 - ბათუმის შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტის საბუნებისმეტყველო მეცნიერებათა ფაკულტეტის სადისერტაციო საბჭოს სწავლული მდივანი.

2006–2010 - ბათუმის შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტის წარმომადგენლობითი საბჭოს წევრი.

2006–2013 - ბათუმის შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ფიზიკის დეპარტამენტის ხელმძღვანელი.

2000–2006 - ბათუმის შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტის თეორიული ფიზიკის კათედრის დოცენტი.

1996–2000 - ბათუმის შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერისტეტი, თეორიული ფიზიკის კათედრის მასწავლებელი.

1995–1996 - ბათუმის შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტი. სწავლების ტექნიკური ლაბორატორიის გამგე.

1994–1995 - ბათუმის შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტი. თეორიული ფიზიკის კათედრის მასწავლებელი.

გამოქვეყნებული სამეცნიერო შრომები (ბოლო 10 წლის განმავლობაში):

სტატიები (ბოლო 10 წლის განმავლობაში)

 1. Gomidze N.Kh., Shainidze J.J., Jabnidze I.N., Makharadze K.A., Khajishvili M.R., Kalandadze L.G., Nakashidze O, Mshkhaladze E.N. Estimation of Scintillation Index on a superconductor receiver for Gaussian Laser Beam propagated through Random Phase Screen. Journal of Biological Physics and Chemistry”. http://www.amsi.ge/jbpc (under review)
 2. Gomidze N., Khajishvili M., Makharadze K., Jabnidze I., Sliusareva A. . Numerical Experiments for Studying the Structure of the Electromagnetic Field on the Surface of a Small Spherical Conductive Medium. Paper in Book “Engineering for Sustainable Future”, Springer Nature Switzerland AG, ISSN:2367-3370. pp.119-128, 2020. http://doi.org/10.1007/978-3-030-36841-8
 3. Gomidze N., Makharadze K., Jabnidze I., Kalandadze L., Khajishvili M., Nakashidze O. To the Diagnostics of Optically Dense Media via Phase Screen Model. Conference Proceedings. 2019 IEEE 8th International Conference on Advanced Optoelectronics and Lasers (CAOL 2019).  IEEE Explore Publisher. ISBN: 978-1-7281-1813-0,  pp.71-74, 2019 (accepted)
 4. Kalandadze L., Nakashidze O., Gomidze N., Jabnidze I.  Theoretical and Experimental Investigation of the Optical Properties of Nano nickel Films.  Conference Proceedings. 2019 IEEE 8th International Conference on Advanced Optoelectronics and Lasers (CAOL 2019).  IEEE Explore Publisher. ISBN: 978-1-7281-1813-0,  pp.412-415 (accepted) 
 5. Gomidze N. Kh, Khajisvili M. R., Jabnidze I. N., Makharadze K. A., Surmanidze Z. J. To the Problems of Detecting Signals Passing Through a Random Phase Screen. Journal “Recent Advances in Technology Research and Education” Springer International Publishing. Print ISBN: 978-3-319-99833-6, Electronic ISBN: 978-3-319-99834-3, pp. 177-184, 2018.
 6. Gomidze N.,  Shainidze J.,  Shengelia G., Turmanidze R.  To the problems of fluorescence excitation spectrums. International scientific journal "machines. Technologies. Materials."  web ISSN 1314-507X; print ISSN: 1313-0226, pp.279-282, 2018.
 7. Khajishvili M.R. Gomidze N.Kh., Makharadze K.A., Jabnidze I.N. Chikhladze M. Evalution Bandwidth of Optical Signal via Statistical Moments of Phase Screen.  International Journal Polytechnic, vol. 21, issue 1, pp. 123-128, 2018. DOI: 10.2339/politeknik.379641
 8. Gomidze N.Kh., Makharadze K.A., Jabnidze I.N. Experiments for the Purpose of Studying Space-time Evolution of Various Forms of Pulse Signals in the Collisional Cold Plasma. International Journal of Physical and Mathematical Science,Vol: 11, No:8, pp.318-323, 2017. Scolar.waset.org/1307-6892/10007581.
 9. Gomidze N.Kh., Khajishvili M.R.,  Makharadze K.A., Jabnidze I.N. , Surmanidze Z.J. About Statistical Moments of Scattered Laser Radiation from Random Phase Screen. International Journal of Emerging Technology and Advanced Engineering. ISSN 2250-2459 (ISO 9001:2008 Certified), Vol. 6, Issue 4, pp.237-245, 2016. www.ijetae.com.
 10. Gomidze N.Kh., Jabnidze I.N., Surmanidze Z.J. Stroboscopic Method of Fluorescence Analyses of Optically Solid Media. 2016 IEEE 7th International Conference on Advanced Optoelectronics and Lasers (CAOL). September 12-15, Odessa, Ukraine, pp. 34-36, 2016.   
 11. Gomidze N.Kh., Khajishvili M.R., Makharadze K.A., Jabnidze I.N. Spatial-Frequency Evaluation of Radio Impulses on the Collisional Ionospheric Part. 2015 International Conference on Electromagnetics in Advanced Applications (ICEAA). Publisher IEEE,  pp.486-489, September 7-11, 2015, Torino, Italy.
 12. Gomidze N.Kh., Makharadze K.A., Khajishvili M.R., Jabnidze I.N., Shashikadze Z.Kh. Some Issues of Fluorescence Characteristics Aqueous Media via Diagnosis of Laser Spectroscopy Method International Journal of Engineering, Science and Innovative Technology.  ISSN No: 2319-5967 (ISO 9001:2008 Certified, Impact Factor of IJESIT is 1.753), №3, issue 3, pp.142-152, 2014. http://www.ijesit.com/Volume%203/Issue%203/IJESIT201403_17.pdf
 13. Khajishvili M.R., JabnidzeI.N., Gomidze N.Kh. AM Waveform an Unmodulated Carrier Signal Undergoes the Process of Modulation. Journal "European Journal of Natural History" ISSN 2073-4972, №6, (2013), pp.80-82. http://world-science.ru/euro/pdf/2013/6/35.pdf.
 14. Gomidze N.Kh, Shashikadze Z.Kh., Makharadze K.A., Khajishvili M.R. About fluorescence excitation spectrums. 6th International Conference on Advanced Optoelectronics and Lasers. Conference Proceedings. 9-13 September (2013), Sudak, Ukraine, pp. 317-319.     
 15. Gomidze N., Khajishvili M., Makharadze K., Jabnidze I. Some Features of Radio-Spectral Diagnostics of Random Media via PM and PRM Oscillations. Journal of Applied Mechanics and Materials, ISSN: 1660-9336, published by Trans Tech Publications inc. Switzerland, Vol.420 (2013), pp. 305-310. http://www.scientific.net/AMM.420.305
 16. Gomidze N., Jabnidze I., Makharadze K., Khajishvili M., Shashikadze Z., Surmanidze Z., Surmanidze I.  Numerical Analyses of Fluorescence Characteristics of Watery Media via Laser Spectroscopy Method. Journal of Advanced Materials Research Vol. 590 (2012), pp. 206-211. www.scientific.net/AMR.590.201
 17. Davitadze Z., Gomidze N., Makharadze K. Control Laser Spectrofluorimeter with Microcontrollers. Journal of Advanced Materials Research Vol. 590 (2012), pp. 201-205. www.scientific.net/AMR.590.206
 18. Gomidze, N.Kh.,  Khajishvi, M.R., Jabnidze, I.N. About Change of Impulse Outskirts during Propagating in Dispersive Media. Journal of Physics Procedia, Volume 25, Pages 401-406, 2012 http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1875389212005196
 19. Gomidze N.Kh., Makharadze K.A. Khajishvili M.R. Shashikadze Z.Kh. About Numerical Analyses of Sea Water with Laser Spectroscopy Method. 2011 XXXth URSI General Assembly and Scientific Symposium, 30TH 2011 (5 VOLS), pp. 1620-1624, ISBN 978-1-4244-5117-3.
 20. Gomidze N., Makharadze K., Shashikadze Z. Effective and Expressive Method of Water Media Diagnostic. Works of 17th Scientific Conferences of TDAU Professor-Teachers and Students. ISSN 1987-7722, pp.193-196, Tbilisi, 2010 (in Georgian).
 21. Gomidze N., Khajishvili M., Qoridze L. FM– Oscillations Modulated with Noise. Works of 17th Scientific Conference Professor-Teachers and Students of TDASU. ISSN 1987-7722, pp.197-199, Tbilisi, 2010 (in Georgian).
 22. Gomidze N., Nakashidze O., Surmanidze Z.  Propagation of Radio Impulse in the Isotropic Collisional Plasma Media. Journal “Agmashenebeli”, №9,  pp.42-46,  ISSN 1512-2581, Tbilisi, 2010 (in Georgian).
 23. Shashikadze Z., Davitadze Z., Nakashidze O., Gomidze N. Problems of diagnostics sea water with the method laser spectroscopy. Works of RSU, series: Natural Science and Medicine. Vol. 15, pp.282-285, Batumi, 2009 (in Georgian).
 24. Gomidze N. Kh., Khajishvili M.R., Jabnidze I.N. Changing form of the radio impulse in the dispersion media. Works of RSU, series: Natural Science and Medicine. Vol. 15, pp. 286-291, Batumi, 2009 (in Georgian).
 25. Jandieri G.V., Jandieri V.G., Khantadze A.G., Bzhalava T.N., Gomidze N.Kh., Gobadze M.N., Mchedlishvili N.P. Angle-of-arrival fluctuations of electromagnetic waves scattered by turbulent collision magnetized plasma laye. Proceedings of the 2009 international conference on scientific computing. ISBN: 1-0132-098-1. Las Vegas Nevada, USA, pp. 73-79, 2009. http://www.world-academy-of-science.org/worldcomp09/ws/program/schedule.pdf
 26. Jandieri G.V., Ishimaru A., Jandieri V.G., Diasamidze Zh.M., Kokrashvili T.A., Gomidze N.Kh., Gobadze M., Bzhalava T.N. Diasamidze M.R. Hierarchy theory of turbulent mesoscale vortices in the lover atmosphere. Proceedings of the 2009 international conference on scientific computing.  ISBN: 1-60132-098-1. Las Vegas Nevada, USA, pp. 125-132, 2009. http://www.informatik.uni-trier.de/~ley/pers/hd/g/Gomidze:Nugzar.html
 27. Jandieri G.V., Ishimaru A., Jandieri V.G., Khantadze A.G., Gomidze N.Kh., Kotetishvili K.V., Bzhalava T.N., Dekanosidze Sh.V., Surmanidze I.S. Peculiarities of the Spatial Spectrum of Scattered Electromagnetic Waves by Anisotropic Collisional Magnetized Turbulent Plasma Layer. ISBN: 978-1-934142-08-0. PIERS, Beijing, China, pp. 85-90, 2009. http://piers.mit.edu/piersproceedings/piers2k9BeijingProc.php?start=0
 28. Jandieri G.V., Gobadze M.N., Shirokov I.B., Gomidze N.Kh., Gimpilevich Yu.B., Mchedlishvili N.P.,  Diasamidze Zh.M., Takidze I.G. Statistical simulation of statistical characteristics of scattered radiation by turbulent plasma layer. Georgian Engineers News, ISSN 1512-0287. №2, pp.29-36. Tbilisi. 2009. www.mmc.net.ge/gen
 29. Kutubidze B.V., Gomidze N.Kh., Janelidze O.M. Scattering and capture hot electrons with deep centres which have localized energy of longitudinal acoustic fluctuations of atoms of a lattice. Proceedings of the international scientific conference “Electronic Componental Base. The Condition and Development Prospects”, pp. 11-14, 2009 (in Russian).
 30. Shashikadze Z., Gomidze N., Davitadze Z. Nakashidze O. Fluorescence Spectrums of Water Soluble and Emulsive Oil. RSU Works. Series: “Natural Sciences and Medicine” Vol. 13, pp. 238-241, Batumi, 2008 (in Georgian).
 31. Jandieri G.V., Gomidze N.Kh., Diasamidze M.R., Jabnidze I.N., Davitadze M.I., Takidze I.G. The wave structure functions of multiply scattered electromagnetic waves by anisotropic layer of collisional magnetized turbulent plasma. Georgian Engineers News, ISSN 1512-0287. №1, pp.66-76. Tbilisi, 2008. www.mmc.net.ge/gen
 32. Gomidze N.Kh., Maxaradze KA., Xajishvili M.R., Surmanidze I.S., Davitadze M.I. The wave structure functions of multiply scattered elecromagnetic waves by anisotropic layer of collisional magnetized turbulent plasma. XXIX General Assembly of the International Union of Radio Science. Chicago, Illinois, USA, CD-file BP16.2, 2008. http://ursi-test.intec.ugent.be/files/URSIGA08/start.pdf
 33. Jandieri G.V., Jandieri V.G., Gvelesiani A.I., Gomidze N.Kh., Gobadze M.N. The features of the angular power spectrum of scattered radiation by anisotropic turbulent layer. XXIX URSI General Assembly, Chicago, Illinois, USA, CD-file FP2.3, 2008. http://ursi-test.intec.ugent.be/files/URSIGA08/start.pdf
 34. Gomidze N.Kh., Surmanidze I.S., Makharadze K., Abuladze N.N., Kavtaradze L.O. Multi-component Antennas in Wireless Connection. RSU Works. Series: “Natural Sciences and Medicine” Vol. 13, pp. 225-229, Batumi, 2008.


სახელმძღვანელოები

 1. .კალანდაძე, ნ.ღომიძე, მ.ჩიხლაძე, ო.კეთილაძე. მოლეკულური ფიზიკა. სახელმძღვანელოდ აღიარებულია ბსუ-ს აკადემიური საბჭოს მიერ (დადგენილება №19, 25.03.2016)
 2. .კალანდაძე, ნ.ღომიძე, მ.ჩიხლაძე, ო.კეთილაძე. მექანიკა. ISBN 978-9941-462-08-5, გამომცემლობა „ბათუმის შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტი“, 2015.  
 3. ნ.ღომიძე, ი.ჯაბნიძე. ფიზიკური პროცესების მოდელირება. სახელმძღვანელოდ აღიარებულია ბსუ-ს აკადემიური საბჭოს მიერ (დადგენილება №102, 23.07.2014)
 4. ხ.ღომიძე, ნ.ღომიძეფიზიკა. ISBN 978-9941-434-38-9. გამომცემლობა „ბათუმის შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტი“, 2013.

 

საერთაშორისო სამეცნიერო ფორუმებში მონაწილეობა (ბოლო 10 წლის განმავლობაში):
 1. 2019 IEEE 8th International Conference on Advanced Optoelectronics and Lasers (CAOL*2019), 6-8 September, Sozopol, Bulgaria, 2019.
 2. 11th Japanese-Mediterranean Workshop Applied Electromagnetic Engineering for Magnetic, Superconducting, Multifunctional and Nanomaterials. “Estimation Scintillation Index on a Superconductor Receiver for Gaussian Laser Beam Propagated Trough Random Phase Screen”. 16-19 July, Batumi, Georgia.
 3. Scientific Research Priorities – 2018: theoretical and practical value. Nowy Sącz, Poland, 26-29 June, 2018.  http://repozytorium.wsb-nlu.edu.pl/xmlui/handle/11199/10469
 4. XVTH International Congress. Machines. Technologies. Materials’18. Varna, Bulgaria. 12-15 September, 2018. http://mtmcongress.com/winter/sbornik/3-2018.pdf
 5. 2018 - Sustainable Industrial Processing Summit & Exhibition, Rio de Janeiro, Brazil, 4-7 November, 2018. https://www.flogen.org/sips2018/scheduled_program_detailled.php?id1=275
 6. 19th International Conference on Plasma Physics - ICPP 2017, Barcelona, 17-18 August, 2017.
 7. 2016 IEEE 7th International Conference on Advanced Optoelectronics and Lasers (CAOL). September 12-15, Odessa, Ukraine, 2016.   
 8. International Conference „IV. EUROPEAN CONFERENCE ON RENEWABLE ENERGY SYSTEMS”. Evalution Bandwidth of Optical Signal via Statistical Moments of Random Phase Screen. August 27-31, Turkey, Istanbul, 2016.  
 9. 28th IEEE International Symposium on Power Semiconductor Devices and Ics (ISPSD). The Independents of signal spectrum on number of generated pseudo-random impulses. June 12-16, Czech Republic, Prague, 2016.
 10. III European Conference on Renewable Energy Systems. October 7-10, 2015, Antalya, Turkey (It was financed by Rustaveli Fund within the individual traveling grant project Miranda Khajishvili).    
 11. The International Conference on Electromagnetics in Advanced Application (ICEAA) and The IEEE-APS Topical Conference on Antennas and Propagation in Wireless Communications, September 7-11, 2015, Torino, Italy (It was financed by Rustaveli Fund within the individual traveling grant project Nugzar Gomidze).    
 12. International Conference “Modern High Technologies”, February 20-27, 2014, Israel (It was financed by Rustaveli Fund within doctoral research grant project Miranda Khajishvili).   
 13. 2013 2and International Conference on Recent Trends in Materials and Mechanical Engineers (ICRTMME 2013). September 21-23, 2013, Singapore (It was financed by Rustaveli Fund within individual traveling grant project Kakha Makharadze).     
 14. 6th International Conference on Advanced Optoelectronics and Lasers. September 09-13, 2013, Sudak, Crimea, Ukraine (It was financed by Rustaveli Fund within individual traveling grant project Nugzar Gomidze).     
 15. International conference «The Electronic Techniques And Technologies». Identification of Characteristics of Oil and Oil Products Fluorescence via Analysing Fluorescence Characteristics. Khajishvili M.R., Makharadze K.A. Scientific supervisor Doc. of Physics and Mathematics Science Prof. Gomidze N.Kh. Kharkov, April 23-24, 2013.
 16. 2012 International Conference on Mechatronic Systems and Materials Application, ICMSMA 2012; Qingdao; China; 8 September 2012 through 9 September 2012
 17. 2011 International Conference on Physics Science and Technology (ICPST 2011). Honk-Kong, December 10-13, 2011.
 18. XXXth URSI General Assembly and Scientific Symposium of International Union of Radio Science. Istanbul, Turkey, August 13-20, 2011
 19. International Scientific Conference “Modern Issues of Applied Physics”.  Tbilisi, GTU, 30 March, 2011. pp. 95-97. Gomidze N.Kh., Makharadze K.A., Shashikadze Z.Kh., Jabnidze I.N. Numerical Analyses of Sea Water with Laser Fluorescence Method.
 20. 11th International Conference on Laser & Fiber Optical Networks Modeling. Kharkov, Ukraine, September 4-8, 2011.
 21. International Conference & Exhibition Batumi – Spring – 2010. May 7 – 9, Batumi, Georgia
 22. 6th International youth scientific and technical conference “Modern problems of a radio engineering and telecommunications РТ-2010”. Sevastopol, Ukraine, 19 - 24 April, 2010.
 23. 5th International youth scientific and technical conference “Modern problems of a radio engineering and telecommunications РТ-2009”. Sevastopol, Ukraine, 20 - 25 April, 2009. http://www.rt.sebastopol.ua/conf2009stud/prog_rt_2009.rar
 24. PIERS - Progress In Electromagnetics Research Symposium. Beijing, China, March 23-27, 2009. http://piers.mit.edu/piersproceedings/piers2k9BeijingProc.php
 25. The 2009 International Conference on Scientific Computing. Las-Vegas, 2009.
 26. 3rd International radio-electronic forum «applied radio electronics. Condition and development prospects». Kharkov, Ukraine, 22 – 24 October, 2008. http://kture.kharkov.ua/opencms/opencms/KNURE/news_article.html?articleNumber=0057&__locale=uk
 27. XXIX General Assembly of the International Union of Radio Science. Chicago, USA. August 7-16, 2008. http://www.ece.uic.edu/2008ursiga
 28. Congress of the black sea universities networks, „Forum of high education“. Kyiv, Ukraine, April 2-5, 2008. www.bsun.org.ua
 29. 4th International youth scientific and technical conference “Modern problems of a radio engineering and telecommunications РТ-2008”. Sevastopol, Ukraine, 21 - 25 April, 2008. http://www.rt.sebastopol.ua/conf2008stud/prog_rt_2008.rar
 30. IEEE AP-S International Symposium USNC/URSI National Radio Science Meeting. Albuquerque, New Mexico, USA. July 9-14, 2006.
 31. XXVIII General Assembly of International Union of Radio Science (URSI). New Delhi. India, 2005.  http://www.ursi.org
 32. ISAP2005 (International Symposium of Antennas and Propagations), Seoul, Korea, August 3–5, pp. 1093–1096, 2005. http://www.isap05.org
 33. 10tth International Symposium On Microwave And Optical Technology. Computer Science and Communication Engineering Department, Kyushu University, Fukuoka Japan, August 22–25, pp. 215–218, 2005. http://ismot2005.fit.ac.jp/
 34. GNSF/ST08/5-451 გრანტის ფარგლებში ორგანიზებული პროფ. ხ.ხალვაშის 100 წლის იუბილისადმი მიძღვნილი სამეცნიერო კონფერენცია "თანამედროვე ფიზიკის აქტუალური პრობლემები, ბათუმი - 2012", ბათუმი, 28 თებერვალი, 2012 წ.
 35. პროფესორ მასწავლებელთა სამეცნიერო კონფერენცია. თბილისის დავით აღმაშენებლის სახელობის უნივერსიტეტი. თბილისი, მასისი, 2010.
 36. პროფესორ მასწავლებელთა და სტუდენტთა მე-15-ე სამეცნიერო კონფერენციის მასალები. თბილისის დავით აღმაშენებლის სახელობის უნივერსიტეტი. თბილისი, 2008, გვ.27.

 

საგრანტო პროექტები (ბოლო 10 წლის განმავლობაში):

სამეცნიერო საგრანტო პროექტები:

2015-2018. შოთა რუსთაველის ეროვნული სამეცნიერო ფონდი. სამეცნიერო საგრანტო პროექტი: „ოპტიკურად მკვრივი, შემთხვევითი ფაზური ეკრანის ფლუორესცენციული მახასიათებლების რაოდენობრივი და გაბნეული ლაზერული გამოსხივების ინტენსივობის კორელაციური ფუნქციის სტატისტიკური მომენტების სპექტრალური ანალიზი“ (FR/152/9-240/14) – სამეცნიერო ხელმძღვანელი (web-page: www.rustaveli.org.ge).

2013-2016. შოთა რუსთაველის ეროვნული სამეცნიერო ფონდი. სამეცნიერო საგრანტო პროექტი „გარემოს რადიო სპექტრალური დიაგნოსტიკა სიგნალისა და გარემოს დისპერსიულ მახასიათებლებს შორის კორელაციური ურთიერთკავშირის საფუძველზე“  (FR/640/6-110/12) – უფროსი მეცნიერ–თანამშრომელი (კონსტრუქტორთა ჯგუფის ხელმძღვანელი. web-page: www.rustaveli.org.ge).

2013-2014. შოთა რუსთაველის ეროვნული სამეცნიერო ფონდი. დოქტორანტურის საგრანტო პროგრამა. „მოდულირებული სიგნალები დისპერსიულ გარემოში“ (№358, დოქტორანტის მეცნიერ-ხელმძღვანელი ).  

2009-2012. საქართველოს ეროვნული სამეცნიერო ფონდის სამეცნიერო საგრანტო პროექტი “ბათუმის პორტის აკვატორიი ეკოლოგიური მონიტორინგი ლაზერული სპექტროსკოპიის მეთოდით და ტალღური პროცესების შესწავლა რეალურ გარემოში” (GNSF/ST08/5-451) - მენეჯერი და მეცნიერ-ხელმძღვანელი (web-page: www.gsnf.ge).

2006-2008. საქართველოს ეროვნული სამეცნიერო ფონდის სამეცნიერო საგრანტო პროექტი „გაბნეული ელექტრომაგნიტური ტალღების სტატისტიკური მახასიათებლების შესწავლა და ტალღური პროცესები ტურბულენტურ ატმოსფეროში“ (GNSF/ST06/5-023) - ძირითადი მეცნიერ-თანამშრომელი (web-page: www.gsnf.ge).

ინდივიდუალური საგრანტო პროექტები:

2019. ინდივიდუალური სამოგზაურო გრანტი. აჭარის ა.რ. განათლების, კულტურისა და სპორტის სამინისტრო. 06-09 სექტემბერი 2019, სოზოპოლი, ბულგარეთი. მიწვეული სპიკერი. 

2019. აჭარის არ განათელების კულტურისა და სპორტის სამინისტროს მიერ დაფინანსებული „უმაღლესი განათლების ხელშეწყობის“ ქვეპროგრამის ფარგლებში გამოცხადებული საკონფერენციო გრანტების კონკურსში დაფინანსებული საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენციის „11-ე იაპონია ხმელთაშუაზღვის ქვეყნების საერთაშორისო სემინარი მიძღვნილი გამოყენებითი ელექტრომაგნიტური ინჟინერიისადმი მაგნიტურ, ზეგამტარ, მრავალფუნქციურ და ნანო-მასალებში“ საგრანტო პროექტის ავტორი და შემსრულებელი, ბათუმი, 2019

2019. ბსუ-ს მიზნობრივი სამეცნიერო პროექტი ახალგაზრდა მეცნიერებისა და სტუდენტებისათვის. ფუკოს ქანქარა. პროექტის ხელმძღვანელი: ლელა სურმანიძე მენტორი: ნუგზარ ღომიძე. ქანქარა დამონტაჟდა ბსუ-ს მე-2-ე კორპუსის კიბის ჭრილში. სიგრძე: 17,6 მ, მასა: 38,5 კგ. ბსუ, 2019. 

2019. აჭარის არ განათელების კულტურისა და სპორტის სამინისტროს მიერ დაფინანსებული „უმაღლესი განათლების ხელშეწყობის“ ქვეპროგრამის ფარგლებში გამოცხადებული საჯარო ლექციების კონკურსში გამარჯვებული პროფესორ პაატა კერვალიშვილის საჯარო ლექციის: “ბირთვული გამოსხივების ბორის  იზოტოპებით  ლეგირებული ნახევარგამტარული სენსორები და ბიო ნანონაწილაკების ვიბრაციული თვისებების  შესწავლა ოპტიკური სპექტრომეტრიით“  საგრანტო პროექტის ავტორი და შემსრულებელი, ბათუმი, 2019. 

2018. ბსუ-ს მიზნობრივი სამეცნიერო - კვლევითი პროექტი „ზოგიერთი საკითხი ატმოსფეროს დიაგნოსტიკის შესახებ სიგნალისა და გარემოს დისპერსიულ მახასიათებლებს შორის კავშირის საფუძველზე“. გრანტის მფლობელი ახალგაზრდა მეცნიერი, ფიზიკის დოქტორი მირანდა ხაჯიშვილი. (ნ.ღომიძე - სამუშაო ჯგუფის წევრი)

2015. აჭარის არ განათელების კულტურისა და სპორტის სამინისტროს მიერ დაფინანსებული „უმაღლესი განათლების ხელშეწყობის“ ქვეპროგრამის ფარგლებში გამოცხადებული საჯარო ლექციების კონკურსში გამარჯვებული პროფესორ ჯემალ ხუბუას საჯარო ლექციის: “მიკროსამყაროს ფიზიკა - თანამედროვე ფიზიკის ყველაზე კვლევადი ნაწილი“ საგრანტო პროექტის ავტორი და შემსრულებელი, ბათუმი, 2015.     

2015. ინდივიდუალური სამოგზაურო გრანტები. საერთაშორისო კონფერენცია მიძღვნილი ელექტრომაგნეტიზმის მოწინავე გამოყენებისადმი (ICEAA) და თემატური კონფერენცია ანტენებისა და უკაბელო კომუნიკაციაში ტალღების გავრცელების შესახებ (IEEE-APS), ტურინი, იტალია, 2015.

2013. ინდივიდუალური სამოგზაურო გრანტები. საერთაშორისო კონფერენცია "პროგრესული ოპტოელექტრონიკა და ლაზერები" (2013_tr_289), ყირიმი, ეკრაინა, 2013 .

2012. 2012 წლის სახელმწიფო გრანტების კონკურსი „კვლევებიმოსწავლეთა მონაწილეობით“. პროექტი „ელექტრომაგნიტური ტალრების მონიტორინგი დაშეფასება“ (SC/22/6-110/12) – მეცნიერ– მეცნიერ–ხელმძღვანელი(web-page: www.gsnf.ge).

სტაჟირება, ტრენინგები (ბოლო 10 წლის განმავლობაში):
 1. 25.11.2017-01.12.2017. PAWER. TEMPUS training course. Project No. 574099-EPP-1-2016-1-IT-EPPKA2-CBHE-SP. Szeged, Hungary, 2017. 
 2. 24.01.2014-26.04.2014. Successfully completed the training course “Organization Managment” organized by Batumi Shota Rustaveli State University in the framework of the “530311-TEMPUS-1-2012-1-AM-TEMPUS-JPCR-MAHATMA”.
 3. 23.09.2013-27.09.2013. Batumi Shota Rustaveli State University. Participated in the Training Workshop “University – Enterprise C0-operation” organized under the Tempus project: “Building capacity for University-Enterprise partnerships towards competency based training in Armenia, Georgia and Ukraine. 516613-TEMPUS-1-211-1-BE-TEMPUS-JPHES.
 4. 10.2011-12.2011. English House. სერტიფიკატი ქალანის მეთოდის მე-4 საფეხურის (Intermediate) კურსის გავლის შესახებ. 
 5. 17.06.2011-29.07.2011. შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტის მოსამზადებელიცენტრის ინგლისური ენის შესწავლის მოკლევადიანი საგანმანათლებლო პროგრამისსაშუალოზე დაბალი (B1) საფეხური (60 სთ). სერთიფიკატის ნომერი: B-1 №0002
 6. 01.10.2010-25.12.2010. აჭარის ა.რ. განათლების, კულტურისა და სპორტის სამინისტროსმიერ განხორცილებული ინგლისური ენის შესწავლის მოკლევადიანი საგანმანათლებლოპროგრამის ელემენტალური საფეხური (72 სთ). სერთიფიკატის ნომერი: №35
 7. 30.06.2008 - 04.07.2008. "S&T Policy of Georgiaas an Instrument to Facilitate the Country Security". To confirm that he has successfully completed the NATO Advanced Training Course. 
უცხო ენების ცოდნა:

რუსული - თავისუფლად

ინგლისური - კარგად

კომპიუტერული პროგრამების ცოდნა:

1. საოფისე პროგრამები და ინტერნეტ ბრაუზერები (Word, Excel, Access, PowerPoint, Internet Explorer ...)

2. მათემატიკური და საიჟინრო პროგრამები (MathCad, MathLab ...)

3. გრაფიკული რედაქტორები (PhotoShop, CorelDraw ...)

4. სიმულატორები (Work Bench, Circuit Design Suite - Multisim, Labview...)

 

უკან

საკონტაქტო ინფორმაცია

საქართველო, ბათუმი, 6010
რუსთაველის/ნინოშვილის ქ. 32/35
ტელ: +995(422) 27–17–80
ფაქსი: +995(422) 27–17–87
ელ. ფოსტა: info@bsu.edu.ge
     

სიახლის გამოწერა