პროფესიული პროგრამების მართვის და უწყვეტი განათლების ცენტრი

დირექტორი

Bsu
მადონა მიქელაძე
აკადემიური თანამდებობა: ასოცირებული პროფესორი
ზუსტ მეცნიერებათა და განათლების ფაკულტეტი, პედაგოგიკურ მეცნიერებათა დარგობრივი დეპარტამენტი
პერსონალური ინფორმაცია
ელ-ფოსტა: madona.mikeladze@bsu.edu.ge
        
განათლება
 • 22.05.2003 -  პედაგოგიკის მეცნიერებათა კანდიდატი, განათლება, სულხან-საბა ორბელიანის თბილისის სახელმწიფო პედაგოგიური უნივერსიტეტი
 • 09.10.1996 -  ისტორიკოსი, ისტორიის მასწავლებელი, ჰუმანიტარული, ბათუმის შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტი
სამეცნიერო ინტერესების სფერო
სწავლების მეთოდიკა; პროფესიული განათლება; ინტერკულტურული განათლება; ციფრული ტექნოლოგიები განათლებაში
სამუშაო გამოცდილება
 • 11.10.2018 - დღემდე პროფესიული პროგრამების მართვისა და უწყვეტი განათლების ცენტრის დირექტორი, ბათუმის შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტი
 • 16.09.2013 - დღემდე ასოცირებული პროფესორი, ბათუმის შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტი
 • 10.01.2023 - 30.12.2023 360-გრადუსიანი თვითშეფასების ექსპერტი, განათლების ხარისხის განვითარების ეროვნული ცენტრი
 • 16.09.2018 - 16.09.2018 განათლების ფაკულტეტის დეკანი, ბათუმის შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტი
გამოქვეყნებული სამეცნიერო შრომები
 • Linguistic Peculiarities of Bullying in Georgian and American school discourse.  
  International Journal of Multilingual Education, N 20, 2022, 5 (თანაავტორ(ებ)ი: ი.გოშხეთელიანი, რ.შავაძე)
 • Adaptation of First Graders to the Classroom Learning Environment in a Pandemic Crisis 
  INTED Proceeding book, 16, 2022, Pages: 5859-5866 (თანაავტორ(ებ)ი: ნ.მაკარაძე, მ. გურგენიძე, ნ.მამულაძე, ც. კაპანაძე)
 • Analysis of Results of Programm Financing in the Higher Education System of Georgia and Improving Tendency of Assessment Indicators 
  Proceedings of EDULEARN19 , ISBN 978-84-09-12031-4, 2019, pages 9659-9663 (თანაავტორ(ებ)ი: გიორგი აბუსელიძე)
 • The way of determining competences of a teacher and issues on development of professional necesesities in Georgia. 
  Proceedings of EDULEARN19 , ISBN 978-84-09-12031-4, 2019, pages 9632-9640 (თანაავტორ(ებ)ი: როლანდ შავაძე)
 • Teachers Intercultural Sensitivity Towards Different Ethnic and Religious groups 
  Conference Proceedings book - ICLEL 2019, ISBN: 978-605-66495-7-8, 2019, 793-800
სამეცნიერო ღონისძიებებში მონაწილეობა
 • Support Mechanisms and Value Creation in Multi-Stakeholder Networks for Digital Innovation in Education: A Cross-Country Study 
  Eighteenth European Conference on Technology Enhanced Learning Responsive and Sustainable Educational Futures, EATEL, 2023, Aveiro, Portugal (თანაავტორ(ებ)ი: Pirgit Sillaots, Raquel Coelho, Kairit Tammets, Mutlu Cukurova, Linda Helene Sillat, Minna Lakkala, Heli Aru-Chabilan, Kirke Kasari, Tatia Nakashidze-Makharadze, Valentina Dagienė, Vaida Masiulionytė-Dagienė and Cecilie Hansen)
 • Enhancing Teacher’s Digital Competences by Creating Innovative Regional Hubs. 
  Erasmus+ პროექტის LOVE.DIST@NCE დასკვნითი საერთაშორისო კონფერენცია., ბსუ, 2023, ბათუმი (თანაავტორ(ებ)ი: თათია ნაკაშიძე-მახარაძე)
 • მრავალფეროვნების პატივისცემა სკოლამდელი დაწესებულებებში 
  მე-3 საერთაშორისო კონფერენცია: „ბავშვთა უფლებების საკითხების ჩართვა საუნივერსიტეტო საგანმანათლებლო პროგრამებსა და კურიკულუმებში“ სახელმწიფო ენის სწავლებასა და ეთნიკური უმცირესობების განათლებაზე აქცენტირებით, სამცხე-ჯავახეთის სახელმწიფო უნივერსიტეტი, 2022, ახალციხე (თანაავტორ(ებ)ი: მარინე გურგენიძე, ნანი მამულაძე)
 • Strengthening Inter-School Connections through Research 
  48th International Conference on Improving University Teaching., ილიაუნი, 2022, (თანაავტორ(ებ)ი: თათია ნაკაშიძე-მახარაძე)
 • აკადემიური კეთილსინდისიერება და დისტანციური სწავლება  
  აკადემიური კეთილსინდისიერება და დისტანციური სწავლება საგანგებო სიტუაციის დროს ქართული უმაღლესი საგანმანათლებლო დაწესებულებების პერსპექტივიდან, ბსუ, 2022, ბათუმი (თანაავტორ(ებ)ი: ნანა მაკარაძე)
 • ADAPTATION OF FIRST GRADERS TO THE CLASSROOM LEARNING ENVIRONMENT IN A PANDEMIC CRISIS 
  16th International Technology, Education and Development Conference, INTED, 2022, (თანაავტორ(ებ)ი: N. Makaradze, N. Mamuladze, M. Gurgenidze, T. Kapanadze)
 • - როგორ გავაუმჯობესოთ საკლასო სასწავლო გარემოსთან პირველკლასელთა ადაპტაცია პანდემიით გამოწვეული კრიზისის პირობებში
  „კოვიდ-19 საქართველოს 2021 წლის რეალობაში“., საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების სამინისტრო, 2021, საქართველო, თბილისი (თანაავტორ(ებ)ი: ნანა მაკარაძე, ნანი მამულაძე, მარინე გურგენიძე)
 • განმავითარებელი შეფასების გამოყენებასთან დაკავშირებული გამოწვევები უმაღლეს სასწავლო დაწესებულებებში დისტანციური სწავლების დროს.
  „განათლების თანამედროვე პარადიგმები და ევროკავშირის საერთაშორისო პროექტების DITECH, ASSET, DOIT, CURE, DARE დისემინაცია“., სოხუმის სახელმწიფო უნივერსიტეტი, 2021, (თანაავტორ(ებ)ი: ნანა მაკარაძე)
 • Gender Issue in Georgian General Education Institutions (on the Example of Adjara Region)
  The 2th International Learning, Teaching and Research Congress (ILTER 2019, ამასიის უნივერსიტეტი (თურქეთი_, 2019, (თანაავტორ(ებ)ი: ინგა შამილიშვილი)
 • Teachers Intercultural Sensitivity Towards Different Ethnic and Religious groups 
  5 th INTERNATIONAL CONFERENCE on LIFELONG EDUCATION AND LEADERSHIP FOR ALL, აზერბაიჯანის სახელმწიფო უნივერსიტეტი, 2019,
 • The way of determining competences of a teacher and issues on development of professional necesesities in Georgia. 
  The 11th annual International Conference on Education and New Learning Technologies. Palma de Mallorca, Spain, IATED, 2019, (თანაავტორ(ებ)ი: რ. შავაძე)
 • Analysis of Results of Programme Financing in the Higher Education System of Georgia and Improving Tendency of Assessment Indicators. 
  The 11th annual International Conference on Education and New Learning Technologies. Palma de Mallorca, Spain, IATED, 2019, (თანაავტორ(ებ)ი: გ.აბუსელიძე)
სამეცნიერო საგრანტო პროექტები
მიმდინარე/დასრულებული
 • 01.2021 - 12.2023 - ევროკავშირის პროექტი Horizon 2020: „iHubs4Schools - Accelerating Digital Innovation in Schools through Regional Innovation Hubs and a Whole-School Mentoring Model“ - „ციფრული ინოვაციების დანერგვა სკოლებში რეგიონული ინოვაციური ჰაბებისა და მენტორინგის მოდელის საშუალებით“  
  ევროკავშირი, პროექტის ხელმძღვანელი
 • 01.2020 - 12.2022 - აშშ საერთაშორისო განვითარების სააგენტოს / USAID-ის პროექტი „USAID საბაზისო განათლების პროგრამა“ (USAID Basic Education Program
  აშშ საერთაშორისო განვითარების სააგენტო, პროექტის ძირითადი შემსრულებელი
 • 01.2020 - 12.2020 - პოლონეთის რესპუბლიკის საგარეო საქმეთა სამინისტროს დაფინანსებით განხორციელებული პროექტი „ისინი ჩვენს შორის არიან (FRIENDLY SCHOOL)“. განმახორციელებელი ორგანიზაცია: პოლონეთის განათლების ცენტრი. პარტნიორი: საქართველოს განათლების, მეცნიერების, კულტურისა და სპორტის სამინისტრო
  პოლონეთის რესპუბლიკის საგარეო საქმეთა სამინისტრო, პროექტის ძირითადი შემსრულებელი
 • 01.2019 - 12.2019 - ბათუმის შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტის მიზნობრივი სამეცნიერო-კვლევით პროექტი ინტერკულტურული მგრძნობელობის კვლევა სასკოლო საზოგადოებაში (აჭარის რეგიონის მაგალითზე).
  ბსუ, პროექტის ხელმძღვანელი
სხვა სამეცნიერო აქტივობები
 • სამეცნიერო სემინარების ჩატარება, 2023 
 • სამეცნიერო ნაშრომის რეცენზირება, 2022 
 • სამაგისტრო ნაშრომების ხელმძღვანელობა, 2022
 • საექსპერტო მომსახურება, 2022
 • სხვა აქტივობა, 2022 
 • სამეცნიერო გამოცემების რედკოლეგიის წევრობა, 2020
 • სტუდენტთა სამეცნიერო კონფერენციებში ჩართულობა, 2020
 • სადოქტორო ნაშრომების ხელმძღვანელობა, 2019
სტაჟირება, ტრენინგები, სტიპენდია/ჯილდო
ტრენინგები
 • 25.01.2024 საერთაშორისო საგრანტო კონკურსებისთვის აპლიკაციების შედგენის საკითხები., ბსუ
 • 02.12.2023 კვლევის სწორად დაგეგმვა, განხორციელება და შეფასების ვალიდური მექანიზმები უმაღლეს საგანმანათლებლო დაწესებულებებში. , ინოვაციური განათლების ცენტრი
 • 05.10.2023 სამოქალაქო განათლების თანამედროვე სწავლების მეთოდები., ბსუ
 • 22.06.2023 ტექნოლოგიების გამოყენება სასწავლო პროცესში. Love Distance – Erasmus + project, ბსუ
 • 25.05.2023 Professional Training Workshop of Faculty members. Erasmus + project – DITECH, ტალინის უნივერსიტეტი
 • 23.05.2023 - 27.05.2023 Professional Training Workshop of Faculty members, ტალინის უნივერსიტეტი

უკან

საკონტაქტო ინფორმაცია

საქართველო, ბათუმი, 6010
რუსთაველის/ნინოშვილის ქ. 32/35
ტელ: +995(422) 27–17–80
ფაქსი: +995(422) 27–17–87
ელ. ფოსტა: info@bsu.edu.ge
     

სიახლის გამოწერა