პროფესიული პროგრამების მართვის და უწყვეტი განათლების ცენტრი

დირექტორი

სახელი და გვარი: მადონა მიქელაძე
აკადემიური თანამდებობა: ასოც. პროფესორი
ადმინისტრაციული თანამდებობა: პროფესიული პროგრამების მართვისა და უწყვეტი განათლების ცენტრის დირექტორი
დაბადების თარიღი: 19.08.1970 წ.
მისამართი: ქობულეთის მუნიციპალიტეტი, ჩაქვი, ბეჟანიძის 25
ელ-ფოსტა: madona.mikeladze@bsu.edu.ge
ტელეფონი: (+995) 577141011
განათლება:
კვალიფიკაცია/აკადემიური ხარისხი: ისტორიკოსი, ისტორიის მასწავლებელი.
განათლების მიმართულება, დარგი: ჰუმანიტარული მეცნიერებები/ისტორია.
კვალიფიკაცია/აკადემიური ხარისხი: პედაგოგიურ მეცნიერებათა კანდიდატი
განათლების მიმართულება, დარგი: განათლება/მასწავლებლის განათლება/საგნის სწავლების მეთოდიკა
სამეცნიერო ინტერესების სფერო:

განათლება (მასწავლებლის მომზადება; სამოქალაქო განათლება;  მულტიკულტურული განათლება; პროფესიული განათლება)

სამუშაო გამოცდილება:

2018 წლის 11 ოქტომბრიდან -  ბათუმის შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტის პროფესიული პროგრამების მართვისა და უწყვეტი განათლების ცენტრის დირექტორი

2013-2018 წლები -  ბათუმის შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტის განათლების ფაკულტეტის დეკანი;

2013 წლის 16 სექტემბრიდან დღემდე - ბათუმის შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტის განათლების ფაკულტეტის პედაგოგიურ მეცნიერებათა დეპარტამენტის ასოცირებული პროფესორი;

2009 წლის სექტემბრიდან 2013 წლის 16 სექტემბრამდე - ბათუმის შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტის სასწავლო პროცესის მართვის დეპარტამენტის უფროსი;

2007–2009 წლები - შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა ფაკულტეტის დეკანის მოადგილე;

2010–2011 წლები - საქართველოს უნივერსიტეტის ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა ფაკულტეტზე საათობრივი ანაზღაურების წესით მოწვეული მასწავლებელი;

2006–20013 წლები - ბათუმის შოთა რუსთველის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ისტორიის,არქეოლოგიისა და ეთნოლოგიის დეპარტამენტსა და პედაგოგიურ მეცნიერებათა დეპარტამენტში საათობრივი ანაზღაურების წესით მოწვეული უფროსი მასწავლებელი;

2005–2006 წლები - ბათუმის შოთა რუსთველის სახელმწიფო უნივერსიტეტის მსოფლიო ისტორიის კათედრის უფროსი მასწავლებელი;

2000–2005 წლები - ბათუმის შოთა რუსთველის სახელმწიფო უნივერსიტეტის მსოფლიო ისტორიის კათედრის მასწავლებელი;

1999–2000 წლები - ბათუმის შოთა რუსთველის სახელმწიფო უნივერსიტეტის მსოფლიო ისტორიის კათედრის ასისტენტი;

2003–2007 წლები - ჩაქვის წმიდა კეთილმორწმუნე მეფე დავითის სახელობის გიმნაზიის ისტორიის მასწავლებელი;

1998–2007 წლები - ჩაქვის წმიდა კეთილმორწმუნე მეფე დავითის სახელობის გიმნაზიის დირექტორის მოადგილე სასწავლო–აღმზრდელობით დარგში;

1993-1998 წლები - ჩაქვის№1 საშუალო სკოლის ისტორიის მასწავლებელი

გამოქვეყნებული სამეცნიერო შრომები (ბოლო 10 წლის განმავლობაში):
 1. რ. შავაძე, ი. გოშხეთელიანი, მ. მიქელაძე. Linguistic Peculiarities of Bullying in Georgian and American school discourse. International Journal of Multilingual Education, № 20, 2022; DOI: 10.22333/ijme.2022.200012; ISSN: (Print) ISSN 1987-9601 (Online) E ISSN 1512-3146; 
 2. ნ. მაკარაძე, ნ. მამულაძე,  მ. გურგენიძე, მ. მიქელაძე, ც. კაპანაძე. Adaptation of First Graders to the Classroom Learning Environment in a Pandemic Crisis. INTED Proceeding book, 2022. Conference name: 16th International Technology, Education and Development Conference. Pages: 5859-5866; Publication year: 2022; ISBN: 978-84-09-37758-9; ISSN: 2340-1079; doi:10.21125/inted.2022.1496; March, 2022;
 1. მ. მიქელაძე, Teachers Intercultural Sensitivity Towards Different Ethnic and Religious groups. Conference Proceedings book - ICLEL 2019, ISBN: 978-605-66495-7-8; 
 2. მ. მიქელაძე, ი. შამილიშვილი. Gender Issue in Georgian General Education Institutions. International Journal of Multilingual Education, № 14, 2019; DOI: 10.22333/ijme.2019.14006; E ISSN 1512-3146; 
 3. მ. მიქელაძე, რ. შავაძე, The way of determining competences of a teacher and issues on development of  professional  necesesities in Georgia. Proceedings of EDULEARN19 Conference. ISBN 978-84-09-12031-4; 
 4. მ. მიქელაძე, გ. აბუსელიძე, Analysis of results of programme financing in the higher education system of Georgia and improving tendency of assesment indicators. Proceedings of EDULEARN19 Conference. ISBN 978-84-09-12031-4; 
 5. მ. მიქელაძე, Effective methods of teaching tolerance in the classroom. "Dialogue in History".   Association of History Teachers in Bulgaria. Volume 38, 2018;
 6. მ. მიქელაძე, Teaching the History of Byzantium at Georgian Schools According to the Analysis of Curricula and Textbooks. World Science. Multidisciplinary Scientific Edition.  Poland, 2018. ISSN 2413-1032;
 7. მ. მიქელაძე, გ. აბუსელიძე, The Role of Program Financing in the System of Higher Education. Institute of Economic Research working papers, № 4/2017, Poland;
 8. მ. მიქელაძე, ნ. მაკარაძე, სტერეოტიპები, როგორც სამოქალაქო ცნობიერების განვითარების ერთ-ერთი ხელისშემშლელი ფაქტორი. ,,სწავლებისა და აღზრდის აქტუალური პრობლემები“ მეშვიდე საერთაშორისო სამეცნიერო-მეთოდური კონფერენციის შრომები, ქუთაისი, 2016;
 9. მ. მიქელაძე, გ. შერვაშიძე, Диалог культур: поезия, прежде всего… ბულგარისტიკის მესამე საერთაშორისო კონგრესის შრომები. სოფიის კლიმენტ ოხრიდსკის უნივერსიტეტის გამომცემლობა. სოფია. 2014. ISBN 978-954-07-3837-6;
 10. მ. მიქელაძე, მასწავლებლის პროფესიასთან დაკავშირებული პრობლემები და სახელმწიფო პოლიტიკა. ,,ჰუმანიტარული მეცნიერებები ინფორმაციულ საზოგადოებაში - II“,  საერთაშორისო კონფერენციის მასალები, ნაწილი 3, ბათუმი, 2014, ISBN-1987-7625;
 11.  მ. მიქელაძე, დ. ფუტკარაძე, ბავშვის აღზრდის სწორი პედაგოგიური ორგანიზება სკოლამდელ დაწესებულებებში. ,,სწავლებისა და აღზრდის აქტუალური პრობლემები“ მეხუთე საერთაშორისო სამეცნიერო-მეთოდური კონფერენციის შრომები, ქუთაისი, 2014;
 12.  მ. მიქელაძე, გ. შერვაშიძე, Education Policy: from the Structured Understanding Text to critical thinking. Homo Loquens.Volume VI. Tbilisi, 2014, ISSN 1987-8761;
 13. მ. მიქელაძე, კ. ცხვარაძე, From Violence to Humanity – Main Challenge of Modern School. 9ty Silk Road International Conference on Business, Economics, International Relations and Education. Tbilisi,  2014;
 14. მ. მიქელაძე, Внедрение европейского опыта в сферу воспитания демократической гражданственности в Грузии, журнал «Историко-филологические изыскания», Санкт-Петербургский государственный университет, Государственный университет Шота Руставели, издательство «Универсал», 2012, ISSN 1512-3162;
 15.  მ. მიქელაძე, გ. შერვაშიძე, რეფლექსია: დიქტატორის ფუნქციიდან ლიდერობამდე, GESJ: Education Science and Psychology 2012 | No.1(20), ISSN 1512-1801;
საერთაშორისო სამეცნიერო ფორუმებში მონაწილეობა (ბოლო 10 წლის განმავლობაში):
 1. M. Mikeladze, T. Nakashidze-Makharadze. Strengthening Inter-school Connections through Research. 48th International Conference on Improving University Teaching. July, 27-29, 2022;
 2. ნანა მაკარაძე, მადონა მიქელაძე. აკადემიური კეთილსინდისიერება და დისტანციური სწავლება. აკადემიური კეთილსინდისიერება და დისტანციური სწავლება საგანგებო სიტუაციის დროს ქართული უმაღლესი საგანმანათლებლო დაწესებულებების პერსპექტივიდან. ბათუმი, 23 ივნისი, 2022 წ. ;
 3. მარინე გურგენიძე, ნანი მამულაძე, მადონა მიქელაძე. მრავალფეროვნების პატივისცემა სკოლამდელი დაწესებულებებში. მე-3 საერთაშორისო კონფერენცია: „ბავშვთა უფლებების საკითხების ჩართვა საუნივერსიტეტო საგანმანათლებლო პროგრამებსა და კურიკულუმებში“ სახელმწიფო ენის სწავლებასა და ეთნიკური უმცირესობების განათლებაზე აქცენტირებით. ახალციხე, სამცხე-ჯავახეთის სახელმწიფო უნივერსიტეტი, 20-21 სექტემბერი, 2022 წ.
 4. უნარების ეკოსისტემა და რეფორმის ახალი ეტაპი. პროფესიული უნარების სააგენტო; UNDP. 21-23.06.2022;
 5. კიბერ ჰიგიენის საკითხებში ცნობიერების ამაღლების კურსი. USAID, IFES. ბათუმი, 2022;
 6. Adaptation of First Graders to the Classroom Learning Environment in a Pandemic Crisis. 16th International Technology, Education and Development Conference, 7-8 March, 2022 (INTED- 2022);
 7. ნანი მამულაძე, ნანა მაკარაძე, მარინე გურგენიძე, მადონა მიქელაძე - როგორ გავაუმჯობესოთ საკლასო სასწავლო გარემოსთან პირველკლასელთა ადაპტაცია პანდემიით გამოწვეული კრიზისის პირობებში. საქართველოს ეროვნული სამეცნიერო ფორუმი „კოვიდ-19 საქართველოს 2021 წლის რეალობაში“.
 8. ნ. მაკარაძე, მ. მიქელაძე. განმავითარებელი შეფასების გამოყენებასთან დაკავშირებული გამოწვევები უმაღლეს სასწავლო დაწესებულებებში დისტანციური სწავლების დროს. სამეცნიერო კვლევებისა და განვითარების დეპარტამენტის, სოხუმის სახელმწიფო უნივერსიტეტის განათლების მეცნიერებათა ფაკულტეტის, მულტიკულტურული განათლებისა და კულტურის კვლევების ცენტრის მიერ ორგანიზებული ონლაინ ეროვნული სამეცნიერო-პრაქტიკული კონფერენცია „განათლების თანამედროვე პარადიგმები და ევროკავშირის საერთაშორისო პროექტების DITECH, ASSET, DOIT, CURE, DARE დისემინაცია“.  02 აგვისტო, 2021 წელი;
 9.  „ბავშვზე ორიენტირებული სასკოლო გარემო“; საერთაშორისო კონფერენცია „ბავშვთა უფლებების საკითხების ჩართვა საუნივერსიტეტო საგანმანათლებლო პროგრამებსა და კურიკულუმებში“; ქუთაისი, აკაკი წერეთლის სახელმწიფო უნივერსიტეტი, 1-2 ოქტომბერი, 2020 წ.;
 10. Workshop on Textbook development on European Studies in the Caucasus.  Association of European Studies for the Caucasus, Konrad-Adenauer-Stiftung Georgia. 22-24.11 2019; 25-26.01.2020;
 11. მ. მიქელაძე, ი. შამილიშვილი. The 2th    International Learning, Teaching and Research Congress (ILTER 2019). Amaya, Turkey.  5-7.09. 2019;
 12. The 5th International Conference on Lifelong Education and Leadership of ALL (ICLEL 2019).  9-11 July, 2019. Baku, Azerbaijan;
 13. The 11th annual International Conference on Education and New Learning Technologies. Palma de Mallorca, Spain. 1-3 July, 2019;
 14. M. Mikeladze, M. Khalvashi, N. Makaradze, N. Mikeladze. Innovation in Teacher-Education in Georgia and Israel Through ERASMUS+ Projects: Challenges and Pathways (Format - Long Round tables). 7th International Conference on Innovative Teacher Education. Mofet Institute in Tel Aviv, Israel, 24-26.06.2019;
 15. N. Makaradze, M. Mikeladze, N. Mikeladze. Establishment of civic consciousness at the preschool age. The conference is dedicated to the EU-funded joint projects of Georgian-Israeli and is specially. held at the Independence Day of the State of Israel and Victory Day for Georgia. Sokhumi State University. Tbilisi, 09.05.2019
 16. Teaching the History of Byzantium at Georgian Schools According to the Analysis of Curricula and Textbooks. III International Scientific and Practical Conference ,,International Trends in Science and Technology”. 30.06.2018. Warsaw, Poland;
 17. ,,Assessment as a Social Lever”,  The 43d Annual Conference of the International Association for Educational Assessment.  Batumi, Georgia, 2-6.10.2017;
 18. ბობოხიძე ლ., მიქელაძე მ., პირველადი დახმარების აღმოჩენის მექანიზმები და პროცედურები უმაღლეს სასწავლებლებში. ,,მომავლის ტექნოლოგიები და სიცოცხლის ხარისხი“, საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია. 29 სექტემბერი-1 ოქტომბერი 2017;
 19. M. Mikeladze, G. Abuselidze. The role of program financing in the system of higher education. Contemporary Issues in Economy. 9th  International Conference on Applied Economics. Torun, Poland,22-23 June 2017;
 20. Geo-Cultural Space: Smart-Technologies in Education and Social Environment. The IX International Real and Virtual Forum. Batumi, Georgia, 30.06.2017-05.07.2017;
 21. ,,2025 წელს ინკლუზია გულისხმობს ყველას“, ინკლუზიური განათლების მესამე საერთაშორისო კონფერენცია. თბილისი, 7 დეკემბერი 2016 წელი;
 22. Intercultural communication and ethnic identity issues. Guedlines in academic research and teaching of ethnology and anthropology.  Bulgaria, Samokov, 18-20 november 2016;
 23. მ. მიქელაძე, ნ. მაკარაძე. სტერეოტიპები, როგორც სამოქალაქო ცნობიერების განვითარების ერთ-ერთი ხელისშემშლელი ფაქტორი. ,,სწავლებისა და აღზრდის აქტუალური პრობლემები“ მეშვიდე საერთაშორისო სამეცნიერო-მეთოდური კონფერენცია, ქუთაისი,  4-5 ივნისი, 2016 წ.;
 24.  Mapping Memories of Post-1989 Europe. International conference. Vienna,  29 November  – 1  December 2015;
 25. ინკლუზიური განათლების მეორე საერთაშორისო კონფერენცია ,,შექმენი შესაძლებლობა“. 14-15 აპრილი, 2015 წ.;
 26. მასწავლებლის  პროფესიასთან დაკავშირებული პრობლემები და სახელმწიფო პოლიტიკა. ,,ჰუმანიტარული მეცნიერებები ინფორმაციულ საზოგადოებაში - II“,  საერთაშორისო კონფერენცია, ბათუმი, 24-26 ოქტომბერი, 2014 წ.;
 27. მ. მიქელაძე, დ. ფუტკარაძე, ბავშვის აღზრდის სწორი პედაგოგიური ორგანიზება სკოლამდელ დაწესებულებებში.  ,,სწავლებისა და აღზრდის აქტუალური პრობლემები“ მეხუთე საერთაშორისო სამეცნიერო-მეთოდური კონფერენცია, ქუთაისი,  5-6 ივლისი, 2014 წ.;
 28.  Mikeladze M., Tskhvaradze K., From Violence to Humanity – Main Challenge of Modern School. 9ty Silk Road International Conference on Business, Economics, International Relations and Education. Tbilisi,  23-25 may, 2014;
 29.  მ. მიქელაძე, გ. შერვაშიძე, Диалог культур: поэзия прежде всего, მესამე საერთაშორისო კონგრესი ბულგარისტიკაში, ბულგარეთი, სოფია, კლიმენტო ხრიდსკის სახელობის სოფიის სახელმწიფო უნივერსიტეტი, 2013 წლის 23–26 მაისი;
 30. Микеладзе М., Шервашидзе Г., История: Разрушение прошлого или путь к свободе и достойному сосуществованию, Annual Conference of the International Society for History Didactics Cultural and religious diversity and the implications for history education, Russia, Kazan, 25-27 Juni 2012;
საგრანტო პროექტები (ბოლო 10 წლის განმავლობაში):
 1. ევროკავშირის პროექტი Horizon 2020: iHubs4Schools - Accelerating Digital Innovation in Schools through Regional Innovation Hubs and a Whole-School Mentoring Model - „ციფრული ინოვაციების დანერგვა სკოლებში რეგიონული ინოვაციური ჰაბებისა და მენტორინგის მოდელის საშუალებით“. პროექ­ტის განხორ­ცი­ე­­ლე­ბის პერიოდი: 23.04.2021-01.07.2023 წ. პოზიცია გრანტში: პროექტის მენეჯერი, მკვლევარი 

 1. გაეროს განვითარების პროგრამის ფარგლებში დაფინანსებული პროექტი საქართველოში სოფლის მეურნეობასთან დაკავშირებული პროფესიული განათლებისა და ტრენინგის (VET) სისტემის მოდერნიზაცია (VET   ფაზა 2)“, პროექტის № 00102163. პროექ­ტის განხორ­ცი­ე­­ლე­ბის პერიოდი: 01.10.2021-31.07.2022 წ.  პოზიცია გრანტში: პროექტის მენეჯერი, ტრენერი

 1. Erasmus + -ის საგრანტო პრო­ექტი: ``Developing and Implementing Technology-Enhanced Teaching and Learning at Georgian HEIs`` (DITECH) -   ტექნოლოგიებით გაძლიერებული სწავლება და სწავლის განვითარება და დანერგვა საქართველოს უსდ-ებში“. საგრანტო პროექტის ნომერი: 618766-EPP-1-2020-1-EE-EPPKA2-CBHE-JP.პროექ­ტის განხორ­ცი­ე­­ლე­ბის პერიოდი: 05.03.2021-14.10.2023 წ. პოზიცია გრანტში: ლოკალური კოორდინატორი ბსუ-ში, მკვლევარი

 1. გაეროს ბავშვთა ფონდის, UNICEF “-ის  საგრანტო პრო­ექტი  ,,ბავშვთა უფლებების ცენტრის ცოდნის ცენტრად დაფუძნება ინკლუზიური და ბავშვთა უფლებებზე ორიენტირებული ცოდნის დამოკიდებულებებისა და პრაქტიკის დასანერგად“, საგრანტო პროექტის ნომერი: NGEO/BSU/CP06/2021/001;  პროექტის ხანგრძლივობა:  09.09.2021- 30.06.2022 . პოზიცია პროექტში - ტრენერი; ტრენინგ-მოდულის ავტორი

 1. აშშ საერთაშორისო განვითარების სააგენტოს / USAID-ის პროექტი „USAID საბაზისო განათლების პროგრამა“ (USAID Basic Education Program).  პროექ­ტის განხორ­ცი­ე­­ლე­ბის პერიოდი: 2020-2021 წ.     პოზიცია გრანტში: ადმინისტრაციული და ფინანსური ასისტენტი (ფინანსური მენეჯერი), ტრენერი 

 1. ბათუმის შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტის მიზნობრივი სამეცნიერო-კვლევით პროექტი  ინტერკულტურული მგრძნობელობის კვლევა სასკოლო საზოგადოებაში (აჭარის რეგიონის მაგალითზე). პროექტის განხორციელების პერიოდი: 15.02.2019-15.12.2019. პოზიცია: პროექტის ხელძღვანელი, მკვლევარი

 1. Erasmus + -ის საგრანტო პრო­ექტი: ,,Curriculum Innovation for Social Inclusion" (CISI) - ,,ინოვაციები კურიკულუმში სოციალური ჩართულობის მხარდასაჭერად". საგრანტო პროექტის ნომერი: 609736-EPP-1-2019-1-GEEPPKA2-CBHE-JP. პროექტის ტიპი: ეროვნული პროექტი. პროექ­ტის განხორ­ცი­ე­­ლე­ბის პერიოდი: 15.11.2019-14.11.2022 წ. პოზიცია გრანტში: მკვლევარი.

 1. პოლონეთის რესპუბლიკის საგარეო საქმეთა სამინისტროს დაფინანსებით განხორციელებული პროექტი „ისინი ჩვენს შორის არიან (FRIENDLY SCHOOL)“. განმახორციელებელი ორგანიზაცია: პოლონეთის განათლების ცენტრი. პარტნიორი: საქართველოს განათლების, მეცნიერების, კულტურისა და სპორტის სამინისტრო. პროექტის ხანგრძლივობა: 06.10.2020 / 20.12.2020. პოზიცია გრანტში: ტრენერი

 1. Erasmus + Capacity Building in Higher Education (CBHE/ex-Tempus) - შესაძლებლო­ბე­ბის განვი­თა­რე­ბა უმაღ­ლეს განათლებაში ფარგლებში დაფინანსებული საგრანტო პრო­ექტი: “Curriculum Reform for Promoting Civic Education and Democratic Principles in Israel and in Georgia” (CURE) - კური­კუ­ლუ­მის რეფორ­მა სამოქა­ლა­ქო განათ­ლე­ბი­სა და დე­მოკრა­ტიუ­ლი პრინცი­პების განვი­თა­რების ხელშეწყობისათვის ისრაელსა და საქა­რთველოში. საგრანტო პროექტის ნომერი: 573322-EPP-1- 2016-1-ILEPPKA2-CBHEJP. პროექტის განხორციელების პერიოდი: 15.10.2016-14.10.2019 წ. პოზიცია გრანტში: მკვლევარი.

 1.  სამოქალაქო ფონდ ,,ღია საზოგადოება-საქართველო“-სა და ინტეგრაციისა და ეროვნებათშორისი ურთიერთობების ცენტრის პროექტი "მულტიკულტურული განათლების ასახვა მასწავლებელთა განათლების პროგრამებშისაგრანტო პროექტის ნომერი: №HE/12/14-19885. პროექტის განხორციელების პერიოდი: 1.02 - 30.06, 2015 წ. პოზიცია გრანტში: ექსპერტი

 1. ამერიკის შეერთებული შტატების სახელმწიფო დეპარტამენტის მიერ დაფინანსებული პროგრამა „სამოქალაქო განათლება და ტექნოლოგიები ინგლისური ენის გამოყენებით (CTEL)“,  (თანამშრომლობის ხელშეკრულება S-LMAQM-16-CA-006). პროექტის განხორციელების პერიოდი: 1.02.2017-30.07.2018;  პოზიცია პროექტში: კოორდინატორი

 1.  შავი ზღვის რეგიონის ქვეყნების ერთობლივი პროექტი: გაზიარებული ისტორიაკულტურათაშორისი დიალოგი, ევროკავშირის აღმოსავლეთ პარტნიორობის კულტურული პროგრამა და ევროპის ისტორიის მასწავლებელთა ასოციაცია (ევროკლიო). http://euroclio.eu/new/index.php/work/black-sea-region პროექტის განხორციელების პერიოდი: 2011-2014. პოზიცია პროექტში: მკვლევარი, სახელმძღვანელოს ავტორი

 1. ტოლერანტობის მშენებლობა საქართველოში ისტორიის სწავლების გზით, ჰოლანდიის საგარეო საქმეთა სამინისტროს ცენტრალური და აღმოსავლეთ ევროპის სოციალური ტრანსფორმაციის პროგრამა (მატრა); ვროპის ისტორიის მასწავლებელთა ასოციაცია (ევროკლიო), http://euroclio.eu პროექტის განხორციელების პერიოდი: 2008–2011; პოზიცია პროექტში: მკვლევარი, სახელმძღვანელოს ავტორი

სტაჟირება, ტრენინგები (ბოლო 10 წლის განმავლობაში):
 1. Professional Training Workshop of Faculty members, Tallin University, 23-27.05.2022;
 2. „HR შესაბამისობა შრომითი ურთიერთობების შეწყვეტის პროცესში“. HRPA- ICDC, საქართველო;
 3. „პროფესიული სტუდენტის შეფასების სისტემა და მისი ხარისხის უზრუნველყოფა პროფესიულ განათლებაში“. განათლების ხარისხის განვითარების ეროვნული ცენტრი, აპრილი, 2021;
 4. „პროფესიული საგანმანათლებლო პროგრამის ფარგლებში ზოგადი განათლების საშუალო საფეხურის სწავლის შედეგების დადასტურება“. განათლების ხარისხის განვითარების ეროვნული ცენტრი, ივნისი, 2021;
 5. „ხარისხი და მეთოდოლოგიური მიდგომები პროფესიულ განათლებაში“. გერმანიის საერთაშორისო თანამშრომლობის საზოგადოება (GIZ), ბსუ, 9-12 ოქტომბერი 2019 წელი; 19-20 იანვარი 2020 წელი;
 6. „სკოლამდელი განათლების საბაკალავრო საგანმანათლებლო პროგრამის სასწავლო და პრაქტიკული კომპონენტების განვითარება“. სეზონური სკოლა, 30 საათი. ბსუ, 19-27 ნოემბერი, 2020;
 7. Workshop on Textbook development on European Studies. Association of European Studies for the Caucasus, Konrad-Adenauer-Stiftung Georgia. 22-24 ნოემბერი, 2019, 24-26 იანვარი, 2020
 8. „უნარები საქართველოსთვის - პროფესიული განათლების ქართულ-გერმანული დღეები“, თბილისი, 17-18 ივნისი, 2019 წელი;
 9. პოლონეთის რესპუბლიკის საგარეო საქმეთა სამინისტროს პროექტის „მეგობრული სკოლა - ისინი ჩვენ შორის არიან“ ფარგლებში განხორციელებული ინკლუზიური განათლების ტრენინგი. ოქტომბერი-დეკემბერი, 2020 წ.
 1. სამაგისტრო საგანმანათლებლო პროგრამის „პროფესიული განათლება და ადამიანური რესურსების განვითარება“ შემუშავების მიზნით ჩატარებული პროფესორ-მასწავლებელთა ტრენინგი. თსუ, 8-12.04.2019 წ.;
 2. სამაგისტრო საგანმანათლებლო პროგრამის „პროფესიული განათლება და ადამიანური რესურსების განვითარება“ შემუშავების მიზნით ჩატარებული პროფესორ-მასწავლებელთა ტრენინგი. თსუ, 8-12.04.2019 წ. თბილისი, 27-28 თებერვალი, 2017 წელი;
 3.  სამაგისტრო საგანმანათლებლო პროგრამის „პროფესიული განათლება და ადამიანური რესურსების განვითარება“ შემუშავების მიზნით ჩატარებული პროფესორ-მასწავლებელთა ტრენინგი. თსუ, 8-12.04.2019 წ. თბილისი, 16-27 ოქტომბერი 2017 წელი;
 4. პედაგოგიური კურსი პროფესიული განათლების მასწავლებლებისთვის (5 პედაგოგიური მოდული). მასწავლებელთა პროფესიული განვითარების ეროვნული ცენტრი. 2019 წლის აპრილი-მაისი;
 5. The dual principle in Training (Dual vocational Training and education) - Reflecting and Adapting the Training Structure. ქობულეთი, 2019 წლის 20-24 მაისი;
 6. ევროდირექტივები შრომის უსაფრთხოების შესახებ და საკანონმდებლო ცვლილებები საქართველოში. DCFTA საინფორმაციო ცენტრი. ბათუმი, 5 აპრილი 2019;
 7. KA 2 - Special Mobility Strand. Paris-Lodron University Salzburg. 03.02.2019-10.02.2019;
 8. Training for Trainers. DW Akademie. 26.07-30.07.2019. ბათუმი, საქართველო;
 9. . მიქელაძე, ა. ბერიძე. faculty training workshop at Tallinn University, Estonia, within the Special Mobility Strand of ERASMUS+ program CURE:Curriculum Reform for Promoting Democracy and Civic Education in Israel and in Georgia. 21-28 აგვისტო, 2018 წელი;
 10. Scholarship from the Georg Eckert Institute for International Textbook Research. Germany, 1 February – 1 March 2018;
 11. ,,Result – Research and Education Systems Unified as Learning Tools”. ბათუმი, 2018 წლის 16-20 აპრილი;
 12. ,,ლიდერობა და მართვა“. ევროპის ბიზნეს სკოლის სემინარი. ბათუმი, 26 მაისი, 2018;
 13. ,,Frühforderung mehrfach behinderter blinder und sehbehinderter Kinder in Georgien”. Fortbildung. Blista. Die Deutsche Blindenstudienanstalt in Marburg, Deutschland. 23-30 August 2017 und 26-30 März 2018;
 14. ელექტრონული რესურსების გამოყენება საგანმანათლებლო და სამეცნიერო სფეროში. Innovative Systems Management-ის მიერ ორგანიზებული ტრენინგი. ბათუმი, 20-22 დეკემბერი, 2017;
 15. ,,Education for Democratic citizenship and human rights Education”,  100 hours training programme.  Joint Programme of the European Union and the Council of Europe. December 2015- April 2016;
 16. ,,Academic cooperation in Technical Vocational Education and Training (TVET)”. Workshop. Magdeburg, Germany, 06-10 July, 2016;
 17. ,,განათლება უსაფრთხოებისთვის,  კატასტროფის რისკის შემცირება ინკლუზიური მიდგომით. ევროპის საბჭოსა და ASB ერთობლივი ტრენინგ-პროგრამა. 2016 წლის  აპრილი - 2017 წლის 31 ივლისი;
 18. Mapping Memories of Post-1989 Europe. Workshop on “Tracing the past in a shared Europe”, Vienna, 1-3 December 2015;
 19. How all Teachers can support citizenship and human rights education?  თბილისი, 5-8 ნოემბერი 2015 წელი;
 20. ,,Challenges of Inclusion”. Conference. ILIAUNI,With the support of the Tempus Program of the European Union.  Batumi, 29 September, 2015;
 21. ტოლერანტობის კულტურის კურსი უნივერსიტეტში, თბილისი, ილიაუნი, 30-31 მაისი, 2015 წელი;
 22. სასკოლო მზაობის პროგრამის ტრენერთა ტრენინგი. ბსუ, 28-31 აგვისტო, 2015;
 23.  Teaching, Learning and Student Assessment Methods. Training delivered within the frames of MAHATMA Tempus project. Koblenz-Landau University, Germany, February 25-27, 2015;
 24. ,,შექმენი შესაძლებლობა“. ინკლუზიური განათლების მეორე საერთშორისო კონფერენცია. საქართველოს განათლებისა და მეცნირების სამინისტრო. 14-15 აპრილი, 2015;
 25. ტემპუსის ,,530311-TEMPUS-1-2012-AM-TEMPUS-JPCR-MAHATMA”პროექტის ფარგლებში ორგანიზებული ტრენინგი ,,ორგანიზაციული მენეჯმენტი“, ბსუ, 24-26 იანვარი, 2014 წელი;
 26. ტემპუსის ,,530311-TEMPUS-1-2012-AM-TEMPUS-JPCR-MAHATMA” პროექტის ფარგლებში ორგანიზებული ტრენინგი ,,სწავლის სტრატეგიები“, ბსუ, თებერვალი, 2014 წელი;
 27. კვლევა საგანმანათლებლო პროცესში: გადაწყვეტილების მიღება მონაცემთა საფუძველზე“ - სალექციო კურსი (15 საათი), ფულბრაიტის პროგრამა. 29 ივნისი-3 ივლისი 2014 წელი;
 28.  ევროკლიოსა და იმსას ვორქშოფი თემაზე: როგორ ვასწავლოთ საერთო წარსული მულტიეთნიკურ საზოგადოებაში, 2013 წლის 13–14 ივლისი;
 29. შავი ზღვის რეგიონის ქვეყნების მეორე რეგიონული სემინარი ,,გაზიარებული ისტორია–კულტურათაშორისი დიალოგი“, 2013 წლის 20–22 აპრილი;
 30. ტალინის უნივერსიტეტის აკადემიური კურსები თემაზე: ,,სწავლება და შეფასება უნივერსიტეტში“, ბათუმი, საქართველო, 2012 წლის 30 ივლისი;
 31. მოკლევადიანი სასერტიფიკატო პროგრამა ,,სწავლება/სწავლისა და შეფასების მეთოდები უმაღლეს საგანმანათლებლო დაწესებულებაში“, 2 კრ–50 საათი, 2012 წლის ივლისი;
 32. მრგვალი მაგიდა: გამოწვევები ისტორიისა და კულტურის სწავლებაში საქართველოში“ 2012 წლის 25 თებერვალი, ბსუ;
უცხო ენების ცოდნა:

ინგლისური ენა, გერმანული ენა, რუსული ენა

კომპიუტერული პროგრამების ცოდნა:

Microsoft Word, Excel, Power point 

 

უკან

საკონტაქტო ინფორმაცია

საქართველო, ბათუმი, 6010
რუსთაველის/ნინოშვილის ქ. 32/35
ტელ: +995(422) 27–17–80
ფაქსი: +995(422) 27–17–87
ელ. ფოსტა: info@bsu.edu.ge
     

სიახლის გამოწერა