ფიტოპათოლოგიისა და ბიომრავალფეროვნების ინსტიტუტი

ინსტიტუტის დირექტორი

სურათი

სახელი და გვარი: გურამ მემარნე

ადმინისტრაციული/სამეცნიერო თანამდებობა:

ბათუმის შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ფიტოპათოლოგიისა და ბიომრავალფეროვნების ინსტიტუტის დირექტორი, მთავარი მეცნიერი თანამშრომელი.

დაბადების თარიღი: 07.04.1956

მისამართი: ქობულეთი, დავით აღმაშენებლის გამზ.№428

ელ-ფოსტა : plantimmunity@yahoo.com

ტელეფონი: 599 28 60 18
კვალიფიკაცია/აკადემიური ხარისხი: სოფლ. მეურნ.  აკად.დოქტორი.

განათლების მიმართულება, დარგი: აგრონომია

სამეცნიერო ინტერესების სფერო:  აგრარული

სამუშაო გამოცდილება:

 • 2013 წლიდან დღემდე - ბათუმის შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ფიტოპათოლოგიისა და ბიომრავალფეროვნების ინსტიტუტის დირექტორი.
 • 2011-2013 - ბსუ-ს სამეცნიერო ცენტრი - დირექტორის მოადგილე, ფიტოპათოლოგიისა და ბიომრავალფეროვნების სამეცნიერო მიმართულების ხელმძღვანელი.
 • 2007-2011 - სსიპ  მცენარეთა იმუნიტეტის ინსტიტუტის დირექტორი.
 • 2004-2007 - სსიპ მცენარეთა იმუნიტეტის ინსტიტუტის დირექტორის მოვალეობის
 • შემსრულებელი.
 • 2002-2004  წწ. - აჭარის რეგიონული ასოციაცია - ,,კივი - მომავლის კულტურა’’-  პრეზიდენტი.
 • 1989-1994  წწ.- ჩაისა და სუბტროპიკული კულტურების ინსტიტუტი, ანასეული, უფროსი მეცნიერ-თანამშრომელი.
 • 1984-1989 - ჩაისა და სუბტროპიკული კულტურების ინსტიტუტი, ანასეული, მეცნიერ-თანამშრომელი.
 • 1981-1984 - ჩაისა და სუბტროპიკული კულტურების ინსტიტუტი , ანასეული, ასპირანტი.

გამოქვეყნებული სამეცნიერო შრომები (ბოლო 10 წლის განმავლობაში):

 1. Z. Seperteladze, E. Davitaia, G. Memarne, Sh. Lamparadze, G. Gaprindashvili, T. Aleksidze, M. Gabaidze. 2015.  Agro-Lanscape zonong of West Georgia for revealing of optimal regions of tangerine-Tiakhara Unshiu. Indian journal of applied research. Vol. 5, Issue 2, pp. 12-20  http://www.ijar.in
 2. Memarne G., Kashakashvili Ts., Khalvashi N., Gabaidze M. 2015.  Influence of chemical mutagens under variability of Lemon hybrid seedlings - Integrated Journal of British Vol. 2, Issue 4, pp. 55-59. www.ijbritish.com
 3. Seperteladze Zurab, Davitaia Eter, Memarne Guram, Khalvashi Neli, Gaprindashvili Giorgi. 2015. Assesment of Agri-resource Potential of West Georgia and Landscape Zoning for Dissemination Actinidia. Earth sciences. Special issue: Modern Problems of Geography and Anthropology. Vol.4. N5-1, pp.104-107,  http://www.scirp.org/journal/ijg
 4. Z.Seperteladze, E. Davitaia, Sh. Lamparadze, G. Memarne, G. Gaprindashvili, T. Aleksidze. 2015. Agro-Landscaped zoning of West Georgia for spreading new varieties of tangerine-in order to reveal optimal natural conditions. International Journal of Geosciences, Vol.6 pp.1339-1352 http://www.sciencepublishinggroup.com//j/earth
 5. Gabaidze M.,  Memarne G., Beradze L. 2015. Major diseases of citrus in Adjara region. International journal of current research. Vol.7, Issue 02, pp.12680-12684  http://www.journalcra.com
 6. Gabaidze Mziuri, Beradze Lamziri, Memarne Guram. 2015.  Citrus Phytophtorose in Humid Subtropical Zone of West Georgia V International Scientific Conference on Plant Morphology ,,Modern Phytomorphology“. Vol. 8, pp. 79-80.
 7. Seperteladze Zurab Kh.,  Davitaia Eter F., Aleksidze Tamar, Memarne Guram, Khalvashi Neli, Gaprindashvili Georgi. 2014. Natural Environment Zoning of West Georgia for Identifying The Perspective Regions of Actinidia Chinensis Planch Culture Spreading. GJRA-Global Journal For Reseaech Analysis. V.3.  pp. 82-86
 8. ხალვაში ნ., მემარნე  გ.  2014. ვაშლისა და  მსხლის  ჯიშობრივი  მრავალფეროვნება აჭარაში და მეხილეობის განვითარების პერსპექტივები. საქართველოს სოფლის მეურნეობის აკადემიის მოამბე. ტ. 33. გვ. 66-69 
 9. Neli Khalvashi   & Guram Memarne. 2014. Морфологические особенности рода фортунелла (Fortunella Swingle) и перспективы его исползованияю. 3-rd International  Conference  on  Plant  Morfology  ,, Modern  Phytomorphology” V.6. pp. 221-225,  http://phytomorphology.org
 10. Mepharishvili G., Sikharulidze Z., Memarne G., Martiashvili T. 2014.  Plant Quarantine – Country Food Safety Guarantee. V-th Annual Conference of the Biosafety Association for Central Asia and the Caucasus”, p. 21
 11. Z. V. Sikharulidze, G. V. Meparishvili, N. A. Chkhutiashvili, D. O. Bedoshvili, L. A. Gorgiladze, S. U. Meparishvili, G. R. Memarne. 2014. The impact of rusts and fungal leaf spots on productivity of winter wheat in Georgia. 2-nd international wheat stripe rust symposium,  Abstracts, p. 74;
 12. Z.V. Sikharulidze, G.V. Meparishvili, N.A. Chkhutiashvili, D.O.Bedoshvili, L.A. Gorgiladze, S.U. Meparishvili, G.R. Memarne.  2013. Identification of improved winter wheat varieties through evaluation of disease resistance and yield under the conditions of Georgia. Annals of agrarian science, Vol. 11/ 4, pp. 11-21
 13. N. Khalvashi, G. Memarne. 2013. Genetic Resources of Citrus in Georgia. International Plant Breeding   Congress. Abstract book,  p. 618
 14. მ. მეტრეველი, ა. მესხიძე, მ. ბრეგვაძე, ფ. ჩხაიძე, გ. მემარნე. 2013. კვებითი ღირებულების ეგზოტური მერქნიანი მცენარეები აჭარის ზღვისპირეთში.  საქართველოს სოფლის მეურნეობის აკადემიის მოამბე. ტ. 32.  გვ.34-41
 15. Sikharulidze Z.V., Meparishvili G.V., Natsarishvili K.T., Memarne G.R. 2012. Assessments of biosecurity and biosafety in the Institute of Phytopathology of Georgia.4-th Annual Conference of the Biosafety and Biosecurity: Moving towards Internat. Standarts. Abstract book, p.41
 16. ლ.ბერაძე, ა.მესხიძე, გ.მემარნე. 2011. აქტინიდიის ჭკნობა (უილტი). საქართველოს სოფლის მეურნეობის მეცნიერებათა აკადემიის მოამბე. ტ. 29.   გვ. 84-87.
 17. Meparishvili G., Sikharulidze Z., Thwaites R., Memarne G. 2011. Biosecurity and Biosafety for research with Plant Pathogens. 3-rd Annual Conference of the Bisafety and Bisecurity: BACAC: Lessons Learned – What Works and What – doesn,t. Abstract book, p.15
 18. ა. მურვანიძე, გ. მემარნე, ა. მესხიძე, მ. წეროძე. 2009. ახალი პერსპექტიული ბიოინსექტიციდის გამოცდის შედეგები აჭარაში.“მცენარეთაიმუნიტეტის ინსტიტუტის შრომების კრებული, ტ. 2, ქობულეთი, გვ. 88-92
 19. ა. მურვანიძე, გ. მემარნე, ა. მესხიძე, მ. წეროძე. 2009. საკარანტინო მავნებლის ამერიკული თეთრი პეპელას ბიოლოგიის შესწავლა და ეკოლოგიურად უსაფრთხო ბრძოლისღონისძიებების შემუშავება“. მცენარეთა იმუნიტეტის ინსტიტუტის შრომების კრებული, ტ. 2, ქობულეთი, გვ. 83-87
 20. ნ. მოწყობილი, ლ. ბერაძე, გ. მემარნე, ს. ჯაყელი, ა. მესხიძე. 2009. ჩაის მცენარის დაავადებათა გავრცელება საქართველოში. მცენარეთა იმუნიტეტის ინსტიტუტის შრომების კრებული, ტ. 2, ქობულეთი, გვ. 12-16
 21. ლ. ბერაძე, ა. მესხიძე, გ. მემარნე 2009. ხურმის მცენარის პათოლოგიური სოკოები დასავლეთ საქართველოს ტენიან სუბტროპიკებში. საქართველოს სოფლის მეურნეობის მეცნიერებათა აკადემიის მოამბე, №26, , გვ. 123-125.
 22. ლ. ბერაძე, ა. მესხიძე, გ. მემარნე. 2009. ფეიჰოას მცენარის დაავადებანი. საქართველოს სოფლის მეურნეობის მეცნიერებათა აკადემიის მოამბე, №26, გვ. 126-129.
 23. ლ. ბერაძე, ლ. შავიშვილი, ლ. გორგილაძე, გ. მემარნე, ა. მესხიძე 2009.  აქტინიდიის (კივი) პათოგენური სოკოები დასავლეთ საქართველოს ტენიან სუბტროპიკებში. საქართველოს სოფლის მეურნეობის მეცნიერებათა აკადემიის მოამბე, №27, გვ. 128-132.

საერთაშორისო სამეცნიერო ფორუმებში მონაწილეობა (ბოლო 10 წლის განმავლობაში)

 1. V International scientific conference ,,Modern Phytomorphology ". Lvov, Ukraine, 2015.
 2. მანდარინის საწარმოო ჯაჭვის ფორუმი. ბათუმი, საქართველო, 2014 
 3. III International scientific conference ,, Modern Phytomorphology ". Lvov, Ukraine, 2014.
 4. V-th Annual Conference of the Biosafety Association for Central Asia and the Caucasus, Tbilisi, Georgia, 2014.
 5. 2-nd international wheat stripe rust symposium ,,The impact of rusts and fungal leaf spots on productivity of winter wheat in Georgia“, Izmir, Turkey, 2014
 6. ხილის ლოჯისტიკის გამოფენა, ბერლინი, გერმანია, 2014
 7. მანდარინის სექტორის ფორუმი, ბათუმი, საქართველო, 2013.
 8. International Plant Breeding Congress. Antalya, Turkey, 2013.
 9. 4-th Annual Conference of the Biosafety and Biosecurity, Almaty, Kazakhstan, 2012.
 10. 3-th Annual Conference of the Bisafety and Bisecurity, Tbilisi, Georgia, 2011

საგრანტო პროექტები (ბოლო 10 წლის განმავლობაში)

 1. სურსათის ეროვნული სააგენტო, ,,ქვეყნის შიგნით საკარანტინო ორგანიზმების მონიტორინგი და დიაგნოსტიკა“, კონსულტანტი,  2016 წ.
 2. USAID/REAP-ის სასოფლო-სამეურნეო წარმოების ეფექტიანობის აღდგენის პროექტი - სატენდერო წინადადება: ფერმერთა მომსახურების ცენტრებისათვის სასოფლო-სამეურნეო კულტურებზე გზამკვლევების  შემუშავება, ხელმძღვანელი,  2016 წ.
 3. USAID/REAP-ის სასოფლო-სამეურნეო წარმოების ეფექტიანობის აღდგენის პროექტი - კომპლექსური სასწავლო პროგრამა ,,საბაზისო ტრენინგი აგრონომიაში“, ხელმძღვანელი, 2017  წ.
 4. ამერიკის შეერთებული შტატების საერთაშორისო განვითარების სააგენტოს (USAID) პროექტი ,,ეკონომიკური აღმავლობის ინიციატივა (EPI) - ციტრუსების წარმოების სასწავლო  პროგრამა”, მანდარინის სექტორის მენეჯერი, 2013-2014 წწ.
 5. აჭარის სოფლის მეურნეობის სამინისტრო. სასოფლო-სამეურნეო გაერთიანებების სარეკლამო მოდელების ჩამოყალიბება და შემდგომი დანერგვის ორგანიზაცია, ძირითადი შემსრულებელი, 2013 წ.
 6. ამერიკის შეერთებული შტატების საერთაშორისო განვითარების სააგენტოს (USAID) პროექტი ,,ეკონომიკური აღმავლობის ინიციატივა (EPI) - ციტრუსების წარმოების სასწავლო  პროგრამა”, აჭარა-გურიის რეგიონის კოორდინატორი, 2010-2013 წწ.
 7. საქართველოს ეროვნული სამეცნიერო ფონდი აჭარა-გურიაში გავრცელებულ ციტრუსოვანთა პერსპექტიული ჯიშებისა და კლონების შერჩევა სადედე-საკოლექციო ბაღების მოწყობის, გენოფონდის შენარჩუნებისა და შემდგომი გამოყენების მიზნით. ძირითადი შემსრულებელი, 2009-2011წწ.
 8. დიდი ბრიტანეთის თავდაცვის სამინისტროს საერთაშორისო სამეცნიერო ტექნიკური ცენტრი, საქართველოს სოფლის მეურნეობის განვითარების ხელშეწყობა: სასოფლო-სამეურნეო კულტურების წარმოების გაუმჯობესება, მათი დაავადებებისადმი გამძლეობის დონის შესწავლის გზით, საქართველოში და სამხრეთ კავკასიის სხვა ქვეყნებში, სამეცნიერო კონსულტანტი, 2009-2011წწ.
 9. დიდი ბრიტანეთის თავდაცვის სამინისტროს საერთაშორისო სამეცნიერო ტექნიკური ცენტრი, მცენარეთა დაცვის გაუმჯობესება  საქართველოში დაავადებებისადმი გამძლეობის დონის ამაღლების, საკარანტინო დაავადებების შესწავლისა და კულტურათა ნაციონალური კოლექციის შექმნის გზით, სამეცნიერო კონსულტანტი, 2004-2008 წწ.

ტაჟირება, ტრენინგები (ბოლო 10 წლის განმავლობაში)

 1. ბიორისკების შეფასება და მართვა საკითხების ტრენინგი. 2015
 2. კომპიუტერის შესწავლის კურსი. 2015
 3. ქართული ექსპორტის ხელშეწყობის  ტრენინგი, 2013.
 4. საფრთხის  ანალიზი და კრიტიკული კონტროლი 2012 .
 5. პროფესიული ჯანმრთელობა და  უსაფრთხოება. 2012.
 6. Global Gap სტანდარტიზირება პირველადი წარმოებისათვის. 2012.
 7. Global Gap-ინსპექტირება.2012
 8. მანდარინის წარმოების სწავლება. 2012.
 9. ინგლისური ენის შემსწავლელი კურსები. 2012.
 10. ბიოუსაფრთხოების ტრენერთა ტრენინგი. 2011.

უცხო ენების ცოდნა: რუსული - თავისუფლად, ინგლისური - ლექსიკონის დახმარებით

კომპიუტერული პროგრამების ცოდნა: Microsoft Word, Microsoft Excel, Power Point, Internet


უკან

საკონტაქტო ინფორმაცია

საქართველო, ბათუმი, 6010
რუსთაველის/ნინოშვილის ქ. 32/35
ტელ: +995(422) 27–17–80
ფაქსი: +995(422) 27–17–87
ელ. ფოსტა: info@bsu.edu.ge
     

სიახლის გამოწერა