იურიდიული ცნობარი

საუნივერსიტეტო ნორმატიული აქტები

ბსუ-ს დოქტორანტებთან გასაფორმებელი ხელშეკრულების ფორმები
ბსუ-ს საგანმანათლებლო პროგრამებზე ერთიანი ეროვნული გამოცდების/საერთო სამაგისტრო გამოცდების გავლის გარეშე ჩარიცხვის მსურველი პირის პროგრამის ენის ფლობის დადასტურების წესის დამტკიცების შესახებ
ბსუ-ს სტუდენტებისათვის საქართველოს ბანკის სტიპენდიის დანიშვნისა და გაცემის წესი
ბსუ-ს პერსონალის მართვის პოლიტიკა
ბსუ-ში სახანძრო უსაფრთხოების დებულება (N01-10/95, 11.08. 2023)
ბსუ-ს საევაკუაციო გეგმები (N01-10/18, 17.02.2023)
ბსუ-ში სამეცნიერო ჟურნალის დაფუძნებისა და ფუნქციონირების ჩარჩო დებულება
ბსუ-ს მასწავლებლის მომზადების საგანმანათლებლო პროგრამაზე (60 კრედიტიანი) ჩარიცხვის უფლებამოპოვებულ აპლიკანტთან გასაფორმებელი ხელშეკრულების ფორმა
ერთიანი ეროვნული გამოცდების/საერთო სამაგისტრო გამოცდების გავლის გარეშე სწავლის უფლების მქონე აბიტურიენტების/მაგისტრანტობის კანდიდატების/სტუდენტების ბსუ-ში ჩარიცხვის წესი
ბსუ-ს დაცვისა და შრომის უსაფრთხოების სამსახურის დებულების დამტკიცების თაობაზე
ბსუ-ს ინტერნაციონალიზაციის პოლიტიკის დამტკიცების შესახებ
ბსუ-ს დაცვისა და შრომის უსაფრთხოების სამსახურის დაცვის განყოფილების პერსონალის სამუშაო აღწერილობის დამტკიცების შესახებ
ბსუ-ს პროფესიულ საგანმანათლებლო პროგრამებზე ჩარიცხვის უფლებამოპოვებულ პირებთან გასაფორმებელი ხელშეკრულების ფორმის დამტკიცების შესახებ
ბსუ-ს პროფესორის და მთავარი მეცნიერი თანამშრომელის ატესტაციის წესი
ბსუ-ს ბიუჯეტის შედგენის წესის დამტკიცების შესახებ
ბსუ-ს პროფესიული სტუდენტის შუალედური შეფასების წესის დამტკიცების თაობაზე
ბსუ-ს ფაკულტეტზე დარგობრივი დეპარტამენტის შექმნისა და ხელმძღვანელის დანიშვნის წესი
ბსუ-ს საგანმანათლებლო პროგრამების შემუშავების, დამტკიცებისა და განვითარების წესი
ბსუ-ს საინფორმაციო ტექნოლოგიების სამსახურის პერსონალის სამუშაო აღწერილობა
ბსუ-ს საზოგადოებასთან ურთიერთობის სამსახურის პერსონალის სამუშაო აღწერილობა
ბსუ-ს სტუდენტურ პროექტებზე გასაწევი ხარჯის ზღვრული ოდენობა და სტუდენტური პროექტის საბიუჯეტო განაცხადის ფორმა
ბსუ-ში აკადემიური კეთილსინდისიერების დაცვის წესი
ბსუ-ს ბიბლიოთეკით სარგებლობის წესი
უწყვეტი განათლების მიმართულებით ბსუ-ს მოკლევადიანი საგანმანათლებლო პროგრამების მსმენელებზე გასაცემი სერტიფიკატის ფორმა
ბსუ-ს პროფესიული საგანმანათლებლო პროგრამების განმახორციელებელი პერსონალის შერჩევის, სამუშაო დატვირთვის განსაზღვრისა და შრომის ანაზღაურების გაცემის წესი
ბსუ-ს ელექტრონული სერვისების ადმინისტრირების წესი
ბსუ-ში სტაჟირების გავლის წესი
ბსუ-ს პროფესიული პროგრამების მართვისა და უწყვეტი განათლების ცენტრის პროფესიული პროგრამების მართვის მიმართულებით დასაქმებული პერსონალის ფუნქციათა (სამუშაო) აღწერილობა
ბსუ-ს დამხმარე პერსონალის სამსახურში მიღების წესი
ბსუ-ს ზუსტ მეცნიერებათა და განათლების ფაკულტეტის სადისერტაციო საბჭოს შექმნის, საქმიანობისა და დოქტორის აკადემიური ხარისხის მინიჭების შესახებ დებულება
ბსუ-ში ელექტრონული სწავლების ადმინისტრირების წესის დამტკიცების შესახებ
ბსუ-ში ტურნიტინის პროგრამის ადმინისტრირების წესის დამტკიცების შესახებ
სექსუალური შევიწროების პრევენციის პოლიტიკის დოკუმენტის დამტკიცების შესახებ
ბსუ-ს საგანმანათლებლო პროგრამებზე სწავლის საფასურის განსაზღვრის წესის დამტკიცების შესახებ
ბსუ-ს პროფესიული პროგრამების მართვისა და უწყვეტი განათლების ცენტრის უწყვეტი განათლების მიმართულებით მოკლევადიანი საგანმანათლებლო პროგრამაზე მედიაცია სწავლის საფასურის, პერსონალის შრომის ანაზღაურების ოდენობისა და ხარჯთაღიცხვის დამტკიცების შესახებ
ბსუ-ს დამოუკიდებელი სამეცნიერო-კვლევითი ერთეულის - ფიტო პათოლოგიისა და ბიომრავალფეროვნების ინსტიტუტის მიერ სამეცნიერო გეგმით გათვალისწინებული საკვლევი თემატიკის ფარგლებში ჩასატარებელი ზოგიერთი ლაბორატორიული კვლევის საფასურისა და ჩატარების ვადების განსაზღვრის შესახებ
ბსუ-ს სამეცნიერო პერსონალის შრომის ანაზღაურების გაცემის წესის დამტკიცების თაობაზე
ბსუ-ს პროფესიულ საგანმანათლებლო პროგრამებზე ინკლუზიური განათლების სპეციალისტის (სპეციალური მასწავლებლისა და ასისტენტის) შრომის ანაზღაურების ოდენობის განსაზღვრის შესახებ
ბსუ-ს რეზიდენტურის ალტერნატიულ დიპლომისშემდგომი განათლების (პროფესიული მზადების) პროგრამებზე სწავლის საფასურის გადახდის წესი
საჯარო სამართლის იურიდიული პირის - ბათუმის შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტის სტუდენტთა სწავლის საფასურის გადახდის წესი
ბსუ-ს სტიპენდიების დანიშვნისა და გაცემის წესის დამტკიცების თაობაზე
ბსუ-ს უცხოენოვან საგანმანათლებლო პროგრამაზე სწავლის საფასურის გადახდის წესის დამტკიცების თაობაზე
საერთაშორისო გაცვლითი პროგრამების ადმინისტრირების წესის დამტკიცების შესახებ
ბსუ-ს ხარისხის უზრუნველყოფის პოლიტიკის დამტკიცების შესახებ
ბსუ-ს სამეცნიერო კვლევების განხორციელების პოლიტიკის დამტკიცების შესახებ
ბსუ-ს კვლევის ეთიკის კომიტეტის დებულების დამტკიცების შესახებ
ბსუ-ს საერთო საცხოვრებლით სარგებლობის წესის დამტკიცების თაობაზე
ბსუ-ს საერთო საცხოვრებლის (ქ. ბათუმი, ლეონიძის ქ. N15 ) ოთახების ნომრებისა დამოსარგებლეთა რაოდენობის განსაზღვრის თაობაზე
ბსუ-ს საერთო საცხოვრებლით სარგებლობის საფასურის განსაზღვრის თაობაზე
ბსუ-ს სამეცნიერო პერსონალის სამეცნიერო-კვლევითი მუშაობის შეფასების წესის დამტკიცების შესახებ
საჯარო სამართლის იურიდიული პირის - ბათუმის შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტის სამრეწველო ინოვაციების ლაბორატორიის „ბსუ ფაბლაბი“ (FAB LAB BSU) დებულების დამტკიცების თაობაზე
ბსუ-ს პროფესიული განათლების მიმართულებით პროფესიული მომზადება-გადამზადების პროგრამის მოსარგებლისათვის სერტიფიკატის გაცემის წესის დამტკიცების შესახებ
პროფესიული განათლების მასწავლებელთან დასადები შრომითი ხელშეკრულების ფორმების დამტკიცების შესახებ
ინკლუზიური განათლების სპეციალისტის (სპეციალური მასწავლებლის) ფუნქციათა აღწერილობის დამტკიცების შესახებ
ბსუ-ში სტუდენტური საუნივერსიტეტო სამეცნიერო კონფერენციის ჩატარების წესი
ბსუ-ს სარეზიდენტო/პროფესიული მზადების პროგრამების განსახორციელებლად მოსაწვევ პერსონალთან დასადები შრომითი ხელშეკრულების ფორმის დამტკიცების შესახებ
ბსუ-ს პროფესიულ საგანმანათლებლო პროგრამებზე მოწვეული პროფესიული განათლების მასწავლებლის შრომის საათობრივი ანაზღაურების ოდენობის განსაზღვრის შესახებ
ბსუ-ს პროფესიული საგანმანათლებლო პროგრამების განხორციელების მიზნით მოწვეულ პროფესიული განათლების მასწავლებელთან დასადები შრომითი ხელშეკრულების ფორმის დამტკიცების შესახებ
ბსუ-ს აკადემიური საბჭოს დადგენილება #07 ბსუ-ს პროფესიული საგანმანათლებლო პროგრამების შემუშავების, შეფასებისა და განვითარების უზრუნველყოფის წესის დამტკიცების შესახებ
ბსუ-ს პროფესიული საგანმანათლებლო პროგრამების პროფესიული სტუდენტის სწავლის შედეგის დადასტურების უწყისისა და განმეორებითი ინდივიდუალური უწყისის ფორმის დამტკიცების შესახებ
პროფესიული საგანმანათლებლო პროგრამების კატალოგის დამტკიცების შესახებ
ბსუ-ს ფაკულტეტების სადისერტაციო საბჭოს შექმნის, საქმიანობისა და დოქტორის აკადემიური ხარისხის მინიჭების შესახებ დებულებების დამტკიცების თაობაზე
ბსუ-ს პროფესიულ საგანმანათლებლო პროგრამებზე საწარმოო პრაქტიკის განხორციელების წესის დამტკიცების შესახებ
ბსუ-ს საქმეთა ნაერთი ნომენკლატურის დამტკიცების შესახებ
ადმინისტრაციის ხელმძღვანელი ბრძანება №01-11/115, 11.12.2018
ბსუ-ს პროფესიური პროგრამების მართვისა და უწყვეტი განათლების ცენტრის უცხო ენების მოკლევადიან საგანმანათლებლო პროგრამებზე მოწვეული პერსონალის შრომის ანაზღაურების განსაზღვრის შესახებ
წარმომადგენლობითი საბჭოს გადაწყვეტილება №02, 07.11.2018
საჯარო სამართლის იურიდიული პირის - შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტის სტუდენტთათვის ავთანდილ ბარათაშვილის სახელობის სტიპენდიების დანიშვნისა და გაცემის წესის დამტკიცების თაობაზე
ბსუ-ს საგამოცდო ცენტრის პერსონალის სამუშაოთა აღწერილობის დამტკიცების შესახებ
ბსუ-ს იურიდიული დეპარტამენტის პერსონალის სამუშაოთა აღწერილობის დამტკიცების შესახებ
ბსუ-ს რექტორის მოადგილეთა ფუნქციების შესახებ
ბსუ-ს სასწავლო პროცესის დეპარტამენტის დებულების დამტკიცების თაობაზე
საჯარო სამართლის იურიდიული პირის – ბათუმის შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტის დამხმარე საგანმანათლებლო სტრუქტურული ერთეულის „პროფესიული პროგრამების მართვისა და უწყვეტი განათლების ცენტრის“ შექმნისა და მისი დებულების დამტკიცების თაობაზე
ბსუ-ს პერსონალის მივლინების ადმინისტრირების წესის დამტკიცების შესახებ
ბსუ-ს საფინანსო-ეკონომიკური დეპარტამენტის პერსონალის სამუშაოთა აღწერილობის დამტკიცების შესახებ
საჯარო სამართლის იურიდიული პირის - ბათუმის შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტის საქმისწარმოების ინსტრუქცია
ბსუ-ს პერსონალის პროფესიული განვითარების დაფინანსებისა და სტატიის გამოქვეყნებისათვის წახალისების წესი
ბსუ-ს დოკუმენტების მუდმივმოქმედი საექსპერტო კომისიის დებულების დამტკიცების თაობაზე
სტრატეგიული განვითარების გეგმა (2018-2024)
საჯარო სამართლის იურიდიული პირის - ბათუმის შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტის სტუდენტური პროექტების დაფინანსების წესის დამტკიცების თაობაზე
"ბსუ-ს ტერიტორიაზე თამბაქოს მოწევის აკრძალვის, თამბაქოს მოწევასთან დაკავშირებით ჩადენილ სამართალდარღვევებზე რეაგირების და პასუხისმგებლობის ზომების განსაზღვრის წესის დამტკიცების შესახებ"
ბსუ-ს სტუდენტური საპროექტო განაცხადების ფორმებისა და შეფასების კრიტერიუმების დამტკიცების თაობაზე
ბსუ-ს პროფესიული საგანმანათლებლო პროგრამების სასწავლო პროცესის მარეგულირებელი წესი
აკადემიური საბჭოს დადგენილება N-23, 20.02.2018
გამოცდების ჩატარების ინსტრუქციის დამტკიცების შესახებ
ბსუ-ს საგამომცემლო საქმიანობის მარეგულირებელი წესის დამტკიცების შესახებ
ბსუ-ში საზაფხულო/ზამთრის სკოლის ჩატარების დებულების დამტკიცების შესახებ
ბსუ-ს ემერიტუსის ფულადი ანაზღაურების გაცემის წესის დამტკიცების შესახებ
ბსუ-ში საჯარო ინფორმაციის ხელმისაწვდომობის გასაუმჯობესებლად გასატარებელი ღონისძიებების შესახებ.
ბსუ-ში ციტირებისა და ბიბლიოგრაფიის შედგენის წესის დამტკიცების შესახებ
კრედიტების აღიარებისა და საგანმანათლებლო პროგრამის შეცვლის ან გაუქმების შემთხვევაში ბსუ-ს სტუდენტთა შემდგომი განათლებით უზრუნველყოფის წესის დამტკიცების შესახებ
წარმომადგენლობითი საბჭოს გადაწყვეტილება №06, 27.07.2017
საჯარო სამართლის იურიდიული პირის - ბათუმის შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტის სტუდენტთა კონტინგენტის განსაზღვრის წესის თაობაზე
წარმომადგენლობითი საბჭოს გადაწყვეტილება №05, 27.07.2017
ბსუ-ს სამეცნიერო პერსონალის სამსახურში მიღების წესისა და სამეცნიერო თანამდებობის დაკავებისათვის დამატებითი მოთხოვნების დამტკიცების თაობაზე
წარმომადგენლობითი საბჭოს გადაწყვეტილება №04, 27.07.2017 საჯარო სამართლის იურიდიული პირის - ბათუმის შოთა რუსთავლის სახლმწიფო უნივერსიტეტის აკადემიური პერსონალის სამსახურში მიღების წესის დამტკიცების თაობაზე
წარმომადგენლობითი საბჭოს გადაწყვეტილება №02, 27.07.2017 საჯარო სამართლის იურიდიული პირის - ბათუმის შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ეთიკის კოდექსის დამტკიცების თაობაზე
უნივერსიტეტის მართვის ეფექტიანობის მონიტორინგი წესის დამტკიცების შესახებ
აკადემიური საბჭოს დადგენილება N-59, 07.07.2017
ბსუ-ს მაგისტრატურაში მიღების წესის დამტკიცების შესახებ
წარმომადგენლობითი საბჭოს გადაწყვეტილება №03, 29.06.2017
ბსუ-ს აკადემიური პერსონალის რაოდენობის განსაზღვრის წესის დამტკიცების თაობაზე
აკადემიური საბჭოს დადგენილება №46, ბსუ-ს აკადემიური და მოწვეული პერსონალის საქმიანობის შეფასების წესის დამტკიცების შესახებ
ბსუ-ს ინფორმაციული ტექნოლოგიების მართვისა და ოფიციალური ვებგვერდის ადმინისტრირების წესი
საჯარო სამართლის იურიდიული პირის - ბათუმის შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტის სტუდენტის მიერ სხვადასხვა ღონისძიებაში მონაწილეობისთვის ერთჯერადად წამახალისებელი ფულადი ჯილდოს დაწესების თაობაზე
ბსუ-ში ღონისძიების გამაღთვის წესის დამტკიცების შესახებ
ბსუ-ს აკადემიური საბჭოს 2017 წლის 05 აპრილის N19 დადგენილება "ბსუ-ს დოქტორანტურის დებულების დამტკიცების შესახებ"
ბსუ-ში მობილობის (შიდა მობილობის) ადმინისტრირების წესის დამტკიცების შესახებ
ბსუ-ს აკადემიური პერსონალის აფილირების, აკადემიური და მოწვეული პერსონალის შრომის დატვირთვის განსაზღვრისა და ანაზღაურების გაცემის წესი
„საჯარო სამართლის იურიდიული პირი – ბათუმის შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტის“ მიზნობრივი სამეცნიერო-კვლევითი პროექტის შესარჩევი კონკურსის დებულების დამტკიცების შესახებ
ბსუ-ში სასწავლო სოციალური პროგრამის „სტუდენტთა შეღავათები სწავლის საფასურში“ განხორციელების წესი
ბსუ-ს პროფესიულ საგანმანათლებლო პროგრამებზე, ასევე უმაღლესი აკადემიური განათლების საგანმანათლებლო პროგრამებზე მცირერიცხოვან ჯგუფების აკადემიური და მასწავლებელთა პერსონალის შრომის საათობრივი ანაზღაურების ოდენობის განსაზღვრის შესახებ
რექტორის ბრძანება №01-08/53, 11.11.2015
სტუდენტის ცოდნის შეფასების უწყისის ფორმისა და რეგისტრაციის წესის დამტკიცების შესახებ
საჯარო სამართლის იურიდიული პირის - ბათუმის შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტის პერსონალის შრომის დისციპლინის უზრუნველყოფისათვის გასატარებელ ღონისძიებათა შესახებ
ბსუ-ს ბაკალავრიატში, მაგისტრატურასა და დოქტორანტურაში ლექციების წასაკითხად, მაგისტრანტთა და დოქტორანტთა ხელმძღვანელებად (თანახელმძღვანელებად) ბსუ-ს აკადემიური პერსონალის, მასწავლებელთა პერსონალის, სხვა უმაღლესი საგანმანათლებლო და სამეცნიერო-კვლევითი დაწესებულებებიდან მოწვეული პირების შრომის საათობრივი ანაზღაურების ოდენობის განსაზღვრის შესახებ.
აკადემიური საბჭოს დადგენილება N-111, 08.10.2015 „სასწავლო პროცესის მარეგულირებელი წესის დამტკიცების შესახებ"
საჯარო სამართლის იურიდიული პირი - ბათუმის შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტის დამხმარე პერსონალის შესარჩევი კონკურსის ჩატარების წესის დამტკიცების შესახებ ბსუ-ს ადმინისტრაციის ხელმძღვანელის 2017 წლის 25 ოქტომბრის N01-11/77 ბრძანება
აკადემიური საბჭოს დადგენილება N-124, 26.09.2014
ბათუმის შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ფაკულტეტებზე სახელობითი სტიპენდიების შემოღებისა და აუდიტორიებისათვის გამოჩენილ მეცნიერთა და საზოგადო მოღვაწეთა სახელების მინიჭების შესახებ
ბათუმის შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტში არჩევნების ჩატარების დებულების დამტკიცების შესახებ
საჯარო სამართლის იურიდიული პირის - ბათუმის შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტის სტუდენტთა ქვეყნის შიგნით საველე პრაქტიკაზე, სტუდენტურ კონფერენციებსა და სხვა ღონისძიებებზე მათი მონაწილეობის ხარჯების ანაზღაურების თაობაზე
წარმომადგენლობითი საბჭოს გადაწყვეტილება №02, 09.09.2011 სსიპ „ შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტი”-ს შინაგანაწესის დამტკიცების შესახებ
შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტის საპატიო დოქტორის წოდების მინიჭების დებულება

საკონტაქტო ინფორმაცია

საქართველო, ბათუმი, 6010
რუსთაველის/ნინოშვილის ქ. 32/35
ტელ: +995(422) 27–17–80
ფაქსი: +995(422) 27–17–87
ელ. ფოსტა: info@bsu.edu.ge
     

სიახლის გამოწერა