ტურიზმის ფაკულტეტი

ფაკულტეტის დეკანი

სახელი და გვარი: როსტომ ბერიძე
აკადემიური თანამდებობა: პროფესორი
დაბადების თარიღი: 20.07.1961
მისამართი: ნინოშვილის/რუსთაველის ქ. 35/32
ელ-ფოსტა: beridze.rostom@bsu.edu.ge
ტელეფონი: +995 577716263
განათლება:
კვალიფიკაცია/აკადემიური ხარისხი: ეკონომისტ-ორგანიზატორი
განათლების მიმართულება, დარგი: ბიზნესის ადმინისტრირება, მენეჯმენტი
კვალიფიკაცია/აკადემიური ხარისხი: ეკონომიკის დოქტორი
განათლების მიმართულება, დარგი: ბიზნესის ადმინისტრირება, მენეჯმენტი
სამეცნიერო ინტერესების სფერო:

სტრატეგიული მენეჯმენტი,   ადამიანური რესურსების მენეჯმენტი ტურიზმსა და მასპინძლობაში,  საბანკო მენეჯმენტი,  კონკურენტული უპირატესობის პრობლემები,  მარკეტინგული სტრატეგიები,  ტურიზმის  ინდუსტრიის განვითარების სტრატეგიები.

სამუშაო გამოცდილება:

1. 01. 2011 წლიდან  ბსუ-ს ტურიზმის ფაკულტეტის დეკანი.

2. 09. 2009 - 01.2011.  რსუ-ს  სოციალურ მეცნიერებათა, ბიზნესისა და სამართალმცოდნეობის  ფაკულტეტზე მენეჯმენტისა და ადმინისტრირების  მიმართულების   სრული   პროფესორი.

3. 09. 2006 - 09.2009. რსუ-ს  სოციალურ მეცნიერებათა, ბიზნესისა და სამართალმცოდნეობის  ფაკულტეტის ეკონომიკის დეპარტამენტის   ასოცირებული  პროფესორი.

4. 10.2004- 09.2006. რსუ-ს   საერთაშორისო ეკონომიკური ურთიერთობების,  ფინანსებისა და კრედიტის კათედრის უფრ. მასწავლებელი.

5. 10.2001- 10.2004.   რსუ-ს  ფინანსებისა და კრედიტის კათედრის დოცენტი

6. 01. 2006 -08. 2010. რსუ-ს  ბიზნესის სკოლის დირექტორი

7. 05. 1997- 02. 2000. საავიაციო კომპანიის - შპს ,,ჯერონის“ დირექტორი   (უკრაინა)

8. 07. 1991- 11. 1994.  კონლსალტინგური სამეცნიერო  საწარმოს  ,,აგრო-XXI საუკუნე“  დირექტორი

9. 08. 1990- 07. 1991.  მოსკოვის  სამერნეობათაშორისო   გაერთიანება  ,,ვოსხოდის“  კომერციული ცენტრის   დირექტორი

10.  02.  1988- 12. 1989.  მოსკოვის  კ. ა. ტიმირიაზევის სახელობის  სას.- სამ.   აკადემიის ეკონომიკის   კათედრის   უმცროსი მეცნიერ თანამშრომელი

11. 02. 1983-12. 1986. საქართველოს   მევენახეობისა და მეღვინეობის სამეცნიერო-კვლევითი ინსტიტუტის ეკონომიკის განყოფილების უფროსი ლაბორანტი. 

გამოქვეყნებული სამეცნიერო შრომები (ბოლო 10 წლის განმავლობაში):

მონოგრაფიები, სახელმძღვანელოები

1.   ადამიანური რესურსების მენეჯმენტი. თბ., ,,უნივერსალი“, 2009. 200 გვ.   (სახელმძღვანელო)

2.   საბანკო  მენეჯმენტი. თბ.,  ,,უნივერსალი“, 2009.  363 გვ.   (სახელმძღვანელო)

3.   სახელმძღვანელო ცნობარი ფერმერთათვის.   ბათუმი,  2008.   80 გვ.

4.   ბიზნესპროექტების მომზადება აგრარულ სექტორში. ბათუმი,  რსუ.  2009.  52გვ.

 

 სხვა შრომები, სამეცნიერო სტატიები

5.    ბიზნესის სოციალური ორიენტაცია: ბიზნესის, სახელმწიფოს და მუნიციპალიტეტის ურთიერთმოქმედების მოდელი // სამეცნიერო პრაქტიკული კონფერენციის ,,გამჭვირვალე ადგილობრივი ბიუჯეტი” (29-30 მარტი) მასალები. ქუთაისი,  2008. გვ.99-105.

6.   სახელმწიფოსა და ბიზნესის ეფექტიანი ურთიერთმოქმედების სისტემა // I საერთაშორისო სამეცნიერო  კონფერენციის ,,გლობალიზაცია და საქართველოს ეკონომიკის მდგრადი განვითარების პერსპექტივები“ (22–24 ოქტომბერი)   მასალები. თბილისი,   2008. გვ. 31-33.

7.   ავიაკომპანიის  თანამედროვე მარკეტინგ-მენეჯმენტი.  // ჟ. ,,საქართველოს  ეკონომიკა“.  -თბ.,  -2008.  -№5. -გვ.80-83.

8.   ტოტალური ხარისხის მენეჯმენტი, როგორც ავიასაწარმოს კონკურენტული უპირატესობის შექმნის პირობა // ჟ. ,,რეგიონული  ეკონომიკა“.   ბათუმი,  2008.   №  1.  გვ.28-30.

9.   ბიზნესის განვითარების  თანამედროვე პირობები და მეტამორფოზები  //  ჟ. ,,ბიზნესი და მენეჯმენტი“. - 2009.   №  1. გვ. 63-68.

10.  ავიაკომპანიის სატარიფო პოლიტიკის ფორმირების თავისებურებები // საერთაშორისო  სამეცნიერო-პრაქტიკული    კონფერენციის ,,გლობალიზაცია, მსოფლიო კრიზისი და სამხრეთ კავკასია“   (16–17 მაისი) მასალები.  ქუთაისი,   2009.  გვ.100-105.

11.  საპროექტო დაფინანსება და მისი შესაძლო გამოყენება აგრარულ სექტორში//  სამეცნიერო- პრაქტიკული კონფერენციის ,,რეგიონები და ქვეყნის სასურსათო  უზრუნველყოფა“  (3-4 ივლისი) მასალები,  ბათუმი, 2009.   გვ.471-478.

12.  კომპანიის განვითარების სტრატეგიები// საერთაშორისო  სამეცნიერო-პრაქტიკული    კონფერენციის ,,ინოვაციები ბიზნესში“ (პრობლემები, პერსპექტივები,გამოწვევები)   (16–17 აპრილი) მასალები.  ბათუმი,  2010.  გვ.164-170.

13.  აეროპორტის მარკეტინგული სტრატეგიების ფორმირება//საერთაშორისო  სამეცნიერო-პრაქტიკული    კონფერენციის ,,რეგიონალიზაცია, თანამედროვე რეგიონული ეკონომიკური და სოციალური პროცესები“   (1-2 მაისი) მასალები.  ქუთაისი,  2010.  გვ.126-134.

14.  ინოვაცია ბიზნესგანათლებაში (ტურიზმი) //საერთაშორისო  სამეცნიერო-პრაქტიკული    კონფერენციის ,,ტურიზმი: ეკონომიკა და ბიზნესი“   (5-6 ივნისი) მასალები.  ბათუმი-ტრაპიზონი,   2010.  გვ.721-722. 

15.   ავიაგადაზიდვების ბაზრის სტრუქტურიზაცია და მარკეტინგული თავისებურებები //პროფესორ მასწავლებელთა II რესპუბლიკური სამეცნიერო-პრაქტიკული    კონფერენცია ,,საქართველოს  ეკონომიკა და მდგრადი განვითარების სოციალურ-ეკონომიკური პრობლემები“,   (18 დეკემბერი) მასალები.   ქუთაისი.   2010.  გვ. 25-27.

16.  კომპანიის სტრატეგიული მარკეტინგი და კონკურენტული უპირატესობა//  ჟ. ,,ბიზნესი და მენეჯმენტი“.  2010.   №2. გვ. 147-151.

17.  ღვინის ტური აჭარაში // II საერთაშორისო  სამეცნიერო-პრაქტიკული    კონფერენციის ,,ტურიზმი: ეკონომიკა და ბიზნესი“   (4-5 ივნისი) მასალები.  ბათუმი,   2011.  გვ.403-410.

18.  დაცული ბუნებრივი ტერიტორიების ეკოტურისტული პოტენციალი და მისი გამოყენების პრობლემები//

III საერთაშორისო  სამეცნიერო-პრაქტიკული    კონფერენციის ,,მდგრადი ტურიზმი: ეკონომიკა და ბიზნესი“   (2-3 ივნისი) მასალები.  ბათუმი,   2012.  გვ.192-197.

19.  ინოვაციების და სტრატეგიების რეალიზაცია - მასპინძლობის ინდუსტრიაში კონკურენტული უპირატესობის მიღწევის მთავარი ამოცანა// IV  საერთაშორისო  სამეცნიერო-პრაქტიკული    კონფერენციის ,,ინოვაციები ტურიზმი: ეკონომიკა და ბიზნესი“   (8-9 ივნისი) მასალები.   ბათუმი-ტრაპიზონი, 2013. გვ.91-97.

20.    სოფლად ტურიზმი და მდგრადი განვითარება // VI საერთაშორისო  სამეცნიერო-პრაქტიკული    კონფერენციის ,,ტურიზმი: ეკონომიკა და ბიზნესი“   (10-11 ივნისი) მასალები.  ბათუმი, 2017. გვ.274-276.  

საერთაშორისო სამეცნიერო ფორუმებში მონაწილეობა (ბოლო 10 წლის განმავლობაში):

1.    თსუ-ს  ეკონომიკისა და ბიზნესის ფაკულტეტი.   I საერთაშორისო სამეცნიერო პრაქტიკული კონფერენცია თემაზე: ,,გლობალიზაციადა საქართველოს ეკონომიკის მდგრადი განვითარების პერსპექტივები“ (2008 წლის 22-24 ოქტომბერი).    

2.     გერმანიის ტექნიკური თანამშრომლობის საზოგადოება (GTZ) ,  CIWI – კონსალტინგური კომპანია (გერმანია),  გერმანიის საერთაშორისო მიგრაციისა და განვითარების ცენტრი (CIM), აჭარის ტურიზმის ასოციაცია (ATA),   რსუ–ს ბიზნესის სკოლა (BBS).  I საერთაშორისო კონფერენცია თემაზე: ,,ტურიზმისა და ბიზნესის ინტეგრირებული ფინანსური და პროექტების მენეჯმენტი“ (2008 წლის 28-29 ნოემბერი). 

3.      საერთაშორისო  სამეცნიერო-პრაქტიკული    კონფერენციია ,,გლობალიზაცია, მსოფლიო კრიზისი და სამხრეთ კავკასია“   (16–17 მაისი).  2009.   ქუთაისი,

4.     სამეცნიერო-პრაქტიკული  კონფერენცია: ,,რეგიონები და ქვეყნის სასურსათო უსაფრთხოების უზრუნველყოფა“,   2009,   21-23 მაისი, ბათუმი.

5.     საერთაშორისო  სამეცნიერო-პრაქტიკული    კონფერენცია ,,ინოვაციები ბიზნესში“ (პრობლემები, პერსპექტივები,გამოწვევები),   2010,  16–17 აპრილი,   ბათუმი.

6.     საერთაშორისო  სამეცნიერო-პრაქტიკული    კონფერენცია ,,რეგიონალიზაცია, თანამედროვე რეგიონული ეკონომიკური და სოციალური პროცესები“,    2010,  1-2 მაისი,   ქუთაისი. 

7.     I საერთაშორისო  სამეცნიერო-პრაქტიკული    კონფერენცია  ,,ტურიზმი: ეკონომიკა და ბიზნესი“   2010,  5-6 ივნისი,  ბათუმი-ტრაპიზონი.

8.     II საერთაშორისო  სამეცნიერო-პრაქტიკული    კონფერენცია  ,,ტურიზმი: ეკონომიკა და ბიზნესი“   2011,  4-5 ივნისი,  ბათუმი.

9.     III საერთაშორისო  სამეცნიერო-პრაქტიკული    კონფერენცია  ,,მდგრადი ტურიზმი: ეკონომიკა და ბიზნესი“   2012,  2-3 ივნისი,  ბათუმი.

10.  IV საერთაშორისო  სამეცნიერო-პრაქტიკული    კონფერენცია ,,ინოვაციები ტურიზმში: ეკონომიკა და ბიზნესი“   2013, 8-9 ივნისი,   ბათუმი-ტრაპიზონი.

11.     V საერთაშორისო  სამეცნიერო-პრაქტიკული    კონფერენცია ,,ტურიზმი: ეკონომიკა და ბიზნესი“   2014, 5-6 ივლისი,   ბათუმი-ხიხანის ხეობა.

12. საერთაშორისო კონფერენცია „Free Market Road Show 2017’’,  (ახალი ეკონომიკური სკოლის - NESG), ბათუმი, 17 მაისი 2017.

13.    VI საერთაშორისო  სამეცნიერო-პრაქტიკული    კონფერენცია ,,ტურიზმი: ეკონომიკა და ბიზნესი“   2017, 10-11 ივნისი,   ბათუმი.

 

საგრანტო პროექტები (ბოლო 10 წლის განმავლობაში):

1. პარტნიორული (CIWI GmbH, GTZ, CTC, BBS)  სასწავლო  საგრანტო  პროექტი – ,,ბიზნესის ინტეგრირებული ფინანსური და პროექტების მენეჯმენტი   არასამთავრობო  და საჯარო ორგანიზაციების, მცირე და საშუალო ბიზნესის წარმომადგენლებისთვის“. გერმანიის ტექნიკური თანამშრომლობის საზოგადოების (GTZ) დაფინანსებით პროექტის კოორდინატორი,   2007-2009.

2. ,,ნორვეგიაში, საქართველოში და ყირგიზეთში მდგრადი ტურიზმის  განვითარებისა და ინოვაციების სფეროში განათლება“ – პროექტის კოორდინატორი,  2012-2014 . 

3. ,,მდგრადი ტურიზმი: სოფლად მეწარმეობა და კულტურული მემკვიდრეობა. ყირგიზეთს, საქართველოსა და ნორვეგიას შორის  განათლების სფეროში თანამშრომლობა“    (პროექტის  №  CPEA-2015/10035;      საქართველოში პროექტის კოორდინატორი, 2016-2019.   

4. ,,მდგრადი ტურიზმის მენეჯმენტის საერთაშორისო საბაკალავრო და სამაგისტრო პროგრამების ახალი მოდულების განვითარება“,  ბსუ-პროექტის კოორდინატორი (517306-TEMPUS-1-2011-1-DE-TEMPUS-JPCR),   2011-2016.

5.  ,,უმაღლესი განათლების ინტერდისციპლინური  რეფორმა ტურიზმისა და გამოყენებითი გეოინფორმაციის სასწავლო პროგრამაში“, ბსუ-პროექტის კოორდინატორი ( TEMPUS),   2016-2018.

 

სხვა პროექტები:

1.   ამერიკელი ავტორების ჩარლზ გელდნერის და ბრენტ რითჩის  პოპულარული სახელმძღვანელოს ,,ტურიზმი: საფუძვლები, პრაქტიკა, თეორია“ ქართულენოვანი გამოცემის მთავარი რედაქტორი და პროექტის ხელმძღვანელი,  2013.

2. ამერიკელი ავტორების ა. ტომპსონისა და ა. სტრიკლენდის პოპულარული სახელმძღვანელოს ,,სტრატეგიული მენეჯმენტი“ ქართულენოვანი გამოცემის მთავარი რედაქტორი და პროექტის ხელმძღვანელი, 2010.

3.საერთაშორისო  ექსპედიციების ,,პირველი ქრისტიანული გზა საქართველომდე“ (ეგვიპტე, იორდანია, სირია, თურქეთი) და ,,სამი საქართველო“ (ტაო-კლარჯეთი, ფერეიდანი, საინგილო) ხელმძღვანელი.  2007-2008.

სტაჟირება, ტრენინგები (ბოლო 10 წლის განმავლობაში):

1.     ოქსფორდის მენეჯმენტის საკონსულტაციო ცენტრი -,,ლიდერობის სწავლების პროგრამა“ 21-22. 11. 2008.

2.     საპროექტო მენეჯმენტის განვითარება, 04.2008; (გერმანია).

3.     სასწავლო პროცესის მენეჯმენტი, 03. 2013  (გერმანია).

4.     სწავლების ხარისხის  მენეჯმენტი, 03. 2014  (ნორვეგია).

5.      სწავლების ხარისხის  მენეჯმენტი, 06. 2016 (ნორვეგია).

უცხო ენების ცოდნა:

 გერმანული, რუსული

კომპიუტერული პროგრამების ცოდნა:

iMac, Windows, MS Word, MS Excel, MS Power point, Internet.

 

უკან

საკონტაქტო ინფორმაცია

საქართველო, ბათუმი, 6010
რუსთაველის/ნინოშვილის ქ. 32/35
ტელ: +995(422) 27–17–80
ფაქსი: +995(422) 27–17–87
ელ. ფოსტა: info@bsu.edu.ge
     

სიახლის გამოწერა