ტურიზმის ფაკულტეტი

ფაკულტეტის დეკანის მოვალეობის შემსრულებელი

სახელი და გვარი: ვახტანგ მიქაშავიძე
აკადემიური თანამდებობა: ასოც. პროფესორი
დაბადების თარიღი: 28 აგვისტო 1968 წ.
მისამართი:
ელ-ფოსტა: miqashavidze.vakhtang@bsu.edu.ge
ტელეფონი: +995 422 22 15 96
განათლება:
კვალიფიკაცია/აკადემიური ხარისხი: მეცნიერი ეკონომისტი/დოქტორთან გათანაბრებული
განათლების მიმართულება, დარგი: 07 სოციალური მეცნიერებები, 0701 ეკონომიკა, 070102 მაკროეკონომიკა
სამეცნიერო ინტერესების სფერო:

მაკროეკონომიკა, რეგიონული ეკონომიკა; ტურიზმის ეკონომიკა; ინვესტიციები

სამუშაო გამოცდილება:

#

-დან  -მდე

სამუშაო ადგილი

1

16.09.2013-დან დღემდე

ბათუმის შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტის, ტურიზმის ფაკულტეტის,  ასოცირებული პროფესორი

2

2011-დან 16.09.2013-მდე

ბათუმის შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტის, ტურიზმის ფაკულტეტის,  ასოცირებული პროფესორი

3

01.09.2006-დან 2011-მდე

ბათუმის შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტის, სოციალურ მეცნიერებათა, ბიზნესისა და სამართალმცოდნეობის ფაკულტეტის,  ასოცირებული პროფესორი

4

01.05.1995 - დან

01.09.2006 - მდე

საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის ბათუმის პოლიტექნიკური ინსტიტუტი. მასწავლებელი, უფროსი მასწავლებელი, ეკ.მეცნ.კანდ., დოცენტი, ეკონომიკისა და ბიზნესის ფაკულტეტის დეკანის მ/შ, ეკონომიკისა და ბიზნესის მართვის სპეციალობათა დეპარტამენტის უფროსი მ/შ

 
გამოქვეყნებული სამეცნიერო შრომები (ბოლო 10 წლის განმავლობაში):

1

ბათუმის ტურისტული ინდუსტრიის მდგრადი განვითარებისა და ტურიზმის სახელმწიფო რეგულირების პრობლემები (თანაავტორი ჟ.მიქაშავიძე). ISBN 19878785, ნიკო ბერძენიშვილის ინსტიტუტის სამეცნიერო შრომების კრებული: „ბათუმი, წარსული და თანამედროვეობა – VI“,  გამომც. „შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტი“, ბათუმი, 2015, გვ. 355-361.

2

ქალაქ ბათუმის სათავგადასავლო, სპორტული და ველოტურიზმის პოტენციალი, პრობლემები, პერსპექტივები (თანაავტორი ჟ.მიქაშავიძე). ISBN 19878785, ნიკო ბერძენიშვილის ინსტიტუტის სამეცნიერო შრომების კრებული: „ბათუმი, წარსული და თანამედროვეობა – V“,  გამომც. „შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტი“, ბათუმი, 2014, გვ. 553-560.

3

ტურიზმი - მთიანი რეგიონების მდგრადი განვითარების პერსპექტიული მიმართულება (თანაავტორი ჟ.მიქაშავიძე). ISBN 978 9941-22-316-7, ბშრსუ-ის კრებული „ტურიზმი: ეკონომიკა და ბიზნესი“. გამომც. „უნივერსალი“ თბილისი, 2014, გვ. 127-133.

4

ბათუმის  საკურორტო მეურნეობის აგროტურისტული პოტენციალი (თანაავტორი ჟ.მიქაშავიძე). ISBN 1987-8545, ნიკო ბერძენიშვილის ინსტიტუტის სამეცნიერო შრომების კრებული: „ბათუმი, წარსული და თანამედროვეობა – IV“,  გამომც. „შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტი“, ბათუმი, 2014, გვ. 364-369.

5

აჭარის აგროტურისტული პოტენციალი - პრობლემები, განვითარების პერსპექტივები (თანაავტორი ჟ. მიქაშავიძე). თსუ-ს კრებული „ბიოეკონომიკა და სოფლის მეურნეობის მდგრადი განვითარება“, თბილისი, 2013, გვ. 345-350.

6

ინოვაციები - ტურიზმის მდგრადი განვითარების ფაქტორი. ISBN 978-9941-22-030-2, ბშრსუ-ის კრებული „ინოვაციები ტურიზმში: ეკონომიკა და ბიზნესი“. გამომც. „უნივერსალი“ თბილისი, 2013, გვ. 106-111.

7

ქალაქ ბათუმის გარემოს დაცვისა და ზოგიერთი ეკოლოგიური პრობლემის შესახებ (თანაავტორი ჟ. მიქაშავიძე). ISBN 1987-8745, ნიკო ბერძენიშვილის ინსტიტუტის სამეცნიერო შრომების კრებული: „ბათუმი, წარსული და თანამედროვეობა – III“,  გამომც. „შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტი“, ბათუმი, 2013, გვ. 380–388.

8

ბათუმის საკურორტო-ტურისტული პოტენციალი - განვითარების შესაძლებლობები, პერსპექტივები. ISBN 1987-8745, ნიკო ბერძენიშვილის ინსტიტუტის სამეცნიერო შრომების კრებული: „ბათუმი, წარსული და თანამედროვეობა – III“,  გამომც. „შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტი“, ბათუმი, 2013, გვ. 372–379.

9

ბათუმი–ტურისტული ქალაქი წარსული და თანამედროვეობა. ISBN 1987–47–45, ნიკო ბერძენიშვილის ინსტიტუტის სამეცნიერო შრომების კრებული: „ბათუმი–წარსული და თანამედროვეობა - II“ – გამომც. შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტი“, ბათუმი, 2012, გვ. 411–418.

10

ტურიზმის მდგრადი განვითარების ტენდენციები, პრობლემები და პერსპექტივები (თანაავტორი ჟ. მიქაშავიძე). ISBN 978–9941–17–673–9, რსუ–ს სამეცნიერო შრომების კრებული–“მდგრადი ტურიზმი: ეკონომიკა და ბიზნესი“, გამომც. „უნივერსალი“, თბილისი, 2012, გვ. 33–37.

11

აგრარული ტურიზმის წარმოშობის მოკლე მიმოხილვა და განვითარება უცხოური გამოცდილება (თანაავტორი ჟ. მიქაშავიძე). ISBN 978–9941–13–226–1, თსუს სამეცნიერო შრომების კრებული–„სოფლის მეურნეობის მდგრადი განვითარების პრიორიტეტები“, თბილისის უნივერსიტეტის გამომც. თბილისი, 2012, გვ. 348–353.

12

საერთაშორისო ტურიზმის განვითარების თანამედროვე ტენდენციები. ISBN 978–994–17–315–8, რსუ–ს სამეცნიერო შრომათა კრებული: „ტურიზმი: ეკონომიკა და ბიზნესი“, გამომც. „უნივერსალი“, თბილისი, 2011, გვ. 113–115.

13

ეკოტურიზმი ქვეყნისა და რეგიონების მდგრადი განვითარების უმნიშვნელოვანესი ფაქტორი (თანაავტორი ჟ. მიქაშავიძე). ISBN 978–991–17–31 რსუ–ს სამეცნიერო შრომების კრებული–„ეკონომიკისა და ბიზნესის განვითარების ტენდენციები თანამედროვე ეტაპზე“. გამომც. „უნივერსალი“, თბილისი, 2011, გვ. 154–158.

14

უცხოური ინვესტიციები და ბათუმის საკურორტო ტურისტული მეურნეობის განვითარების პერსპექტივები (თანაავტორი ჟ.მიქაშავიძე).  ჟ. „ბიზნესი და კანონმდებლობა“, გამოც. „შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტი“, ბათუმი, 2010.

15

ეკოტურიზმი – ბუნებრივი გარემოს დაცვის მნიშვნელოვანი ფაქტორი (თანაავტორი ჟ.მიქაშავიძე).  ISBN 1512-4991ნიკო ბერძენიშვილის ინსტიტუტის შრომები, IX, გამომც. „შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტი, ბათუმი, 2010, გვ. 217-227.

16

მცირე მეწარმეობა–ტურიზმის განვითარების მნიშვნელოვანი ფაქტორი (თანაავტორი ჟ.მიქაშავიძე). ISBN 978-9941-0-2796-3, საერთაშორისო კონფერენციის „დიდაჭარობა“ მასალები, ხულო–დიდაჭარა, 2010, გვ. 347-348.

17

ტურიზმი და მცირე მეწარმეობის განვითარების პრობლემები აჭარაში (თანაავტორი ჟ.მიქაშავიძე). ISBN 1512-4941, ნიკო ბერძენიშვილის ინსტიტუტის შრომები, VIII, გამომც. „შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტი“, ბათუმი, 2010, გვ. 180-181.

18

ბათუმის საკურორტო–ტურისტული მეურნეობა – განვითარების პრობლემები და პერსპექტივები (თანაავტორი ჟ.მიქაშავიძე). ISBN  1927-3231, ნიკო ბერძენიშვილის ინსტიტუტის ეკონომიკური და სოციოლოგიური კვლევის განყოფილების კრებული: „აჭარის სოციალურ–ეკონომიკური პრობლემები XII” გამომც. „შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტი“, ბათუმი, 2010, გვ.5-32.

19

მცირე მეწარმეობა - ტურიზმის განვითარების უმნიშვნელოვანესი მიმართულება.  ISBN 978-9941-12-842-4, I საერთაშორისო სამეცნიერო პრაქტიკული კონფერენციის – „ტურიზმი: „ეკონომიკა და ბიზნესი“ (ბათუმი–ტრაპიზონი),  კრებული, გამომც. ,,უნივერსალი“, თბ., 2010, გვ.280-288

20

უცხოური ინვესტიციები და ბათუმის საკურორტო-ტურისტული სექტორის განვითარების პერსპექტივები (თანაავტორი ჟ.მიქაშავიძე). ISBN 1987-75-60, ბსუ, ჟურნალი „ბიზნესი და მენეჯმენტი“, გამომც. ,,უნივერსალი“, თბ., 2010, გვ.138-138.

21

ინვესტიციური პოლიტიკა და სახელმწიფოს როლი საინვესტიციო საქმიანობაში. ISBN 99928-0-236-5, აჭარის არ სავაჭრო-სამრეწველო პალატის ჟურნალი: რეგიონული ეკონომიკა, #2, სექტემბერ-ოქტომბერი, ბათუმი, 2009, გვ. 10-12.

22

საშენ მასალათა მრეწ­ველობა და მისი სანედლეუ­ლო ბაზის განვითარების პერს­პექტივები აჭარაში (თანაავტორი გ.ხომერიკი, ჟ.მიქაშავიძე). ISBN 1987-5398 რსუ-ს შრო­მები (საბუნე­ბისმეტყველო მეცნიე­რე­ბანი, მედიცი­ნა), XIV. გამომცემ­ლობა “შოთა რუს­თა­­ველის სახელ­მწი­ფო უნი­ვერსიტეტი”, ბათუმი, 2009, გვ.269-277.

23

კვებისა და სასოფ­ლო–სამეურნეო ნედ­­ლეულის გადა­მა­მუ­შავებელი მრეწველო­ბა–ქვეყ­ნისა და რეგი­ო­ნების განვითარების პრიორიტეტული მიმართულება (თანაავტორი ჟ.მიქაშავიძე). ISSN 1512-48-27 ბათუმის საზღვაო აკადემია, ბიზნესისა და მართვის კულ­ტეტის პროფესორ–მასწავლე­ბელ­თა მესამე სამეც­ნიე­რო კონფერენციის მოხსენებათა კრებული, ბათუმი, 2009, გვ.228-251.

24

სათბობ-ენერგე­ტი­კუ­­­ლი კომპლექსის გან­ვი­თარება – ქვეყ­ნისა და რეგიო­ნების ეკო­ნომიკური უსაფ­რთ­ხო­ების პრიორიტე­ტული მიმა­რ­თულება (თანაავტორი ჟ.მიქაშავიძე). ISSN 978-9941-409-46-2 კრებული: გარდა­მავალი პე­რი­ო­დის სოციალურ–ეკონო­მიკური პრობლე­მე­ბი და გადაწყვეტის გზები (ეკო­ნომიკა, სოციოლოგია, ფსი­ქო­ლოგია). გამომ­ც. “შოთა რუსთაველის სა­ხელ­­მწიფო უნივერ­სიტეტი”, ბათუმი, 2009, გვ.5-21.

25

მცირე მეწარმეობა–რეგიო­ნის ეკო­ნო­მიკ­უ­რი განვითა­რე­ბის მნიშვნელოვანი  მი­მართულება (თანაავტორი ჯ.გუსეინოვა). ISSN 1987-5231 კრებული: აჭარის სოცია­ლურ–ეკონო­მი­კური პრობლე­მე­ბი, XI. გამომც. “შოთა რუს­თა­ვე­ლის სახელმ­წი­ფო უნივერსიტეტი”, ბათუ­მი, 2009, გვ. 31-43.

26

რისკის მართვის ზო­გიერთი საკითხი ინ­ვე­სტიციურ–სამშე­ნებ­ლო საქმიანობაში. ISSN 1987-5231 კრებული: აჭარის სო­ცი­ა­­ლურ–ეკონომიკური პრობ­ლემები, XI. გამომ­ც. “შოთა რუსთა­ველის სახელ­მ­წი­ფო უნივერსიტეტი”, ბათუ­მი, 2009, გვ.24-30.

27

აჭარის მანქანათმშენებლობის განვითარების აქტუალური საკითხები (თანაავტორი ჟ.მიქაშავიძე). ISSN 1987-5231 კრებული: აჭარის სოცია­ლურ–ეკონო­მი­კური პრობლე­მე­ბი, XI. გამომცე. “შოთა რუს­თა­ვე­ლის სახელმ­წი­ფო უნივერსიტეტი”, ბათუ­მი, 2009, გვ. 14-23.

28

საერთაშორისო ტუ­რიზმის განვითა­რე­ბის თანამედროვე ტენდენ­ციები (თანაავტორი ჟ.მიქაშავიძე). ISSN 1987-5231 კრებული: აჭარის სო­ცია­ლურ–ეკონო­მიკური პრობლე­მე­ბი, XI. გა­მომ­ც. “შოთა რუს­თა­ველის სახელმ­წიფო უნი­ვერსიტე­ტი”, ბათუმი, 2009, გვ.5-13.

29

აჭარის ტურიზმი საბაზრო ურთიერ­თო­ბის პირობებში (თანაავტორი ჟ.მიქაშავიძე). ISSN 1987-7609 რსუ-ს სო­ცია­­ლურ მეცნი­ერებათა, ბიზ­ნესის და სამართალ­მცოდ­ნეო­ბის ფაკულტეტის ”შრო­მე­ბი”, ტ. I. გამომ­ცემ­ლობა `შოთა რუსთავე­ლის სა­ხელ­მწიფო უნი­ვერსი­ტეტი”, ბათუ­მი, 2009.

30

აჭარის კაპიტა­ლუ­რი მშენებლობის განვითარების საკითხები (თანაავტორი ჟ.მიქაშავიძე). ISSN  1987-5398 რსუ-ს შრო­მე­ბი (საბუნე­ბის­მეტ­ყვე­ლო მეცნიე­რე­ბა­ნი, მედიცინა), XII. გამომცემლობა “შო­თა რუსთაველის სა­ხელ­მწიფო უნივერ­სიტეტი”, ბათუმი, 2009, გვ. 203-207.

31

ქვეყნის უსაფრთ­ხოე­ბა და აჭარის ეკონო­მიკური განვი­თარების პრიორიტეტები (თანაავტორი ჟ.მიქაშავიძე). ISSN 99928-0-236-5 აჭარის არ სავაჭრო –სამ­რეწველო პალა­ტის კრებული: რე­გიონები და ქვეყნის სა­სურსათო უსა­ფრ­თხოების უზრუნ­ველ­ყოფა. გამომ­ც. “აჭარა”, ბათუმი, 2008, გვ.441-457.

32

ტურიზმის განვითა­რების რეგიონული ასპექტები (თანაავტორი ჟ.მიქაშავიძე). ISBN 1512-4991 ნიკო ბერძენიშვი­ლის ინსტი­ტუ­ტი, შრომები–VII. გამომ­ცემლობა “შო­თა რუს­­თავე­ლის სა­ხე­ლ­მწიფო უნივერ­სიტეტი”, ბათუმი, 2008, გვ.198-208.

 

საერთაშორისო სამეცნიერო ფორუმებში მონაწილეობა (ბოლო 10 წლის განმავლობაში):

1

ბათუმის ტურისტული ინდუსტრიის მდგრადი განვითარებისა და ტურიზმის სახელმწიფო რეგულირების პრობლემები. ნიკო ბერძენიშვილის ინსტიტუტის საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია თემაზე: „ბათუმი-წარსული და თანამედროვეობ - VI“, ბათუმი, 5-6 სექტემბერი, 2015.

2

ქალაქ ბათუმის სათავგადასავლო, სპორტული და ველოტურიზმის პოტენციალი, პრობლემები, პერსპექტივები. ნიკო ბერძენიშვილის ინსტიტუტის საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია თემაზე: „ბათუმი-წარსული და თანამედროვეობა - V“, ბათუმი, 1-2 სექტემბერი, 2015.

3

ტურიზმი - მთიანი რეგიონების მდგრადი განვითარების პერსპექტიული მიმართულება. ბშრსუ-ის  V საერთაშორისო სამეცნიერო-პრაქტიკული კონფერენცია თემაზე: „ტურიზმი: ეკონომიკა და ბიზნესი“,5-6 ივნისი, ბათუმი-ხიხანის ხეობა, 2014.

4

ბათუმის  საკურორტო მეურნეობის აგროტურისტული პოტენციალი. ნიკო ბერძენიშვილის ინსტიტუტის საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია თემაზე: „ბათუმი-წარსული და თანამედროვეობა - IV“, ბათუმი, 1-2 სექტემბერი, 2013.

5

აჭარის აგროტურისტული პოტენციალი - პრობლემები, განვითარების პერსპექტივები. თსუ-ს ეკონომიკისა და ბიზნესის ფაკულტეტის II საერთაშორისო სამეცნიერო-პრაქტიკული კონფერენცია თემაზე: „ბიოეკონომიკა და სოფლის მეურნეობის მდგრადი განვითარება“, 11-12 ოქტომბერი, თბილისი, 2013.

6

ინოვაციები - ტურიზმის მდგრადი განვითარების ფაქტორი. ბშრსუ-ის IV საერთაშორისო სამეცნიერო-პრაქტიკული კონფერენცია თემაზე: „ინოვაციები ტურიზმში: ეკონომიკა და ბიზნესი“, 8-9 ივნისი, ბათუმი-ტრაპზონი, 2013.

7

ქალაქ ბათუმის  გარემოს დაცვისა და ზოგიერთი ეკოლოგიური პრობლემის შესახებ (თანაავტორი ჟ.მიქაშავიძე). ნიკო ბერძენიშვილის ინსტიტუტის საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია თემაზე: „ბათუმი–წარსული და თანამედროვეობა– III“, ბათუმი, 7–8 სექტემბერი, 2012.

8

ბათუმის საკურორტო-ტურისტული პოტენციალი - განვითარების შესაძლებლობები, პერსპექტივები.  ნიკო ბერძენიშვილის ინსტიტუტის საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია თემაზე: „ბათუმი–წარსული და თანამედროვეობა–III“, ბათუმი, 7–8 სექტემბერი, 2012.

9

ტურიზმის მდგრადი განვითარების ტენდენციები, პრობლემები და პერსპექტივები (თანაავტორი ჟ.მიქაშავიძე). რსუ–ს III საერთაშორისო სამეცნიერო–პრაქტიკული კონფერენცია თემაზე: მდგრადი ტურიზმი: ეკონომიკა და ბიზნესი, ბათუმი, 2–3 ივნისი, 2012.

10

აგრარული ტურიზმის წარმოშობის მოკლე მიმოხილვა და განვითარების უცხოური გამოცდილება (თანაავტორი ჟ.მიქაშავიძე). თსუ–ს I საერთაშორისო სამეცნიერო–პრაქტიკული კონფერენცია თემაზე: „სოფლის მეურნეობის მდგრადი განვითარების პრიორიტეტები“, თბილისი, 28–29 ოქტომბერი, 2011.

11

საერთაშორისო ტურიზმის განვითარების თანამედროვე ტენდენციები, რსუ–ს II საერთაშორისო სამეცნიერო–პრაქტიკული კონფერენცია თემაზე: „ტურიზმი: ეკონომიკა და ბიზნესი“, ბათუმი 4–5 ივნისი, 2011.

12

ეკოტურიზმი–ქვეყნისა და რეგიონების მდგრადი განვითარების უმნიშვნელოვანესი ფაქტორი (თანაავტორი ჟ.მიქაშავიძე). რსუ–ს საერთაშორისო–პრაქტიკული კონფერენცია თემაზე: ეკონომიკისა და ბიზნესის განვითარების ტენდენციები თანამედროვე ეტაპზე“, ბათუმი, 24–25 სექტემბერი, 2011.

13

მიქაშავიძე ვახტანგ, ბათუმი –ტურისტული ქალაქი.  წარსული და თანამედროვეობა. საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია – ,,ბათუმი: წარსული და თანამედროვეობა– II, ნიკო ბერძენიშვილის ინსტიტუტი, ბათუმი, 30-31 ოქტომბერი, 2010.

14

მცირე მეწარმეობა – ტურიზმის განვითარების მნიშვნელოვანი ფაქტორი (თანაავტორი ჟ.მიქაშავიძე). საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია – ,,დიდაჭარობა“, ხულო–დიდაჭარა, 1–2 მაისი, 2010;

15

მაღალმთიანი რეგიონების პრობლემები და სამთო ტურიზმის განვითარების პერსპექტივები აჭარაში. საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია,  საქართველოს საპატრიარქოს წმინდა ტბელ აბუსერისძის სახელობის უნივერსიტეტი, ხულო–დიდაჭარა, 30–31 ოქტომბერი, 2010;

16

მცირე მეწარმეობა–ტურიზმის განვითარების უმნიშვნელოვანესი მიმართულება. I საერთაშორისო სამეცნიერო–პრაქტიკული კონფერენცია – „ტურიზმი: ეკონომიკა და ბიზნესი“, ბათუმი–ტრაბზონი, 5–6 ივნისი, 2010;

17

ქვეყნის უსაფრთხოება და აჭარის ეკონომიკური განვითარების პრიორიტეტები (თანაავტორი ჟ.მიქაშავიძე). აჭარის არ სავაჭრო–სამრეწ­ველო პალატის მიერ ორგა­ნი­ზებული მეოთხე რესპუბ­ლიკური სამეცნიერო–პრაქტიკული კონფერენცია, ბათუმი, 3–4 ივლისი, 2009;

18

კვებისა და სასოფლო–სამეურნეო ნედლეულის გადამამუშავებელი მრეწველობა ქვეყნისა და რეგიონის განვითარების პრიორიტეტული მიმართულება (თანაავტორი ჟ.მიქაშავიძე). ბათუმის საზღვაო აკადემია, ბიზნესისა და მართვის ფა­კულტეტი, პროფესორ–მას­წავლებელთა მესამე სამეც­ნიერო კონფერენცია, ბათუ­მი, 20–21 ივნისი, 2009;

19

ტურიზმი-რეგიონის სოციალურეკონომიკური განვითარების მნიშვნელო­ვანი მიმართულება (თანაავტორი ჟ.მიქაშავიძე). შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტი, სო­ცია­ლურ მეცნიერებათა, ბიზნესისა და სამართალ­მცოდნეობის ფაკულტეტი, პროფესორ–მასწავლებელთა სამეცნიერო კონფერენცია, ბათუმი, 8–9-10 ივნისი, 2009;

20

სათბობ–ენერგეტიკული კომპლექსის განვითარება ქვეყნისა და რეგიონების ეკონომიკური უსაფრთხოების პრიორიტეტული მიმართულება (თანაავტორი ჟ.მიქაშავიძე). ნიკო ბერძენიშვილის ინსტი­ტუტი, ეკონომიკურ და სო­ცია­ლურ ურთიერთობათა კვ­ლე­ვის განყოფილება, რეს­პუბლიკური სამეცნიერო კონ­ფერენცია თემაზე: გარ­დამავალი პერიოდის სოცია­ლურ–ეკონომიკური პრობ­ლე­მები და გადაწყვეტის გზები (ეკონომიკა, სოციო­ლოგია, ფსიქოლოგია), ბათუმი, 15 ივნისი, 2009;

21

აჭარის ტურიზმი საბაზრო ურთიერთობის პირობებში (თანაავტორი ჟ.მიქაშავიძე). შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტი, სოციალურ მეცნიერებათა, ბიზნესისა და სამართალ­მცოდნეობის ფაკულტეტი, პროფესორ–მასწავლებელთა სამეცნიერო კონფერენცია, ბათუმი, 5–6–7–8–9 ივნისი, 2008;

საგრანტო პროექტები (ბოლო 10 წლის განმავლობაში):
სტაჟირება, ტრენინგები (ბოლო 10 წლის განმავლობაში):

1.       სერთიფიკატი. Workshop: Quality Assurance for Higher Education degrees. June 7-10, 2009. Batumi State University, University Pierre Mendes – France, Institute For European Studies. პროექტს აფინანსებს ევროკავშირი;

 

2.       სერთიფიკატი №0197 პირველი საფეხური, მიენიჭა 45 საათიანი კურსის „კრიტიკული აზროვნება და აქტიური სწავლა უმაღლეს სასწავლებელში“ (კაასუს) გავლის შედეგად,  ასოციაცია - „სკოლა-ოჯახი საზოგადოება“, 2005 წ;

უცხო ენების ცოდნა:

1.       რუსული ენა - თავისუფლად

2.       ინგლისური ენა - წერა-კითხვა, თარგმნა ლექსიკონის დახმარებით

კომპიუტერული პროგრამების ცოდნა:

1

Microsoft Office Word

ძალიან კარგად

2

Microsoft Office Excel

ძალიან კარგად

3

Microsoft Office Power Point

ძალიან კარგად

4

Microsoft Office Publisher

ძალიან კარგად

5

Microsoft Office Outlook

ძალიან კარგად

6

Microsoft Windows O.S.

ძალიან კარგად

7

Internet

ძალიან კარგად

8

Adobe Acrobat Pro

ძალიან კარგად

9

Graphisoft ArchiCAD

ძალიან კარგად

10

Adobe Photoshop

კარგად

11

Autodesk AutoCAD Architecture

კარგად

12

Corel DRAW

კარგად

13

IBM SPSS Statistics

კარგად

 
 

უკან

საკონტაქტო ინფორმაცია

საქართველო, ბათუმი, 6010
ნინოშვილის/რუსთაველის ქ. 35/32
ტელ: +995(422) 27–17–80
ფაქსი: +995(422) 27–17–87
ელ. ფოსტა: info@bsu.edu.ge
     

სიახლის გამოწერა