ტურიზმის ფაკულტეტი

ხარისხის უზრუნველყოფის სამსახურის უფროსი

სახელი და გვარი: ირაკლი კორძაია
აკადემიური თანამდებობა: ასოც. პროფესორი
ადმინისტრაციული თანამდებობა: ტურიზმის ფაკულტეტის ხარისხის უზრუნველყოფის სამსახურის უფროსის მოვალეობის შემსრულებელი
დაბადების თარიღი: 15.10.1987
მისამართი:
ელ-ფოსტა: kordzaia.irakli@bsu.edu.ge
ტელეფონი: +995 593 405740
განათლება:
კვალიფიკაცია/აკადემიური ხარისხი: ბიზნესის ადმინისტრირების აკადემიური დოქტორი
განათლების მიმართულება, დარგი: ბიზნესის ადმინისტრირება
კვალიფიკაცია/აკადემიური ხარისხი: ბიზნესის მართვის მაგისტრი
განათლების მიმართულება, დარგი: სახელმწოფო და მუნიციპალური მართვა
კვალიფიკაცია/აკადემიური ხარისხი: ბიზნესის მართვის ბაკალავრი
განათლების მიმართულება, დარგი: მენეჯმენტი და ადმინისტრირება
სამეცნიერო ინტერესების სფერო:

- ტურიზმისა და მასპინძლობის საფუძვლები

- ტურიზმის მენეჯმენტი

- ტუროპერირება

სამუშაო გამოცდილება:

03.2018 წ-დან. ბსუ-ს ტურისმის ფაკულტეტის ხარისხის უზრუნველყოფის სამსახურის უფროსის მოვალეობის შემსულებელი

05.2016 წ.-03.2018. ბსუ-ს ტურიზმის ფაკულტეტი. დეკანის მოადგილე

09.2014 - 09.2016. ბსუ-ს ტურიზმის ფაკულტეტი. მასპინძლობის მენეჯმენტის დეპარტამენტის ხელმძღვანელი

16.09.2013 წ.-დან. ბსუ-ს ტურიზმის ფაკულტეტი. ტურიზმის დეპარტამენტი ასისტენტ პროფესორი

06. 2012 - 09.2013. ბსუ-ს ტურიზმის ფაკულტეტის, ტურიზმის დეპარტამენტის სპეციალისტი

05.2012 წ. - დან.  შპს ,,ტურისტული სააგენტო Unitour +"  დამფუძნებელი და დირექტორი

10.2013 – 07.2016. ბსუ-ს ტურიზმის  ფაკულტეტის საერთაშორისო ბიზნესგანათლების ცენტრის კოორდინატორი

10.2009 – 07.2013. ბსუ-ს სოციალურ მეცნიერებათა, ბიზნესისა და სამართალმცოდნეობის  ფაკულტეტის საერთაშორისო ბიზნესგანათლების ცენტრის მასწავლებლი

10.2009-08.2010  შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ბიზნესის უმაღლესი სკოლის  საზოგადოებასთან ურთიერთობის მენეჯერი 

10.2007 –07.2008 შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ბიზნესის უმაღლესი სკოლის სასწავლო პროცესის ტექნიკური უზრუნველყოფის სპეციალისტი

გამოქვეყნებული სამეცნიერო შრომები (ბოლო 10 წლის განმავლობაში):

1. Contribution of Tourism to the Economies of the Structure and its Peculiarities in Georgia - Lviv Institute of Economy and Tourism, International scientific practical conference “Strategy of tourism development in XXI century in the context of sustainable development”, Ukraine, 2016 

2. საერთაშორისო ტურისტული ბაზარი გლობალური ცვლილებების პირობებში - საქარ­თველოს ეროვნული უნივერსიტეტი სეუ, საერთაშორისო სამეც­ნიერო-პრაქტიკული კონფერენცია, ,,ტუ­რიზ­მის განვითარე­ბის ტენდენციები: პრობლემები და პერ­სპექტივები’’,  თბილისი, 2016 

3. მაღალმთიანი აჭარის კონკურენტუნარიანობის შეფასება საერთაშორისო ტურისტულ ბაზარზე - ბათუმის შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტი,ტურიზმის ფაკულტეტი, აჭარის ა.რ. ტურიზმისა და კურორტების დეპარტამენტი, V საერთაშორისო სამეცნიერო - პრაქტიკული კონფერენცია ,,ტურიზმი: ეკონომიკა და ბიზნესი, 5-6 ივლისი  , გამომცემლობა ,,უნივერსალი", ბათუმი, 2014 

4. Инновации как наиболее радикальный путь ускорения развития иностранного туризма на Черноморском побережье Аджарии. IV-საერთაშორისო  სამეცნიერო-პრაქტიკული    კონფერენციის ,,ინოვაციები ტურიზმი: ეკონომიკა და ბიზნესი“   (8-9 ივნისი, 2013. ბათუმი-ტრაპიზონი) მასალები.

5. არქეტიპები მარკეტინგსა და რეკლამაში. III-საერთაშორისო  სამეცნიერო-პრაქტიკული    კონფერენციის ,,მდგრადი ტურიზმი: ეკონომიკა და ბიზნესი“ (2-3 ივნისი, 2012,ბათუმი) მასალები.

6. ეკოტურიზმის განვითარება მდგრადი ტურიზმის კონტექსტში. II-საერთაშორისო  სამეცნიერო-პრაქტიკული    კონფერენციის ,,ტურიზმი: ეკონომიკა და ბიზნესი“(4-5 ივნისი, 2011, ბათუმი) მასალები.

7. ღვინის ტურიზმის განვითარების პერსპექტივები აჭარაში. I-საერთაშორისო  სამეცნიერო-პრაქტიკული    კონფერენციის ,,ტურიზმი: ეკონომიკა და ბიზნესი“ (5-6 ივნისი, 2010,ბათუმი) მასალები.

8. სახელმწიფოს და ბიზნესის პარტნიორული ურთიერთობების განვითარება - ჟ. ,,ბიზნესი და მენეჯმენტი“, № 2. 2010

საერთაშორისო სამეცნიერო ფორუმებში მონაწილეობა (ბოლო 10 წლის განმავლობაში):

1. V საერთაშორისო სამეცნიერო-პრაქტი­კული კონფერენ­ციის ,,ტურიზმი: ეკონომი­კა და ბიზ­ნესი“, ბათუმი, 2014

2. IV-საერთაშორისო  სამეცნიერო-პრაქტიკული    კონფერენციის ,,ინოვაციები ტურიზმში: ეკონომიკა და ბიზნესი“,           ბათუმი, 2013 

3. III-საერთაშორისო  სამეცნიერო-პრაქტი­კუ­ლი კონ­ფე­რენ­ცია ,,მდგრა­დი ტურიზ­მი: ეკო­ნო­მი­კა და ბიზნე­სი“, ბათუმი, 2012  

საგრანტო პროექტები (ბოლო 10 წლის განმავლობაში):

1. ,,მდგრადი ტურიზმი: სოფლად მეწარმეობა და კულტურული მემკვიდრეობა. ყირგიზეთს, საქართველოსა და ნორვეგიას შორის  განათლების სფეროში თანამშრომლობა“    (პროექტის  №  CPEA-2015/10035);    2016-2019.  საინფორმაციო ტექნოლოგიების მენეჯერი.

2. ,,მდგრადი ტურიზმის მენეჯმენტის საერთაშორისო საბაკალავრო და სამაგისტრო პროგრამების ახალი მოდულების განვითარება“,  ბსუ-პროექტის მონაწილე (517306-TEMPUS-1-2011-1-DE-TEMPUS-JPCR),   2011-2016

3. ,,ნორვეგიაში, საქართველოში და ყირგიზეთში მდგრადი ტურიზმის  განვითარებისა და ინოვაციების სფეროში განათლება“ - ნორვეგიის განათლების სამინისტროს საერთაშორისო განათლების ფონდი CPEA-2011/10017 - ინფორმაციული ტექნოლოგიების მენეჯერი;

4. სახელმძღვანელოს (Charles R. Goeldner - J. R. Brent Ritchie  TOURISM - Principles, Practices, Philosophies-Eleventh Edition) ქართულად თარგმნა და რედაქტირება - აშშ-ის საელჩო საქართველოში S-GE800-11-GR-077 - რედაქტორი;

5. ფერმერთა სწავლება-კონსულტირება და მათი სტაჟირება უცხოეთში - აჭარის  ა.რ. სოფლის მეურნეობის სამინისტროს დაფინანსებით - ინფორმაციული ტექნოლოგიების მენეჯერი;

6. ,,ბიზნესის ინტეგრირებული ფინანსური და პროექტების მენეჯმენტი   არასამთავრობო  და საჯარო ორგანიზაციების, მცირე და საშუალო ბიზნესის წარმომადგენლებისათვის“ - გერმანიის ტექნიკური თანამშრომლობის საზოგადოების (GTZ) დაფინანსებით - ინფორმაციული ტექნოლოგიების მენეჯერი.

სტაჟირება, ტრენინგები (ბოლო 10 წლის განმავლობაში):

1. სასწავლო პროცესის მენეჯმენტი - გერმანია

2. თანამედროვე განათლების პრობლემები და განათლების მენეჯმენტი - ნორვეგია/ტელემარკი;

3. ბიზნესის ინტეგრირებული ფინანსური და პროექტების მენეჯმენტი - ბათუმი;

4. ,,ახალგაზრდა ლიდერებისათვის'' - ბათუმი;

უცხო ენების ცოდნა:

1. ინგლისური

2. რუსული

კომპიუტერული პროგრამების ცოდნა:

iMac, Windows, MS Word, MS Excel, MS Power point,CorelDRAW, Adobe Photoshop, Internet.

 

უკან

საკონტაქტო ინფორმაცია

საქართველო, ბათუმი, 6010
რუსთაველის/ნინოშვილის ქ. 32/35
ტელ: +995(422) 27–17–80
ფაქსი: +995(422) 27–17–87
ელ. ფოსტა: info@bsu.edu.ge
     

სიახლის გამოწერა