სტრატეგიული განვითარებისა და საერთაშორისო ურთიერთობების დეპარტამენტი

Capacity Building

 1. HERITAG – 2015
  პროექტის ნომერი :  561555-EPP-1-2015-1-ES-EPPKA2-CBHE-JP
  პროექტის სახელწოდება : Higher Education interdisciplinary Reform In Tourism management and Applied Geoinformation curricula
  კოორდინატორი : Universitat Politecnica de Valencia
  საკონტაქტო პირი ბსუ-ში :  ირაკლი ბარამიძე
  ბიუჯეტი (ევრო) : 764 348
  დანართი

 1. CURE – 2016
  პროექტის ნომერი : 573322-EPP-1-2016-1-IL-EPPKA2-CBHE-JP
  პროექტის სახელწოდება : Curriculum Reform for Promoting Civic Education and Democratic Principles in  Israel and in Georgia
  კოორდინატორი :  GORDON ACADEMIC COLLEGE OF EDUCATION
  საკონტაქტო პირი ბსუ-ში : ნანა მაკარაძე
  ბიუჯეტი (ევრო) : 1177533
  დანართი

 1. ARTIST – 2016
  პროექტის ნომერი :  573533-EPP-1-2016-1-DE-EPPKA2-CBHE-JP
  პროექტის სახელწოდება : Action Research To Innovate Science Teaching & Career Orientation
  კოორდინატორი : UNIVERSITAET BREMEN
  საკონტაქტო პირი ბსუ-ში : რუსუდან ხუხუნაიშვილი
  ბიუჯეტი (ევრო) : 896071
  დანართი

 1. ABC – 2016
  პროექტის ნომერი :  573610-EPP-1-2016-1-GE-EPPKA2-CBHE-JP
  პროექტის სახელწოდება : Assisting Better Communication
  კოორდინატორი : ILIA STATE UNIVERSITY
  საკონტაქტო პირი ბსუ-ში : ნანა მაკარაძე
  ბიუჯეტი (ევრო) : 998416
  დანართი

 1. InoCENS – 2016
  პროექტის ნომერი :  573965-EPP-1-2016-1-SE-EPPKA2-CBHE-JP
  პროექტის სახელწოდება : Enhancing innovation competences and entrepreneurial skills in engineering education
  კოორდინატორი : KUNGLIGA TEKNISKA HOEGSKOLAN
  საკონტაქტო პირი ბსუ-ში : გაიოზ ფარცხალაძე
  ბიუჯეტი (ევრო) : 968567
  დანართი

 1. PAWER – 2016
  პროექტის ნომერი :  574099-EPP-1-2016-1-IT-EPPKA2-CBHE-SP
  პროექტის სახელწოდება :  Paving the way to interregional mobility and ensuring relevance, quality and equity of access
  კოორდინატორი : UNIVERSITA DEGLI STUDI DELL'AQUILA
  საკონტაქტო პირი ბსუ-ში : ლელა თურმანიძე
  ბიუჯეტი (ევრო) : 999663
  დანართი

 1. INTEGRITY – 2017
  პროექტის ნომერი :  585841-EPP-1-2017-1-GE-EPPKA2-CBHE-SP
  პროექტის სახელწოდება :  Academic Integrity for Quality Teaching and Learning in Higher Education Institutions in Georgia
  კოორდინატორი :  ILIA STATE UNIVERSITY
  საკონტაქტო პირი ბსუ-ში :  ნანა მაკარაძე
  ბიუჯეტი (ევრო) : 856.834
  დანართი

 1. HERD - 2018
  პროექტის ნომერი :  599010-EPP-1-2018-1- NL-EPPKA2-CBHE-JP
  პროექტის სახელწოდება : „საქართველოს უმაღლესი სასწავლებლების კვლევის შესაძლებლობების გაზრდა სამეცნიერო-კვლევითი სამსახურების მეშვეობით“  Raising Research Capacity of Georgian HEIs through Developing R&D Units
  კოორდინატორი :  Ivane Javakhishvili Tbilisi State University [TSU]
  საკონტაქტო პირი ბსუ-ში :  სამეცნიერო კვლევების სამსახურის უფროსი, თამარ მაჭუტაძე
  ბიუჯეტი (ევრო) : 931,648.00 €
  დანართი

 1. MEDIATS - 2018
  პროექტის ნომერი :  599010-EPP-1-2018-1- NL-EPPKA2-CBHE-JP
  პროექტის სახელწოდება :  Mediation: training and society transformation/ MEDIATS
  კოორდინატორი :  Netherlands Business Academy BV
  საკონტაქტო პირი ბსუ-ში :ქეთევან დევაძე
  ბიუჯეტი (ევრო) : 848,524.00 €
  დანართი

 1. HEIn4  - 2019
  პროექტის ნომერი: 609939-EPP-1-2019-1-BEEPPKA2-CBHE- JP
  პროექტის სახელწოდება:  Boosting the role of HEIs in the industrial transformation towards the Industry 4.0 paradigm in Georgia and Ukraine - HEIn4 -,,საქართველოსა და უკრაინის უსდ-ების როლის გაძლიერება ინდუსტრიულ ტრანსფორმაციაში ინდუსტრიული პარადიგმა 4.0 -ის მეშვეობით
  კოორდინატორ:  KATHOLIEKE UNIVERSITEIT LEUVEN - BELGIUM
  საკონტაქტო პირი ბსუ-ში:  ასოც.პროფ. ლელა თურმანიძე
  ბიუჯეტი (ევრო): 973.240,00€
  დანართი
   
 2. RURD – 2019
  პროექტის ნომერი : 609741-EPP-1-2019-1-GE-EPPKA2-CBHE-SP
  პროექტის სახელწოდება :  Role of Universities in the Regional Development – RURD - ,,უნივერსიტეტების როლი რეგიონალურ განვითრებაში
  კოორდინატორი:  AKAKI TSERETELI STATE UNIVERSITY - GEORGIA
  საკონტაქტო პირი ბსუ-ში : ასოც.პროფ. ხათუნა ბერიძე
  ბიუჯეტი (ევრო): 602.097,00 €
  დანართი
   
 3. Love Distance
  პროექტის ნომერი: 609949-EPP-1-2019-1-PT-EPPKA2-CBHE-JP
  პროექტის სახელწოდება: Learning Optmization and Academic Inclusion Via Equitative Distance Teaching and Learning – სწავლების ოპტიმიზაცია და აკადემიური ინკლუზია დისტანციური  სწავლებისა და სწავლის გამოყენებით (LOVEDISTANCE)
  კოორდინატორი: INSTITUTO POLITECNICO DO PORTO, PORTUGAL
  საკონტაქტო პირი ბსუ-ში: ასოც.პროფ. ნანა მაკარაძე
  ბიუჯეტი (ევრო): 800.368,00
  დანართი
   
 4. CISI – 2019
  პროექტის ნომერი: 609736-EPP-1-2019-1-GEEPPKA2-CBHE-JP
  პროექტის სახელწოდება: Curriculum Innovation for Social Inclusion – ინოვაციები კურიკულუმში სოციალური ჩართულობის მხარდასაჭერად (CISI)   
  კოორდინატორი:  Ivane Javakhishvili Tbilisi State University - GEORGIA
  საკონტაქტო პირი ბსუ-ში: ასოც.პროფ. ნანა მაკარაძე
  ბიუჯეტი (ევრო): 903,396.00 €
  დანართი
 5. E-PSY-2020
  პროექტის ნომერი: 617980-EPP-1-2020-1-GE-EPPKA2-CBHE-SP
  პროექტის სახელწოდება: Establishment of Psychological Counseling Centers at Georgian HEIs for Students (E-PSY)
  კოორდინატორი: სოხუმის სახელმწიფო უნივერსიტეტი
  პროექტის მთლიანი ბიუჯეტი (ევროში) : 559.353 ევრო
  საკონტაქტო პირი ბსუ-ში :  პროფ. მარინა აროშიძე
  დანართი
 6. SQUARE – 2020
  პროექტის ნომერი: 618612-EPP-1-2020-1-GE-EPPKA2-CBHE-SP
  პროექტის სახელწოდება: Strengthenining the QUality and Relevance of the 3rd mission in Georgian Universities
  კოორდინატორი: თბილისის ივანე ჯავახიშვილის სახელმწიფო უნივერსიტეტი
  პროექტის მთლიანი ბიუჯეტი (ევროში) : 699.009 ევრო
  საკონტაქტო პირი ბსუ-ში :  პროფ. თამარ სირაძე
  დანართი

 7. DITECH – 2020
  პროექტის ნომერი:
  618766-EPP-1-2020-1-EE-EPPKA2-CBHE-JP
  პროექტის სახელწოდება: Developing and Implementing Technology-Enhanced Teaching and Learning at Georgian HEIs
  კოორდინატორი: ტალინის უნივერსიტეტი
  პროექტის მთლიანი ბიუჯეტი (ევროში) : 565.554 ევრო
  საკონტაქტო პირი ბსუ-ში :  ასოც. პროფ. მადონა მიქელაძე
  დანართი

 8. BACE – 2020
  პროექტის ნომერი: 618868-EPP-1-2020-1-DE-EPPKA2-CBHE-JP
  პროექტის სახელწოდება: Building Academic Capacity in Global Health in the Eastern Europe - Central Asia Region
  კოორდინატორი: ჰაიდელბერგის უნივერსიტეტი
  პროექტის მთლიანი ბიუჯეტი (ევროში) : 732.800 ევრო
  საკონტაქტო პირი ბსუ-ში :  პროფ. მარინა ქორიძე
  დანართი

 9. CLIMAN – 2020
  პროექტის ნომერი: 619119-EPP-1-2020-1-NL-EPPKA2-CBHE-JP
  პროექტის სახელწოდება: Synergy of educational, scientific, management and industrial components for climate management and climate change prevention
  კოორდინატორი: ნიდერლანდების ბიზნესის აკადემია
  პროექტის მთლიანი ბიუჯეტი (ევროში) : 976.448 ევრო
  საკონტაქტო პირი ბსუ-ში :  ასოც. პროფ. ლელა თურმანიძე
  დანართი

 10. PRESS -2022
  პროექტის ნომერი: 101082251 ERASMUS-EDU-2022-CBHE
  პროექტის სახელწოდება: Promoting Relevant Education in Science for Sustainability
  კოორდინატორი: ბრემენის უნივერსიტეტი
  საკონტაქტო პირი ბსუ-ში: პროფ. რუსუდან ხუხუნაიშვილი

 11. ETHICS -2022
  პროექტის ნომერი: 101082546  ERASMUS-EDU-2022-CBHE
  პროექტის სახელწოდება: Responsible Conduct of Research – Research Integrity and Ethics in Georgian Universities
  კოორდინატორი: ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი
  საკონტაქტო პირი ბსუ-ში: ასოც. პროფ. ნანა მაკარაძე

 12. PROMENT-2022
  პროექტის ნომერი:
  101082696 ERASMUS-EDU-2022-CBHE
  პროექტის სახელწოდება: Promoting Professional Education and Students Engagement through Comprehensive Mentoring and Tutoring System at HEIs
  კოორდინატორი: ლვოვის პოლიტექნიკური ეროვნული უნივერსიტეტი
  საკონტაქტო პირი ბსუ-ში: პროფ. ლელა თურმანიძე

 13. LISS24
  პროექტის ნომერი: 101128310 - LISS24 - ERASMUS-EDU-2023-CBHE
  პროექტის სახელწოდება: Learn - Innovate - Sell – Succeed LISS24
  კოორდინატორი: TURUN AMMATTIKORKEAKOULU OY (TUAS), TURKU, FINLAND
  საკონტაქტო პირი ბსუ-ში:  პროფ. გაიოზ ფარცალაძე
  დანართი

 14. DeSIRe-2023
  პროექტის ნომერი: 101128804 - DeSIRe - ERASMUS-EDU-2023-CBHE
  პროექტის სახელწოდება: Development of Soft Skills at Higher Education Institutions of Armenia and Georgia in Compliance with the 21st Century Labour Market Requirements
  კოორდინატორი: Vanadzor State University (Armenia)
  საკონტაქტო პირი ბსუ-ში: ასისტენტ პროფესორი თამარ ღოღობერიძე
  დანართი

 15. HEAL-2024
  პროექტის ნომერი: ERASMUS-EDU-2023-CBHE-STRAND-1-101129331
  პროექტის სახელწოდება: Enhancement of special oral healthcare practice and lifelong learning among dental practitioners in Georgia
  კოორდინატორი: EUROPEAN UNIVERSITY LLC, EUN
  საკონტაქტო პირი ბსუ-ში: ასისტენტ პროფესორი ფრიდონ ჯაფარიძე
  დანართი


უკან

საკონტაქტო ინფორმაცია

საქართველო, ბათუმი, 6010
რუსთაველის/ნინოშვილის ქ. 32/35
ტელ: +995(422) 27–17–80
ფაქსი: +995(422) 27–17–87
ელ. ფოსტა: info@bsu.edu.ge
     

სიახლის გამოწერა