პროფესიული პროგრამების მართვის და უწყვეტი განათლების ცენტრი

სასწავლო პროცესების მართვის მენეჯერი

Bsu
მამუკა გოგელია
აკადემიური თანამდებობა: ასისტენტ-პროფესორი
ტურიზმის ფაკულტეტი, ტურიზმის დარგობრივი დეპარტამენტი
პერსონალური ინფორმაცია
ელ-ფოსტა: m.gogelia@bsu.edu.ge
განათლება
 • 11.07.2013 -  ბიზზნესის ადმინისტრირების დოქტორი, ბიზნესის ადმინისტრირება, ბათუმის შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტი
სამეცნიერო ინტერესების სფერო
ეკოლოგიური ტურიზმი, გარემოს დაცვა, ტურისტულ-რეკრეაციული რესურსები
სამუშაო გამოცდილება
 • 01.10.2020 - დღემდე პროფესიული პროგრამების მართვისა და უწყვეტი განათლების ცენტრის სასწავლო პროცესის მართვის მენეჯერი, ბათუმის შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტი
 • 01.08.2019 - დღემდე პროფესიული საგანმანათლებლო დაწესებულებების ავტორიზაციისა და პროფესიული მომზადების/პროფესიული გადამზადების პროგრამის ექსპერტი, სსიპ - განათლების ხარისხის განვითარების ეროვნული ცენტრი
 • 22.02.2014 - დღემდე ტურიზმის ფაკულტეტის, ტურიზმის დეპარტამენტის ასისტენტ პროფესორი, სსიპ - ბათუმის შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტი
 • 15.10.2018 - 30.09.2020 პროფესიული პროგრამების მართვისა და უწყვეტი განათლების ცენტრის ხარისხის მართვის მენეჯერი, სსიპ - ბათუმის შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტი
 • 18.09.2017 - 14.10.2018 პროფესიული პროგრამების მართვის სამსახურის უფროსი, სსიპ - ბათუმის შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტი
 • 01.04.2015 - 28.09.2018  გიდი, ტურისტული სააგენტო ,,UNItour+"
 • 22.02.2014 - 17.09.2017 ხარისხის უზრუნველყოფის სამსახური, სტუდენტთა და პროფესორმასწავლებელთა ერთიანი რეესტრის ადმინისტრატორი, სსიპ - ბათუმის შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტი
 • 16.09.2012 - 21.02.2014 ტურიზმის ფაკულტეტის უფროსი მასწავლებელი, სსიპ - ბათუმის შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტი
 • 13.09.2012 - 21.02.2014 ხარისხის უზრუნველყოფის სამსახური, სტუდენტთა და პროფესორ მასწავლებელთა რეესტრის წარმოებაზე პასუხისმგებელი პირი, სსიპ - ბათუმის შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტი;
 • 21.06.2012 - 21.02.2014  ხარისხის უზრუნველყოფის სამსახურის მთავარი სპეციალისტი, სსიპ - ბათუმის შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტი
 • 01.02.2011 - 25.07.2012 ტურიზმის ფაკულტეტის, ტურიზმის დეპარტამენტის სპეციალისტი, სსიპ - ბათუმის შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტი
 • 05.10.2010 - 30.07.2014 სოციალურ მეცნიერებათა, ბიზნესისა და ფაკულტეტის საერთაშორისო ბიზნესის სკოლის მასწავლებელი, სსიპ - ბათუმის შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტი
გამოქვეყნებული სამეცნიერო შრომები
 • სახელმწიფოს როლი და მნიშვნელობა ეკოლოგიური ტურიზმის განვითარებაში
  საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის ბიზნესტექნოლოგიების ფაკულტეტის საერთაშორისო რეცენზირებადი და რეფერირებადი სამეცნიერო ჟურნალი ,,სოციალური ეკონომიკა, 1, 2021, 4 (თანაავტორ(ებ)ი: ცირა ცეცხლაძე)
 • თანამედროვე დემოგრაფიული ტენდენციების გავლენა ტურიზმზე
  საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის ბიზნესტექნოლოგიების ფაკულტეტის საერთაშორისო რეცენზირებადი და რეფერირებადი სამეცნიერო ჟურნალი ,,სოციალური ეკონომიკა, 1, 2021, 5 (თანაავტორ(ებ)ი: ცირა ცეცხლაძე)
 • მთის რეგიონის ტურისტული და რეკრეაციული პოტენციალი აჭარაში 
  «ТЕНДЕНЦИИ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ НАУКИ И ОБРАЗОВАНИЯ В УСЛОВИЯХ ГЛОБАЛИЗАЦИИ, 43, 2019, 4 (თანაავტორ(ებ)ი: ცირა ცეცხლაძე)
სამეცნიერო საგრანტო პროექტები
მიმდინარე/დასრულებული
 • 03.2024 - 12.2025 - „სოფლად კერძო საკარმიდამოზე ტურიზმის ბიზნესის ინტენსიური და მდგრადი განვითარების ორგანიზაციულ-ეკონომიკური მექანიზმების ალგორითმების შემუშავება რეგიონალურ დონეზე მთიანი აჭარის სოფლების მაგალითზე“
  ბათუმის შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტი, პროექტის ძირითადი შემსრულებელი
სხვა სამეცნიერო აქტივობები
 • სამეცნიერო პროექტებში სტუდენტთა ჩართულობა, 2023
 • საბაკალავრო ნაშრომების ხელმძღვანელობა, 2023
 • სხვა აქტივობა, 2023
სტაჟირება, ტრენინგები, სტიპენდია/ჯილდო
ტრენინგები
 • 28.05.2022 ,,სწავლებისა და აღზრდის აქტუალური პრობლემები“ , სსიპ - ბათუმის შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტი;
 • 02.02.2022 - 28.02.2022 Project “Curriculum Innovation for Social Inclusion” CISI (609736-EPP-1-2019-1- GEEPPKA2-CBHE-JP) - online seminar „Teaching Students with Special Educational Needs"- Erasmus + Capacity Building in Higher Education (CBHE) program - 2.02.2022; 16.02.2022; 25.02.2022; 28.02.2022, ბათუმის შოთა რუსთეველის სახელმწიფო უნივერსიტეტი
 • 11.11.2021 - 12.11.2021 ,,საპროექტო განაცხადის მომზადების საფუძვლები/ციფრული თანამშრომლობის ინსტრუმენტები, ევროკავშირი საქართველოსათვის, საქართველოს ღია საზოგადოების ფონდი ,,პროექტი: ცოდნისა და უნარების განვითარების ქსელებისა და პლატფორმების გაძლიერება (LKINKS); განათლების ცენტრი. გაეროს განვითარების პროგრამა
 • 13.09.2021 - 14.09.2021 ,,ეფექტური კომუნიკაციის და პრეზენტაციის უნარი", ევროკავშირი საქართველოსათვის, საქართველოს ღია საზოგადოების ფონდი ,,პროექტი: ცოდნისა და უნარების განვითარების ქსელებისა და პლატფორმების გაძლიერება (LKINKS); განათლების ცენტრი. გაეროს განვითარების პროგრამა
 • 29.07.2021 - 30.07.2021 ,,უსაფრთხოების ნორმები პროფესიულ საგანმანათლებლო დაწესებულებაში", განათლების ცენტრი. გაეროს განვითარების პროგრამა
 • 19.07.2021 - 20.07.2021 ,,პროფესიული საგანმანათლებლო პროგრამის შეფასება: დარგის ექსპერტის როლი და პასუხისმგებლობა" , სსიპ განათლების ხარისხის განვითარების ეროვნული ცენტრი
 • 28.06.2021 - 29.06.2021 ,,სწავლების მეთოდები და სწავლების ეფექტურობის გაზრდა", ევროკავშირი საქართველოსათვის, საქართველოს ღია საზოგადოების ფონდი ,,პროექტი: ცოდნისა და უნარების განვითარების ქსელებისა და პლატფორმების გაძლიერება (LKINKS); განათლების ცენტრი. გაეროს განვითარების პროგრამა
 • 26.04.2021 - 26.04.2021 ,,პროფესიული სტუდენტის შეფასების სისტემა და მისი ხარისხის უზრუნველყოფა პროფესიულ განათლებაში" , სსიპ განათლების ხარისხის განვითარების ეროვნული ცენტრი
 • 15.04.2020 - 16.04.2020 „Turnitin-ის პროგრამის გამოყენებით ნაშრომის შემოწმება და რუბრიკების გამოყენება“, Erasmus+ პროექტის „აკადემიური კეთილსინდისიერება ხარისხიანი სწავლისა და სწავლებისათვის ქართულ უმაღლეს საგანმანათლებლო დაწესებულებებში“ (ACADEMIC INTEGRITY FOR QUALITY TEACHING AND LEARNING IN HIGHER EDUCATION INSTITUTIONS IN GEORGIA - INTEGRITY)
 • 09.02.2020 - 09.02.2020 ,,პირველადი სამედიცინო დახმარება", შპს ,,პირველადი დახმარების ცენტრი"
 • 01.02.2020 - 08.02.2020 ,,პროფესიული განათლების მასწავლებელთა პედაგოგიური პროგრამის სრული კურსი", პროფესიული განათლების მასწავლებელთა და დირექტორთა პროფესიული განვითარების სახელმწიფოპროგრამა, მასწავლებელთა პროფესიული განვითარების ეროვნული ცენტრი
 • 02.09.2019 - 07.09.2019 ,,ტრენინგი პროფესიული მომზადების პროგრამებისა და პროფესიული გადამზადების პროგრამების ექსპერტთა კორპუსის წევრებისთვის" , სსიპ - განათლების ხარისხის განვითარების ეროვნული ცენტრი
 • 01.06.2019 - 01.09.2019 ,,შრომის უსაფრთხოების საკანონმდებლო მოთხოვნები" , ბიზნესისა და ტექნოლოგიების აკადემია; აჭარის ა.რ. სავაჭრო-სამრეწველო პალატა
 • 22.11.2017 - 26.11.2017 ,,ტრენინგი მოდულურ სწავლებაში პროფესიული სასწავლებლების მასწავლებელთათვის" , სსიპ მასწავლებელთა პროფესიული განვითარების ეროვნული ცენტრი
 • 13.09.2017 - 15.09.2017 ,,კომპეტენციებზე დაფუძნებული შეფასება მოდულურ პროფესიულ საგანმანათლებლო პროგრამებში", სსიპ - მასწავლებელთა პროფესიული განვითარების ეროვნული ცენტრი

უკან

საკონტაქტო ინფორმაცია

საქართველო, ბათუმი, 6010
რუსთაველის/ნინოშვილის ქ. 32/35
ტელ: +995(422) 27–17–80
ფაქსი: +995(422) 27–17–87
ელ. ფოსტა: info@bsu.edu.ge
     

სიახლის გამოწერა