ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა ფაკულტეტი

ფაკულტეტის დეკანი

სახელი და გვარი: მარინე გიორგაძე
აკადემიური თანამდებობა: პროფესორი
დაბადების თარიღი: 02.04.1959
მისამართი: ბათუმი, 26 მაისის 68/22
ელ-ფოსტა: marinagiorgadze@bsu.edu.ge
ტელეფონი: 599 56 36 49/577 179799
განათლება:
კვალიფიკაცია/აკადემიური ხარისხი: ფილოლოგი, ქართული ენისა და ლიტერატურის მასწავლებელი (მაგისტრთან გათანაბრებული)
განათლების მიმართულება, დარგი: ჰუმანიტარული მეცნიერებანი, ფილოლოგია, კლასიკური ფილოლოგია,ბიზანტინოლოგია
კვალიფიკაცია/აკადემიური ხარისხი: ფილოლოგიის მეცნიერებათა კანდიდატი (დოქტორის აკადემიურ ხარისხთან გათანაბრებული)
განათლების მიმართულება, დარგი: ჰუმანიტარული მეცნიერებანი, ფილოლოგია (კლასიკური ფილოლოგია, ბიზანტინოლოგია ფოლკლორი(მითოლოგია)
სამეცნიერო ინტერესების სფერო:
ჰუმანიტარული მეცნიერებები, ქართული ფილოლოგია, ფოლკლორი, მითოლოგია, კლასიკური ფილოლოგია, ბიზანტინოლოგია
 

 

სამუშაო გამოცდილება:
2021   წლის   14   დეკემბრიდან   ბსუ,  ჰუმანიტარულ   მეცნიერებათა   ფაკულტეტის დეკანის მ/შ, ფაკულტეტის საბჭოს თავმჯდომარე; ფაკულტეტის კურიკულუმის კომიტეტის თავმჯდომარე;
2013 წ-დან - ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა ფაკულტეტის დეკანი;ფაკულტეტის საბჭოს თავმჯდომარე; ფაკულტეტის კურიკულუმის კომიტეტის წევრი;
2010 -2013 წწ - ევროპეისტიკის დეპარტამენტის ხელ-ი;
2007-2010 - ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა ფაკულტეტის დეკანი, ფაკულტეტის საბჭოს თავმჯდომარე; ფაკულტეტის კურიკულუმის კომიტეტის წევრი;
2007 წლიდან – პროგრამული მიმართულების – კლასიკური ფილოლოგია, ბიზანტინოლოგია, ნეოგრეცისტიკა - ხელმძღვანელი;
2006 წლიდან  -სრული პროფესორი კლასიკური ფილოლოგიის მიმართულებით;
2006 - შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა და პედაგოგიკის ფაკულტეტის დეკანი, ფაკულტეტის საბჭოს თავმჯდომარე;
2005 - ბსუ ჰუმანიტარული ფაკულტეტის დეკანის მ.შ., ფაკულტეტის საბჭოს თავმჯდომარე
2004 - ბსუ დასავლეთ ევროპული ენებისა და საზღვარგარეთული ლიტერატურის ფაკულტეტის დეკანის მ.შ., ფაკულტეტის საბჭოს თავმჯდომარე; ბსუ-ს სამეცნიერო საბჭოს წევრი
1996-1997 საფრანგეთის სახელმწიფო - “დიდროს” – სტიპენდიანტი: სტაჟირება პარიზის სასწავლო და სამეცნიერო ცენტრებში.
1996 - ბსუ ქართული ენის კათედრის დოცენტი, კლასიკური ფილოლოგიის მიმართულებით; ახალი ბერძნული ენისა და ლიტერატურის სპეციალობის კოორდინატორი
1996 -  ბსუ ფრანგული ფილოლოგიის კათედრის დოცენტი
1993 -  ბსუ უცხო ენებისა და საზღვარგარეთის ლიტერატურის კათედრის დოცენტი
1992 -  ბსუ უცხო ენებისა და საზღვარგარეთის ლიტერატურის კათედრის მასწავლებელი
1990 - ბათუმის შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტის მოწვეული მასწავლებელი
1983-2006 საქართველოს მეცნიერებათა აკადემიის ნ. ბერძენიშვილის სახ. ბათუმის სამეცნიერო-კვლევითი ინსტიტუტი: ლაბორანტი (1983), ასპირანტი (1983-1986), უმცროსი მეცნიერი თანამშრომელი (1986-1990), მეცნიერი თანამშრომელი (1990), უფროსი მეცნიერი თანამშრომელი (1990-2006).

დამატებითი ინფორმაცია:

საგანმანათლებლო პროგრამების ხელმძღვანელობის გამოცდილება:
 
1.  „თარგმანმცოდნეობის“       საბაკალავრო       საგანმანათლებლო       პროგრამის ხელმძღვანელი;
2.  „ევროპეისტიკის“ სამაგისტრო საგანმანათლებლო პროგრამის ხელმძღვანელი;
3.  „ლიტერატურათმცოდნეობის“  სადოქტორო   საგანმანათლებლო   პროგრამის ხელმძღვანელი.,
 
გამოქვეყნებული სამეცნიერო შრომები (ბოლო 10 წლის განმავლობაში):
1.''პოეტური ფორმულების'' თარგმნის საკითხისათვის ''ილიადის'' ქართული თარგმანების მიხედვით, - CODFREUFCOR (ფრანკოფონიის საერთაშორისო სადოქტორო კოლეჯი) - ის მე-8 საერთაშორისო კონფერენციის - ეროვნული ლიტერატურა თარგმანში -  მასალები, EISH , #8, 2021, თბ., ილიაუნის გამომცემლობა, გვ. 15-23
2. M.Giorgadze, Sofia TschartishviIi «Τα Μωμογέρια» - Pontic Greeks’ Traditional Folk Theatre", - "Balkanistic Forum" journal 1/2020. Blagoevgrad, University "Neofit Rilski" (ინდექსირებულია: Web of Science, Scopus, ERIH PLUS)
3. M. Giorgadze, N. Mgeladze, "Pontic Greeks of the Black Sea villages of Georgia: migration routes and socio-political reason" - საქართველოს ეროვნულ მეცნიერებათა აკადემიის ჟურნალი "მოამბე", ISSN - 0132 -1447, 2020 (ინდექსირებული: Scopus)
4. მ. გიორგაძე, ს. ჩხარტიშვილი, „აჭარაში მცხოვრებ პონტოელ ბერძენთა ტრადიციული კალენდარული რიტუალის ბშესახებ“, - „ბიზანტინოლოგია საქართველოში-4“, საერთაშორისო კონფერენციის მასალები, - 2020, გვ. 109-118; ISBN N978-9941-468-94-0 
5. Translation of the Batumi Linguocultural Digital Archive: Methodology of Glossing and Tagging Social, Political and Cultural Information in Translation of DRSP,- თანაავტორი, - International Journal of Multilingual Education, # 13, 2019, (ინდექსირებულია: Erih Plus: Academic keys; Academic Resource Index; Open Academic Journals index; General Impact factor; SindexS; Ufactor; Erih Plus; ISSUU; Google Scholar; Directory of Research Journals Indexing; Index Copernicus Journals Master List)
6. ხ. ბერიძე, მ. გიორგაძე, Medea and the Novel “Medea and her Children” after the Cultural Turn in Translation, Proceedings of the International Conference: "Medea in World Artistic Culture", Ivane Javakhishvili Tbilisi State University, Tbilisi, 17-20 September, 2017, თბილისი, "ლოგოსი", 2018; ISBN: 978-9941-468-56-8
7. Nugzar Mgeladze, Marine Giorgadze, Temur Tunadze Pagan and Christian Cultural Layers in Religious Rites of Pontic Greeks, - საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია ბიზანტინოლოგია საქართველოში – 5: „შავი ზღვა და შავიზღვისპირეთის ქვეყნები – კულტურათა და ცივილიზაციათა გზაჯვარედინი IV-XV საუკუნეებში“, 2019 (იბეჭდება).
8.  მონოგრაფია   „პონტოელი  ბერძნები  აჭარაში-  წარსული  და  თანამედროვეობა“-ბათუმი, 2017 (თანაავტორი).
9. ხ. ბერიძე, მ. გიორგაძე, Medea and the Novel “Medea and her Children” after the Cultural Turn in TranslationInternational Conference: "Medea in World Artistic Culture", Ivane Javakhishvili Tbilisi State University, Tbilisi, 17-20 September, 2017
10.“Pontic Greeks in Ajara”, - Proceedings of the 3rd International Congress of Pontic Studies (“Pontus in the late Ottoman Empire (1774-1908): Society and Economy”), Aristotle University of Thessaloniki, Thessaloniki, Greece, 2017 (იბეჭდება).
11’’Egeria`s Travels and Georgian Liturgical Practice’’, -  Proceedings of the International
Congresss of Byzantine Studies, Belgrad, 22-27 აგვისტო, 2016 წელი.
12.„The Colchis Black sea Littoral in the Archaic and Classical Periods(According to the Ancient Greek Literary Sources and Archaelogical Materials)”, Historika, Studi di Storia Greca e Romana, Celid, Torino, 2016, pp. 127 – 150
13.„მედეას სემიოტიკური თარგმანი ლ. ულიცკაიას რომანში“,სემიოტიკის VII საერთაშორისო კონფერენციის მასალები,  ნაწილი მეორე, ჰუმანიტარული კვლევები, ბსუ-ილიაუნი, ბათუმი, ოქტომბერი, 2016, გვ. 54-71.
14.„ბათუმის შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტი - 80“, ბსუ გამომცემლობა (წიგნის შემდგენელი და მთავარი რედაქტორი), 2015. 
15.„On the Structure of Apologetic Works“,- PHASIS, Greek and Roman Studies, IvaneJavakhishvili Tbilisi State University, Institute of Classical, Byzantine and Modern Greek Studies, V.17, 2014, pp. 159-164.
16.„Version Georgienne de la Vie d’Adam: “La lecture de la sortie d’Adam et d’Evede Paradis”,
- „ჰუმანიტარული მეცნიერებები ინფორმაციულ საზოგადოებაშიII“-საერთაშორისო კონფერენციის მასალები, ბათუმი,2014, 258-260.
17.„ბათუმისა და ბათუმის შემოგარენის პონტოელ ბერძენთა ფოლკლორული მემკვიდრეობის საკითხისათვის“,-წიგნში: ბათუმი, წარსული და თანამედროვეობა, 4, საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენციის მასალები, ბათუმი, ბსუ-ს გამომცემლობა, 2013 წელი, გვ.305-314.
18.„საქართველოს შავიზღვისპირეთის ბათუმის პონტოელი ბერძნების ყოფა“ (საქორწინო ტრადიციები)“- საერთაშორისო კონფერენცია: „ბათუმი (წარსული და თანამედროვეობა)-III,ბათუმი,2013,გვ.124-132.
19.„Reception of Greek Apologetic in old Georgian Litterature“ – Proceedingsof the 22nd
International Congress of byzantine Studies, v.III, 169, Sofia, 2012.
20.„პონტოელი ბერძნების დასახლების ისტორია ბათუმში“, - ბათუმი, წარსული და თანამედროვეობა (საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენციის მასალები), II, ბათუმი,2012,გვ.124-132.
21.„რომაული სამოხელეო ტერმინების ქართულად გადმოღების საკითხისათვის“, - II საერთაშორისო სიმპოზიუმი ლექსიკოგრაფიაში (მასალები), ბათუმი, 2012, გვ. 65- 66.ISBN978-9941-10-498-5.
22.„НаследиеСредиземноморья и идентификация Черноморского региона“, Innovative Aspects of Study nof the Black Sea Countries Culture, Histyory, Anthropology, Litterature and Linguistics, II, Blagoevgrad-Batumi, 2011,стр. 32-36.
23. „აპოლოგეტიკური მოტივი – მოძღვრება სამი რჯულის შესახებ – და მისი რეცეფცია ქართულ      ჰაგიოგრაფიაში“,     - საერთაშორისო      კონფერენციის      მასალები, „ბიზანტინოლოგია საქართველოში – 3“, თბილისი, „ლოგოსი“, 2009წ. გვ. 28–29.
24.„ე.წ.  Loci  communes  ძველბერძენ  აპოლოგეტთა  თხზულებებში“,  -  კრებული:
„ჰუმანიტარული  მეცნიერებები  ინფორმაციულ  საზოგადოებაში“  (საერთაშორისო
კონფერენციის მასალები), გამომცემლობა „შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტი“, 2009წ.გრიფი: ISSN 1987-7625; ISBN 978-9941-409-91-2.
25.„საწესჩვეულებო და საყოფიერო პოეზია“, -სამხრეთ-დასავლეთ საქართველოს ისტორიის ნარკვევები, ტ. 2 („აჭარა შუა საუკუნეებში“), თავი VI, §6, 2009 წ. გრიფი: ISBN
978-9941-409-30-1. 
26.„აპოლოგეტიკა - ქრისტიანული მწერლობის ერთ-ერთი უძველესი ჟანრი“, - კრებული: “ბიზანტინოლოგია საქართველოში– 2” (2 ტომად)- გამომცემლობა “ლოგოსი”, ივ. ჯავახიშვილისახ. თსუ-ს კლასიკური ფილოლოგიის, ბიზანტინისტიკისა და ნეოგრეცისტიკის ინსტიტუტი, პროგრამა “ლოგოსი” (პუბლიკაციები კლასიკური ფილოლოგიის, ბიზანტინისტიკისა და ნეოგრეცისტიკის სფეროში), თბილისი, 2009წ., გვ. 166-177. გრიფი: ISSN 1512-1046. ორტომეულის რედაქტორი.
27.„Receptionof II Century GreekApologetiks in Old GeorgianLiterature“, - PHASIS, Greekand Roman Studies, v.11, 2008. Ivane JavakhishviliTbilisi State University, Institute of Classical, Byzantine and Modern Greek Studies. პროგრამა “ლოგოსი” (პუბლიკაციები კლასიკური ფილოლოგიის, ბიზანტინისტიკისა და ნეოგრეცისტიკის სფეროში), 2008წ., გვ. 49-56. გრიფი: ISSN 1512-1046.
28.“არისტიდეს აპოლოგიის თემები ქართულ ჰაგიოგრაფიულ ლიტერატურაში”, - კრებული “ბიზანტინოლოგია საქართველოში”- გამომცემლობა “ლოგოსი”, თსუ-ს კლასიკური ფილოლოგიის, ბიზანტინისტიკისა და ნეოგრეცისტიკის ინსტიტუტი, პროგრამა “ლოგოსი” (პუბლიკაციები კლასიკური ფილოლოგიის, ბიზანტინისტიკისა და ნეოგრეცისტიკის სფეროში), თბილისი, 2007წ., გვ. 288-298. გრიფი: ISBN 978-99940-
31-76-4.
29.„Les  themes  apologetiques  d’Aristide  dans  les  anciennes  martyres  georgiennes“,  -
„Sources Chretiennes, #470. Aristide, Apologie, Paris, Cerf, 2003, - pp. 415-432 .
30.მონოგრაფია:  „ქართული   ხალხური   კალენდარული  საწესჩვეულებო  პოეზია“,
თბილისი, „მეცნიერება“. 1993წ.)
 
 
თარგმანები:
1.გაიუს სვეტონიუსტრანკვილუსი,კეისრები (თორმეტი კეისრის ცხოვრება),  თარგმანი ლათინური ენიდან, წინასიტყვაობა და კომენტარები მარინა გიორგაძისა,თბ., 2011წ.
2.„ნერონი“, თარგმანი (შენიშვნებით) მარინაგიორგაძისა, ანტიკურილიტერატურისანთოლოგია,III, რომი: გაიუსსვეტონიუსტრანკვილუსი, თორმეტიკეისრისცხოვრება, გვ. 594-617.გამომცემლობა “ლოგოსი”, ივ. ჯავახიშვილისახ. თსუ-სკლასიკურიფილოლოგიის, ბიზანტინისტიკისადანეოგრეცისტიკისინსტიტუტი, თბილისი, 2009წ. გრიფი: ISNB 978-9941-401-43-5.
 
საერთაშორისო სამეცნიერო ფორუმებში მონაწილეობა (ბოლო 10 წლის განმავლობაში):
1. “Grecs pontiques d’Adjarie (Géorgie) - Identité ethnique, linguistique et religieuse, - 24rd. International Congress of Byzantine Studies, Venice-Padua, 2022.
2. „მედეა კოლხეთიდან კოლხოზამდე“, - შედარებითი ლიტერატურის XXIII მსოფლიო კონგრესი, თბილისი, 2022.
3.“კლასიკური ენების სწავლება ბათუმის შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტში”, - 24-27 თებერვალი, 2021 წ. საერთაშორისო ონლაინ კონფერენცია: კლასიკური ენების სწავლება XXI საუკუნეში -Vitae Discimus; თსუ კლასიკური ფილოლოგიის, ბიზანტინოლოგიისა და ნეოგრეცისტიკის ინსტიტუტი.
4.''პოეტური ფორმულების'' თარგმნის საკითხისათვის'' ილიადის'' ქართული თარგმანების მიხედვით. CODFREUFCOR-ის მე-8 საერთაშორისო კონფერენცია. ეროვნული ლიტერატურა თარგმანში. ბათუმის შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტი. 2020
5.Nugzar Mgeladze, Marine Giorgadze, Temur Tunadze Pagan and Christian Cultural Layers in Religious Rites of Pontic Greeksსაერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია ბიზანტინოლოგია საქართველოში – 5: „შავი ზღვა და შავიზღვისპირეთის ქვეყნები – კულტურათა და ცივილიზაციათა გზაჯვარედინი IV-XV საუკუნეებში“, 2019
6. M. Giorgadze, N. Mgeladze (BSU) Settlement and Resettlement of Pontic Greeks in the Black Sea Coastal Villages in Georgia, საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია ბიზანტინოლოგია საქართველოში – 5: „შავი ზღვა და შავიზღვისპირეთის ქვეყნები – კულტურათა და ცივილიზაციათა გზაჯვარედინი IV-XV საუკუნეებში“, 2019
7.The Reception of Plato by Old Greek Apologists, - International Conference: Plato's Philosophy in Interndisciplinary Context, Tbilisi, TSU, 28-30 May, 2018
8.მ. გიორგაძე, ხ. ბერიძე, Medea and the Novel “Medea and her Children” after the Cultural Turn in Translation, International Conference: "Medea in World Artistic Culture", Ivane Javakhishvili Tbilisi State University, Tbilisi, 17-20 September, 2017.
9. Pontic Greeks in Ajara-Photo Histories, VIII International Conference of Semiotics - Baku, Khazar University, 27-29 October, 2017
10.“Pontic Greeks in Ajara”, -  3rd International Congress of Pontic Studies (“Pontus in the late Ottoman Empire (1774-1908): Society and Economy”),    Aristotle University of Thessaloniki, Thessaloniki, Greece, 18-20 November, 2016.
11.“Medea’s  Myth and Postcolonial Translation”, -  International Conference for Social
Sciences and Humanitiies (IJAS), Rome, 15-18 November, 2016 
12.’’Egeria`s  Travels  and  Georgian  Liturgical  Practice’’,  -  International  Congresss  of
Byzantine Studies Belgrad, 22-27 August, 2016 წ.
13.„მედეას   სემიოტიკური   თარგმანი   ლ.   ულიცკაიას   რომანში“,   სემიოტიკის   VII საერთაშორისო კონფერენცია,ბსუ-ილიაუნი, ბათუმი, 21-23 ოქტომბერი, 2016.
14.„ქაოსი და კოსმოსი ძველ ბერძნულ აპოლოგეტიკურ მწერლობაში“, სემიოტიკის VII საერთაშორისო კონფერენცია, ბსუ-ილიაუნი, ბათუმი, 21-23 ოქტომბერი, 2016.
15.„La Vie d’Adam et Eve-apocriphe georgienne“,-Quatrieme colloque international sur les litteratures apocriphes juive et chretienne: “La Vie d’Adam et Eve et les traditions adamiques, 7-10 janvier 2014, Lausanne-Geneve.
16.„On the Structure of Apologetic Works“,-International Conference “Topical Issues of Ancient Culture and its Heritage, 23-27 September, Tbilisi.
17.„ეგერიას „მოგზაურობა“, - საერთაშორისო კონფერენცია „ბიზანტინოლოგია საქართველოში-4“, 2013 წლის 24-30 ოქტომბერი, თბილისი- ბათუმი-კაპადოკია;
18.„ბათუმისა და ბათუმის შემოგარენის პონტოელ ბერძენთა ფოლკლორული მემკვიდრეობის საკითხისათვის“,- ბათუმი, წარსული და თანამედროვეობა, 4, საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია ბათუმი, 2013 წელი, 1-2 სექტემბერი.
19.„რომაული სამოხელეო ტერმინების ქართულად გადმოღების საკითხისათვის“, - II საერთაშორისო სიმპოზიუმი ლექსიკოგრაფიაში, ბათუმი, 2012 წ. 18-20 მაისი.
20.„საქართველოს შავიზღვისპირეთის ბათუმის პონტოელი ბერძნების ყოფა (საქორწინო ტრადიციები)“- საერთაშორისო კონფერენცია: „ბათუმი (წარსული და თანამედროვეობა), ბათუმი, 2012.
21.„Black Sea Region Identity: Mediterranean Heritage and Future“ - XII FORUM : COMMUNICATION & ENTREPRENEURSHIP, GREECE. General Theme: Heritage and Mediterranean Common Future, Greece, CHANIA - CRETE 23/24 November 2012.
22.„Reception of Greek Apologetik Themes in Old Georgian Literature“ –2nd International Congress of Byzantine Studies, Sofia, 22-27 August 2011, Sofia, 2011.
23.”On the Ancient Beliefts of the Colkhis population (Bull Worship)”. 2nd International Congress of Eurasian Archeology, East Anatolian and Caucasian Bronz Age Cultures , 1-5 March 2010. Tire, Izmir, Turkey.
24.”Greeks in Batumi Region – Intercultural Dialogue Across Centuries”. International Conference “Batumi-Spring-2010“ Batumi, 7-9 May, 2010  კონფერენციის    საერთაშორისო    საორგანიზაციო    კომიტეტის    აღმასრულებელი მდივანი.
25.”იდიომების  ოთხენოვანი  (ქართულ  –  ინგლისურ  –  ფრანგულ  –  გერმანული) ლექსიკონის საკითხისათვის” .
I        საერთაშორისო        სიმპოზიუმი        ლექსიკოგრაფიაში,        ბათუმი,        14–16 მაისი,            2010. კონფერენციის საორგანიზაციო კომიტეტის თანა თავმჯდომარე
26.”ეპიფანიის სემიოტიკური ასპექტები”. სემიოტიკის        პირველი        სამეცნიერო        კონფერენცია,        ბათუმი,        15–16 ოქტომბერი,2010.კონფერენციის საორგანიზაციო და სამეცნიერო კომიტეტის წევრი
27.”The Colkhis Black Sea Littoral in the Archaic and Classical Periods (According to the Ancient Greek Literary Sources and Archaelogical Materials)” .3rd International Institute of Ancient Hellenik History “Sosipolis”. 25-30 May 2010 Olympia-Pyrgos, Greece.
28.”Mediterranean Heritage and Black Sea Region Identity”. International Conference: Culture &Tourism, Euro-Mediterranean Intercultural Bridges, 8-9 July, 2010, Izmir.
29. ”The Role of Classical (Greek-Roman ) Tradition in the Black Sea Regional Identity”. 2nd International Conference: Innovative Aspects of Study of the Black Sea Coutries Culture, History, Antropology, Literature and Linguistics, Batumi, 1-3 July, 2010. კონფერენციის საორგანიზაციო კომიტეტის თავმჯდომარე
30.”პონტოელი ბერძნების დასახლების ისტორია ბათუმში”,- საერთაშორისო კონფერენცია:  „ბათუმი  (წარსული  და  თანამედროვეობა), ბათუმი, 2010.
 
31.„აპოლოგეტიკური მოტივი – მოძღვრება სამი რჯულის შესახებ – და მისი რეცეფცია ქართულ   ჰაგიოგრაფიაში“,   -   საერთაშორისო   კონფერენცია:   “ბიზანტინოლოგია საქართველოში-3”, თბილისი ახალციხე, ტაო–კლარჯეთი, 2009 წ., 25–30 სექტემბერი. კონფერენციის საორგანიზაციო კომიტეტის წევრი.
32.„ე.წ. Loci communes ძველ ბერძენ აპოლოგეტთა თხზულებებში“ საერთაშორისო    კონფერენცია:    “ჰუმანიტარული    მეცნიერებები    ინფორმაციულ საზოგადოებაში”, ბათუმი, 2009 წ., 29–30 მაისი. კონფერენციის საორგანიზაციო კომიტეტის თავმჯდომარე.
33.“აპოლოგეტიკა, როგორც ქრისტიანული მწერლობის უძველესი ჟანრი“ – საერთაშორისო    კონფერენცია:    “ბიზანტინოლოგია    საქართველოში-2”,    ბათუმი- ტრაპიზონი, 2007წ., 26-28 ოქტომბერი.  კონფერენციის საორგანიზაციო კომიტეტის თანათავმჯდომარე.
34.“ძველი ბერძნული აპოლოგეტიკა და ძველი ქართული მწერლობა“, - კონფერენცია: “ბიზანტინოლოგია საქართველოში (წარსული, აწმყო, მომავალი)”, თბილისი, 2006, 19- 21 ოქტომბერი.
 

 

საგრანტო პროექტები (ბოლო 10 წლის განმავლობაში):
1.Erasmus+ -ის ინსტიტუციური განვითარების პროექტის - „რეგიონული უნივერსიტეტების როლი რეგიონის განვითარებაში” (RURD – role of universities in the regional development) – მკვლევარი,  2019-2022 წწ.
2. საკონფერენციო  გრანტი: CODFREUFCOR-ის მე-8 საერთაშორისო კონფერენცია. ეროვნული ლიტერატურა თარგმანში. 31.08.2020-02.09.2020, აჭარის ა/რ განათლების, კულტურისა და სპორტის სამინისტრო (უმაღლესი განათლების ხელშეწყობის პროგრამა).
3.საკონფერენციო გრანტი: საერთაშორისო კონფერენცია „ჰუმანიტარული მეცნიერებები ინფორმაციულ საზოგადოებაში - IV”, ბათუმი, 2-3 დეკემბერი, 2022, - აჭარის ა/რ განათლების, კულტურისა და სპორტის სამინისტრო (უმაღლესი განათლების ხელშეწყობის პროგრამა).
4. საკონფერენციო გრანტი: International Conference "Plato's Philosophy in Interdisciplinary Context" (შოთა რუსთაველის საქართველოს ეროვნული სამეცნიერო ფონდის გრანტი, თანაორგანიზატორი ორგანიზაცია: ბსუ: მ. გიორგაძე, საგრანტო პროექტის ძირითადი პერსონალი (რუსთაველის ფონდის გრანტი) საორგანიზაციო კომიტეტის წევრი;
5.საკონფერენციო გრანტი: საერთაშორისო     კონფერენცია ბიზანტინოლოგია საქართველოში – 5: „შავი ზღვა და შავიზღვისპირეთის ქვეყნები – კულტურათა და ცივილიზაციათა გზაჯვარედინი IV-XV საუკუნეებში“, 11-14  ოქტომბერი,  2019. აჭარის ა/რ განათლების, კულტურისა და სპორტის სამინისტრო (უმაღლესი განათლების ხელშეწყობის პროგრამა).
6. საკონფერენციო გრანტი: საერთაშორისო კონფერენცია „ჰუმანიტარული მეცნიერებები ინფორმაციულ საზოგადოებაში - III”, ბათუმი, 24-26 ოქტომბერი, 2018,- აჭარის ა/რ განათლების, კულტურისა და სპორტის სამინისტრო (უმაღლესი განათლების ხელშეწყობის პროგრამა). 
7. საკონფერენციო გრანტი: International Conference: "Medea in World Artistic Culture", Ivane Javakhishvili Tbilisi State University, Tbilisi, 17-20 September, 2017.
(შოთა რუსთაველის საქართველოს ეროვნული სამეცნიერო ფონდის გრანტი, თანაორგანიზატორი ორგანიზაცია: ბსუ: მ. გიორგაძე, საგრანტო პროექტის ძირითადი პერსონალი (რუსთაველის ფონდის გრანტი)
8. საკონფერენციო გრანტი: ’’ბიზანტინოლოგია საქართველოში - 4’’-2013, პროექტის მონაწილე; ბიზანტინოლოგიის ეროვნული კავშიერი (რუსთაველის ფონდის დაფინანსებით)
9.საკონფერენციო გრანტი: საერთაშორისო კონფერენცია „ჰუმანიტარული მეცნიერებები ინფორმაციულ საზოგადოებაში - II”, ბათუმი, 24-26 ოქტომბერი, 2014, - აჭარის ა/რ განათლების, კულტურისა და სპორტის სამინისტრო (უმაღლესი განათლების ხელშეწყობის პროგრამა), 2014 წ.
10. სამეცნიერო გრანტი (რუსთაველის ეროვნული სამეცნიერო ფონდი): FR/491/2-153/13-„პონტოელი ბერძნები აჭარაში- წარსული და თანამედროვეობა“- პროექტის ხელმძღვანელი, 2014-2017.
11.საკონფერენციო გრანტი: სემიოტიკის VII საერთაშორისო კონფერენცია, ბსუ- ილიაუნი, ბათუმი, 21-23 ოქტომბერი, 2016, - აჭარის ა/რ განათლების, კულტურისა და სპორტის სამინისტრო (უმაღლესი განათლების ხელშეწყობის პროგრამა), 2016 წ.
12.საკონფერენციო გრანტი: საერთაშორისო კონფერენცია „ჰუმანიტარული მეცნიერებები ინფორმაციულ საზოგადოებაში - II”, ბათუმი, 24-26 ოქტომბერი, 2014, - აჭარის ა/რ განათლების, კულტურისა და სპორტის სამინისტრო (უმაღლესი განათლების ხელშეწყობის პროგრამა), 2014 წ.
13. საჯარო ლექციების ორგანიზების გრანტი: 2014 - აკადემიკოს რისმაგ გორდეზიანის საჯარო ლექციების ციკლი; 2017 - პროფ. თინა მარგალიტაძის ლექციების ციკლი; 2018 წ. პროფ. ცირა ბარბაქაძის ლექციათა ციკლი - აჭარის ა/რ განათლების, კულტურისა და სპორტის სამინისტრო (უმაღლესი განათლების ხელშეწყობის პროგრამა).
14. საკონფერენციო გრანტი: ’’ბიზანტინოლოგია საქართველოში - 4’’-2013, პროექტის მონაწილე, საქართველოს ბიზანტინოლოგთა კავშირი (რუსთაველის ფონდის გრანტი)
15. აშშ კონგრესის ბიბლიოთეკის გრანტი: Certificate of Achievement, - OpenWorldleadership Center, 2012 Open World Program, April-May, 2012, USA. 
16. 2007 წ. საქართველოში საბერძნეთის საელჩოს გრანტი საერთაშორისო კონფერენციის _ “ბიზანტინოლოგია საქართველოში-2” – ორგანიზებისა და ჩატარებისათვის -პროექტის ავტორი და პასუხისმგებელი პირი
17. 2005 წ. საბერძნეთის განათლების სამინისტროს გრანტი ბსუ-ში “კლასიკური ფილოლოგიის, ბიზანტინოლოგიისა და ნეოგრეცისტიკის კაბინეტის მატერიალურ- ტექნიკური და სასწავლო ბაზის გაუმჯობესებისათვის”-პროექტის ავტორი და პასუხისმგებელი პირი
18. 2003წ. „დიპეკ“–ის გრანტი ბსუ კლასიკური ფილოლოგიისა და ნეოგრეცისტიკის კაბინეტისთვის-პროექტის ავტორი და პასუხისმგებელი პირი
19. 2001წ. ფონდი „ღია საზოგადიება“ . პროექტი: „კლასიკური ფილოლოგია და ნეოგრეცისტიკა ბსუ–ში“, პროექტის ავტორიდა პასუხისმგებელი პირი.

 

სტაჟირება, ტრენინგები (ბოლო 10 წლის განმავლობაში):
1.2022  წ.  5  ივნისი:  ტრენინგი  აკადემიური  პერსონალისთვის:       „უნივერსიტეტის მისია, სტრატეგიული განვითარების გეგმა და საგანმანათლებლო პროგრამების მიზნები   და   შედეგები"   (ტრენერი:   მარინე   გიორგაძე);  ტრენინგი   მომზადდა Erasmus+-ის ინსტიტუციური განვითარების პროექტის - „რეგიონული უნივერსიტეტების როლი რეგიონის განვითარებაში” (RURD) -  ფარგლებში.
2..2-3 დეკემბერი, 2021 წ. ინოვაციური განათლების ცენტრის ტრენინგი: „როგორ დავგეგმოთ შრომის ბაზრის კვლევა საგანმანათლებლო პროგრამებისთვის“ (ტრენერები: ნათია გოცაძე, მარიამ დარბაიძე)
3.25-26 ნოემბერი, 2021 წ. ინოვაციური განათლების ცენტრის   ტრენინგი: სწავლების აქტიური მეთოდების გამოყენება ონლაინ სწავლების დროს (ტრენერები: მარიამ დარბაიძე, თამარ რემიშვილი, მაკო ჯაოშვილი )
4.16-20 თებერვალი, 2021 წ. -    ტრენინგი უმაღლესი განათლების აკადემიური პერსონალისთვის: კურიკულუმის და სილაბუსის შემუშავება“ (თსუ, ექსპერტი ი. დარჩია), სერტიფიკატი # C #01443
5.08 დეკემბერი, 2020წ. უმაღლესი განათლების ხარისხის განვითარების ცენტრის ტრენინგი: სააკრედიტაციო თვითშეფასების პროცესის განხორციელება და პროგრამის შიდა ხარისხის უზრუნველყოფა (ტრენინგი: ლაშა მაჭარაშვილი, ნინო შიოშვილი, ქეთი ინანაშვილი) 
6.  2019  წლის  24-26  მაისი,  ტრენინგი  -  მოიცავდა  სამ  მოდულს:  ერთობლივი საერთაშორისო  საგანმანათლებლო  პროგრამების  მომზადება  და  განხორციელება; „საერთაშორისო აკრედიტაცია“ - უცხოეთის სააკრედიტაციო სააგენტოს მიერ აკრედიტაციის მოპოვება; სწავლისა და სწავლების, შეფასების მეთოდები, როგორც სწავლის შედეგების მიღწევის საშუალება ჰუმანიტარულ მეცნიერებებში (ევროკომისიის უმაღლესი განათლების რეფორმის ექსპერტი ირინე დარჩია).
7. 3-5/07/2017 - ტრენინგი: „სასწავლო კურსის დაგეგმვა, განხორციელება და შეფასება“ (ტრენერი: ექსპერტი ი. დარჩია). ბათუმის შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტი.
8. ბათუმის შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტის საერთაშორისო საზაფხულო სკოლა დიგიტალურ ჰუმანიტარიაში, ბსუ-გოეთეს ფრანკფურტის უნივერსიტეტი) - სეტიფიკატი, 2016
9. 2015 - საქართველოს პროფესიული განვითარების ცენტრის სერტიფიცირებული კურსი: ტრენერების ტრენინგი
10. Certificat de Stage, Formation continue en traduction, ONG-FondationLiongua-Plus, Batoumi, 2014
11. Certificate of Completion- “Inspiring and Empowering Teachers of English”,- English Language Fellow Program (ELF) and English Teachers Association of Georgia (ETAG), Batumi, 2013
12. Certificate of Participation – Open World Program – Social Issues – Higher Education
Administration/ Innovation, Alamo Colleges, San Antonio, Texas, USA, 2012
13. ბათუმის შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტის საერთაშორისო საზაფხულო სკოლა ენათა ელექტრონული დოკუმენტაციასა და ქართველოლოგიაში (ბსუ-გოეთეს ფრანკფურტის უნივერსიტეტი) - სერტიფიკატი, 2012
14. Certificate – Languages in Globalization Era and Foreign Language Online Teaching
Moduls (MAG-FIPLV), Batumi, 2012
15. სერტიფიკატი - ტრენინგი: ორენოვანი ლექსიკოგრაფიის მნიშვნელობა უცხო ენების სწავლებისათვის (თსუ), 2011
16. On the Curriculum Structural Model on Bachelor’s Level. International Conference, June 28-29, Batumi, 2010.
Bologna Process, European Construction, European Neighbourhood Policies.
(განათლების საკითხებისადმი მიძღვნილი საერთაშორისო კონფერენცია) 
17. Certificate of Participation, Workshop: Quality Assurance for Higher Education Degrees, Institute for European Studies -IES; University Pierre Mendes-France Batumi, 2009 წ.
18. ტრენინგი: „ხარისხის უზრუნველყოფა უნივერსიტეტში“, რსუ, 2007 წ.
19. ტრენინგი:“ხარისხის უზრუნველყოფისა და მართვის საკითხები უმაღლესი განათლების სისტემაში” (საქართველო-ლატვია), 2007 წელი:
20. საერთაშორისო კონფერენცია:“ახალი კვლევითი უნივერსიტეტები ბოლონიის პროცესში 2010 წლისათვის”, 2006 წ., თსუ
21. ევროპის უნივერსიტეტთა ასოციაციის (EUA) ტრენინგი:
Bolonga Promoters’ Training Seminar on Quality Assurance in Europe, 22-23 November,
2006, Munich, Germany.
22. ევროპის უნივერსიტეტთა ასოციაციის (EUA) ტრენინგი: Doctoral Programmes in Europe, 7–9 December, 2006, Nice, France.
23. სემინარი: “უნივერსიტეტის მართვა და ინსტიტუციური მოწყობა”, 2005წ.,
სოციალურ მეცნიერებათა ცენტრი
 
 
დამატებითი ინფორმაცია: 
 
 
1. ბოლონიის პროცესის მხარდამჭერთა ეროვნული გუნდის წევრი, 2006-2008 წწ,
2. ბიზანტინოლოგთა საერთაშორისო კავშირის საქართველოს ბიზანტინოლოგთა ეროვნული კავშირის გამგეობის წევრი (2007 წლიდან).
3. პატრისტიკის საერთაშორისო ასოციაციის საქართველოს ორგანიზაციის წევრი, 2013 წლიდან.
4. GCLA - კომპარატივისტული ლიტერატურის საქართველოს ასოციაციის წევრი -2021 წლიდან
5. საერთაშორისო არასამთავრობო ორგანიზაციის - IEMC-UNESCO (International Euro Mediterranean Center for UNESCO-საბერძნეთი)- ვიცე-პრეზიდენტი-2010-2018 წწ.
6. საფრანგეთის სახელმწიფო – “დიდროს” – სტიპენდია (1996-1997 წწ) – სტაჟირება საფრანგეთში, პარიზის სასწავლო და სამეცნიერო ცენტრებში (SNRS) 
7. 2019 წ. აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის განათლების, კულტურისა და სპორტის სამინისტროს მადლობის სიგელი „განათლების სფეროში ხანგრძლივი და ნაყოფიერი საქმიანობისა და მომავალი თაობების აღზრდის საქმეში შეტანილი განსაკუთრებული წვლილისათვის“.
 

 

უცხო ენების ცოდნა:
ქართული (მშობლიური), ფრანგული (თავისუფლად), რუსული (თავისულად),
ინგლისური (კარგად), გერმანული (პასიურად), ძველი ბერძნული და ლათინური (პროფესიულად)
 

 

კომპიუტერული პროგრამების ცოდნა:

საოფისე პროგრამები
 

 

უკან

საკონტაქტო ინფორმაცია

საქართველო, ბათუმი, 6010
რუსთაველის/ნინოშვილის ქ. 32/35
ტელ: +995(422) 27–17–80
ფაქსი: +995(422) 27–17–87
ელ. ფოსტა: info@bsu.edu.ge
     

სიახლის გამოწერა