საბუნებისმეტყველო მეცნიერებათა და ჯანდაცვის ფაკულტეტი

ხარისხის უზრუნველყოფის სამსახურის უფროსი

სახელი და გვარი: ლეილა ახვლედიანი
აკადემიური თანამდებობა: ასოც. პროფესორი
ადმინისტრაციული თანამდებობა: ხარისხის უზრუნველყოფის სამსახურის უფროსი
დაბადების თარიღი: 16.01.1971
მისამართი: ინასარიძის 2, ბინა 9, ბათუმი
ელ-ფოსტა: Leila.Akhvlediani@bsu.edu.ge
ტელეფონი: 577179718
განათლება:
კვალიფიკაცია/აკადემიური ხარისხი: ბიოლოგიისა და ქიმიის მასწავლებელი
განათლების მიმართულება, დარგი: ბიოლოგია
კვალიფიკაცია/აკადემიური ხარისხი: დოქტორთან გათანაბრებული (ბიოლოგიის მეცნიერებათა კანდიდატი)
განათლების მიმართულება, დარგი: ბიოლოგია
კვალიფიკაცია/აკადემიური ხარისხი: ექიმი-ლაბორანტი
განათლების მიმართულება, დარგი: ჯანდაცვა (ლაბორატორიული მედიცინა)
სამეცნიერო ინტერესების სფერო:

იმუნოლოგია,იმუნოჰემატოლოგია, მიკრობიოლოგია, ლაბორატორიული დიაგნოსტიკა

სამუშაო გამოცდილება:
2014 -დღემდე   „ბაუ ინთერნეიშენალ უივერსითი, ბთუმის“ პროფესორი;
2013-დღემდე ბათუმის შოთა რუსთაველის  სახელმწიფო უნივერსიტეტის საბუნებისმეტყველო    მეცნიერებათა  და ჯანდაცვის  ფაკულტეტის ასოცირებული პროფესორი;
2013-დღემდე  ბათუმის შოთა რუსთაველის  სახელმწიფო უნივერსიტეტის საბუნებისმეტყველო    მეცნიერებათა  და ჯანდაცვის  ფაკულტეტი, ხარისხის უზრუნველყოფის სამსახურის უფროსი;
2011-2013  ბათუმის შოთა რუსთაველის  სახელმწიფო უნივერსიტეტის განათლებისა და   მეცნიერებათა  ფაკულტეტი, დეკანის  მოადგილე;
2010-2011 შოთა რუსთაველის  სახელმწიფო უნივერსიტეტის განათლებისა და   მეცნიერებათა  ფაკულტეტის ხარისხის უზრუნველყოფის სამსახური, სამსახურის უფროსის მოვალეობის შემსრულებელი;
2009-2013 ბათუმის შოთა რუსთაველის სახელობის სახელმწიფო უნივერსიტეტის განათლებისა და  მეცნიერებათა ფაკულტეტი, ასოცირებული პროფესორი;
2008-2015 „შპს ჯანმრთელობის ცენტრ მედინას“ კლინიკურ-დიაგნოსტიკური ლაბორატორია, ლაბორატორიის ექიმი;
2007-2010 შოთა რუსთაველის  სახელმწიფო უნივერსიტეტის საბუნებისმეტყველო მეცნიერებათა და მედიცინის ფაკულტეტის ხარისხის უზრუნველყოფის სამსახური, სამსახურის უფროსი;
2006-2009 ბათუმის შოთა რუსთაველის სახელობის სახელმწიფო უნივერსიტეტის საბუნებისმეტყველო მეცნიერებათა და მედიცინის ფაკულტეტი, ასოცირებული პროფესორი;
1999- 2008 ბათუმის მეზღვაურთა საავადმყოფოს იმუნოლოგიის ლაბორატორია,  იმუნოლოგიის ლაბორატორიის გამგე.
 
გამოქვეყნებული სამეცნიერო შრომები (ბოლო 10 წლის განმავლობაში):
1. T. Koiava, D. Gonçalves, J. Palmeira, K. Arobelidze, M. Tediashvili, L. Akhvlediani, H. Ferreira ,,NDM arrived to Republic of Georgia” journal of Global Antimicrobial Resistance 8 (2017) 157-158,  11 February 2017.  Publisher Elsevier journal, thomson reuters  impact factor  1.087. http://www.jgaronline.com/
2. Ахвледиани Л.Т., Коиава Т.Н., Ломтадзе Л.Б., Джохадзе М.С., Мсхиладзе Л.В., Берашвили Д.Т., Бакуридзе А.Д ,,Сравнительный анализ антибактериальных эффектов фитопрепаратов и антибиотиков” Georgian Med News , № 11(260) ,79-86,2016
3. . *1Koiava, T., 2,3Gonçalves, D., 2Palmeira, J., 4Arobelidze, K., 5Tediashvili, M., 1Akhvlediani, L. and 2Ferreira, H. ,,PHENOTYPIC AND MOLECULAR CHARACTERIZATION OF SHV, TEM, OXA AND EXTENDED- SPECTRUM  β-LACTAMASE  PRODUCED  BY KLEBSIELLA PNEUMONIA ISOLATES IN A ADJARA HOSPITAL” International Journal of Current Research, Vol. 8, Issue, 06, pp.32332-32336, ISSN: 0975-833X , June2016
4. *Koiava T1, Gonçalves D2,3, Palmeira J2, Arobelidze K.4, Tavadze V 4, Tediashvili M5 and Akhvlediani L.1 Ferreira H2 ,,MULTIDRUG-RESISTANT ACINETOBACTER BAUMANNII IN ADJARA REGION” Article DOI: 10.21474/IJAR01/xxx DOI URL: http://dx.doi.org/10.21474/IJAR01/xxx ISSN:2320-5407,2016
5.  The association of some genetic factors with pulmonary tuberculosis in Georgian and Azeri ethno groups. (R Khukhunaishvili, S Tskvitinidze, M Nagervadze, M Koridze).  Georgian Medical News, (231): 45-9. 2014.
6. Distribution of red blood cell antigens in drug-resistant and drug-sensitive pulmonary tuberculosis. (Tskvitinidze, S., Khukhunaishvili, R., Vacharadze, K., Nagervadze, M.,  Qoridze, M.)  African Journal of Biotechnology Vol. 11(104), pp. 16809-16813, 27 December, DOI: 10.5897/AJB12.823. ISSN 1684. 2012.
7. IgM, IgG and IgA level in pulmonary tuberculosis. (S. Tskvitinidze, R. Khukhunaishvili, M. Koridze, M. Nagervadze). Alergology and immunology. T. 13 #3. 249-251. 2012.
8. Prevalence of Micoplasma Hominis and Upeaplasma Urealiticum in pregnant women and women with reproductive problems. Georgian Medical News, N 7-8(208-209), pp 59-63, ISSN 1512-0112. 2012.
9. Distribution of ABO and Rh-Hr blood group antigens, alleles and haplotypes in the mountain region of Ajara (Georgia).  (M. Nagervadze*, A. Diasamidze, G. Dumbadze, R. Khukhunaishvili, M. Koridze  and S. Tckvitinidze). African Journal of Biotechnology Vol. 10(38), pp. 7324-7329, 25 July, Available online at http://www.academicjournals.org/AJB. DOI: 10.5897/AJB10.1395. ISSN 1684–5315 © 2011 Academic Journals. 2011.
10. ერთროციტური გენეტიკური მარკერების (ABO, Rh-Hr, Kell, MN) გავრცელების სიხშირე აჭარის რეგიონის მოსახლეობაში. (მ. ნაგერვაძე, ა. დიასამიძე, რ. ხუხუნაიშვილი) გამომცემლობა ბათუმის უნივერსიტეტი. მონოგრაფია. 2010. 
11. ANTIBODIES AGAINST hCG IN PATIENTS WITH GYNECOLOGICAL TUMORS. (N. Chikadze,1 N. Gachechiladze, 1 N. Mitskevichi, 1 PJ. Delves, 3 N. Porakishvili.1,4)  2010.
12. Composition of erythrocytic (ABO, Rh-Hr, Kell, Mn) group antigens characteristic of the population of Guria (by the example of Ozurgeti district’s population). (M. Nagervadze, A. Diasamidze, R. Khukhunaishvili, G. Dumbadze, S. Tskvitinidze, M. Khoridze).  J. Georgian Medical news. 11 (188). 2010.
13. ერითროციტური Kell და MN ჯგუფური ანტიგენებისა და ალელების კორელაცია საშვილოსნოსა და ძუძუს კიბოსთან.(ი. ნაკაშიძე, მ. ნაგერვაძე). ISSN 1512-0392. ექსპერიმენტული და კლინიკური მედიცინა. №5(60) 36-40. 2010. 
14. Distribution of Rh-Hr blood group antigens, alleles and haplotypes in mountain district of Adjara. (Nagervadze M., Khukhunaishvili R., Diasamidze A., Dumbadze G., Koridze M., Tskvitinidze). S.ISSN 1512-0392. Experimental and clinical medicine. №5(60) 26-30.2010. 
15. Особенности Распространения эритроцитарных групповых антигенов среди инфицированных гепатитом В и С и здоровых доноров. (М. Нагервадзе).ISSN 2070-8092. Ж. Таврический медико-биологический вестник. Т. 13. №1 (49). 148-153. 2010.
16. . Распределение антигенов, фено-, гапло- и генотипов системы RH-HR у жителей Аджарии, инфицированных вирусами гепатита В и С. (Нагервадзе М. А., Каландаров Р. С., Донсков С.). И Научно-практический журнал Вестник службы кровы России. №1, 2010.
17. Paculiarities of spreading erythrocyte group antigens among population of the khelvachauri district. (A. Diasamidze, R. Khukhunaishvili, M. Nagervadze, G. Dumbadze, S. Tskvitinidze). ISBN 978-9941-412-22-6. Batumi-Spring-2010. International conference and exhibition. Programme and abstracts. P.25. 2010.
18. Distribution of erythrocyte group antigens (ABO, RH-HR, KELL, MN) and alleles in sensitive and resistant forms of pulmonary tuberculosis. (S. Tskvitinidze, R. khukunaishvili, K. Vacharadze, M. Nagervadze) ISSN 1512-2778 Georgian respiratory Journal, V. 6, S. 1, P. 90. 2010. 
19. Rh-Hr зритроцитарнные групповые антигены и В и С гепатиты. (Нагервадзе М. А,). ISSN 2072-0297 Молодой ученый, N 12. Г. Чита. 106-110. 2009.
20. Characterictics of the frequency distribution of some immunogenetic markers in the population of the mountain region (khulo) of Ajara. (Nagervadze M., Xuxunaishvili R., Diasamidze A., Qoridze M., Dumbadze G.) ISSN 0132-1447. Bulletin of the Georgian Acad. of Science Vol.3, N 2, Tbilisi, Georgia.177-180. 2009.
21. Detection of Tolerance Against Human Chorionic Gonadotropin at Malignant and Benign Tumors of Female Reproduction System. (Nagervadze M., Dumbadze). G.ISSN 1512-0112. Georgian Medical News, N 6(171),Tbilisi, Georgia. 20-23. 2009.
22. GThe Concordance and Discordance of Blood Groups antigens in twins. (Dumbadze, R. Dumbadze, M. Nagervadze, A. Diasamidze.). ISSN 1987-7552. Collection of works of the of the Medical Students and Doctors of the Black Sea Region , Shota Rustaveli State University, Batumi. 82-86. 2009.
23. Association of erythrocyte ABO, Rh-Hr group antigens, genotype and phenotype features with breast and uterus cancer. (Nakashidze I., Diasamidze A., Nagervadze M., Dumbadze G.) ISSN 1987-7552. Collection of works of the of the Medical Students and Doctors of the Black Sea Region.31-36. 2009.
24. Analysis of immunity against Rubella of pregnant women and post vaccination student.  (N. Gugushvili, R.  Loria, Sh.Zoidze, A.Jaliashvili, M. Mamisaishvili). Collection of works of the of the Medical Students and Doctors of the Black Sea Region, Shota Rustaveli State University, Batumi.31-36. 2009.
25. ტუბერკულოზით დაავადებულთა ანტისხეულური პასუხი და ჯამური იმუნოგლობულინური მაჩვენებლები. (მ. ნაგერვაძე, ს. ფოცხიშვილი). ISSN 1987-5398. ბათუმის უნივერსიტეტის შრომები  XV. საბუნებისმეტყველო მეცნიერებანი, მედიცინა. გვ. 59-67. 2008.
26. წითურას საწინააღმდეგო იმუნიტეტი ორსულებში. (ნაგერვაძე მ. დუმბაძე გ.) ბიომედიცინის აქტუალური პრობლემები.  II სკოლა–სემინარის შრომათა კრებული. 6-11. 2008.
27. G კლასის ანტისხეულების დონე ზოგიერთი ავთვისებიანი სიმსივნით დაავადებულებში. (დიასამიძე ა., ნაგერვაძე მ., დუმბაძე გ., ნაკაშიძე ი.). ბიომედიცინის აქტუალური პრობლემები.  II სკოლა–სემინარის შრომათა კრებული. 44-49. 2008.
28. Distribution features of some erythrocytic group-specific antigens significant for clinical medicine in Adjara region. (Nagervadze M.,Diasamidze A., Dumbadze G., Khukhunaishvili R., Koridze M.). ISSN 1512-2123. Proc. Georgian Acad. Sci., Biol.Ser. B, vol. 5, N 1. Tbilisi, Georgia. 41-45. 2007.
29. Distribution frequency of erythrocytic ABO system alleles in Adjara region.  (Nagervadze M.,Diasamidze A., Dumbadze G.).  ISSN 1512-2123. Proc. Georgian Acad. Sci., Biol.Ser. B, vol. 5, N 2. Tbilisi, Georgia. 47-50. 2007.
30. HBsAg Spreading among Seafarers and Humoral Immunity Indexes of  HBsAg Carriers. (Chkonia G., Nagervadze M., Dumbadze G.). ISSN 1512-2123. Proc. Georgian Acad. Sci.,Biol.Ser. B, vol. 5, N 3-4. Tbilisi, Georgia. 43-47. 2007.
31. Группы крови (ABO, Rh-Hr, Kell, MN)  среди населении Аджарии. (Нагервадзе М. А. Диасамидзе А. О., Думбадзе  Г.А., Донсков С. И.) Вестник службы крови России, №1, март, Москва. 8-15. 2007.
32. Frequency of Occurrence of  Rh-Hr  Genetic Marcers in the Population of Keda Region of Ajara, Georgia. (Nagervadze M., Diasamidze A ., Dumbadze G., Turmanidze N.).ISSN 0132-1447. Bull. Georg. Acad. Sci. Vol.173-2, Tbilisi, Georgia. 343-344. 2006.
33. Level of Human Chorionic Gonadotropin at Malignant  Tumors of  Female Reproduction System. (Chikadze N., Janikashvili N.,  Kartvelishvili M., Nagervadze M., Baratashvili D.). ISSN 0132-1447. Bull. Georg. Acad. Sci. Vol.173-1,Tbilisi, Georgia. 185-187. 2006.
34. Distribution of Rh-Hr antigens in Adjara population. Nagervadze M.,  Dumbadze G., Bagrationi K.,Diasamidze A. ) ISSN 1512-2123/ Proc. Georgian Acad. Sci., Biol. Ser. B. Vol. 4, N 1. Tbilisi, Georgia. 48-51. 2006.
35. Blood group antigens correlation with pulmonary tuberculosis in Ajara population. (Nagervadze M., Diasamidze A., Gogitidze T., Dumbadze G., Khakvashi N, Cecxladze D).ISSN 1512-2123. Proc. Georgian Acad. Sci., Biol. Ser. B, vol. 4. № 2. Tbilisi, Georgia. 2006.
36. Erytrocytic Phenotype Frequency Distrybution in Population of Keda Region (AJARA). (Nagervadze M.,Diasamidze A ., Dumbadze G.). ISSN 1512-2123. Proc. Georgian Acad. Sci., Biol.Ser. B, vol. 4, N 4. Tbilisi, Georgia. 79-82. 2006.
37. იმუნოგენეტიკური  მარკერების (ABO, Rh, MN, Kell) ასოციაცია ვირუსულ ჰეპატიტებთან. (ნაგერვაძე მ., ქოიავა თ., დუმბაძე გ.). ISBN 99940-25-92-9. “ბიომედიცინის აქტუალური პრობლემები”,  ბათუმის I სკოლა სემინარი, გამომცემლობა “ბათუმის უნივერსიტეტი”. 151-163. 2006.
38. ანტი-აქგβ  აუტოანტისხეულების როლი  ქალის რეპროდუქციული სისტემის სიმსივნეებში. (ი. ნაკაშიძე, ა. დიასამიძე).ISBN 99940-25-92-9. ბიომედიცინის აქტუალური პრობლემები. ბათუმის I სკოლა სემინარი, გამომცემლობა “ბათუმის უნივერსიტეტი”. 32-39. 2006.
39. იმუნოგლობულინები და ვირუსული ჰეპატიტები. (ა. ჯალიაშვილი, რ. დევაძე, ხ. დაიასამიძე).  ISBN 99940-25-92-9. ბიომედიცინის აქტუალური პრობლემები. ბათუმის I სკოლა სემინარი, გამომცემლობა “ბათუმის უნივერსიტეტი”. 40-50. 2006.
40. Correlation between blood RH sistems group antigens with pulmonary tuberculosis.(Nagervadze M., Diasamidze A., Gogitidze T., Dumbadze G., Khakvashi N.). ISSN 1512-2123 Proc. Georgian Acad. Sci., Biol. Ser. B, vol. 3, N 4.Tbilisi, Georgia. 47-51. 2005.
41. HBsAg მტარებელ პირთა გამოკვლევა  ჰუმორული რგოლის ზოგიერთ მაჩვენებელსა და ერითროციტურ ჯგუფურ ანტიგენებზე. (ა. ჯალიაშვილი, თ. ჩამბა, მ. ნაგერვაძე).  საქართველოს ახალგაზრდა მეცნიერებათა აკადემია, სტუდენტთა  რესპუბლიკური სამეცნიერო კონფერენცია, მოხსენებათა თეზისები. თბილისი. 149-150. 2005.
42. B და C ჰეპატიტით ინფიცირებულ პირთა გამოკვლევა ერითროციტურ ჯგუფურ ანტიგენებზე და HBsAg მტარებელ პირთა ჰუმორული რგოლის ზოგიერთ მაჩვენებელი. ( ა. ჯალიაშვილი, მ. ნაგერვაძე, ა. დიასამიძე). ISSN 1512-2530. საქართველოს ახალგაზრდა მეცნიერებათა საზოგადოებრივი აკადემია, ჟურნალი “ინტელექტუალი”, #1,. თბილისი. 107-112. 2005.
43. Lymphocyte subpopulations in the blood of women with malignant and benign tumors of reproductive system. (Chikadze N., Janikashvili N.,  Kartvelishvili M., Baloiani D., Porakishvili N). Proc. Georgian Acad. Sci., Biol. Ser. B. 3(3). 43-48. 2005.
 
 

 

საერთაშორისო სამეცნიერო ფორუმებში მონაწილეობა (ბოლო 10 წლის განმავლობაში):
1.‘First description of CTX-M group 1 producing Klebsiella pneumonia in an acute care hospital in Adjara, Georgia’.  European Microbiology Conference-November 28-29, 2016 in Valencia, Spain 
2.სკოლა სემინარი ბიომედიცინაში. სისხლის ჯგუფის განსაზღვრის თავისებურებები ახალშობილებში. 2015;
3.Identification of Acinetobacter spp. as a cause of hospital infection and determination of its antibiotic resistance profile”, 2 nd International Congress on Bacteriology and Infectious Diseases, Chicago, USA, 2014;
4.Antibiotics sensitivity of microorganisms causing nosocomial  infections The "3  International Conference on Clinical Microbiology and Microbial Genomics Valensia, Spain, 23-26 September, 2014;http://www.mdlinx.com/infectious-disease/conference-details
5.The International Congress on Oncological Perspectives of Fertility Preservation: Gynecological and Breast Cancer. Changes in peripheral blood lymphocytes subsets in patients with reproductive system tumors Berlin, Germany. 21-23 March, 2013; http://www.comtecmed.com/OPFP/2013/Uploads/Editor/Chikadze%20NG.pdf
6.Hard-to-define blood groups. IgM, IgG and IgA level in pulmonary tuberculosis patient, VII Georgian congress of Allergology and Immunology, V International Congress “Health and Drugs”, Batumi, Georgia, 5-8 October, 2012;
7.Immunosensibilisation in pregnant women caused by erythrocyte antigens
Second International Conference “From Maturity to Ageing”, Batumi, Georgia, 27-29 August, 2012;
8.CMV IgG avidity  Measurement as tool for Identifying primary and non-primary CMV infection, International Conference and Exhibition, Batumi, Georgia, 7-9 May, 2010;
9.Antibodies against hCG in patients with gynecological tumors
13th World congress on controversies in obstetrics, gynecology and Infertility(COGI) Held jointly with The German society of obstetrics and  gynecology, Berlin, Germany. 4-7 November, 2010;www.comtecmed.com/cogi/berlin. http://www.comtecmed.com/cogi/berlin/Gyn.aspx
 

 

საგრანტო პროექტები (ბოლო 10 წლის განმავლობაში):
1. ერითროციტური (ABO, Rh-Hr, Kell, MN) ჯგუფური ანტიგენების გავრცელების სიხშირე აჭარა-გურიის მოსახლეობაში და მათი გამოყენება პრაქტიკულ მედიცინასა და ეთნიკურ ანთროპოლოგიაში. საქართველოს ეროვნული სამეცნიერო ფონდი GNSF/STO8/6-470, ძირითადი პერსონალი. 2008-2010;      
2. The EU INTAS grant “Immunology of B cell Chronic Lymphocytic Leukemia,  მკვლევარი. 2002-2005;        
 
სტაჟირება, ტრენინგები (ბოლო 10 წლის განმავლობაში):
1. ტრენინგი: „ბიოლოგიური უსაფრთხოების და ბიოლოგიური დაცვის  რისკის მართვა საქართველოსთვის“ პროექტის ფარგლებში ბიოუსაფრთხოების სასწავლო კურსი ლუიჯი საკოს უნივერსიტეტის (მილანი, იტალია), (BSL3/BSL4) ლაბორატორიებიში. იტალია, მილანი.01.10.-15-10, 2015;
2. ტრენინგი: „სილეზიის ოლქის რევმატოლოგიისა და რეაბილიტაციის ჰოსპიტალის“ კლინიკურ-დიაგნოსტიკური ლაბორატორია, თანამედროვე ლაბორატორიული მეთოდებისა და ლაბორატორიის მართვის გაცნობა. პოლონეთი. უსტრონი.1.08. -15.08. 2015;
3. ტრენინგი: “სწავლა-სწავლებისა და შეფასების თანამედროვე მეთოდები“ ქუთაისის აკაკი წერეთლის სახელმწიფო უნივერსიტეტი. 2015;
4. ტრენინგი: “ კვლევა საგანმანათლებლო პროცესში: გადაწყვეტილების მიღება მონაცემთა საფუძველზე“. 29.06-03.07. 2014;
5. ტრენინგი: სამედიცინო განათლების რეფორმა”. “Pre-Service Medical Educational Reform”.  07.08–09.08. 2014.
6. სალექციო  კურსი იმუნოლოგიაში,  ERASMUS MUNDUS-ის პროექტი  MEDEA-ს ფარგლებში  ვილნიუსის უნივერსიტეტის მედიცინის ფაკულტეტზე. 2014;
7. ტრენინგი: უნივერსიტეტი– საწარმო თანამშრომლობა“. „University-Enterprise Co-operation”. 23.09–27.09. 2013;
8. ინგლისური ენის კურსი. Apper Intermediate - B2 დონე.  ბსუ მოსამზადებელი ცენტრი.17.06.11-17.04.12;
9. სემინარი: “საბუნებისმეტყველო საგნების სასწავლო-ლაბორატორიული მოწყობილობების მოდერნიზაცია“. თბილისი. 2012;  
10. ტრენინგი: „საერთაშორისო, პრაქტიკაზე   ორიენტირებული  პროგრამის  განვითარება“.  “International Practice Oriented Curricula  Development”, ალენი, გერმანია. 24.09-30.09. 2012;
11. ტრენინგი: „ინტელექტუალური საკუთრების უფლებების მენეჯმენტი ბიოლოგ-მეცნიერთათვის  საქართველოში“, Intellectual Property (IP) Tights Management for Biological Scientists in  Georgia. თბილისი. 06.06-07.06.2012;
12. ტრენინგი: „ იმუნური სისტემის   დაზიანებით გამოწვეული დაავადებებისას მკურნალობის ახალი მიდგომები“.   “New  treatments for diseases resulting from a malfunctioning immunne system”. თბილისი.21. 05 - 25.05.2012; 
13. ტრენინიგი დისტანციურ სწავლებაში: “Introduction to e-learning methods and technology”. ტალინის უნივერსიტეტი-ბათუმი.23.02-24.02. 2011;
14. „განათლების ადმინისტრირების ბათუმის საზაფხულო სკოლა“, 5 კრედიტი.29.08-03.09. 2011;
15. ტრენინიგი დისტანციურ სწავლებაში: “Some practical aspects of use e-learning methods”. ტალინის უნივერსიტეტი-ბათუმი. 27.10-28-10.2011;
16. ტრენინგ-პროგრამა: „კრიტიკული  და შემოქმედებითი აზროვნება, მათი ინკორპორაცია სილაბუსში“. ახალციხე.  23.12-26.12. 2011;
17. ტრენინგი დისტანციურ სწავლებაში:  “Cooperation and Exchanging Best Practices in the Fields of Innovation and E-Learning in the Higher Education of Estonia and Georgia”. Tallin, Tartu, Estonia. “Open society Estonia”. ესტონეთი, ტალინი, ტარტუ.08.11-14.11. 2010;
18. უწყვეტი სამედიცინო განათლების ტრენინგი-საქართველოს რესპირატორთა ასოციაციის  მეორე საერთაშორისო კონგრესი. ბათუმი, 12 კრედიტი.10.06-12.06. 2010;
19. ტრენინგი ხარისხის მართვაში: Workshop in Quality Assurance for Higher Education Degrees. Batumi. 07.06-10.06. 2009; 
20. ტრენინგი დისტანციურ სწავლებაში  -  „ელექტრონული სწავლების საშუალებები საქართველოში - როგორ მოვახდინოთ განათლების სისტემის მოდერნიზაცია უფასო რესურსებით“.  ლატვია,  რიგა. 02.02 - 05.02, 2009;
21. ERASMUS MUNDUS EXSTERNAL COOPERATIONT WINDOW FOR GEORGIA, ARMENIA AZERBAIJAN ”ჩარჩო პროექტი Lot 5,  პროექტის ფარგლებში თესალონიკის (საბერძნეთი) პაპაჰიორჰიუს ჰოსპიტლის იმუნოლოგიური ლაბორატორია. კვლევითი და დიაგნოსტიკური მეთოდების შემსწავლელი კურსი. საბერძნეთი. 14.01 - 15.03, 2008;
 
უცხო ენების ცოდნა:
1. რუსული - ძალიან კარგად
2. ინგლისური  -კარგად
3. გერმანული- ლექსიკონის დახმარებით
 
კომპიუტერული პროგრამების ცოდნა:
1. PowerPoint, Prezi
2. Photoshop
3. Word, Excel
 
 

უკან

საკონტაქტო ინფორმაცია

საქართველო, ბათუმი, 6010
ნინოშვილის/რუსთაველის ქ. 35/32
ტელ: +995(422) 27–17–80
ფაქსი: +995(422) 27–17–87
ელ. ფოსტა: info@bsu.edu.ge
     

სიახლის გამოწერა