ზუსტ მეცნიერებათა და განათლების ფაკულტეტი

ხარისხის უზრუნველყოფის სამსახური

სახელი და გვარი: ნანი მამულაძე
აკადემიური თანამდებობა: ასოც. პროფესორი
დაბადების თარიღი: 20.02.1972 წ.
მისამართი: ჰ. აბაშიძის 71, ბინა №33 ბათუმი 6010
ელ-ფოსტა: n.mamuladze@bsu.edu.ge
ტელეფონი: (+995) 577141056
განათლება:
კვალიფიკაცია/აკადემიური ხარისხი: უმაღლესი განათლება
განათლების მიმართულება, დარგი: გეოგრაფია-ისტორიის მასწავლებელი
კვალიფიკაცია/აკადემიური ხარისხი: განათლების დოქტორი
განათლების მიმართულება, დარგი: პედაგოგიკის თეორია და ისტორია
სამეცნიერო ინტერესების სფერო:

სწავლება-სწავლის თანამედროვე მიდგომები, აღზრდის  თანამედროვე პრობლემები,  ინკლუზიური განათლება,  სკოლათმცოდნეობა, ხალხური პედაგოგიკა, სკოლამდელი განათლება, პროფესიული განათლება.

სამუშაო გამოცდილება:
 • 2022-2023 - ზუსტ მეცნიერებათა და განათლების ფაკულტეტის ხარისხის უზრუნველყოფის სამსახურის უფროსი;

  2018 -2023 - ზუსტ მეცნიერებათა და განათლების ფაკულტეტის ასოცირებული პროფესორი;

 • 2018-2021 - ზუსტ მეცნიერებათა და განათლების ფაკულტეტის ასისტენტ პროფესორი
 • 2009-2017 - განათლებისა და მეცნიერებათა ფაკულტეტის ასისტენტ პროფესორი.
 • 2008-2009 - განათლების ფაკულტეტის, პედაგოგიურ მეცნიერებათა დეპარტამენტი უფროსი მასწავლებელი საათობრივი ანაზღაურების წესით;
 • 2006-2014 - სკოლა ,,ნიკე” -  ბუნებისმეტყველება-გეოგრაფიის მასწავლებელი;
 • 2005-2008 - განათლების ფაკულტეტის, პედაგოგიურ მეცნიერებათა დეპარტამენტის მასწავლებელი საათობრივი ანაზღაურების წესით;
 • 2004-2005 - პედაგოგიკის კათედრის მასწავლებელი ძირითად შტატში;
 • 2002-2004 - სკოლა ,,თაობა XXI” - ეკოლოგიის მასწავლებელი;
 • 2000-2007 -  კანცელარიის გამგის მოადგილე;
 • 1997-2000 - ბათუმის შოთა რუსთაველის სახელმწიფლ უნივერსიტეტის ეკონომიკის ფაკულტეტის მდივანი;
გამოქვეყნებული სამეცნიერო შრომები (ბოლო 10 წლის განმავლობაში):
 1. მ. გურგენიძე, ც. კაპანაძე, ნ. მამულაძე, ა. მიქიაშვილი, მ. მიქიაშვილი. საკითხავი მასალა კურსისთვის  „მხედველობის დარღვევის მქონე პირთა სწავლების მეთოდები და განვითარების თავისებურებები“. ISBN 978-9941-36-107-4 © ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის გამომცემლობა, თბილისი, 2023 (234 გვერდი)  
 2. ლელა თავდგირიძე, გული შერვაშიძე, ნანი მამულაძე, ნატო შეროზია - სწავლებისა და განათლების თეორია (დიდაქტიკის საფუძვლები), ბათუმი, 2020 წელი, გამომცემლობა - ბათუმის შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტი,  (დამხმარე სახელმძღვანელო სტუდენტებისთვის, 396 გვერდი); ISBN 978-9941-488-12-2
 3. აღზრდის ხალხური ტრადიციები აჭარაში - გამომცემლობა ,,უნივერსალი” , 2009 წ. გრიფი - ISBN 978-9941-12-621-5 - მონოგრაფია;
 4.  N. Makaradze, N. Mamuladze, M. Gurgenidze, M. Mikeladze, T. Kapanadze. ADAPTATION OF FIRST GRADERS TO THE CLASSROOM LEARNING ENVIRONMENT IN A PANDEMIC CRISIS. Conference name: 16th International Technology, Education and Development Conference. Pages: 5859-5866; Publication year: 2022; ISBN: 978-84-09-37758-9; ISSN: 2340-1079; doi: 10.21125/inted.2022.1496; March, 2022;
 5. ნ. მამულაძე, ლ. თავდგირიძე, ნ. შეროზია -  პედაგოგიური პრაქტიკა პროფესიული კომპეტენციის  ფორმირების ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი საშუალება - ტექნოლოგიის, განათლების და განვითარების მე-14 საერთაშორისო კონფერენციის INTED2020  მასალები, file:///D:/INTED2020_Proceedings.html, file:///D:/files/abstracts­/543.htm ISBN: 978-84-09-17939-8 ISSN: 2340-1079   გვ. 1682-1686, 2-4 მარტი, 2020 წ. ვალენსია, ესპანეთი; Pedagogical practice as one of the important means of forming professional competence – the materials of the 14th International Conference on Technology, Education and Development INTED2020, file:///D:/INTED2020_Proceedings.html, file:///D:/files/abstracts­/543.htm ISBN: 978-84-09-17939-8 ISSN: 2340-1079, pp. 1682-1686, March 2-4, 2020, Valencia, Spain;
 6. ნ. მამულაძე, ლ. თავდგირიძე, ნ. შეროზია - განმავითარებელი შეფასება მოსწავლეთა აკადემიური მოსწრების საწინდარი, ტექნოლოგიის, განათლების და განვითარების მე-14 საერთაშორისო კონფერენციის INTED2020  მასალები, file:///D:/INTED2020_Proceedings.html    file:///D:/files/abstracts/543.htm გვ. 1687-1695, ISBN: 978-84-09-17939-8       ISSN: 2340-1079    2-4 მარტი 2020 წ.   ვალენსია ესპანეთი; Developmental assessment as a prerequisite for students' academic achievement, the materials of the 14th International Conference on Technology, Education and Development INTED2020, file:///D:/INTED2020_Proceedings.html    file:///D:/files/abstracts/543.htm,  pp. 1687-1695, ISBN: 978-84-09-17939-8 ISSN: 2340-1079, March 2-4, 2020, Valencia, Spain;
 7. ნანი მამულაძე, გული შერვაშიძე, ლელა თავდგირიძე, თამარ სირაძე - თაყვანისცემა ღირსებას /“Veneration for Honor”, ელექტრონული საერთაშორისო ჟურნალი  “Edu cational Studies”   “International e-journal of Educational Studies (IEJES)” e-ISSN:2602-4241, Volume 3 – Issue 6 Jan, 2019. გვ.191-199.  https://dbh.nsd.uib.no/publiseri­ngskanaler/erihplus/­periodical/­info.action?id=495043https://dergipark.org.tr/iejes,  ჟურნალი განთავსებულია ERIHPLUS, INDEX COPERNICUS, DOAJ, DRIJ  დიარბაკუ, თურქეთი;
 8. Nani Mamuladze, Marine Gurgenidze, Private Tutoring: problems and solutions- რეპეტიტორობა: პრობლემა და გადაჭრის გზები;RS Global, WORLD SCENCE №6(34); Vol 7, June 2018; DOLNA 17, WARSAW, POLAND 00-773;  ISSN 2413-1032; P. 47-52 Email:rsglobal.poland@gmail.com; Email: worldsciense.usa@gmail.com. 12.06.2018. (INDEX GOPERNIKUS, Google shcoular).
 9. Nani Mamuladze, Marine Gurgenidze -The Role of Cultural Events in Rehabilitation, Therapy and Education of People with Special Needs, Journal of Education and Practice www.iiste.org ISSN 2222-1735 (Paper) ISSN 2222-288X (Online)Vol.8, No.13, 2017, INFAQTFAQTOR http://iiste.org/Journals/index.php/JEP/article/view/36994/38033,http://iiste.org/Journals/index.php/JEP/article/view/36994/38033გვ. 35-38;  E-maill: info@eesa-jurnal.com,http://eesa-journal.com/
 10. Nani Mamuladze,  Marine gurgenidze - Education Based on folk traditions, East Europian Scientific Journal, WschodnioeuropejskieCzasopismoNaukowe 1(5), 2016,  გვ. 52-54; Warshava, Polska, E-mail: info@eesa-jurnal.com, http://eesa-jurnal.com/
 11. ნანი მამულაძე, გული შერვაშიძე  – Teaching as a Profession,  Kutaisi 2017, ISSN:2298-0539; სწავლება, როგორც პროფესია, ქუთაისისაკაკი წერეთლის სახელმწიფო უნივერსიტეტის შრომები - სწავლებისა და აღზრდის აქტუალური პრობლემები,  2017 წ. ISSN:2298-0539;
 12. Nani Mamuladze,  Guli Shervashidze- Harmonization: From the Traditional Informational Education towards the Problem-Based Teaching, ჰარმონიზაცია:  ტრადიციული ინფორმაციული განათლებიდან პრობლემური სწავლებისაკენ; Евразийский союз Ученых ,,Info@euroasia-sciense.ru’’ – Москва, 2017г. ISSN 2411-6467. №2(35); 28.02.2017; გვ.46-49.; http://euroasia-science. ru/wp-content/uploads­/ 2017/03­/selection1-1.pdf
 13. ნანი მამულაძე, გული შერვაშიძე  „კეთებით სწავლა“-სასწავლო შინაარსის  აგება აზროვნებისა და გამოცდილების ძალით -აკაკი წერეთლის სახელმწიფო უნივერსიტეტის მეშვიდე საერთაშორისო სამეცნიერო მეთოდურიკონფერენცია, შრომების კრებული,  ქუთაისი, 2016 წელი, გვ. 125-128; www.Atsu.edu.ge
 14. Guli Shervashidze, Nani Mamuladze, Ia Beridze – Memory: The Direct Relation with Thinking or Knowledge Illusion?მეხსიერება:  აზრის უშუალო მონათესავე თუ ცოდნის ილუზია?–HENTI 2015, TSE FIRST INTERNATIONAL CONFERENCE: HIGH EDUCATION – NEW TECHNOLOGIES and INNOVATION,Erasmus +, Kutaisi (Georjia), 1-2 May,2015. გვ.104, E-mail: atsuph@atsu.edu.ge;
 15.  ნანი მამულაძე, გული შერვაშიძე, მარინე გურგენიძე - ქართული ოჯახის პედაგოგიური კულტურა და ტრადიციები - ,,სწავლებისა და აღზრდის აქტუალური პრობლემები“, VI საერთაშორისო სამეცნიერო-მეთოდური კონფერენცია, ქუთაისი 2015 წ.  Georjian Family pedagogical culture and traditions,VIinternational scientific-methodological conference  Urgent problems of teaching and upbringing.  Kutaisi 2015, ISSN:2298-0539
 16. Мамуладзе Нани Шалвовна, Соискательство-одно из условий освоения профессии педагога. Сборник статей по материалам IX международной заочной научно-практической конференции: вопросы педагогики и психологии. №6(39), Москва  2015. გვ. 31-38, ISSN 2309-2742, РИНЦ,
 17.  Шервашидзе Гули Александрова, Мамуладзе Нани Шалвовна – Философское осмысление  феномена истории В. Беньямини, II международная научная конференция – Текст как культура. Культура как текст,  2014г. Гданьск  (Польша)
 18. ნანი მამულაძე, ნანა მაკარაძე, ნანა ფუტკარაძე  -ჯგუფური მუშაობის ორგანიზება-შეფასების თავისებურებები - ,,ბიზნესი, ეკონომიკა, საერთაშორისო ურთიერთობები და განათლება’’,  IBSU. აბრეშუმის გზის მე-9 საერთაშორისო კონფერენცია,  23-25 მაისი, 2014. თბილისი - ბათუმი, საქართველო., 2014.  Organizing Group, Work - Assessment Features, Road International  Conference on Business, Economics, International  Relations and Education, 9th Silk 23-25  May,TbilisiBatumi, Ceorgia, 2014.
 19. ნანი მამულაძე, ნანა მაკარაძე, ნანა ფუტკარაძე - აზროვნების სწავლება საკლასო გარემოში, V საერთაშორისო სამეცნიერო-მეთოდური კონფერენცია „სწავლებისა და აღზრდის აქტუალური პრობლემები“, ქუთაისი 2014წ. V international scientific-methodological conference  Urgent problems of teaching and upbringing.  Kutaisi 2014
 20. . მამულაძე, მ. გურგენიძე - შინ სწავლების თავისებურებები, პრობლემები და მათი გადაჭრის გზები, საერთაშორისო კონფერენცია ,,ჰუმანიტარული მეცნიერე­ბები ინფორმაციულ საზოგადოებაში - II”. ბათუმი. 24-26 ოქტომბერი, 2014წ. ISSN 1987-7625, გვ.112-115. Peculiarities, Problems and Solutions of the Model ,,Learning at Home”, SHOTA RUSTAVELI STATE UNIVERSITY, FACULTY OF HUMANITIES. International Conference – HUMANITIES IN  TSE  INFORMATION SOCIETY -II. BATUMI. 2014. 
 21.  Мамуладзе Нани Шалвовна - «РОЛЬ ГРУЗИНСКИХ НАРОДНЫХ ИГР В ПРОЦЕССЕ ФИЗИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ БУДУЩЕГО ПОКОЛЕНИЯ» - НАУЧНАЯ ДИСКУССИЯ: ВОПРОСЫ ПЕДАГОГИКИ И ПСИХОЛОГИИ- Часть  II –Международный центр науки и образования, МОСКВА 2013 г.ISBN 978-5-905945-97-7, стр.24-27, E-mail: mail@internauka.org;
 22.  ნ. მამულაძე,  ნ. მაკარაძე - სასწავლო გარემო, როგორც სკოლის წარმატების მნიშვნელოვანი ფაქტორი. საქართველოს მეცნიერებისა და საზოგადოების განვითარების ფონდი ,,ინტელექტი“, ბათუმის შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტი, იაკობ გოგებაშვილის სახელობის თელავის სახელმწიფო უნივერსიტეტი, თბილისის ღია სასწავლო უნივერსიტეტი, შავი ზღვის საერთაშორისო უნივერსიტეტი, განჯის სახელმწიფო უნივერსიტეტი, კამბოჯის ,,ზამან“ უნივერსიტეტი. მოხსენებათა თეზისები II საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია კომპიუტინგი/ინფორმატიკა, განათლების მეცნიერებები, მასწავლებლის განათლება. საქართველო-აზერბაიჯანი-თურქეთი-კამბოჯა. ბათუმი, 21-23 სექტემბერი, 2012 წ.  გვ. 138-139;
 23. ნ. მამულაძე, ნ. მაკარაძე, მ. ქორიძე - სტუდენტის დამოუკიდებელი მუშაობა და მისი ორგანიზების მნიშვნელობა. აკაკი წერეთლის სახელმწიფო უნივერსიტეტის პედაგოგიური ფაკულტეტის III საერთაშორისო კონფერენცია ,,სწავლებისა და აღზრდის აქტუალური პრობლემები“. შრომები. ქუთაისი, 2012 წ. გვ. 98-102. Student independent work and meaning of organization – AKAKI TSERETELI STATE UNIVERSITY. FACULTY OF PEDAGOGICS. III INTERNATIONAL SCIENTIFIC-METHODOLOGIGAL CONFERENCE. URGENT PROBLEMS OF TEACHING AND UPBRINGING. CONFERENCE PROCEEDING. ISSN: 2298-030X. KUTAISI. 2012.
 24.  Н Мамуладзе, Л. Тавдгиридзе - Пути и средства адаптации будущих преподавателей с университетской жизнью -  Санкт-Петербургский государственный университет; Государственный университет Шота Руставели. ИСТОРИКО-ФИЛОЛОГИЧЕСКИЕ ИЗЫСКАНИЯ. VIII. Санкт-Петербург 2012 Батуми;
 25.  ნ. მამულაძე - კვლევაზე დაფუძნებული სწავლება ბუნებისმეტყველებაში და მოსწავლეთა მოტივაციის ამაღლება. მეხუთე საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენციის მასალები ,,განათლება და ინოვაცია“. გორი,  2012 წელი;
 26.  ნ. მამულაძე - ბავშვის გონებრივი აღზრდის ხალხური ტრადიციები- GESJ: EducationScienceandPsychology 2012| No.1(20) InternationalScientificConference: "Education inthe Eraof Globalization­ - XXI CenturyChallenges''. Materials ISSN 1512-1801.საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენციის ,,განათლება გლობალიზაციის ეპოქაში - XXI საუკუნის გამოწვევები“ მასალები,  თბილისი, 9-10 დეკემბერი, 2011 წ.
 27. ნანი მამულაძე, ლელა თავდგირიძე - ,,ეკონომიკური კულტურის აღზრდა“, ეკონომიკისა და ბიზნესის განვითარების ტენდენციები თანამედროვე ეტაპზე, შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტი, საქართველოს ეკონომიკური განათლებისა და განვითარების ცენტრი, საერთაშორისო სამეცნიერო-პრექტიკული კონფერენციის მასალები, 2011 წელი. ,,Growing economikal culture’’- ECONOMICS END BUSINESS TRENDS AT THE MODERN STAGE, SHOTA RUSTAVELI STATE UNIVERSITY, CENTER FOR EKONOMIC EDUCATION AND DEVELOPMENT OF GEORGIA, Batumi, 2011.
 28. ნანი მამულაძე, ნანა მაკარაძე - ,,როგორ შევაყვაროთ ბავშვებს წიგნები” (ტატიანა ვონტასა და ფანიკა ბალიჩის რეკომენდაციების მიხედვით) -  სამეცნიერო კონფერენციის მასალები- ,ბიბლიოთეკა მომავალი თაობის განათლების კერა, ბათუმი 2011 წ.
 29. ნანი მამულაძე - აგროტურიზმი და მისი მნიშვნელობა მხაეთმცოდნეობაში.აჭარის არ ტურიზმისა და კურორტების დეპარტამენტი.  შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტი, ბიზნესის სკოლა. ტურიზმი: ეკონომიკა და ბიზნესი. ბათუმი 2011 წელი. მეორე საერთაშორისო სამეცნიერო-პრაქტიკული კონფერენციის მასალები. Agroturizm and its  importance in studying the peculiarities of the region. Tourism  and Resorts Department of tse Autonomous Republic of Adjara. TOURISM: EKONOMICS AND BUSINENS. Batumi. 2011.
 30. Nani Mamuladze - ,,Traditions and Today’s World ‘’, SOUTH-WEST UNIVERSITY NEOFIT RILSKO. Innovative  Aspects of Study of the Black Sea Countries Culture, History, Antropology, Literature and Linguistics. II. Blagoevgrad – Batumi 2011.   Традиции и современность. Югозападный   университет им. Неофита Рыльского. Правно-исторический  факультет. Батумский Государственный Университет Шота Руставели. Факультет гуманитарных наук. Студиа «Антроро» . Инновационные аспекты исследования культуры, истории, литературы и лингвистики стран Черноморского бассейна.  II. Благоевград-Батуми. 2011.                                                                                                                                                                                                   
 31. ნანი მამულაძე - სასწავლო  ექსკურსია, როგორც ტურიზმის ერთ-ერთი სახე.  აჭარის არ ტურიზმისა და კურორტების დეპარტამენტი.  შავი ზღვის ტექნიკური უნივერსიტეტი (თურქეთი). შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტი, ბიზნესის სკოლა. ტურიზმი: ეკონომიკა და ბიზნესი. ბათუმი-ტრაპიზონი. 2010 წელი. პირველი საერთაშორისო სამეცნიერო-პრაქტიკული კონფერენციის მასალები. Educational Excursion, As A Port of Tourism. Tourism  and Resorts Department of tse Autonomous Republic of Adjara, Black Sea Technical University (Turkey). TOURISM: EKONOMICS AND BUSINENS. Batumi-Trabzon. 2010.
 32.  Nani Mamuladze, Tinatin Kvachadze -  Academic Wtiting teaching approachers for ELLs in High Schools in Georgia based upon quality assurance standarts throughout Europe.International Conference ,,Bologna Process, European Construction, European Neighborhood Policies. Batumi,  2010.
 33. ნანი მამულაძე - ,,უფროს-უმცროსობის პრობლემა ხალხურ პედაგო­გიკაში”, საერთაშორისოკონფერენციის მასალები,  ჰუმანიტარული მეცნიერე­ბები ინფორმაციულ საზოგადოებაში. ბათუმი. 2010 წ.  ,,The Problem of Adulthood and Youth in Popular Pedagogy” -SHOTA RUSTAVELI STATE UNIVERSITY, FACULTY OF HUMANITIES. International Conference Proceedings – HUMANITIES IN  TSE INFORMATION SOCIETY. II. BATUMI. 2010. 
 34.  ნანი მამულაძე - ზნეობრივი აღზრდის ხალხურის ტრადი­ციები (აჭარაშიდაცულიეთნოგრა­ფიულიდაფოლკლო­რულიმასალებისმიხედვით). პერიოდულისამეც­ნიეროჟურნალი ,,ინტელექტი” № 1 (33). თბილისი 2009. გრიფი - ISSN 1512-0333.
 35.  ნანი მამულაძე - ქალთა შრომითი აღზრდის ხალხური ტრადიციები აჭარაში.  საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების სამინისტრო, შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნი­ვერსი­ტეტი, ფსიქოლო­გია, პედაგო­გიკა,  შრომები,  XII, ბათუმი 2009.
 36.  ნანი მამულაძე - ჩვილ ბავშვთა ფიზიკური აღზრდის ხალხური ტრადიცი­ები. საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების სამი­ნისტ­რო, შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნი­ვერსიტეტი, ფსი­ქო­ლო­გია, პედაგო­გიკა,  შრომები,  XI. ბათუმი 2008. გვ. 268.
 37. ნანი მამულაძე - აღზრდის ხალხური ტრადიციების ფაქტორები. ბათუმის სახელმწიფო უნივერსიტეტი. საისტორიო მაცნე XV. 2007. გვ. 330-335.
 38.  ნანი მამულაძე - ეროვნული ტრადიციების მნიშვნელობა მომავალი თაობის აღზრდაში. პერიოდული სამეცნიერო ჟურ­ნალი ,,ინტელექტი“. №1 (21), თბილისი 2005. გვ.132-133.
 1. ნანი მამულაძე - ეროვნული ტრადიციების ფუნქციები. ი. გოგება­შვილის სახ. სახელმწიფო პედაგოგიურ მეცნიერებათა ეროვნული ინსტიტუტი. შრომების კრებული №15. ,,საზრისი”, თბილისი 2005. გვ.81-83.
 2. ნანი მამულაძე - მაგალითის როლი აღზრდაში. ბათუმის შოთა რუსთა­ველის სახელმწიფო უნივერსიტეტი სსტუ­დენტთა და ახალ­გაზრდა მეცნიერთა შრომები. ტ. VI. 2005 წ. გვ. 210-218.
 

 

საერთაშორისო სამეცნიერო ფორუმებში მონაწილეობა (ბოლო 10 წლის განმავლობაში):
 1. Mamuladze, N., Gurgenidze, M., Makaradze, N., Samnidze, N., Didmanidze, I., Akhvlediani, N., Zaslavskyi, V., & Olga, Y. (2023). Promoting Successful Inclusion of Students with Special Needs Using the Core Principles of Universal Design for Learning. In Dependable Systems, Services and Technologies: Proceedings of the 13th International Conference (DESSERT’2023), Athens, Greece, October 13-15, 2023. Hellenic Armed Forces Officers Club (Saroglio Megaro), 1 Rigillis & Vasilissis Sofias (Pavlou Mela Square), Athens 10675, Greece. Retrieved from https://www.dessert-conf.org/dessert-2023/
 2. ნ. მამულაძე, ნ.შეროზია, ლ. თურმანიძე - ,,თამაში - სკოლამდელი ასაკის ბავშვის განვითარების ბუნებრივი  საშუალება“, მეორე საერთაშორისო კონფერენცია - ადრეული განათლება და ზრუნვა, ბათუმი, საქართველო 8-9 ივნისი 2023 წ.  1st international conference – Early childhood Education and care, 8-9 June 2023, Batumi, Georgia.
 3. N. Makaradze, N. Mamuladze, M. Gurgenidze, M. Mikeladze, T. Kapanadze. ADAPTATION OF FIRST GRADERS TO THE CLASSROOM LEARNING ENVIRONMENT IN A PANDEMIC CRISIS. Conference name: 16th International Technology, Education and Development Conference. Pages: 5859-5866; Publication year: 2022; ISBN: 978-84-09-37758-9; ISSN: 2340-1079; doi: 10.21125/inted.2022.1496; March, 2022;
 4. ნ. მამულაძე, მ. გურგენიძე - ,,სტუდენტთა ცოდნისა და უნარ-ჩვევების შემოწმება-შეფასება დისტანციური სწავლების დროს“, Erasmus+პეოგრამის ფარგლებში ჩატარებული საერთაშორისო კონფერენცია - აკადემიური კეთილსინდისიერაბა და დადისტანციური სწავლება საგანგებო სიტუაციის დროს  (ქართული უმაღლესი საგანმანათლებლო დაწესებულებების პერსპექტივიდან),  INTEGRITY, ბათუმი, 23 ივნისი, 2022 წ.   
 5. ნ. მამულაძე, ქ. შოთაძე, დ. დობორჯგინიძე - ,,სკოლამდელი განათლება და პირველკლასელთა აკადემიური მიღწევები“, პირველი საერთაშორისო კონფერენცია - ადრეული განათლება და ზრუნვა, ბათუმი, საქართველო 2-3 ივნისი 2022 წ.  1st international conference – Early childhood Education and care, 2-3 June 2022, Batumi, Georgia.
 6. ნანი მამულაძე, ნატო შეროზია - მედია და ბავშვთა უფლებების დაცვა, საერთაშორისო კონფერენცია „ბავშვთა უფლებების საკითხების ჩართვა საუნივერსიტეტო საგანმანათლებლო პროგრამებსა და კურიკულუმებში“; ქუთაისი, აკაკი წერეთლის სახელმწიფო უნივერსიტეტი, 1-2 ოქტომბერი, 2020 წ.  Media and protection of children’s rights - International  Conference Incorporation of child rights into the educational programmes and curricula of universities, Kutaisi 2020.
 7. ნანი მამულაძე - ტექნოლოგიის, განათლების და განვითარების მე-14 საერთაშორისო კონფერენცია, მოხსენება თემაზე: პედაგოგიური პრაქტიკა პროფესიული კომპეტენციის  ფორმირების ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი საშუალება, ISBN: 978-84-09-17939-8 ISSN: 2340-1079   გვ. 1682-1686 ვალენსია, ესპანეთი, 2-4 მარტი, 2020 წ;
 8. ნანი მამულაძე - განმავითარებელი შეფასება მოსწავლეთა აკადემიური მოსწრების საწინდარი, ტექნოლოგიის, განათლების და განვითარების მე-14 საერთაშორისო კონფერენცია, 1687-1695,ISBN: 978-84-09-17939-8, ISSN: 2340-1079   ვალენსია ესპანეთი -1686 ვალენსია, ესპანეთი; 2-4 მარტი 2020 წ;
 9. ნანი მამულაძე, ნატო შეროზია -,,მედია და ბავშვთა უფლებების დაცვა“,  ონლაინ საერთაშორისო კონფერენცია ,,ბავშვთა უფლებების საკითხების ჩართვა საუნივერსიტეტო საგანმანათლებლო პრგრამებსა და კურიკულუმებში“ , აკაკი წერეთლის სახელმწიფო უნივერსიტეტი, ქუთაისი,  1-2 ოქტომბერი, 2020 წელი;
 10. Nani Mamuladze,  Marine gurgenidze,  Guli Shervashidze – The Support to Pupils in Socio-emotional Formation at School Environment – International Scientific Conference Creen medications – By Green technologies – For Healthy Life. 27-28 of September, 2019 in Tbilisi with ORAL PRESENTATION;
 11. Nani Mamuladze,  Marine gurgenidze,  Private Tutoring: problems and solutions- რეპეტიტორობა: პრობლემა და გადაჭრის გზები; II International Scientific and Practical Conference"International Trends in Science and Technology"(May 31, 2018, Warsaw, Poland), RS Global, WORLD SCENCE; Email:rsglobal.poland@gmail.com; Email: world­sciense.­usa@gmail.com.
 12. ნანი მამულაძე, ნატო შეროზია, გული შერვაშიძე - უსაფრთხო სკოლის პოლიტიკა საქართველოში; საერთაშორისო კონფერენცია - მომავლის ტექნოლოგიები, სიცოცხლის ხარისხი;  ქ. ბათუმი, 29 სექტემბერი - 01 ოქტომბერი; School Security Policyin Georgia, International Scientific Conference Future Technologyand Quality of Life, 29 September – 1 October, 2017 in Batumi.
 13. ნანი მამულაძე,  გული შერვაშიძე - სწავლება, როგორც პროფესია - ,,სწავლებისა და აღზრდის აქტუალური პრობლემები“, VIII საერთაშორისო სამეცნიერო-მეთოდური კონფერენცია, ქუთაისი 2017 წ.  ISSN:2298-0539,  10-11 ივნისი. Teaching as a Profession, VI international scientific-methodological conference  Urgent problems of teaching and upbringing.  Kutaisi 2017, ISSN:2298-0539.
 14. Nani Mamuladze,  Guli Shervashidze- Harmonization: From the Traditional Informational Education towards the Problem-Based Teaching, Евразийский союз Ученых ,,Info@euroasia-sciense.ru’’ –ISSN 2411-6467. №2(35);XXXV Международная Научно-Практическая Конференция,  Актуальные проблемы в современной науке и пути их решения, Москва, 2017г.  ჰარმონიზაცია:  ტრადიციული ინფორმაციული განათლებიდან პრობლემური სწავლებისაკენ;
 15. Mamuladze N. Gurgenidze M. -  GENERATIONAL  PROBLEMS  AND WAYS  OF  SOLVING  THEM, XXVIII Internacional Gonfernce, Problems of decision making under uncertainties (PDMU 2016);  Czech Republic,  Brno, agust 25-30, 2016.
 16.  Nani Mamuladze - „კეთებით სწავლა“-სასწავლო შინაარსის  აგება აზროვნებისა და გამოცდილების ძალით, აკაკი წერეთლის სახელმწიფო უნივერსიტეტის მეშვიდე საერთაშორისო სამეცნიერო მეთოდური კონფერენცია, შრომების კრებული,  ქუთაისი, 2016 წელი, ISSN:2298-0539.
 17.  Мамуладзе Нани Шалвовна - Соискательство-одно из условий освоения профессии педагога. Сборник статей по материалам XI международной заочной научно-практической конференции: вопросы педагогики и прихологии. №6(39), Москва  2015. გვ. 31-38 ISSN 2309-2742
 18. Guli Shervashidze, Nani Mamuladze, IaBeridze – Memory: The Direct Relation with Thinking or Knowledge Illusion? – HENTI 2015, TSE FIRST INTERNATIONAL CONFERENCE: HIGH EDUCATION – NEW TECHNOLOGIES and INNOVATION, Erasmus +, Kutaisi (Georjia), 1-2 May,2015.
 19. ნანი მამულაძე, გული შერვაშიძე, მარინე გურგენიძე - ქართული ოჯახის პედაგოგიური კულტურა და ტრადიციები - ,,სწავლებისა და აღზრდის აქტუალური პრობლემები“, VI საერთაშორისო სამეცნიერო-მეთოდური კონფერენცია, ქუთაისი 2015 წ.  ISSN:2298-0539, Georjian Family pedagogical culture and traditions,VIinternational scientific-methodological conference  Urgent problems of teaching and upbringing.  Kutaisi 2015, ISSN:2298-0539.
 20. Шервашидзе Гули Александрова, Мамуладзе Нани Шалвовна – Философское осмысление  феномена истории В. Беньяьини, IIмеждународная научная конференция – Текст как культура. Культура как текст, 20-21 октомбери, 2014г. Гданьск  (Польша)
 21.  . მამულაძე, მ. გურგენიძე - შინ სწავლების თავისებურებები, პრობლემები და მათი გადაჭრის გზები, საერთაშორისო კონფერენცია ,,ჰუმანიტარული მეცნიერე­ბები ინფორმაციულ საზოგადოებაში - II”. ბათუმი. 24-26ოქტომბერი,2014წ.Nani Mamuladze, Marine Gurgenidze – Peculiarities, Problems and Solutions of the Model ,,Learning at Home”, SHOTA RUSTAVELI STATE UNIVERSITY, FACULTY OF HUMANITIES. International Conference – HUMANITIES IN  TSE  INFORMATION SOCIETY -II. BATUMI. 2014. 
 22.  ნანი მამულაძე, ნანა მაკარაძე, ნანა ფუტკარაძე  -ჯგუფური მუშაობის ორგანიზება-შეფასების თავისებურებები - ,,ბიზნესი, ეკონომიკა, საერთაშორისო ურთიერთობები და განათლება’’,  IBSU. აბრეშუმის გზის მე-9 საერთაშორისო კონფერენცია,  23-25 მაისი, 2014. თბილისი - ბათუმი, საქართველო., 2014.  ,,Organizing Group, Work - Assessment Features’’, Road International  Conference on Business, Economics, International  Relations and Education, 9th Silk 23-25  May,TbilisiBatumi, Ceorgia, 2014.
 23. ნანა მაკარაძე, ნანი მამულაძე, ნანა ფუტკარაძე - აზროვნების სწავლება საკლასო გარემოში, V საერთაშორისო სამეცნიერო-მეთოდური კონფერენცია „სწავლებისა და აღზრდის აქტუალური პრობლემები“, ქუთაისი 2014წ. V international scientific-methodological conference  Urgent problems of teaching and upbringing,  Kutaisi 2014.
 24.  Мамуладзе Нани Шалвовна - «РОЛЬ ГРУЗИНСКИХ НАРОДНЫХ ИГР В ПРОЦЕССЕ ФИЗИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ БУДУЩЕГО ПОКОЛЕНИЯ» - IX Международной научно-практической конференция - »НАУЧНАЯ ДИСКУССИЯ: ВОПРОСЫ ПЕДАГОГИКИ И ПСИХОЛОГИИ» -  МОСКВА 2013 г.
 25. Nani Mamuladze - Student Active Learning in Science, Final Conference, 29-30 August, 2012.Tbilisi, Georgia.,,სტუდენტთა აქტიური სწავლება ბუნებისმეტყველებაში’’. TEMPUS - ის პროექტ SALIS -ის დასკვნითი კონფერენცია, ჩატარების ადგილი - თბილისი, ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი, 2012 წლის 29-30 აგვისტო.www. Salislab.orj
 26.  ნანი მამულაძე, ლალი ჟღენტი, კახა მახარაძე - კვლევაზე დაფუძნებული სწავლება ბუნებისმეტყველებაში და მოსწავლეთა მოტივაციის ამაღლება. მეხუთე საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია ,,განათლება და ინოვაცია“. გორი, 18-19 ნოემბერი, 2012 წელი;www.gu.edu.ge
 27.  ნ. მამულაძე, ნ. მაკარაძე -  სასწავლო გარემო, როგორც სკოლის წარმატების მნიშვნელოვანი ფაქტორი. საქართველოს მეცნიერებისა და საზოგადოების განვითარების ფონდი ,,ინტელექტი“, ბათუმის შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტი, იაკობ გოგებაშვილის სახელობის თელავის სახელმწიფო უნივერსიტეტი, თბილისის ღია სასწავლო უნივერსიტეტი, შავი ზღვის საერთაშორისო უნივერსიტეტი, განჯის სახელმწიფო უნივერსიტეტი, კამბოჯის ,,ზამან“ უნივერსიტეტი. II საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია კომპიუტინგი/ინფორმატიკა, განათლების მეცნიერებები, მასწავლებლის განათლება. 21-23 სექტემბერი, 2012 წ., გვ. 138-139.
 28.  ნ. მამულაძე, ნ. მაკარაძე, მ. ქორიძე-სტუდენტის დამოუკიდებელი მუშაობა და მისი ორგანიზების მნიშვნელობა- აკაკი წერეთლის სახელმწიფო უნივერსიტეტის პედაგოგიური ფაკულტეტი. III საერთაშორისო სამეცნიერო-მეთოდური კონფერენცია ,,სწავლებისა და აღზრდის აქტუალური პრობლემები. ქუთაისი 2012 წელი.  Student independent work and meaning of organization – AKAKI TSERETELI STATE UNIVERSITY. FACULTY OF PEDAGOGICS. III INTERNATIONAL SCIENTIFIC-METHODOLOGIGAL CONFERENCE. URGENT PROBLEMS OF TEACHING AND UPBRINGING. CONFERENCE PROCEEDING. ISSN: 2298-030X. KUTAISI. 2012.
 29.  ნ. მამულაძე - ბავშვის გონებრივი აღზრდის ხალხური ტრადიციები -ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა ფაკულტეტი. პედაგოგიკის ინსტიტუტი. საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია ,,განათლება გლობალიზაციის ეპოქაში - XXI საუკუნის გამოწვევები“. თბილისი, 9-10 დეკემბერი, 2011 წ.
 30.  ნანი მამულაძე, ლელა თავდგირიძე - ეკონომიკური კულტურის აღზრდა - ეკონომიკისა და ბიზნესის განვითარების ტენდენციები თანამედროვე ეტაპზე, შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტი, საქართველოს ეკონომიკური განათლებისა და განვითარების ცენტრი, საერთაშორისო სამეცნიერო-პრექტიკული კონფერენციის მასალები, 24-25 სექტემბერი, 2011 წელი. Growing economikal culture, - ECONOMICS END BUSINESS TRENDS AT THE MODERN STAGE, SHOTA RUSTAVELI STATE UNIVERSITY, CENTER FOR EKONOMIC EDUCATION AND DEVELOPMENT OF GEORGIA, 24-25 september, Batumi, 2011
 31.  ნანი მამულაძე - აგროტურიზმი და მისი მნიშვნელობა მხარეთმცოდნეობაში.აჭარის არ ტურიზმისა და კურორტების  დეპარტამენტი.  შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტი, ბიზნესის სკოლა. ტურიზმი: ეკონომიკა და ბიზნესი. ბათუმი 2011 წელი. მეორე საერთაშორისო სამეცნიერო-პრაქტიკული კონფერენცია. 4-5 ივნისი.  Agroturizmanditsimportanceinstudyingthepeculiaritiesoftheregion. Tourism  and Resorts Department of tse Autonomous Republic of Adjara. TOURISM: EKONOMICS AND BUSINENS. Batumi. 2011.       
 32.  Nani Mamuladze, Tinatin Kvachadze - Academic Wtiting teaching approachers for ELLs in High Schools in Georgia based upon quality assurance standarts throughout Europe.International Conference ,,Bologna Process, European Construction, European Neighborhood Policies. Batumi, 28-29. 06. 2010;
 33.  ნანი მამულაძე - სასწავლო ექსკურსია, როგორც ტურიზმის ერთ-ერთი სახე, შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტის სოციალურ მეცნიერებათა, ბიზნესისა და სამართალმცოდნეობის ფაკულტეტის, ბიზნესის სკოლის, აჭარის არ ტურიზმისა და კურორტების დეპარტამენტისა და შავი ზღვის ტექნიკური უნივერსიტეტის (თურქეთი) I საერთაშორისო სამეცნიერო-პრაქტიკული კონფერენცია ,,ტურიზმი: ეკონომიკა და ბიზნესი. ბათუმი-ტრაპიზონი. 5-6 ივნისი, 2010 წელი;  Educational Excursion, As A Port of Tourism. Tourism  and Resorts Department of tse Autonomous Republic of Adjara, Black Sea Technical University (Turkey).TOURISM: EKONOMICS AND BUSINENS. Batumi-Trabzon. 2010.
 34.  Nani Mamuladze - Traditions and Today’s World, International Conference, Innjvative Aspects of Studyofthe Black Sea Couhtries culture, History, Andropology, literature and Linguistics, Batumi,Georgia 1-3 july 2010.
 35.  ნანი მამულაძე - უფროს-უმცროსობის პრობლემა ხალხურ პედაგოგიკაში - საერთაშორისო კონფერენცია ,,ჰუმანიტარული მეცნიერე­ბები ინფორმაციულ საზოგადოებაში”. ბათუმი. 29-30 მაისი,2009 წ. ,,The Problem of Adulthood and Youth in Popular Pedagogy” -SHOTA RUSTAVELI STATE UNIVERSITY, FACULTY OF HUMANITIES. International Conference Proceedings – HUMANITIES IN  TSE  INFORMATION SOCIETY. II. BATUMI. 2009. 
საგრანტო პროექტები (ბოლო 10 წლის განმავლობაში):
 1. „Erasmus +“-ის საგრანტო პრო­ექტი: ,,საბუნებისმეტყველო განათლების მდგრადი განვითარებისთვის“
  პოზიცია გრანტში: ტრენერის ექსპერტი;
  შრომითი ხელშეკრულება №01-50;148,  24.03.2023 წ. მიმდინარე პროექტი.
 2. „უნივერსიტეტის შესაძლებლობების გაძლიერება ინკლუზიური სკოლამდელი და ზოგადი
  განათლების მხარდასაჭერად“, გაეროს ბავშვთა ფონდი UNICEF (GEO/BSU/CP06/2022/001),
  ტრენერი, მკვლევარი შრომითი ხელშეკრულება №01-50/182. 27 ივნისი. 2022-2023 წ.
 3. აშშ საერთაშორისო განვითარების სააგენტოს/USAID-ის პროექტი „USAID საბაზისო განათლების პროგრამა“ (USAID Basic Education Program), პროექტის განხორციელების პერიოდი: 2020-2026 წ.
  (საგრანტო ხელშეკრულების ნომერი: 0217352.000.000‐G‐2020‐003‐00)
  პოზიცია: ტრენერი (ხელშეკრულება №02-12/134, 23.07.2020 წ.)
 4. გაეროს ბავშვთა ფონდის UNICEF-ის პროექტი - ბავშვთა უფლებების ცენტრის ცოდნის ცენტრად დაფუძნება ინკლუზიური და ბავშვთა უფლებებზე ორიენტირებული ცოდნის დამოკიდებულებებისა და პრაქტიკის დასანერგად, პროექ­ტის განხორ­ცი­ე­­ლე­ბის პერიოდი: 09.09.2021-30.06.2022, (საგრანტო ხელშეკრულების ნომერი: (NGEO/BSU/CP06/2021/001.
 5. „Erasmus +“-ის საგრანტო პრო­ექტი: „კურიკულუმის ინოვაცია საზოგადოებრივი ინკლუზიისათვის“ („Curriculum Innovation for Social Inclusion“ – CISI)
  საგრანტო პროექტის ნომერი: 609736-EPP-1-2019-1-GEEPPKA2-CBHE-JP
  კოორდინატორი: IVANE JAVAKHISHVILI TBILISI STATE UNIVERSITY
  პროექტის ტიპი: ეროვნული პროექტიპროექტის მონაწილე სხვა უსდ-ები და ინსტიტუტები საქართველოდან: BSU, ATSU, TESAU, MoES
  მონაწილე უსდ-ები ქვეყნების მიხედვით: გერმანია, პოლონეთი, ჩეხეთის რესპუბლიკა, რუმინეთი
  პროექ­ტის განხორ­ცი­ე­­ლე­ბის პერიოდი: 15.11.2019-14.11.2022 წ.
  პოზიცია:  მკვლევარი (ხელშეკრულება №02-12/21, 24.01.2020 წ.)
 6. „Erasmus +“-ის საგრანტო პრო­ექტი: „უკეთესი კომუნიკაციის ხელ­შეწ­ყო­ბა“ („Assisting Better Communication“ - ABC)  
  საგრანტო პროექტის ნომერი: 573610-EPP-1- 2016-1-GEEPPKA2-CBHEJP
  პროექტის განხორციელების პერიოდი: 15.10.2016-14.10.2019 წ.
  პოზიცია: მკვლევარი (ხელშეკრულება №02-19/83, 13.11.2017 წ.).
  (დასრულებული პროექტი)
 7. ევროსაბჭოს მიერ დაფინანსებული პროექტი „დისკრიმინაციიის, სიძულვილით მოტივირებული დანაშაულის წინააღმდეგ ბრძოლა  სქართველოში“, 17.11. 2019-30.05.2020
 8. პოლონეთის რესპუბლიკის საგარეო საქმეთა სამინისტროს დაფინანსებით განხორციელებული პროექტი „ისინი ჩვენს შორის არიან (FRIENDLY SCHOOL)“
  განმახორციელებელი ორგანიზაცია: პოლონეთის განათლების ცენტრი
  პარტნიორი: საქართველოს განათლების, მეცნიერების, კულტურისა და სპორტის სამინისტრო
  პროექტის ხანგრძლივობა: 06.10.2020 / 20.12.2020
  პოზიცია გრანტში: ტრენერი
 9. სეზონური სკოლა „სკო­ლამ­დელი განათლების საბაკალავრო საგანმანათ­ლებლო პროგრამის სას­წავლო და პრაქტიკუ­ლი კომპონენტების გან­ვი­თა­რება“, სსიპ - ბათუმის შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტი, პარტნიორი: გაეროს ბავშვთა ფონდი (UNICEF), დამფინანსებელი ორგანიზაცია:  სსიპ - აჭარის განათლების, კულტურისა და სპორტის სამინისტრო, პოზიცია გრანტში:  ბსუ-დან  ჩართული პერსონალი.
სტაჟირება, ტრენინგები (ბოლო 10 წლის განმავლობაში):

 

 1. აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის განათლების, კულტურისა და სპორტის სამინისტროს „უმაღლესი განათლების ხელშეწყობის“ ქვეპროგრამის ფარგლებში დაფინანსებული სეზონური სკოლა „კვლევის მეთოდები განათლებაში“, 19.10.2023-22.10.2023 წ.
 2. USAID საბაზისო განათლების პროგრამის ფარგლებში განხორციელებული ტრენერთა ტრენინგები და ვებინარები. პროექტის დაწყების თარიღი - 08.07.2020, დონორი ორგანიზაცია - აშშ საერთაშორისო განვითარების სააგენტო; პროექტის დასრულების თარიღი - 2024 წ.
 3. USAID საბაზისო განათლების პროგრამის ფარგლებში დაწყებითი საფეხურის ქართული ენისა და ლიტერატურისა და მათემატიკის მასწავლებლებისთვის ტრენინგებისა და ქოუჩნგების დაგეგმვა-განხორციელება; პროექტის დაწყების თარიღი: 15.11.2020-დან; დონორი: აშშ საერთაშორისო განვითარების სააგენტო; პოზიცია: ტრენერი, პროექტი გრძელდება 2024 წ-მდე;
 4. სსიპ მასწავლებელთა პროფესიული განვითარების ეროვნული ცენტრი,  ტრენინგი თემაზე - ,,სოციალურ-ემოციური კომპეტენციები ადრეულ ასაკში“ 50 საათი, სერტიფიკატის №0006,  სერტიფიკატის გაცემის თარიღი - 10 იანვარი, 2022 წ.
 5. ტერნინგი თემაზე - ,,როგორ მოვამზადოთ საგანმანატლებლო პროგრამები აკრედიტაცი­ისთვის“, ინოვაციური განათლების ცენტრი, 8-11 თებერვალი, 2022 წ.
 6. UNISEF- ის ფარგლებში დაგეგმილი სამუშაო შეხვედრა, ბავშვის უფლებათა ცოდნის ცენტრის საქმიანობის გაცნობა პარტნიორი უნივერსიტეტებისთვის, ტრენინგ-მოდულების პრეზენტაცია, 10 ივნისი, 2022 წ.
 7. ვორქშოპი თემაზე - ,,ეკოსისტემები და ტექნოლოგიური მეწარმეობა მე-4 ინდუსტრიული რევოლუციის პირობებში“, საქართველოს ინოვაციების და ტექნოლოგიების სააგენტო, ბათუმი 2022 წ. HEIn4. BSU №TR0057. Industry 4, Ecosystems and Tech Entrepreneurship, Batumi 2022.
 8. სკოლამდელი განათლების საბაკალავრო პროგრამების შექმნა საქართველოში საერთაშორისო გამოცდილების გაზიარებით, სემინარები ჩატარდა გაეროს ბავშვთა ფონდის (UNICEF) მხარდაჭერით ორჰუსის უნივერსიტეტის განათლების პროფესორის ფაბიო დოვიგოს მიერ, 4-27 ოქტომბერი, 2021 წ. Participated in workshops on Developing Early Childhood Education Bachelor’s Programmes in Georgia based on international experiences. The workshops were conducted with UNICEF support by the international consultant Dr. Fabio Dovigo, Proffesor of Education in Aarhus University, 4-27 October 2021.
 9. USAID საბაზისო განათლების პროგრამის ფარგლებში განხორციელებული ტრენერთა ტრენინგები და ვებინარები. პროექტის დაწყების თარიღი - 08.07.2020, დონორი ორგანიზაცია - აშშ საერთაშორისო განვითარების სააგენტო; პროექტის დასრულების თარიღი - 2024 წ.
 10. ტერნინგი თემაზე - ,,როგორ დავგეგმოთ შრომის ბაზრის კვლევა საგანმანათლებლო პროგრამებისთვის“, ინოვაციური განათლების ცენტრი, 2-3 დეკემბერი, 2022 წ.
 11. პოლონეთის რესპუბლიკის საგარეო საქმეთა სამინისტრო პროექტის „მეგობრული სკოლა - ისინი ჩვენ შორის არიან“ ფარგლებში განხორციელებული ინკლუზიური განათლების ტრენინგი. 2020 წელი;
 12. აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის განათლების, კულტურისა და სპორტის სამინისტრო სეზონური სკოლა „სკოლამდელი განათლების საბაკალავრო საგანმანათლებლო პროგრამის სასწავლო და პრაქტიკული კომპონენტების განვითარება“ 19-27 ნოემბერი, 2020 წელი; (სერტიფიკატის #017)
 13. სსიპ - მასწავლებელთა პროფესიული განვითარების ეროვნული ცენტრიაღმზრდელ-პედაგოგთა პროფესიული განვითარების ტრენინგ მოდულის ,,ტრენერთა ტრენინგი; 2020 წელი; (სერტიფიკატის #016, 50 საათ);
 14. მასწავლებელთა პროფესიული განვითარების ეროვნული ცენტრის ,,პროფესიული განათლების მასწავლებელთა და დირექტორთა განვითარების სახელმწიფო პროგრამის“ ფარგლებში დამტკიცებული პედაგოგიური პროგრამა. პროგრამის დაწყების თარიღი 22 მაისი 2019 წელი;
 15. ტრენინგი თემაზე: ,,კომპეტენციებზე დაფუძნებული შეფასება მოდულურ პროფესიულ საგანმანათლებლო პროგრამებში“; 18 თებერვალი 2019 წელი;
 16. საქართველოს განათლების, მეცნიერების, კულტურისა და სპორტის სამინისტრო, ესტონეთის მთავრობასა და გაეროს ბავშვთა ფონდთან თანამშრომლობით 2018 წლის 21 სექტემბერს მასწავლებლის მომზადების ინტეგრირებული საბაკალავრო-სამაგისტრო საგანმანათლებლო პროგრამის დანერგვის ხელშეწყობის მიზნით ჩატარებული სამუშაო სემინარი;
 17. ტრენინგი თემაზე: ,,კომპეტენციებზე დაფუძნებული შეფასება მოდულურ პროფესიულ საგანმანათლებლო პროგრამებში“; ტრენერი მასწავლებელთა პროფესიული განვითარების ეროვნული ცენტრის ექსპერტი შორენა ჯაფარიძე; 18 თებერვალი 2019 წელი;
 18. 04.2018 - REZULT (RESEARCH and EDUCATION SYSTEMS UNIFIED as LEARNING TOOLS) სისტემის ტრენინგი (15 საკონტაქტო საათი); ბსუ;
 19. ,,ტექნიკური მხარდაჭერის გაწევა ადრეული და სკოლამდელი საგანმანათლებლო პროგრამების საბაკალავრო ჩარჩოს  შემუშავებაში“,   სკოლამდელი განათლების კადრების პროფესიული განვითარების სისტემის გაუმჯობესება საქართველოში, UNICEF, for every child, Projects are co-funded by the Polish Development Cooperation Programme of the Ministry of foreign Sffairs of the Republic of Poland, თბილისი, 13-15 მაისი, თბილისი 2019 წელი.
 20. ,,სასწავლო რესურსები ადრეული განათლების საუნივერსიტეტო პროგრამებისთვის: სტანდარტები, სახელმძღვანელოები, სტატიები, ვიდეო და ვიზუალური რესურსები“, ტრენინგი ჩატარდა გაეროს ბავშვთა ფონდისა და საქართველოს განათლების, მეცნიერების, კულტურისა და სპორტის სამინისტროს თანამშრომლობის ფარგლებში,  6-7 დეკემბერი, 2018 წ. UNICEF, for every child, ,, Teaching Resources for Early Childhood Education University Programmes: Standards, Textbooks, Articles, Video and Visual resources, UNICEF, for every child, 6-7 December, 2018.
 21. Fruhforderungmehrfachbehinderter Blinder und SehbhinderterKinder in Ceorgian; Teilnahmebescheinigung; Batumi, am 30. Marz 2018; Inhalte der Fortbildungsveranstaltung–vom 23-30.08. 2017 und 26-30.03. 2018; მასწავლებელთა პროფესიული განვითარების ეროვნული ცენტრის, თბილისის უსინათლოთა სკოლის მეგობრების საზოგადოება ,,მარიანის“ და გერმანული საზოგადოების ,,ბლისტას“ ერთობლივი პროექტი.
 22. RehabilitationsmasnahmenFutBlinde und Sehbhinderte in Ceorgian;Teilnahmebescheinigung; Batumi, am 16. Februar 2018;  Inhalte der Fortbildungsveranstaltung - vom 02. 13Oktober 2017 und 12.06. Februar 2018; თბილისის უსინათლოთა სკოლის მეგობრების საზოგადოება ,,მარიანის“ და გერმანული საზოგადოების ,,ბლისტას“ ერთობლივი პროექტი.
 23. SASB – Arbaiter-Samariter-Bund – for attending the training on Disaster Risk Reduction  within the framework of  We are  Ready! – Disability Inclusive DDR Education for a  Culture of Safety Project, Feburuari 6, 2017.   გერმანიის ორგანიზაცია Arbaiter-Samariter-Bund-ის  პროექტის  ,,ჩვენ მზად ვართ! - განათლება უსაფრთხოებისთვის, კატასტროფის რისკის შემცირება ინკლუზიური  მიდგომით“  ფარგლებში ბუნებრივი კატასტროფის რისკის შემცირების ტრენინგი, ,6 ტებერვალი, 2017 წელი.
 24. ,,ტრენინგი მოდულურ სწავლებაში პროფესიული სასწავლებლების მასწავლებლებისათვის“ (6 საკონტაქტო საათი), სსიპ მასწავლებელთა პროფესიული განვითარების ეროვნული ცენტრი, 22 ნოემბერი,  2017 წელი.
 25. ,,ტრენერების ტრენინგი“ - ზრდასრულთა სწავლებისა და სწავლის ეფექტური მიდგომები; საქართველოს პროფესიული განვითარების ცენტრის სერტიფიცირებული კურსი, N O3-91, 4-5 ივლისი, 2015;
 26. ,,ორგანიზაციული მენეჯმენტი’’  - ბათუმის შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტის მიერტემპუსის ,,530311-TEMPUS – 1-2012-AM-TEMPUS-JPCR-MANATMA’’  პროექტის ფარგლებში ორგანიზებული ტრენინგი, 2014 წლის 24-26 იანვარი. Successfully completed the traning course ,,Organization Management’’ organized by Batumi ShotaRustaveli  State University in the framework of the ,,530311-TEMPUS – 1-2012-AM-TEMPUS-JPCR-MANATMA’’ project on Jaanuary 24-26 2014.
 27. ,,სწავლის სტრატეგიები’’  - ბათუმის შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტის მიერ ტემპუსის ,,530311-TEMPUS – 1-2012-AM-TEMPUS-JPCR-MANATMA’’  პროექტის ფარგლებში ორგანიზებული ტრენინგი, 2014 წლის 01-02 თებერვალი. Successfully completed the traning course ,,TeachingLearning Strategies’’ organized by Batumi ShotaRustaveli  State University in the framework of the ტ,,530311-TEMPUS – 1-2012-AM-TEMPUS-JPCR-MANATMA’’ project on February 01-02 2014.
 28. ,,კვლევა საგანმანათლებლო პროცესში; გადაწყვეტილების მიღება მონაცემთა საფუძველზე“ - ბათუმის შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტი, ფულბრაიტის პროგრამის ფარგლებში ლექციების კურსი (15 საათი).  29.06. – 03.07. Attendet 15- hour course in she Fulbright Program in ,,ResearchintseEducationClassroom; Datadrivendecision-making’’. Batumi ShotaRustavelinState University.
 29. ,,ლიდერობა მომავლისათვის“ ტრენინგის ტრენერი ა(ა) იპ  ,,შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე პირთა უფლებებისათვის“ , 2014 წელი.
 30. პროექტ SALIS - ის დასკვნით კონფე­რენციაში მონაწილეობა TEMPUS -ის პროექტის ფარგლებში. პროექტის ჩატა­რების ადგილი - თბილისი, ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი; თბილისი, 2012 წელი, 29-30 აგვისტო;
 31. სწავლება/სწავლისა და შეფასების მეთოდები უმაღლეს საგანმანათლებლო დაწესებულებაში. პროგრამის მოცულობა 2 კრედიტი (50 საათი)  ბათუმის შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტი, გორის სასწავლო უნივერსიტეტი. 02-04 მარტი, 2012 წელი;
 32. ,,სტუდენტთა აქტიური სწავლება ბუნებისმეტყველებაში’’. TEMPUS - ის პროექტის ფარგლებში. SALIS პროექტი, ჩატარების ადგილი - თბილისი, ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი, 2011 წლის 26-29 სექტემბერი.
 33. .,,ინკლუზიური განათლება და საკლასო პრაქტიკა“ - საზაფხულო სასწავლო პროგრამა - საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების სამინისტროს პროექტი ,,ინკლუზიური განათლების განვითარება საქართველოს 9 რეგიონის საჯარო სკოლებში“, 2011 წ.
 34. განათლების მართვის პროექტი (USAID), ,,განათლების ადმინისტრირების ბათუმის საზაფხულო სკოლა“ 5 (ECTS) კრედიტი. 1. განათლების პოლიტიკა; 2. ორგანიზაციული ლიდერობა განათლებაში, 3. მონიტორინგი და შეფასება განათლებაში, 4. კურიკულუმის შემუშავების მეთოდოლოგია, 5. სწავლების მეთოდები, 6. ადამიანური რესურსების მართვა განათლებაში, 7. პრაქტიკული კვლევა განათლებაში და 8. განათლება მრავალფეროვან გარემოში. შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტი, 29.08-03.09, 2011წ.
 35. ასოციაცია ,,სკოლა-ოჯახი-საზოგადოება“. 7-კრედიტიანი (175 საათიანი)  პროგრამა ,,კითხვა, წერა და კრიტიკული აზროვნება“. ბათუმი, 2010 წლის იანვარი-მაისი (RWCT პროგრამის საერთაშორისო სტანდარტებისა და პროცედურების შესაბამისი დამადასტურებელი სერტიფიკატით. სერტიფიკატის გაცემის თარიღი - 25. 05. 2010 წ.).
 36. აჭარის ა.რ. განათლების, კულტურისა და სპორტის სამინისტროს მიერ განხორციელებული ინგლისური ენის შესწავლის მოკლევადიანი საგანმანათლებლო პროგრამის დამწყები საფეხური - 72 საათი. (01. 10. 2010 – 25. 12. 2010).
 37. ,,ემოციის მართვა სასწავლო პროცესში” - დიმიტრი უზნაძის ფსიქოლოგიის ინსტიტუ­ტი, 21.05.2009-24.05.2009. 
 38.  ,,უმაღლეს სკოლაში სასწავლო კურსის სწავლება-სწავლის ახალი მეთოდები”.  შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტი, მარტი, 2009 წ.
 39. შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერ­სიტეტთან არსებული მასწავლებელთა პროფე­სიული განვი­თარების ცენტრი, საერ­თაშორისო პროგრამა ,,კითხვა და წერა კრიტიკული აზროვნებისათვის” - კვალი­ფი­კაციის ასამაღლებელი  20 საათიანი ტრე­ნინგი ტრე­ნე­რებისათვის, ასოციაცია ,,სკოლა - ოჯა­ხი - საზოგადოება”, 2009 წ.

 

უცხო ენების ცოდნა:

რუსული,

ინგლისური ( დამწყები საფეხური).

 

კომპიუტერული პროგრამების ცოდნა:

Word, Excel, PowerPoint  

 

უკან

საკონტაქტო ინფორმაცია

საქართველო, ბათუმი, 6010
რუსთაველის/ნინოშვილის ქ. 32/35
ტელ: +995(422) 27–17–80
ფაქსი: +995(422) 27–17–87
ელ. ფოსტა: info@bsu.edu.ge
     

სიახლის გამოწერა